Vælg en side

De 3 nye­ste ind­læg på blog­gen

Myten om vores guld­­fisk-hukom­­mel­­se

Myten om vores guld­fisk-hukom­mel­se– og hvad vi rent fak­tisk kan lære af den!Myten om vores guld­fi­ske-hukom­mel­se hand­ler især om, hvem der egent­lig bed på kro­gen. Guld­fi­sken eller den jour­na­list, der faldt over en obser­va­tion, der var hevet ud af sam­men­hæn­gen i en…

SEO-tek­­ster skal skri­ves, så de giver læse­ren vær­di

SEO-tek­ster skal skri­ves, så de giver læse­ren vær­di­SEO-tek­ster uden vær­di for læser­ne er den sik­re vej til dår­li­ge­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne. For dår­li­ge, for­vir­ren­de tek­ster sen­der hur­tigt de besø­gen­de til­ba­ge til Goog­le igen. Så hvor­for risi­ke­re at skræm­me…

Sådan skri­ver du afsnit til net­tet

Sådan skri­ver du afsnit til net­tet Når du skri­ver afsnit til net­tet, skal du hol­de dem kor­te. Det gør dem let­te­re at over­skue for læser­ne – især på mobi­len. Læs her, hvor­dan du skri­ver afsnit, der leder de besø­gen­de hele vej­en igen­nem din tekst – eller i det mind­ste…

Story­Brand

Hvad er et Story­Brand Brand­Script?

Et Story­Brand Brand­Script fun­ge­rer som rygrad­den i dit ind­hold og al din mar­ked­fø­ring. Læs her, hvad det er, og hvor­dan du bru­ger det.

Copy­wri­ting

Myten om vores guld­fisk-hukom­mel­se

Myten om vores guld­­fisk-hukom­­mel­­se

Vores påstå­e­de guld­­fisk-hukom­­mel­­se på 8 sekun­der har ikke den betyd­ning, alle tro­e­de. Læs med her og find ud af, hvad du i ste­det kan lære af den sej­li­ve­de myte.

Sådan skri­ver du afsnit til net­tet

Sådan skri­ver du afsnit til net­tet

Når du skri­ver afsnit til net­tet, skal du hol­de dem kor­te. Det gør dem let­te­re at over­skue for læser­ne — især på mobi­len. Læs her, hvor­dan du gør!

Skriv bed­re call to actions med over­skrifts­ska­be­lo­ner

Er du træt af det typi­ske call to action med hur­tig leve­ring eller læn­ge­re retur­ret? Så kan du med for­del hen­te inspira­tion i over­skrifts­ska­be­lo­ner. Især dem som spil­ler på instant gra­ti­fi­ca­tion – øje­blik­ke­lig til­freds­stil­lel­se.

Buck­et bri­ga­des — tryl­le­bind læser­ne til sid­ste punk­tum

Ken­der du det simp­le copy­­wri­ter-tri­cks, der hol­der dine læse­re fan­ge­de hele vej­en ned til slut­nin­gen af din tekst? Det kal­des for buck­et bri­ga­des eller seeds of curio­si­ty. Hvad det hand­ler om, og hvor­dan du bru­ger det, kan du læse alt om i den­ne arti­kel.