fbpx
Vælg en side

Kun­der­ne husker kun dit fir­ma for en ting — så hvad skal det være?

De fle­ste kun­der husker kun dit fir­ma for en enkelt ting. Så hel­le­re bli­ve husket for en sag, som du og dit fir­ma kæm­per for, eller et pro­blem I bekæm­per, end for et enkelt pro­dukt eller en pro­dukt­ka­te­go­ri. Læs med her, og find ud af, hvor­dan du fin­der den sag, dine kun­der skal huske dit fir­ma for.

Har du nogen­sin­de ople­vet, at kun­der­ne bli­ver over­ra­sket over, at du også sæl­ger andre for­mer for pro­duk­ter eller ydel­ser? Selv om det står klart og tyde­ligt på hjem­mesi­den. Eller har du nogen­sin­de for­søgt at pit­che en helt anden type pro­duk­ter til en kun­de, end de nor­malt køber af dig? Uden at de så meget som vir­ker bare en lil­le smu­le inter­es­se­re­de, selv om de tyde­lig­vis har behovet.

De fle­ste husker kun dit fir­ma for én ting

Det skyl­des, at folk nor­malt kun husker et fir­ma for én og kun én ting. Det er typisk den type pro­duk­ter, som de først køb­te hos fir­ma­et. Fir­ma­et bli­ver sim­pelt­hen et syno­nym for den slags pro­duk­ter. Så næste gang, de skal have den slags ting, er det det fir­ma, som de kontakter.

Det er jo sådan set en god ting. For så er der stør­re chan­cer for, at de kom­mer til­ba­ge og køber mere af det sam­me hos dig næste gang, de har brug for det.

Men!

Med­min­dre du f.eks. er en kon­tor­for­sy­ning eller et super­mar­ked, der jo net­op er kendt for deres sto­re udvalg af for­skel­li­ge pro­dukt­ka­te­go­ri­er, kan det være meget svært at over­be­vi­se kun­der­ne om, at de også kan købe andre ting af dig, end de nor­malt ple­jer at gøre.

Det gør det sam­ti­dig svært for dig at udvi­de din for­ret­ning med nye vare­grup­per – sær­ligt hvis de lig­ger langt fra den type pro­duk­ter eller ydel­ser, som du ellers er kendt for at sælge.

Så er du star­tet op i et rela­tivt snæ­vert mar­ked – eller sæl­ger noget, som kun­der­ne typisk kun har brug for at købe en enkelt eller nog­le få gan­ge – kan det være svært at få din for­ret­ning til at vokse.

Så hel­le­re være kendt for en sag

Men når folk nu kun kan huske dit fir­ma for én enkelt ting, er det bed­re at være kendt for en sag end for de pro­duk­ter, du sælger.

Så er du ikke nær så begræn­set i hvad du kan sæl­ge kun­der­ne af pro­duk­ter og ydel­ser – så læn­ge de støt­ter op om den sag, som dit fir­ma er kendt for.

Et par eksemp­ler på en god sag

Tag f.eks. et fir­ma som er kendt for at en enkelt eller to pro­dukt­ty­per, hvor det til­med er ret begræn­set, hvor meget mer­salg kun­der­ne læg­ger i butik­ken, når de først har købt én gang.

Men er fir­ma­et i ste­det kendt for at bekæm­pe f.eks. et stort sam­fund­spro­blem, f.eks. kri­mi­na­li­tet, får de let­te­re ved hele tiden at ven­de til­ba­ge til kun­der­ne, og sæl­ge dem noget inden for andre pro­dukt­ka­te­go­ri­er. Så læn­ge dis­se pro­duk­ter eller ydel­ser støt­ter op omkring bekæm­pel­sen af kriminalitet.

Det kan også være det helt klas­si­ske eksem­pel med fir­ma­et, som f.eks. star­te­de med at sæl­ge øko­lo­gi­ske dyner til baby­er og småbørn. Ved i ste­det at pro­fi­le­re sig som et fir­ma, som kæm­per for en sun­de­re og mere gift­fri hver­dag for vores børn, kan de nemt udvi­de med alt lige fra tøj over møb­ler og til lege­tøj – så læn­ge pro­duk­ter­ne er øko­lo­gi­ske, bære­dyg­ti­ge, mil­jø­rig­ti­ge og uden far­lig kemi.

Ska­ber et stær­ke­re bånd til kunderne

Er den sag, som dit fir­ma kæm­per for, én som vir­ke­lig taler til dine kun­der, får I et meget stær­ke­re bånd. For hvis kun­den går meget op i sagen, er han eller hun natur­lig­vis også inter­es­se­ret i at prom­ove­re dine pro­duk­ter eller ydel­ser over for sit net­værk. Samt inter­es­se­ret i at støt­te din ”kamp” for sagen ved at købe mere af dig.

Ingen har mere enga­ge­re­de og støt­ten­de ”kun­der” end mil­jø- og dyre­be­skyt­tel­ses­or­ga­ni­sa­tio­ner. Så kan du fin­de en bare til­nær­mel­ses­vis lige så god og ret­fær­dig sag at kæm­pe for i dit fir­ma, er der ingen græn­ser for, hvad du kan få dine kun­der til at gøre for at støt­te sagen.

Det hand­ler ikke om sponsorater

Det er vig­tigt, at du er med på, at det her ikke bare hand­ler om at spon­se­re en eller anden for­e­ning, som kæm­per for en god sag. Det smit­ter kun i nogen grad af på dit fir­mas image.

Nej, kæm­per dit fir­ma direk­te for sagen ved at sæl­ge pro­duk­ter og ydel­ser, som frem­mer eller bekæm­per et eller andet, føler kun­der­ne, at de selv gør noget aktivt for sagen. Det får dig til at bli­ve en stærk part­ner i kun­der­nes kamp for net­op den sag.

Hvor­dan fin­der du en stærk sag at bli­ve husket for?

Skal du fin­de en god sag, som er både rele­vant og nem at huske for dine kun­der, kan du med for­del se nær­me­re på:

  • De pro­ble­mer og udfor­drin­ger, dine pro­duk­ter og ydel­ser løser for kunderne.
  • Det over­ord­ne­de filo­so­fi­ske pro­blem, kun­der­nes udfor­drin­ger er symp­to­mer på.
  • Den trus­sel eller uret­fær­dig­hed, som dine kun­der und­går med dine produkter.

Et af dis­se ste­der gem­mer der sig ofte en sag, som du kan gøre til det, som dit fir­ma kæm­per for. Det vil helt natur­ligt også være en sag, som kun­der­ne vil støt­te op om og være inter­es­se­ret i at læse mere om. For­di det er en del eller måske lige­frem en irri­ta­tion i deres hverdag.

Så:

  1. Start med at liste alle de pro­ble­mer, som jeres pro­duk­ter eller ydel­ser hjæl­per kun­der­ne med
  2. Find det over­ord­ne­de filo­so­fi­ske pro­blem – eller det onde, som pro­ble­mer­ne er symp­to­mer­ne på
  3. Skriv der­ef­ter et stærkt mis­sion-sta­te­ment eller mani­fest, der for­kla­rer, hvor­dan I kæm­per for sagen, og hvad kun­der­ne får ud af at støt­te op om både sagen og dit firma.

Når du har været dis­se tre trin igen­nem, har du fun­det noget, som det er nemt for kun­der­ne at huske dit fir­ma for – og fået for­mu­le­ret et stærkt bud­skab, som sæl­ger sagen ind til dine kunder.

Få spar­ring til at fin­de din sag – og hvor­dan du bru­ger den i din markedsføring

Vil du have hjælp til at fin­de den sag, som vil gøre det nem­me­re for kun­der­ne at huske dit fir­ma? Eller hjælp til at for­mu­le­re en stra­te­gi eller det mis­sion-sta­te­ment, som skal sæl­ge sagen ind til kunderne?

Så kon­takt os alle­re­de i dag ved at klik­ke på Kon­takt os-knap­pen neden­for. Eller send en mail til info@yes-marketing.dk, eller giv os et ring på 29 72 55 73!