Sig det, så de for­står det!

Med en klar, enkel kom­mu­ni­ka­tions­plan og en stærk storytel­ling i din markeds­føring kan folk let­te­re for­stå dit bud­skab, og nem­me­re over­be­vi­ses om at købe dine pro­duk­ter. Det giver både dig og dine kun­der fle­re YES!-oplevelser, og væk­ster din for­ret­ning.

Træt af at bræn­de pen­ge af på mar­ke­ting-kampag­ner, der ikke vir­ker?

Der er ikke meget ved at bli­ve over­set.

Slet ikke, når du har betalt for at bli­ve set!

Hvis du for­vir­rer, er det en for­bi­er

Fjer­nes støj­en fra din hjem­mesi­de og din onli­ne mar­ke­ting, har kun­der­ne nem­me­re ved at for­stå den vær­di, dit fir­ma og dets pro­duk­ter giver dem. Sam­ti­dig får de også let­te­re ved at huske, hvad det er, dit fir­ma kan hjæl­pe dem med.

Skab et klart bud­skab

Med et klart bud­skab bli­ver dine pro­duk­ter og tje­ne­ster nem­me­re at for­stå for dem, der skal købe dem!

Husk den røde tråd

Med et ens­ar­tet bud­skab bli­ver dit fir­ma, og det I til­by­der, nem­me­re for kun­der­ne at huske!

Spørg efter sal­get

Spørg efter sal­get, og giv kun­der­ne en klar plan for at hand­le med dig. Så køber de af dig!

Når alle kap­pes om dine kun­ders opmærk­som­hed på net­tet, er det svært at bli­ve opda­get!

Det kan vi hjæl­pe dig med at lave om på, ved at ændre på den måde du for­mu­le­rer dine bud­ska­ber og dit ind­hold på. Både i din onli­ne markeds­føring, på sider­ne på din hjem­mesi­de og pro­dukt­be­skri­vel­ser­ne i din webs­hop.

Vi læg­ger en klar kom­mu­ni­ka­tions- og mar­ke­tings­tra­te­gi med kla­re bud­ska­ber og en rød tråd, og imple­men­te­rer den i dit hjem­mesi­de­ind­hold, dine con­tent mar­ke­ting-kampag­ner og din email-markeds­føring.

Byg­get på et solidt og gen­nem­prø­vet fun­da­ment!

Alle vores onli­ne mar­ke­ting-kampag­ner er byg­get med gen­nem­prø­ve­de værk­tø­jer, der har skabt suc­ces og mil­li­o­ner af kro­ner i omsæt­ning for tusin­der af fir­ma­er ver­den over.

Kom­mu­ni­ka­tion og mar­ke­ting, der går rent ind

Fore­stil dig, hvor fan­ta­stisk det bli­ver, når din næste onli­ne mar­ke­ting­kampag­ne giver mas­ser af var­me leads. Eller når med­ar­bej­der­ne ende­lig for­står, hvad det er, du vil have dem til at gøre.

Vi hjæl­per dig til stør­re suc­ces med din kom­mu­ni­ka­tion og mar­ke­ting, ved at ska­be:

En rød tråd i din kom­mu­ni­ka­tion

Skal folk huske dit bud­skab, er det vig­tigt, at de hører det igen og igen. Det kræ­ver en rød tråd i din markeds­føring på tværs af alle dine mar­ke­ting­ka­na­ler. 

Lan­dings­si­der, der kon­ver­te­rer

De besø­ge­ne skal for­stå bud­ska­bet på hjem­mesi­dens for­si­de og vig­tig­ste lan­dings­si­der i løbet af få sekun­der. Ellers er de hur­tigt vide­re til kon­kur­ren­ten.

En lead­ge­ne­ra­tor med email-serie

Er dine kun­der ikke klar til at købe af dig end­nu? Med en effek­tiv lead­ge­ne­ra­tor får du fat i deres e‑mailadresse. Så kan du over­be­vi­se dem om, at I er det rig­ti­ge valg. 

SEO- og andre tek­ster til net­tet

Moder­ne SEO-tek­ster ska­ber vær­di for både besø­gen­de og Goog­le, og giver folk en bed­re ople­vel­se af dit fir­ma, når de møder det på net­tet for måske før­ste gang.

Så nemt kom­mer du i gang!

Kontakt os

1. Kon­takt os med dine onli­ne udfor­drin­ger

Kontakt os!

2. Vi ska­ber ind­hold og kampag­ner, der vir­ker

Kontakt os!

