fbpx

Riv tekst­mu­ren ned på din hjemmeside

Skal du have de besø­gen­de gen­nem din tekst, skal den ikke ople­ves som en tekst­mur. Hvor­dan du gør det, får du en ræk­ke tips til her, hvor vi har sam­let alt vores viden om bru­gen af kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler, fle­re medi­e­ty­per og adfærds­de­sign i ind­holds- og webdesign.

Opdel tek­sten
Opdel tek­sten i fle­re, visu­elt let iden­ti­fi­cér­ba­re sek­tio­ner på siden, der sva­rer til et koncentrationsinterval. 
Til­byd fle­re medieplatforme 
Til­byd ind­hol­det i en oplæst ver­sion eller som en video med de vig­tig­ste poin­ter. Det øger chan­cer­ne for, at folk får det “læst”.
Fast­hold de besøgende 
Brug ani­ma­tio­ner, video­er og andre ele­men­ter til at fast­hol­de og gui­de de besø­gen­de gen­nem ind­hol­det på siden. 
I man­ge år har vi fået tudet øre­ne ful­de om, at vi ikke orker at læse noget på net­tet. Den anta­gel­se gæl­der ikke læn­ge­re. For nye under­sø­gel­ser doku­men­te­rer, at vi godt gider læse noget på net­tet.

Goog­le præ­mi­e­rer til en vis grad sider med man­ge ord. Det har givet os hjem­mesi­der med sider, der præ­sen­te­rer den ene mur af tekst efter den anden. Det har en afskræk­ken­de virk­ning på de fle­ste besøgende.

Ikke for­di vi ikke orker læse noget på net­tet , for det vil vi ger­ne. Nej, det er på grund af de man­ge afbry­del­ser, vi hele tiden får i form at noti­fi­ka­tio­ner fra soci­a­le medi­er, ind­kom­men­de e‑mails og alt muligt andet. Det bety­der, at vi får svært ved at kon­cen­tre­re os om at kom­me hele vej­en gen­nem den lan­ge tekst på siden.

De man­ge afbry­del­ser i vores hver­dag bety­der nem­lig, at vi hele tiden ben­hårdt pri­o­ri­te­rer, hvad vi skal bru­ge vores tid på. Skal vi fort­sæt­te med det, vi fore­ta­ger os nu, eller skal vi væl­ge at foku­se­re på en af de noti­fi­ka­tio­ner eller andre afbry­del­ser, vi lige har modtaget.

Men opde­ler du testen i fle­re, visu­elt let iden­ti­fi­cér­ba­re sek­tio­ner, gør du det nem­me­re for den besø­gen­de at konsu­me­re tek­sten mel­lem de for­skel­li­ge afbry­del­ser. Sam­ti­dig bli­ver det let­te­re at hol­de på de besø­gen­de og let­te­re for dem at fin­de til­ba­ge til der, hvor de er kom­met til, før de blev afbrudt.

Sådan får du stør­re udbyt­te af dine webtekster

Hos Web­te­xts­hop har vi gjort det til vores mis­sion, at gøre net­tet værd at læse. Det sik­rer vi ved gen­nem at leve­re tek­ster, der er opbyg­get, så de ned­bry­der den tekst­mur, du ellers vil­le få, hvis vi bare sko­v­le­de ord ind på dine sider.

Det har vi skre­vet en ræk­ke artik­ler om, lige­som vi har fle­re artik­ler på vej om emnet. Dem fin­der du i over­sig­ten her­un­der. Efter over­sig­ten får du en kort intro­duk­tion til, hvor­dan du bry­der tekst­mu­ren ned.

 

Læs mere om hvor­dan du ned­bry­der tekstmuren

Sådan river du tekst­mu­ren ned

Sådan river du tekst­mu­ren ned

Skal du øge chan­cen for, at hol­de de besø­gen­de på din side, skal du bry­de tekst­mu­ren ned og desig­ne siden, så det bli­ver nemt at læse den i fle­re kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler. Det kræ­ver en ny til­gang til opbyg­nin­gen af tekst og ind­hold på siden. 

Myten om vores guldfisk-hukommelse

Vores påstå­e­de guld­­fisk-hukom­­mel­­se på 8 sekun­der har ikke den betyd­ning, alle tro­e­de. Læs med her og find ud af, hvad du i ste­det kan lære af den sej­li­ve­de myte.

Jo! Vi vil ger­ne læse tek­ster på nettet!

