Vælg en side

5 tips til at kom­me leven­de gen­nem din næste tale

Slår tun­gen knu­der, eller er du bare ikke tryg ved at stil­le dig op og sige noget for­an andre men­ne­sker? Med dis­se 5 tips kan du gen­vin­de din selv­til­lid, for­di du ved, at det du siger, går rent ind og efter­la­der til­hø­rer­ne impo­ne­re­de over din præ­sta­tion. Læs med, og lær, hvor­dan du gør!

De fle­ste har det ikke godt med at skul­le stil­le sig op for at hol­de en tale eller kom­me med et oplæg. Hver­ken IRL eller onli­ne. For hvad tæn­ker folk ikke, hvis du plud­se­lig begyn­der at gå i stå og lede efter orde­ne – eller end­nu vær­re: Går helt i stå og glem­mer, hvad du skal sige?

Der fin­des man­ge gode råd til, hvor­dan du hol­der en god tale. Men lad os bare slå det fast med det sam­men: Hver­ken men­tale tek­nik­ker, som f.eks. at du fore­stil­ler dig, til­hø­rer­ne kun sid­der i deres under­tøj eller at star­te din tale med en vit­tig­hed, er nogen god idé. Det før­ste er nok det abso­lut dår­lig­ste råd i bogen – og det mest kinky, jeg har hørt til dato. Og det andet er med til at give til­hø­ren­de et helt for­kert ind­tryk af, hvad det er, de skal høre.

Så lad os se på, hvad du i ste­det skal gøre!

1. Begynd med at defi­ne­re talens præ­mis

Præ­mis­sen er et begreb, der bru­ges inden for dra­ma­tur­gi­en – kun­sten af skri­ve en hand­ling eller for­tæl­ling. Det anven­des meget natur­ligt inden for manuskrip­ter til tea­ter eller film.

Præ­mis­sen udtryk­ker det, du vil for­tæl­le med din histo­rie, for­mu­le­ret i en enkelt sæt­ning. Når først du har defi­ne­ret præ­mis­sen, kan du nem­me­re mål­ret­te resten af dit manuskrip­t­ar­bej­de.

I en tale eller et oplæg er præ­mis­sen oftest det bud­skab, du vil have, at til­hø­rer­ne skal huske bag­ef­ter. Der­for er det vig­tigt, at du får for­mu­le­ret det på en måde, så det er både kort, inter­es­sant og nemt at for­stå.

Når først præ­mis­sen er på plads, kan du bru­ge den til at skæ­re alle de idéer til talen fra, der stø­jer og ikke bidra­ger til, at til­hø­rer­ne kom­mer til at huske bud­ska­bet.

2. Start dér, hvor dine til­hø­re­re befin­der sig

Alt for ofte tager tale­ren udgangs­punkt i sin egen situ­a­tion. Det gør det svært for til­hø­rer­ne at for­hol­de sig til det, som tale­ren har på sin­de.

Start i ste­det med det, som til­hø­rer­ne ople­ver i hver­dag­en, der rela­te­rer sig til det bud­skab, du har i din tale eller dit oplæg. Det kan være et pro­blem, de tit ople­ver. Eller en drøm de har!

Det er din krog til at få til­hø­ren­de ind i den histo­rie, du vil for­tæl­le. Fort­sæt­ter du med at hen­vi­se til det gen­nem hele talen, får du nem­me­re ved at fast­hol­de til­hø­rer­nes opmærk­som­hed.

Husk også, at det ikke kun hand­ler om sel­ve pro­ble­met eller drøm­men. Ind­drag også, hvor­dan f.eks. pro­ble­met får til­hø­rer­ne til at føle sig. Og kom også ger­ne ind på, hvor­for det er helt for­kert, at de føler det sådan. Der­ved udvi­ser du empa­ti for til­hø­rer­ne.

3. For­tæl dem, hvor godt det bli­ver

Skal du give en tale eller kom­me med et ind­læg, som du ger­ne vil have til­hø­rer­ne til at rea­ge­re på? Så er det vig­tigt, at du får for­talt dem, hvor godt det bli­ver, når de først har for­stå­et og rea­ge­ret på dit bud­skab.