3. Du får fle­re salg og stør­re vækst i dit fir­ma

Skab en bed­re for­tæl­ling

Spil­ler dine kun­der hoved­rol­len i din markeds­føring, får dit fir­ma og dets pro­duk­ter deres ful­de opmærk­som­hed!

Folk køber kun pro­duk­ter, de for­står

For­tæl­lin­ger er den ældst kend­te — og nær­mest uni­ver­sel­le — måde at udveks­le viden mel­lem men­ne­sker. Med en let­for­stå­e­lig og gen­nemtænkt storytel­ling, hvor din kun­de er hel­ten, og du er den empa­ti­ske og viden­de gui­de, ska­ber du et klart bud­skab, der gør selv kom­pli­ce­re­de pro­duk­ter og ydel­ser nem­me at for­stå for dine kun­der.

Det øger sal­get, får fle­re til at føl­ge jer på de soci­a­le medi­er, og gør det nemt at huske, hvor­når det er dit fir­ma, de skal kon­tak­te.

Byg­get efter Story­Brand-kon­cep­tet

Vi arbej­der ud fra Story­Brand-kon­cep­tet, kendt fra bogen “Buil­ding a Story­Brand” af Donald Mil­ler. Ud fra dit fir­mas Story­Brand Brand­script udar­bej­der vi alt jeres ind­hold og onli­ne mar­ke­ting. Det sik­rer en rød tråd gen­nem alt, hvad dit fir­ma kom­mu­ni­ke­rer på net­tet, så I altid frem­står kla­re, tyde­li­ge og let­for­stå­e­li­ge.

Kon­cep­tet har skabt suc­ces og vækst for alt lige fra helt små start-ups over helt almin­de­li­ge virk­som­he­der og til sto­re mul­ti­na­tio­na­le kon­cer­ner.

Hent den gra­tis
tje­kli­ste med mas­ser af viden, inspira­tion og idéer til at få fle­re salg onli­ne!

Med bag­grund i erfa­rin­ger­ne fra titu­sind­vis af lan­dings­si­der opbyg­get af mere end 700 Story­Brand-cer­ti­fi­ce­re­de gui­der over hele ver­den har vi skabt en tje­kli­ste, der fin­der alle de sva­ge punk­ter ved både for­si­den og de vig­tig­ste lan­dings­si­der på dit fir­mas hjem­mesi­de. Det er dem, som koster dig sal­get.

Test og optimér hver ene­ste af dine vig­tig­ste sider på hjem­mesi­den ved at:

  1. Gen­nem­gå tje­kli­sten over de 7 kri­ti­ske punk­ter, som de fle­ste mis­ser
  2. Reg­ne den pågæl­den­de sides sco­re ud og se, hvor­dan den kla­rer testen
  3. Bru­ge de idéer og den inspira­tion, du får under­vejs, til at for­bed­re kon­ver­te­rin­gen

Så kan du hur­tigt få øget sal­get og skabt en bed­re ople­vel­se for de besø­gen­de!

 

Tjeklisten til flere salg online

Få fle­re kun­der nu!

 

Stær­ke brik­ker til den gode kun­de­rej­se

Med Story­Brand og HubS­pot får du skabt en stærk og effekt­fuld kun­de­rej­se, der kan gøre fle­re besø­gen­de til kun­der og væk­ste din for­ret­ning.

Som Story­Brand Cer­ti­fi­ce­ret Gui­de er vi uddan­ne­de i at gøre dine bud­ska­ber nem­me­re at for­stå. Det gør det let­te­re at til­træk­ke, fast­hol­de og kon­ver­te­re fle­re besø­gen­de til kun­der i din for­ret­ning.

HubSpot Provider

Med HubS­pot CRM bin­des de enkel­te trin i kun­de­rej­sen sam­men, så du aldrig taber et lead, eller over­ser et mer­salg — og nemt kan kon­ver­te­re begej­stre­de kun­der til stol­te ambas­sa­dø­rer for dit fir­ma.

 

Kom­mu­ni­ka­tions- og
mar­ke­ting­bu­reau­et

Carl­sens­vej 4
4600 Køge
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Mail: info@yes-marketing.dk

Sid­ste nyt på vores blog:

5 tips til din næste tale

Slår tun­gen knu­der, eller er du bare ikke tryg ved at stil­le dig op og sige noget for­an andre men­ne­sker? Med dis­se 5 tips kan du gen­vin­de din selv­til­lid, for­di du ved, at det du siger, går rent ind, og efter­la­der til­hø­rer­ne impo­ne­re­de over din præ­sta­tion.