Eks­per­ter­ne siger, at vi ikke gider læse noget på net­tet. Men når ind­hol­det er godt og gen­nem­be­ar­bej­det, og siden og tek­sten er sat flot og inspi­re­ren­de op, har vi ingen pro­ble­mer med at læse artik­ler på fle­re tusin­de ords læng­de. Få bevi­set her!

Gra­fi­ske punktopstillinger

Gra­fi­ske punk­top­stil­lin­ger i star­ten af dine sider giver de besø­gen­de et fæn­gen­de ele­ment, der får dem til at bli­ve læn­ge­re på siden. Lær at skri­ve og byg­ge dem her!

Opdel tek­sten i nemt iden­ti­fi­cer­ba­re sektioner

Ved at bry­de tekst­mu­ren ned i fle­re, visu­elt let iden­ti­fi­cer­ba­re sek­tio­ner, gør du tek­sten mere over­kom­me­lig og let­te­re at over­skue for den besø­gen­de. Sek­tio­ner­ne hjæl­per de besø­gen­de gen­nem de man­ge ord på din side – og det kan mær­kes på kon­ver­te­rin­ger og andre interessetilkendegivelser.

Det bety­der, at den besø­gen­de nem­me­re kan se, hvor de kan hol­de pau­ser i læs­nin­gen. Efter hver sek­tion kan de bed­re vur­de­re, om der er nog­le af afbry­del­ser­ne, de har mod­ta­get under læs­nin­gen, der er vig­ti­ge­re at tage sig af her og nu eller de vil læse vide­re. Sam­ti­dig bli­ver det nem­me­re for demat fin­de til­ba­ge og fort­sæt­te læs­nin­gen igen.

Kræ­ver, at du gen­tæn­ker dit indhold

Det kræ­ver, at du gen­tæn­ker dit ind­hold, så det er logisk opdelt i de enkel­te bud­ska­ber og poin­ter, tek­sten skal give den besø­gen­de. Hver af dis­se poin­ter eller bud­ska­ber byg­ger du ind­hold­s­e­le­men­ter til, som du sam­ler i en sepa­rat sek­tion på siden.

De enkel­te sek­tio­ner kan frem­hæ­ves på siden f.eks. ved at anven­de for­skel­lig bag­grunds­far­ve på hver enkelt sek­tion – gan­ske som du ken­der det fra en lan­ding page. Så bli­ver det nemt for den besø­gen­de at iden­ti­fi­ce­re, at det pågæl­den­de ind­hold hører sammen.

Lige­som en ele­fant bedst spi­ses i min­dre styk­ker, skal du opde­le din tekst, så den pas­ser til et over­kom­me­ligt kon­cen­tra­tions­in­ter­val for læseren. 
Iføl­ge myten om vores guld­fisk-hukom­mel­se, kan vi kun kon­cen­tre­re os i 8 sekun­der ad gan­gen. Det er hel­dig­vis ikke kor­rekt. Vi kon­cen­te­rer os så læn­ge, som der er behov for eller til vi bli­ver afbrudt af noget, som er vigtigere.

Hver sek­tion skal sva­re til et koncentrationsinterval

Ind­hol­det i den enkel­te sek­tion skal vir­ke så over­kom­me­ligt at konsu­me­re, at den besø­gen­de ikke vil betæn­ke sig på at gå i gang med at læse det. Den besø­gen­de skal ger­ne kun­ne kom­me igen­nem det på et for­holds­vis kort tidsinterval.

Der­ved er der en god chan­ce for, at den besø­gen­de ikke bli­ver for­styr­ret af noti­fi­ka­tio­ner eller andre afbry­del­ser under læs­nin­gen. Alt­så at læse­ren kan kon­cen­tre­re sig ufor­styr­ret under læs­nin­gen af hele sektionen.

Hver enkelt sek­tion sva­rer til et af de kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler, vi opde­ler vores vir­ke­lig­hed i. De enkel­te kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler kan have for­skel­lig læng­de, alt efter hvor meget tid der er behov for, hvis den besø­gen­de skal konsu­me­re ind­hol­det i sektionen.

Det er så op til læse­ren at vur­de­re, om de har den for­nød­ne tid til rådig­hed til at læse den pågæl­den­de sek­tion. Eller de hel­le­re vil bru­ge deres næste kon­cen­tra­tions­in­ter­val på noget andet. Tri­ck­et er natur­lig­vis at gøre dit ind­hold mere inter­es­sant end de alter­na­ti­ver, den besø­gen­de har i øjeblikket.

Hver sek­tion skal udgø­re en afslut­tet enhed

Der­for er det vig­tigt, at hver enkelt sek­tion udgør en afslut­tet enhed i din tekst. Så får læse­ren læst hele det bud­skab eller den viden, der hører til den enkel­te sek­tion i teksten.

