Kom­mu­ni­ka­tion, der går rent ind!

Effek­tiv kom­mu­ni­ka­tion hand­ler om at have et klart bud­skab, der gen­ta­ges igen og igen, ind­til mål­grup­pen har hørt, for­stå­et og hand­let på det. 

Få skabt en effek­tiv kom­mu­ni­ka­tions­plan, 
som får folk til at rea­ge­re.

Føler du, de aldrig lyt­ter?

Det kan have stor betyd­ning for din for­ret­ning, hvis hver­ken med­ar­bej­de­re, kun­der eller andre inter­es­sen­ter lyt­ter efter eller for­står, hvad et er, du for­sø­ger at kom­mu­ni­ke­re!

Læg en kom­mu­ni­ka­tions­plan, der får dem både til at lyt­te, tæn­ke, for­stå og hand­le!

God kom­mu­ni­ka­tion hand­ler op at skæ­re bud­ska­bet ind til benet, så det er nemt både at opfat­te og for­stå. Samt sige det sam­me igen og igen på en inter­es­sant, enga­ge­ren­de og spæn­den­de måde.

Det kan vi hjæl­pe dig med!

Lyt­te!

Hvad er det vig­tig­ste ele­ment i dit bud­skab? Det, som du vil have dem til at for­stå.

Tæn­ke!

Stil dem de rig­ti­ge spørgs­mål, som får dem til at tæn­ke over deres nuvæ­ren­de situ­a­tion.

For­stå!

Giv dem en plan, de kan hand­le efter, når de har for­stå­et vig­tig­he­den af dit bud­skab.

Hand­le!

Få dem til at hand­le på bud­ska­bet ved at for­tæl­le, hvor godt det bli­ver, når de gør det.

Hvad er god
kom­mu­ni­ka­tion?

Kom­mu­ni­ka­tion hand­ler grund­læg­gen­de om at få over­ført et bud­skab fra afsen­de­ren til mod­ta­ge­ren gen­nem et eller andet medie. Det kan være tale, skrift, video eller noget helt fjer­de. En god kom­mu­ni­ka­tions­plan sik­rer, at du har grund­ele­men­ter­ne til alle de medi­er, du vil kom­mu­ni­ke­re på — og at mod­ta­ger­ne nemt kan for­stå og rea­ge­re på dit bud­skab. 

Kommunikationsmodel

Skab grund­la­get for god kom­mu­ni­ka­tion

For­mår du at kom­mu­ni­ke­re klart og tyde­ligt, så alle kan for­stå det, er der næsten ingen græn­ser for, hvad du kan opnå. Men det kræ­ver, at du mestrer tre ting:

 • At få sagt det, så det bli­ver for­stå­et
 • At du er inter­es­sant at høre på
 • At du inspi­re­rer til for­an­dring

Folk føl­ger dig der­hen, hvor du fører dem

Med et klart og tyde­ligt bud­skab, der er nemt at for­stå, und­går du, at folk mis­for­står dig. For så gør de måske det stik mod­sat­te af, hvad du vil have dem til. Eller væl­ger dig fra, for­di de er for­vir­re­de over, hvad det er, du siger til dem.

Men har folk først for­stå­et dit bud­skab, er de ikke læn­ge­re for­vir­ret over, hvad det er, du vil dem. Så hand­ler de på det, du siger, og går i den ret­ning, som du peger.

Skal bud­ska­bet stå klart, kræ­ver det, at du opbyg­ger og plan­læg­ger det, du vil kom­mu­ni­ke­re på en måde, så du får fil­tre­ret al støj­en og alle de ele­men­ter fra, der kan risi­ke­re at for­vir­re mod­ta­ger­ne.

For folk rea­ge­rer kun på et bud­skab, de kan for­stå!

Sig det, så det er inter­es­sant

Synes folk ikke, det du siger, er inter­es­sant at høre på, begyn­der de at dag­drøm­me eller huske alt det andet, de skal nå. Så bli­ver du hur­tigt valgt fra, uan­set hvor vig­tigt et bud­skab, du ønsker at over­brin­ge dem.

Skal du gøre dit bud­skab inter­es­sant for mål­grup­pen, skal du gøre det rele­vant for dem ved at ind­dra­ge dem selv i histo­ri­en. Der­for skal du star­te med noget, de kan gen­ken­de fra deres hver­dag, der hand­ler om det bud­skab, du vil over­brin­ge dem.

Det får folk til at lyt­te, for­di det du siger, plud­se­lig giver mening for dem.

Inspirér dem til at hand­le

Al for­an­dring er svær. For det kræ­ver ekstra men­tale kræf­ter at omfav­ne og for­stå alt det nye. Det øger folks mod­vil­je mod at rea­ge­re på det, du siger.

Skal du have folk til at hand­le på dit bud­skab, skal du star­te med at få dem til at fore­stil­le sig, hvor godt det bli­ver, når de først får det gjort. Det giver dem noget at glæ­de sig til.

Der­næst skal du give dem en plan, der vir­ker nem og let at gå til. Afslut med at give dem det sid­ste lil­le puf, der får dem til at hand­le på det, du har sagt.

Kom­mu­ni­ka­tion,
de rea­ge­rer på

Fore­stil dig, hvor fan­ta­stisk det er at bli­ve hørt og for­stå­et, og se kun­der, med­ar­bej­de­re og andre inter­es­sen­ter hand­le på din kom­mu­ni­ka­tion.

