Med ind­hold der er værd at læse, får du kun­der­nes ful­de opmærk­som­hed

Støj­en på net­tet og i ind­bak­ken gør det svært at bli­ve opda­get af kun­der­ne. Med et klart bud­skab og en stærk storytel­ling for­står og husker kun­der­ne nem­me­re dit fir­ma og dets pro­duk­ter. Det giver dig stør­re syn­lig­hed og fle­re salg, så du får let­te­re ved at væk­ste din for­ret­ning.

Hos YES! Mar­ke­ting møder du:

Dyg­ti­ge
ana­ly­ti­ke­re

med god for­ret­nings­for­stå­el­se, der hur­tigt fin­der og fik­ser jeres mar­ke­ting­ud­for­drin­ger.

Pas­sio­ne­re­de
copy­wri­te­re

med sans for at skri­ve fæn­gen­de tek­ster, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til kun­der.

Mål­ret­te­de
med­ar­bej­de­re

der hol­der ord, over­hol­der dead­li­nes, og foku­se­rer på at leve­re kampag­ner og ind­hold, der ska­ber resul­ta­ter.

Vi ska­ber kla­re
bud­ska­ber

Og vi star­ter med din hjem­mesi­de og jeres onli­ne mar­ke­ting!

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed i søge­re­sul­ta­ter­ne og ind­bak­ken, kan det være svært at opnå den syn­lig­hed og det salg, du ønsker dig af din onli­ne markeds­føring. Det koster dig ind­tæg­ter, anse­el­se og vækst­mu­lig­he­der hver ene­ste dag.

Vi ska­ber et klart bud­skab og en stærk storytel­ling på din hjem­mesi­de og i dine con­tent og email-mar­ke­ting-kampag­ner.

Det hjæl­per dig til at skæ­re gen­nem støj­en på inter­net­tet, og giver dig stør­re syn­lig­hed, fle­re salg og fle­re leads!

For når folk har let ved at for­stå dit bud­skab, og synes dit ind­hold er værd at læse, bli­ver det nem­me­re at over­be­vi­se dem om, at dit fir­ma er det rig­ti­ge valg for dem. Sam­ti­dig får de let­te­re ved at kom­me i tan­ke om dit fir­ma, den dag de har brug for det, I til­by­der.

Det frem­mer både vores mål­sæt­ning om at gøre net­tet værd at læse, og giver dig det bed­ste grund­lag for at væk­ste din for­ret­ning!

Vores til­gang til opga­ven er altid den sam­me:

Vi lyt­ter,

og for­står din for­ret­ning og den vær­di, dens pro­duk­ter og ydel­ser ska­ber for jeres kun­der.

Vi tæn­ker,

og plan­læg­ger de onli­ne mar­ke­ting­kampag­ner, der øger din syn­lig­hed og giver dig fle­re salg.

Vi skri­ver,

og ska­ber ind­hold med et klart bud­skab, som er rele­vant og vær­di­gi­ven­de for jeres kun­der.

Få hjælp til at væk­ste dit fir­ma onli­ne

Er dit fir­ma udfor­dret på at få nye kun­der onli­ne? Så hjæl­per vi dig med ind­hold og stra­te­gi til onli­ne markeds­føring, der gør besø­gen­de til begej­stre­de fans og væk­ster din for­ret­ning.

Med et klart bud­skab og en stærk storytel­ling skæ­rer du gen­nem støj­en på net­tet, og ska­ber fle­re YES!-øjeblikke. Både for jer selv og jeres kun­der.

Kon­takt os i dag, så vi kan hjæl­pe dig med at væk­ste din for­ret­ning!

Beate og Benny fra YES! Marketing

Bea­te Mulva­na Gran­da­hl

  • Part­ner

Bea­te har arbej­det pro­fes­sio­nelt med tekst i lidt over 15 år, og har et skar­pt øje for spro­get, kom­ma­sæt­ning og ret­stav­ning. Hun hader ind­hold på net­tet, der ikke giver læser­ne vær­di, eller kun er skre­vet for Goog­les skyld.

Bea­te står for:

  • Pro­jekt­le­del­se og kor­rek­tur
  • Vores 25 fre­elan­ceskri­ben­ter

Og er pas­sio­ne­ret mad­blog­ger!

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

  • Part­ner

Ben­ny elsker at øse af sine over 30 års erfa­ring med at skri­ve tek­ster og udvik­le mar­ke­ting­kampag­ner. Og så bræn­der han for at ska­be kla­re bud­ska­ber, der er let­te at for­stå og nem­me at huske.

Ben­ny står for:

  • Kun­de­kon­takt i hver­dag­en
  • Stra­te­gi og ind­hold­plan­læg­ning

Og er inkar­ne­ret Star Wars-nørd!

Kom­mu­ni­ka­tions- og
mar­ke­ting­bu­reau­et

Carl­sens­vej 4
4600 Køge
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Mail: info@yes-marketing.dk

Sid­ste nyt på vores blog:

Myten om vores guld­­fisk-hukom­­mel­­se

Vores påstå­e­de guld­­fisk-hukom­­mel­­se på 8 sekun­der har ikke den betyd­ning, alle tro­e­de. Læs med her og find ud af, hvad du i ste­det kan lære af den sej­li­ve­de myte.