Hver sek­tion skal udover tek­sten også ger­ne inde­hol­de rele­van­te bil­le­der, ani­ma­tio­ner, video­er eller andre medi­er, der kan være med til at frem­me for­stå­el­sen af ind­hol­det. Det gør det let­te­re at konsu­me­re ind­hol­det for den besøgende.

Der­u­d­over skal tek­sten i hver enkelt sek­tion natur­lig­vis være nem at over­skue og læse. Det kan du gøre ved f.eks. at:

 • Opde­le tek­sten med man­ge og ger­ne fle­re niveau­er af mellemrubrikker
 • Anven­de man­ge, kor­te afsnit med kor­te sæt­nin­ger i brødteksten
 • Bru­ge man­ge, rele­van­te punk­top­stil­lin­ger ned gen­nem teksten

Ind­sæt kro­ge, der hol­der på læseren

End­vi­de­re skal du sør­ge for, at der er så man­ge kro­ge som muligt. Der­ved kan du bed­re hol­de fast i læser­ne, hver gang de er fær­di­ge med at konsu­me­re ind­hol­det i en sek­tion og der­med afslut­ter et koncentrationsinterval.

For­må­let er at gøre den næste sek­tion så spæn­den­de, at den vir­ker mere til­lok­ken­de for den besø­gen­de at bru­ge et nyt kon­cen­tra­tions­in­ter­val på. Helst mere inter­es­sant end nog­le af de andre valg­mu­lig­he­der den besø­gen­de har efter afslut­nin­gen af det nuvæ­ren­de koncentrationsinterval.

Kro­ge­ne kan du ska­be gen­nem at:

 • Rek­la­me­re i tek­sten for det næste kon­cen­tra­tions­in­ter­val i slut­nin­gen af den foregående
 • Ind­sæt­te rele­van­te og inter­es­san­te bil­le­der med spæn­den­de billedtekster
 • Ani­me­re vis­nin­gen af sek­tio­nen med ind­hol­det til det næste koncentrationsinterval
 • Ind­sæt­te ani­me­re­de illu­stra­tio­ner eller bil­le­der, der fan­ger læse­rens opmærksomhed
 • Opbyg­ge en illu­stre­ret, men­tal model med nye ele­men­ter i hver af tek­stens sektioner
 • Ind­sæt­te pile som peger læser­ne vide­re til næste koncentrationsinterval
 • Til­fø­je inter­ak­ti­ve ind­holdskom­po­nen­ter som akti­ve­rer læseren
 • Skif­te mel­lem for­skel­li­ge medi­er til de for­skel­li­ge koncentrationsintervaller
 • Anven­de buck­et bri­ga­des i tek­sten med jæv­ne mel­lem­rum, som gen­tæn­der læse­rens interesse
Lige­som det er nem­me­re at fast­ho­de kon­cen­tr­tio­nen hos en hund ved regel­mæs­sigt at give den god­bid­der, kan du fast­hol­de læser­ne med opmærk­som­heds­ska­ben­de ind­hold­s­e­le­men­ter efter hvert koncentrationsinterval.
Ved at til­by­de ind­hol­det oplæst eller som video, øger du chan­cer­ne for, at folk får dit budskab.

Til­byd ind­hol­det på fle­re medieplatforme

En anden effek­tiv måde til at sik­re, at folk får konsu­me­ret dit ind­hold, er ved at til­by­de det på fle­re medi­e­p­lat­for­me. F.eks. i form af en oplæst ver­sion eller i form af en video, der opsum­me­rer tek­stens pointer.

Der­ved bry­der du tekst­mu­ren op på fle­re for­skel­li­ge måder – både visu­elt på siden og ved at til­by­de ind­hol­det eller de vig­tig­ste poin­ter her­fra på fle­re medi­e­p­lat­for­me. Det bety­der, at den enkel­te besø­gen­de har frit valg til at konsu­me­re ind­hol­det på den måde, der pas­ser bedst til dem.

Det øger chan­cer­ne for, at folk rent fak­tisk får dine bud­ska­ber og den viden, du ger­ne vil for­mid­le til dem – også selv om du måske har man­ge tusin­de ord på siden.

Ja, jeg vil ger­ne høre mere om, hvor­dan jeg bry­der tekst­mu­ren ned på min hjemmeside!

Kom­mu­ni­ka­tions- og
marketingbureauet

Carl­sens­vej 4
4600 Køge
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Mail: info@yes-marketing.dk

StoryBrand Certified Guide

Sid­ste nyt på vores blog: