fbpx

Email-mar­ke­ting, der bry­der gen­nem støj­en i indbakken!

Rele­vant og inter­es­sant email-mar­ke­ting med et klart bud­skab og en fæn­gen­de storytel­ling bli­ver altid åbnet, læst og klik­ket på! Det giver fle­re salg og opbyg­ger en tro­fast ska­re af begej­stre­de mod­ta­ge­re af jeres nyhedsbreve.

Ingen gider åbne end­nu en
tilbudsmail

Hvor man­ge nyheds­bre­ve får du hver dag med det ene fan­ta­sti­ske til­bud efter det andet? Eller med total irre­le­vant og lige­gyl­dig infor­ma­tion, som du aldrig har ønsket dig?

Lyder dit nyheds­brev på sam­me måde? Så har du valgt den sik­re vej til Spam-mappen!

Emails, dine mod­ta­ge­re lige­frem vil læn­ges efter

Når email-mar­ke­ting gri­bes rig­tigt an, ska­ber det begej­stre­de mod­ta­ge­re, der lige­frem ser frem til din næste email, fordi:

Gode email-kampagner skal ramme et problem, som din målgruppe har!

Hver ene­ste mail ram­mer et behov, et pro­blem eller en drøm, som dine mod­ta­ge­re har

Gode email-kampagner skal ramme et problem, som din målgruppe har!

Din email-mar­ke­ting ikke ser kom­merci­el ud, men lig­ner en almin­de­lig mail fra en god ven

Gode email-kampagner skal ramme et problem, som din målgruppe har!

Du ikke bare pus­her pro­duk­ter eller ydel­ser, men også giver viden og inspiration

Det er surt at ende i Spam-mappen

 

Det er øv, hvis dine email-kampagner ender i Spam-mappen eller fanges af mailudbyderens spamfilter

Er der alt for få abon­nen­ter på dit nyheds­brev, der åbner og klik­ker på dine emails? Og end­nu fær­re, der køber noget på grund af dem?

Så er dit nyheds­brev sand­syn­lig­vis alle­re­de endt i deres Spam-map­pe. For det er oftest meget let­te­re for folk at mar­ke­re din mail som spam end at mel­de sig fra dit nyhedsbrev.

Det er ikke godt for dit nyheds­brevs anse­el­se hos de sto­re mail­ud­by­de­re, som f.eks. Goog­le Gmail og Micro­soft Outlook.

De vur­de­rer nem­lig, at hvis der er man­ge af dine mod­ta­ge­re, der mar­ke­rer dit nyheds­brev som spam, er der ingen grund til at give andre af deres kun­der en dår­lig ople­vel­se med det.

Der­for sor­te­rer de oftest dit nyheds­brev fra, så også dem, der rent fak­tisk ger­ne vil mod­ta­ge det, ikke læn­ge­re får det at se!

Det er der­for, at rele­vant, inter­es­sant og læse­vær­digt ind­hold er så vig­tigt for dit nyheds­brevs evne til at hol­de dit fir­ma og dets pro­duk­ter på mod­ta­ger­nes nethinde.

Invitér dine mod­ta­ge­re ind i historien

Hos YES! Mar­ke­ting byg­ges dine nyheds­bre­ve og email-mar­ke­ting­kampag­ner med en stærk storytel­ling opbyg­get med Story­Brands Brand­Script-fra­mework. Her invi­te­rer hver ene­ste email-kampag­ne dine mod­ta­ge­re ind i en histo­rie, som de først får slut­nin­gen på, den dag de køber jeres pro­duk­ter eller ydelser.

Ver­dens mest effek­ti­ve email-marketing

Med HubS­pot CRM får du et af ver­dens stær­ke­ste værk­tø­jer til både at kapre nye abon­nen­ter til jeres nyheds­brev og sen­de mål­ret­te­de email-kampag­ner ud til nøje udvalg­te mål­grup­per. Sam­ti­dig kan du nemt hol­de øje med, hvor inter­es­se­ret hver ene­ste mod­ta­ger er, så du kan få luk­ket fle­re salg.

Så nemt får du sat fut i din email-marketing

Med YES! Mar­ke­ting som din email-mar­ke­ting­part­ner får du skabt email-kampag­ner, der ska­ber fle­re føl­ge­re og mere salg. Det er lige så nemt, som at tæl­le til 3:

Gode email-kampagner skal ramme et problem, som din målgruppe har!

1. Kon­takt os ved at klik­ke på knappen

Kontakt os

2. Vi læg­ger en plan for din email-markedsføring

Gode email-kampagner skal ramme et problem, som din målgruppe har!

3. Du får travlt med alle de man­ge nye kunder

Sådan byg­ges email-mar­ke­ting, der virker!

Hos YES! Mar­ke­ting har du mulig­hed for at få udvik­let tre for­skel­li­ge typer email-mar­ke­ting, der er mål­ret­tet præ­cist til jeres kun­der. Til hver type kan du væl­ge mel­lem for­skel­li­ge kampag­ne­stra­te­gi­er, der effek­tivt sik­rer jer flest reak­tio­ner på de mails, som sen­des ud.

Velkomstserier er email-marketing på autopilot!

Sæt sal­get på auto­pi­lot med en velkomstserie

En vel­komst­se­rie er den klas­si­ske email-kampag­ne. Den star­ter med at til­by­de inter­es­se­re­de besø­gen­de noget viden eller noget andet, der er så rele­vant for dem, at de er vil­li­ge til at beta­le med deres email-adres­se for at få fat i det.

Der­ef­ter mod­ta­ger de en ræk­ke emails, der mål­ret­tet går efter at sæl­ge et pro­dukt eller en ydel­se ind til mod­ta­ge­ren. Det er en serie mails – og til­hø­ren­de ”lead-gene­ra­tor” – der kun skal skri­ves én gang. Men kampag­nen kan ska­be nye kun­der og salg mas­ser af gange.