Alt­så hvor­dan hver­dag­en kom­mer til at se ud for dem, når de har fået løst deres pro­blem, opfyldt deres drøm eller er gået over til at bru­ge en ny arbejds­pro­ce­du­re for løs­nin­gen af bestem­te opga­ver i deres fir­ma.

Alt for man­ge tale­re er så tæt på deres bud­skab, at de tæn­ker, til­hø­rer­ne sag­tens selv kan fore­stil­le sig, hvor­dan frem­ti­den kom­mer til at se ud. Men det er langt fra altid til­fæl­det.

Ved at få dem til at fore­stil­le sig en bed­re frem­tid, bli­ver det meget mere til­lok­ken­de at rea­ge­re på det, du siger. Så sørg for at give en meget malen­de og visu­el beskri­vel­se af en kon­kret situ­a­tion, som den vil se ud, den dag til­hø­rer­ne har for­stå­et og hand­let på dit bud­skab.  

4. Husk at kal­de til­hø­rer­ne til hand­ling

For det er ikke nok, at du kan få til­hø­rer­ne til at for­stå det bud­skab, du giver dem. De skal også hand­le.

Det får du dem nem­me­re til, hvis du giver dem en klar, nem og over­sku­e­lig plan for, hvor­dan de bedst rea­ge­rer på dit bud­skab. Samt slut­ter af med at kal­de dem til hand­ling.

Sørg for, at pla­nen ikke bli­ver på mere end 3 eller mak­si­malt 4 punk­ter. Ellers kom­mer det til at lyde for kom­pli­ce­ret og bli­ver slet ikke til at huske.

HUSK: Folk vil altid føl­ge dig i den ret­ning, du peger dem hen. Så sørg for at give dem en tyde­lig ret­ning at gå i, og giv dem sam­ti­dig et kær­ligt puf den rig­ti­ge vej.

5. Vis, at du har fortjent at stå der!

Hold op med at være nervøs for at rej­se dig og hol­de din tale.

Så snart du rej­ser dig, for­ven­ter folk som udgangs­punkt, at du har den ret­te kom­pe­ten­ce og viden til at udta­le dig. Lav ikke om på det ved at begyn­de at und­skyl­de for dine mang­len­de evner som taler eller for­sva­re din ret til at udta­le dig. Så er sla­get tabt, og din tro­vær­dig­hed som ind­lægs­hol­der for­duf­tet!

Start hel­ler ikke med at for­tæl­le den dér vit­tig­hed, vi tal­te om i star­ten eller bru­ge en anden form for ice­bra­ker. Sig end ikke dit navn. Bare start med det pro­blem, den udfor­dring eller den drøm, som til­hø­rer­ne ken­der så godt fra deres hver­dag – og slut af med at gen­ta­ge talens præ­mis. Også selv­om du slut­ter af med at besva­re spørgs­mål fra til­hø­rer­ne.

For folk husker altid det bedst, som de har hørt dig sige til sidst. Så få altid slut­tet af med det vig­tig­ste bud­skab. Det giver den stør­ste chan­ce for at bli­ve husket – og for at til­hø­rer­ne rent fak­tisk hand­ler på det, du har sagt til dem.

Så husk altid at have styr på både star­ten og slut­nin­gen på din tale. Læg ud med det, som til­hø­rer­ne ken­der, og slut af med præ­mis­sen: Talens vig­tig­ste bud­skab!

Skal vi byg­ge dit næste ind­læg – eller din næste kampag­ne?

Vil du ger­ne sik­re dig, at du giver en god, fæn­gen­de og effekt­fuld tale, kom­mer med et ind­læg, der får ændret på med­ar­bej­der­nes hand­lin­ger, eller får givet en spæn­den­de salg­spitch, der får kun­der­ne til at købe?

Så kan vi hjæl­pe dig!

Sam­men defi­ne­rer vi det bud­skab og de ind­holds­punk­ter i den kom­mu­ni­ka­tions­plan, talen skal byg­ges over. Så skri­ver vi et manuskript, der er skru­et sam­men, så til­hø­rer­ne både lyt­ter, tæn­ker, for­står og hand­ler på det, du siger. Hver gang!