fbpx

Con­tent mar­ke­ting med en stærk storytelling

… gør det nem­me­re at få kun­der­ne til at enga­ge­re sig i og rea­ge­re på din markeds­føring. Det øger chan­cer­ne for, at dine con­tent mar­ke­ting-kampag­ner giver mas­ser af leads, og gør det let­te­re at kon­ver­te­re dem til kunder.

Får du ikke nok leads ud af din con­tent marketing?

De fle­ste con­tent mar­ke­ting-kampag­ner fejl­er på enten rele­van­sen for kun­der­ne, et uklart bud­skab eller en lead-mag­net, der ikke har vær­di nok for mål­grup­pen til, at de vil beta­le for den med deres e‑mailadresse.

Skab con­tent mar­ke­ting-kampag­ner, som til­træk­ker, fast­hol­der og konverterer

Ved at opbyg­ge en con­tent mar­ke­ting-kampag­ne, hvor hvert enkelt styk­ke ind­hold åbner en histo­rie, får du nem­me­re din mål­grup­pe til at enga­ge­re sig. Sam­ti­dig gør du dem nys­ger­ri­ge på, hvor­dan histo­ri­en slut­ter. Slut­nin­gen får de, når de down­lo­a­der den lead-mag­net, som er det cen­tra­le ele­ment i kampag­nen sam­men med den til­hø­ren­de e‑mailserie.

Til­træk

Åbn histo­ri­en med ind­hold, der tager udgang­punkt i kun­de­em­nets situ­a­tion eller problemer.

Fast­hold

Fast­hold de besø­gen­de med godt ind­hold på enten hjem­mesi­den eller andre medieplatforme.

Kon­vertér

Den besø­gen­de får slut­nin­gen på histo­ri­en ved at udfø­re den hand­ling, kampag­nen opfodrer til. 

Hvad er con­tent marketing?

Con­tent mar­ke­ting er en serie af rele­van­te styk­ker ind­hold, der er skræd­der­sy­et til at til­træk­ke den ønske­de mål­grup­pe. Ind­hol­det leder dem vide­re til en lead-mag­net, som de beta­ler for med deres e‑mailadresse. Ved efter­føl­gen­de at fast­hol­de dem med en serie af e‑mails, som opbyg­ger til­lid og tro­vær­dig­hed til dit fir­ma og dets pro­duk­ter, kan du mål­ret­tet kon­ver­te­re dem til kunder.

Content marketing

Kend din kun­de, og besvar deres spørgsmål

Dit con­tent mar­ke­ting-ind­hold vil oftest være dine frem­ti­di­ge kun­ders før­ste bekendt­skab med dit fir­ma. Ved at ken­de dine ide­el­le kun­ders spørgs­mål, udfor­drin­ger og drøm­me, kan du ska­be ind­hold, der ran­ker på deres spørgs­mål i søge­ma­ski­ner­ne. Der­ved kan du til­træk­ke dem til af jeres lead-mag­ne­ter, der er mest rele­van­te for dem på det sted, de er kom­met til på deres kunderejse.

Con­tent mar­ke­ting med Story­Brand og HubSpot

Hos Yes! Mar­ke­ting byg­ger vi din con­tent mar­ke­ting op over jeres Story­Brand Brand­Script, og bru­ger HubS­pot til at sty­re kampag­nen, regi­stre­re de enkel­te leads, og sik­re at du får fulgt effek­tivt op på dem. Det giver dig de bed­ste mulig­he­der for at ska­be kampag­ner, dine kun­der rea­ge­rer på, og øger dine chan­cer for at kon­ver­te­re flest muli­ge leads til kunder.

Sådan opbyg­ges din con­tent marketing-kampagne

Ved at tage udgangs­punkt i dit fir­mas Story­Brand Brand­Script sik­rer du, at du fast­hol­der en rød tråd i din markeds­føring. Det bety­der ikke, at det nød­ven­dig­vis er alle ele­men­ter, der behø­ver ind­gå i hvert enkelt styk­ke indhold.

Se i ste­det BrandScrip­tet som de grundt­o­ner, du har til rådig­hed, og brug så de toner, der er nød­ven­di­ge, for at ska­be den stær­ke­ste for­tæl­ling i både de annon­cer, det ind­hold og de SoMe-poster, som gene­re­rer tra­fik til lan­dings­si­den med din lead-magnet.

Ved at åbne en ny histo­rie i det ind­hold, der gene­re­rer tra­fik, og afslut­te histo­ri­en i din lead-mag­net og den til­hø­ren­de e‑mailserie – kan også være en luk­ket Face­book-grup­pe – får du en højt­kon­ver­te­ren­de kampag­ne, der gene­re­rer mas­ser af var­me leads til din forretning.

