Vælg en side

SEO-tek­ster skal skri­ves, så de giver læse­ren vær­di

SEO-tek­ster uden vær­di for læser­ne er den sik­re vej til dår­li­ge­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne. For dår­li­ge, for­vir­ren­de tek­ster sen­der hur­tigt de besø­gen­de til­ba­ge til Goog­le igen. Så hvor­for risi­ke­re at skræm­me kun­der­ne væk med dår­li­ge SEO-tek­ster, når godt ind­hold med et klart bud­skab er den direk­te gen­vej til at over­be­vi­se kun­der­ne om, at du er det rig­ti­ge fir­ma at hand­le hos?

SEO-tek­ster har været et skældsord i man­ge år. Beteg­nel­sen er typisk ble­vet brugt om tek­ster af dår­lig kva­li­tet på net­tet. Ja, fak­tisk er de indi­rek­te skyld i, at ind­hold på net­tet har fået så dår­lig et ry, som det har i dag.

Men det er Goog­le hel­dig­vis ved at gøre op med!

Hvad er SEO-tek­ster?

SEO-tek­ster er oprin­de­ligt blot en beteg­nel­se for søge­ma­ski­ne­op­ti­me­re­de tek­ster. Alt­så tek­ster, der er skre­vet, så Goog­le nemt kan fin­de ud af, hvil­ke søg­nin­ger de skal ran­ke for.

Her har det i man­ge år været kuty­me at anven­de dår­ligt betal­te tekst­for­fat­te­re til den slags tek­ster. For det kan hur­tigt løbe op, hvis du skal have skre­vet godt ind­hold til alle de søge­ord og ven­din­ger, som du ger­ne vil have fir­ma­ets hjem­mesi­de til at ran­ke på.

Men det har udvik­let sig til en far­lig stra­te­gi. For i takt med at Goog­le læg­ger mere og mere vægt på de besø­gen­des adfærd på din side, et det ble­vet vig­tigt, at alt det ind­hold, du udgi­ver, er så godt, at det hol­der de besø­gen­de på siden.

Så det dér med lige at bestil­le en flok ”bil­li­ge SEO-tek­ster”, som skal få fir­ma­ets hjem­mesi­de til at ran­ke på en ræk­ke søge­ord, er rent fak­tisk den sik­re vej til dår­li­ge­re pla­ce­rin­ger.

Goog­le Rank­Brain får mere og mere magt

Det skyl­des Goog­le Rank­Brain. Det er ikke en tra­di­tio­nel algo­rit­me, men en form for kun­stig intel­li­gens. Den hol­der grund­læg­gen­de set øje med, hvor læn­ge folk bli­ver på de sider, som Goog­le hen­vi­ser deres bru­ge­re til.

Kom­mer de besø­gen­de hur­tigt til­ba­ge til søge­re­sul­ta­ter­ne fra en side, tol­ker Goog­le det som om, siden ikke gav et til­freds­stil­len­de svar på folks søg­ning. Det med­fø­rer, at den pågæl­den­de side bli­ver ryk­ket læn­ge­re ned i søge­re­sul­ta­ter­ne, næste gang nogen søger på det sam­me.

Men bli­ver folk på siden, og måske klik­ker sig vide­re til andre sider på det sam­me web­s­ted, giver det et plus i karak­ter­bo­gen. Så får den pågæl­den­de side en bed­re pla­ce­ring næste gang, der er en, som fore­ta­ger den sam­me søg­ning.

Der­for får Goog­le Rank­Brain mere og mere betyd­ning i Goog­les vur­de­rin­ger af de enkel­te sider. Net­op for­di den ikke er en algo­rit­me, men base­rer sine vur­de­rin­ger på rig­ti­ge besø­gen­des adfærd. Det gør den nem­lig stor set umu­lig at sny­de for alver­dens bla­ck-hat SEO-folk.

Det er ikke kun Goog­le, der får en dår­lig ople­vel­se

Men det er ikke kun Goog­le Rank­Brain, der synes, at din side giver en dår­lig ople­vel­se. Også de besø­gen­de, der har klik­ket sig ind på siden, får en dår­lig ople­vel­se. Først og frem­mest med ind­hol­det. Men i den sid­ste ende også med dit fir­ma!

Det er mil­dest talt ærger­ligt. For siden ran­ker jo på en af de søg­nin­ger, du ger­ne vil være syn­lig for i søge­re­sul­ta­ter­ne. Og som ger­ne skul­le gøre inter­es­se­re­de kun­der opmærk­som på dit fir­ma.

Men begyn­der folks hjer­ne først at skul­le bru­ge for man­ge kal­o­ri­er på at for­stå det, der står skre­vet, giver de hur­tigt op. I ste­det ender de med at løbe skri­gen­de ind i arme­ne på den af dine kon­kur­ren­ter, der kan give dem et svar på deres søg­ning, som de nemt kan for­stå.

Det er surt. Især for­di du rent fak­tisk kun­ne få en tekst, der var let at for­stå og inter­es­sant for kun­der­ne med de sam­me ord.

Ingen husker dem, der ikke skil­ler sig ud

Men selv velskrev­ne, gode SEO-tek­ster har tit et pro­blem. Der er ikke noget, der får dem til at skil­le sig ud fra alt det andet, de besø­gen­de kan læse om det pågæl­den­de emne andre ste­der på net­tet.

For i hoved­par­ten af alle SEO-tek­ster base­rer ind­hol­det på, hvad kon­kur­ren­ter­ne i top‑5–10 styk­ker i søge­re­sul­ta­ter­ne har stå­en­de på deres sider. Det gør de ud fra den simp­le anta­gel­se, at det, der står på de sider, som ran­ker højest, er det, som Goog­le giver den bed­ste vur­de­ring i deres algo­rit­mer.

Det bety­der, at du stort set ender med at sige det sam­me som alle kon­kur­ren­ter­ne. Der­ved bli­ver det svært for de besø­gen­de at huske, om de læste det på din eller på en af dine kon­kur­ren­ters hjem­mesi­der.

Du ender kort og godt midt ude i inter­net­tets øde­land!

Hvor­for er SEO-opti­me­re­de tek­ster så rin­ge at læse?

Det bety­der sam­ti­dig, at SEO-tek­ster hur­tigt udvik­ler sig til en form for afkryds­nings­op­ga­ve for dem, der skri­ver dem. For opga­ven går jo ud på at få så man­ge af de sam­me søge­ord og ‑fra­ser med, som de højst ran­ge­re­de kon­kur­ren­ter også har på deres sider. Uden at gen­ta­ge dem ordret.

Det kom­mer til at sty­re tek­sten. Der­for ender den med at bli­ve kun­stig og i vær­ste fald for­vir­ren­de at læse.

Det gør alt i alt din SEO-teksts pris til den dår­lig­ste inve­ste­ring i dit fir­mas markeds­føring.

Hvor­dan skri­ver du så gode SEO-tek­ster?

Skal du skri­ve en god SEO-tekst, skal du der­for gøre det på nøj­ag­tig sam­me måde, som når du skri­ver alle andre tek­ster til din hjem­mesi­de. Du har sim­pelt­hen ikke råd til andet!

Så få skre­vet SEO-tek­ster, der rent fak­tisk giver de besø­gen­de vær­di og sik­rer, at de nemt kan huske, hvor de læste det.