Det bed­ste alter­na­tiv til at gif­te dig på før­ste date

En Køb nu-knap på din hjem­mesi­de sva­rer lidt til at spør­ge, om din date vil gif­te sig med dig alle­re­de ved det før­ste møde.

Det er kun de fær­re­ste, der vil. Med­min­dre de del­ta­ger i et realityprogram.

Her kan lead-gene­ra­to­ren og den til­hø­ren­de vel­komst­se­rie være en god måde at få en ny afta­le i kalen­de­ren. Sam­ti­dig er det en god og ufor­plig­ten­de måde for din “date” at få noget mere at vide om dig, dit fir­ma og dets produkter.

Med en nurturing email-kampagne bliver dine modtagere hele tiden mindet om din eksistens!

Hold kun­der­ne var­me med en nurturing-serie

Med en såkaldt ”nur­turing-serie” sør­ger du for at hol­de dit brand, dine pro­duk­ter eller dine tje­ne­ster i frisk erin­dring hos mod­ta­ger­ne. Både så de husker, hvad det er, I til­by­der, og hvad I står for.

Nur­turing-seri­en er lige­som vel­komst­se­ri­en skre­vet for­ud og præ­sen­te­rer hele tiden rele­van­te emner for dine mod­ta­ge­re. De enkel­te mails kan lin­ke ind til f.eks. blo­gind­læg, video­er eller en luk­ket Face­book-grup­pe. Seri­en hol­des løben­de opda­te­ret og udvi­des hele tiden. Så kan den fort­sæt­te og min­de mod­ta­ger­ne om dig for evigt.

Der fin­des man­ge måder at ple­je dine kun­der på

Nur­turing-seri­ens vig­tig­ste opga­ve er at hol­de dit fir­ma top of mind hos mod­ta­ger­ne. Det kræ­ver, at de regel­mæs­sigt får en ny mail med spæn­den­de og rele­vant indhold.

Nur­turing-seri­en kan også være noget helt andet. F.eks. en regel­mæs­sig podcast med inter­view med kend­te per­so­ner – eller andre, som har et rele­vant bud­skab eller en viden, der er inter­es­sant for målgruppen.

En email-kampagne sælger målrettet et bestemt produkt!

Stor­sælg med en mål­ret­tet salgskampagne

En mål­ret­tet salgskampag­ne går efter at sæl­ge et bestemt pro­dukt. Enten til dem, du alle­re­de har på din mai­ling­li­ste. Eller nye mod­ta­ge­re, der er ble­vet ind­fan­get spe­ci­elt til lej­lig­he­den gen­nem onli­ne annon­cer og landingssider.

Salgskampag­ner kan skru­es sam­men på et hav af måder. De består af fra 3 til rig­tig man­ge mails. Antal­let afhæn­ger af pri­sen, samt hvor lang eller svær beslut­nings­pro­ces­sen er for modtagerne.

Så læn­ge du er rele­vant, bli­ver kun­der­ne ved med at læse

Man­ge er ban­ge for at tæp­pe­bom­be deres kun­de­em­ner med mails. Især hvis de vil sæl­ge noget til dem. Men så snart du skal sæl­ge dem et dyrt pro­dukt, eller noget der kræ­ver læn­ge­re betænk­nings­tid, beta­ler det sig at øge antal­let af mails.

For så læn­ge det, du har på hjer­te, er inter­es­sant og rele­vant, skal folk nok bli­ve ved med at åbne og læse dine mails. Det giver f.eks. mulig­hed for at præ­sen­te­re spæn­den­de kun­de­hi­sto­ri­er eller imø­de­gå de ind­ven­din­ger, som kun­de­em­net har.

Der­for rea­ge­rer kun­der­ne ikke på din onli­ne marketing!

Får du ikke nok ud af din onli­ne markeds­føring? Eller salg og hen­ven­del­ser nok fra jeres hjem­mesi­de, jeres email-kampag­ner, eller jeres til­ste­de­væ­rel­se på de soci­a­le medier?

Så er du ikke alene!

I den­ne e‑bog får du:

  • de 6 mest almin­de­li­ge grun­de til, at kun­der­ne ikke reagerer
  • opskrif­ten på, hvor­dan du ska­ber en kun­de­rej­se, der virker

Så hold op med at kaste pen­ge efter mar­keds­fø­rings­kampag­ner, der for­vir­rer kun­der­ne og ikke giver dig nogen salg!

Hent e‑bogen her, og lær, hvor­dan du ska­ber en kun­de­rej­se med kla­re bud­ska­ber, dine kun­der kan for­stå, og som får dem til at reagere!

Få kun­der­ne til at rea­ge­re nu!

Kom­mu­ni­ka­tions- og
mar­ke­ting­bu­reau­et

Carl­sens­vej 4
4600 Køge
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Mail: info@yes-marketing.dk

Sid­ste nyt på vores blog:

Spænd ikke ben for dit SEO-bureaus arbejde

Et SEO-bureau ska­ber stør­re syn­lig­hed i de orga­ni­ske søge­re­sul­ta­ter for dit fir­mas hjem­mesi­de. Men hvad hjæl­per det, hvis de besø­gen­de har svært ved at for­stå, hvad der står på siderne? 

Spæn­der jan­te­loven ben for din hjemmeside?

Det er klart, du er stolt af dit fir­ma, og ger­ne vil bru­ge din hjem­mesi­den til at for­tæl­le kun­der­ne om alt det, som I er gode til. Men det brin­ger dig i fare for, at jan­te­loven spæn­der ben for din hjem­mesi­de . Læs hvor­for her!