Få fle­re YES!-øjeblikke i din con­tent marketing

Med fæn­gen­de ind­hold og et klart bud­skab er der stør­re chan­cer for, at dit con­tent mar­ke­ting-ind­hold ska­ber fle­re YES!-øjeblikke. Både hos dine kun­der og i din egen for­ret­ning! Det kræ­ver kun, at:

Kontakt os
  1. Du kon­tak­ter os for at få hjælp til din con­tent marketing
Plan

2. Vi udvik­ler ind­hold, lead-mag­net og e‑mailserie, der fænger

Kunder

3. Du høster leads, og kon­ver­te­rer dem mål­ret­tet til kunder

Det er surt at sid­de og ven­te på kunderne…

… når du lige har lan­ce­ret en ny con­tent marketing-kampagne.

Der­for gør vi os uma­ge for at udvik­le dit con­tent mar­ke­ting-ind­hold, så det bli­ver rele­vant for mål­grup­pen, og ind­hol­det er for­mu­le­ret så klart, at bud­ska­bet går rent ind.

Vi ana­ly­se­rer, og fin­der den rig­ti­ge mål­grup­pe, udvik­ler ind­hold til alt lige fra blog-ind­læg over annon­cer og til SoMe-opslag, og kan også hjæl­pe jer med både at skri­ve stor­sæl­gen­de e‑mailkampagner og afhol­de popup-grup­per på Facebook.

Det kla­re bud­skab og de fæn­gen­de histo­ri­er gør det sam­ti­dig nem­me­re for jeres ind­hold at skæ­re gen­nem støj­en på inter­net­tet – og øger chan­cer­ne for, at kun­der­ne kan huske både bud­ska­bet, og hvem de læste det hos.

Byg­get med ver­dens stær­ke­ste onli­ne marketing-værktøjer

Med en con­tent mar­ke­ting-stra­te­gi byg­get over dit fir­mas Story­Brand Brand­Script og med HubS­pots gen­nem­prø­ve­de inbo­und- og CRM-system til at effek­tu­e­re kampag­ner­ne, får du de stør­ste chan­cer for at lyk­kes med dine onli­ne markedsføringskampagner.

Både Story­Brand og HubS­pot anven­des med suc­ces af alt lige fra nog­le af ver­dens stør­ste brands over helt almin­de­li­ge små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der og til små startups og iværksættervirksomheder.

Vi hjæl­per dig i gang med beg­ge dele, udvik­ler alt ind­hol­det, og kan sæt­te både syste­mer og ind­hold op, samt effek­tivt gui­de dig hele vej­en til suc­ces med Story­Brand, HubS­pot og YES!-marketing.

Der­for rea­ge­rer kun­der­ne ikke på din onli­ne marketing!

Får du ikke nok ud af din onli­ne markeds­føring? Eller salg og hen­ven­del­ser nok fra jeres hjem­mesi­de, jeres email-kampag­ner, eller jeres til­ste­de­væ­rel­se på de soci­a­le medier.

Så er du ikke alene!

I den­ne e‑bog får du:

  • de 6 mest almin­de­li­ge grun­de til, at kun­der­ne ikke reagerer
  • opskrif­ten på, hvor­dan du ska­ber en kun­de­rej­se, der virker

Så hold op med at kaste pen­ge efter mar­keds­fø­rings­kampag­ner, der for­vir­rer kun­der­ne, og ikke giver dig nog­le salg!

Hent e‑bogen her, og lær hvor­dan du ska­ber en kun­de­rej­se med kla­re bud­ska­ber, dine kun­der kan for­stå, og som får dem til at reagere!

Få kun­der­ne til at rea­ge­re nu!

Kom­mu­ni­ka­tions- og
mar­ke­ting­bu­reau­et

Carl­sens­vej 4
4600 Køge
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Mail: info@yes-marketing.dk

Sid­ste nyt på vores blog:

Sådan river du tekst­mu­ren ned

Skal du øge chan­cen for, at hol­de de besø­gen­de på din side, skal du bry­de tekst­mu­ren ned og desig­ne siden, så det bli­ver nemt at læse den i fle­re kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler. Det kræ­ver en ny til­gang til opbyg­nin­gen af tekst og ind­hold på siden. 

Sådan skri­ver du et godt call to action

Et godt Call to Action skal give din læser en klar instruks på, hvad han eller hun for­ven­tes at gøre nu. Læs med her og lær at skri­ve et godt Call to Action.