Vi hjæl­per dig til stør­re suc­ces med din kom­mu­ni­ka­tion ved at ska­be:

Fun­da­men­tet for al din kom­mu­ni­ka­tion

Skal du lyk­kes med din kom­mu­ni­ka­tion, skal den byg­ges på et stærkt fun­da­ment. Det hjæl­per vi dig med at ska­be ved at byg­ge:

 • Grund­la­get for fir­ma­ets over­ord­ne­de storytel­ling
 • Et ram­me­værk for al fir­ma­ets kom­mu­ni­ka­tion
 • En one-liner, der for­kla­rer, hvad det er, I til­by­der

Fun­da­men­tet for jeres næste kampag­ne

Skal du have suc­ces med den næste kom­mu­ni­ka­tions- eller mar­ke­ting-kampag­ne, kræ­ver det et klart bud­skab. Vi ska­ber:

 • Grund­la­get for kampag­nens storytel­ling
 • Ram­me­vær­ket for kampag­nens bud­ska­ber
 • De enkel­te ele­men­ter til kampag­nen

Få fle­re YES!-øjeblikke i din kom­mu­ni­ka­tion!

Med et klart bud­skab base­ret på en stærk kom­mu­ni­ka­tions­plan hjæl­per vi dig med at bli­ve hørt og for­stå­et — uan­set mål­grup­pen eller medi­et!
Det er kla­ret i tre let­te trin:

Kontakt os
 1. Du kon­tak­ter os for at få hjælp til at plan­læg­ge og opbyg­ge din kom­mu­ni­ka­tion.
Plan

2. Sam­men får vi byg­get et solidt fun­da­men­tet for din kom­mu­ni­ka­tion, så den fun­ge­rer på alle medi­er.

Kunder

3. Du mær­ker straks den for­skel, det gør, når du kom­mu­ni­ke­rer stærkt. Folk rea­ge­rer og gør det, du for­ven­ter!

Det er trist ikke at bli­ve for­stå­et

Lige­gyl­digt hvil­ket medie du væl­ger, skal din kom­mu­ni­ka­tion være i stand til at bry­de gen­nem støj­en. Det er svært i en hver­dag, hvor vi alle sam­men kon­stant bom­bar­de­res med bud­ska­ber og til­bud, der kæm­per om at få vores opmærk­som­hed.

Der­for er det vig­tigt, at du læg­ger en stærk plan for din kom­mu­ni­ka­tion. Eller får hjælp af en erfa­ren part­ner som Kom­mu­ni­ka­tions- og mar­ke­ting­bu­reau­et YES!

Byg­get på et solidt fun­da­ment

Vi udvik­ler kom­mu­ni­ka­tions­pla­ner med et klart bud­skab base­ret på Story­Brand-kon­cep­tet. Det har skabt fan­ta­sti­ske resul­ta­ter for alt lige fra sto­re mul­ti­na­tio­na­le fir­ma­er som Pro­cter & Gam­b­le over helt almin­de­li­ge virk­som­he­der og til startups og solo­selv­stæn­di­ge over hele ver­den.

Selv har vi mere end 30 års erfa­ring med kom­mu­ni­ka­tion og for­mid­ling. Vi er bl.a. uddan­net cand.comm og Cer­ti­fi­ce­ret Story­Brand Gui­de, har hjul­pet mas­ser af dan­ske fir­ma­er og kan også hjæl­pe dig med af for­fi­ne din kom­mu­ni­ka­tion.

Onli­ne-kom­mu­ni­ka­tion er ekstra svært:

Der­for rea­ge­rer kun­der­ne ikke på din onli­ne mar­ke­ting!

Får du ikke nok ud af din onli­ne markeds­føring? Eller salg og hen­ven­del­ser nok fra jeres hjem­mesi­de, jeres email-kampag­ner, eller jeres til­ste­de­væ­rel­se på de soci­a­le medi­er.

Så er du ikke ale­ne!

I den­ne e‑bog får du:

 • de 6 mest almin­de­li­ge grun­de til, at kun­der­ne ikke rea­ge­rer
 • opskrif­ten på, hvor­dan du ska­ber en kun­de­rej­se, der vir­ker

Så hold op med at kaste pen­ge efter mar­keds­fø­rings­kampag­ner, der for­vir­rer kun­der­ne og ikke giver dig nogen salg!

Hent e‑bogen her, og lær, hvor­dan du ska­ber en kun­de­rej­se med kla­re bud­ska­ber, dine kun­der kan for­stå, og som får dem til at rea­ge­re!

Få kun­der­ne til at rea­ge­re nu!

Kom­mu­ni­ka­tions- og
mar­ke­ting­bu­reau­et

Carl­sens­vej 4
4600 Køge
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Mail: info@yes-marketing.dk

Sid­ste nyt på vores blog:

5 tips til din næste tale

Slår tun­gen knu­der, eller er du bare ikke tryg ved at stil­le dig op og sige noget for­an andre men­ne­sker? Med dis­se 5 tips kan du gen­vin­de din selv­til­lid, for­di du ved, at det du siger, går rent ind, og efter­la­der til­hø­rer­ne impo­ne­re­de over din præ­sta­tion.