fbpx
Vælg en side

Bed­re sik­ker­hed i Zoom-møder – sådan!

Vil du und­gå trolls og hack­e­re i dine Zoom-møder, og i det hele taget øge sik­ker­he­den for både dig og dine møde­del­ta­ge­re? Så læs med her, og få en ræk­ke tips til, hvor­dan du kan hol­de mere sik­re møder med Zoom.

Zoom blev fra den ene dag til den anden vores fore­truk­ne møde­værk­tøj. Men desvær­re viste det sig, at Zoom hav­de en del sik­ker­heds­mæs­si­ge pro­ble­mer. Det har skabt tvivl om, hvor smart det er at bru­ge Zoom til alle vores onli­ne mødeaktiviteter.

Først viste det sig, at Zooms app til mobi­ler og tab­lets send­te en mas­se infor­ma­tio­ner til Face­book. Det fik Zoom dog hur­tigt fjer­net, da først folk begynd­te at brok­ke sig over det.

Der­næst ople­ve­de folk, at der duk­ke­de møde­del­ta­ge­re op, som ikke var invi­te­ret til mødet. Vel at mær­ke del­ta­ger, som tit end­te med at over­ta­ge sty­rin­gen, og vise enten kom­merci­elt eller upas­sen­de ind­hold til de øvri­ge deltagere.

Det pro­blem kan du dog for­holds­vist nemt dæm­me op for, ved at øge sik­ker­he­den på dine Zoom-møder – samt ved at låse mødet, så snart alle de del­ta­ge­re, som skal være med til mødet, er kom­met inden­for i møderummet.

Hvor­dan du gør det, kom­mer vi til­ba­ge til om lidt.

Sådan smi­der du en troll ud

Først skal du lige lære, hvor­dan du nemt og effek­tivt kan smi­de en troll ud i de møder, du alle­re­de har boo­k­et, og ikke har øget sik­ker­he­den på.

Det er fak­tisk gan­ske enkelt:

 1. Klik på Mana­ge Par­ti­ci­pants
 2. Høj­re­klik der­ef­ter på den del­ta­ger, du ønsker at smi­de ud
 3. Klik på Rem­ove i genvejsmenuen

Sådan fjer­ner du en troll fra et Zoom-møde

Lås mødet for nye deltagere

Der­ef­ter klik­ker du straks på More-knap­pen i bun­den af Par­ti­ci­pants-fanen, og væl­ger Lock mee­ting. Så er mødet lås for del­ta­gel­se af andet end dem, der alle­re­de er med i mødet.

Det bør du fak­tisk altid gøre, så snart alle de del­ta­ge­re, der skal være med, er kom­met ind i mødet. Der­ved er du sik­ker på at und­gå uøn­ske­de del­ta­ge­re midt under mødet.

  Sådan låser du mødet, når alle de del­ta­ge­re, der skal være med, er kom­met ind i mødet.

  Pas­sword-beskyt dine Zoom-møder

  Når du udsen­der Zoom-møde­in­vi­ta­tio­ner, er det en god ide at beskyt­te adgan­gen til dem med en adgangs­ko­de. Det er Zoom fak­tisk begyndt på som stan­dard, når du sen­der møde­in­vi­ta­tio­ner ud fra deres app eller fra Zoom-pro­gram­met på din computer.

  Som stan­dard væl­ger Zoom altid en tal­kom­bi­na­tion af hen­syn til dem, der måt­te rin­ge ind til møde over telefonen.

  Men ved du, at alle del­ta­ger­ne vil anven­de enten Zoom-app’en på mobi­len eller com­pu­ter­kli­en­ten, kan du væl­ge en adgangs­ko­de med bog­sta­ver. Det gør det også svæ­re­re for hack­e­re at knække.

  Men kun hvis du væl­ger en så sik­ker adgangs­ko­de som muligt. Alt­så en med både sto­re og små bog­sta­ver. Og også ger­ne tal. Spe­ci­al­tegn som #, @ og så vide­re, under­støt­ter Zoom ikke i adgangskodefeltet.

  Du ind­ta­ster din selvvalg­te adgangs­ko­de ved at klik­ke i Requi­re mee­ting pas­sword-fel­tet i Sche­du­le Met­ting-vin­du­et. Skriv nu den ønske­de adgangs­ko­de i ste­det for den tal­kom­bi­na­tion, som Zoom foreslår.

  Husk også at tjek­ke, at der er flu­e­ben i Requi­re mee­ting pas­sword-fel­tet, før du sen­der mødeindkaldelsen.

  Bru­ger alle del­ta­ger­ne Zoom-app’en eller en com­pu­ter, kan du angi­ve en adgangs­ko­de med bog­sta­ver og tal. Det er mere sikkert!

  Andre ting, du kan gøre for at øge sikkerheden

  Zoom til­by­der også en ræk­ke andre funk­tio­ner til at øge sik­ker­he­den. Du har sik­kert alle­re­de set dem, men tænkt de var irrelevante.

  Det dre­jer sig om de andre funk­tio­ner, du kan få adgang til ved at klik­ke på More-knap­pen i bun­den af Par­ti­ci­pants-fanen.

  Andre sikkerhedsindstillinger i Zoom

  Der fin­des fle­re andre sik­ker­heds­indstil­lin­ger i Zoom-mødet.

  Her kan du f.eks. væl­ge, at alle møde­del­ta­ge­re som stan­dard er mute­de, når de kom­mer ind i mødet. Det gør du ved at klik­ke på Mute Par­ti­ci­pants on Entry i menuen.

  Du kan også fjer­ne mulig­he­den for, at del­ta­ger­ne selv kan unmu­te sig ved at fjer­ne flu­e­be­net ud for Allow par­ti­ci­pants to unmu­te them­sel­ves.

  Lidt læn­ge­re nede kan du også for­hin­dre, at del­ta­ger­ne selv kan skif­te navn, ved at fjer­ne flu­e­be­net ud for Allow Par­ti­ci­pants to rena­me the­me­sel­ves. Der­ved for­hin­drer du, at en sne­dig hack­er kan over­ta­ge iden­ti­te­ten for en møde­del­ta­ger, som ikke er duk­ket op til mødet. F.eks. for­di hack­e­ren har hug­get møde­lin­ket og del­ta­ge­rens navn fra den­nes ind­bak­ke på en infi­ce­ret computer.

  Imel­lem dis­se to funk­tio­ner fin­der du funk­tio­nen Play Chi­me for Enter/Exit. Slår du den til, afspil­les der en klok­ke­lyd, hver gang en ny møde­del­ta­ger kom­mer ind i mødet. Det for­hin­drer, at en del­ta­ger kan kom­me ind i mødet, uden at du læg­ger mær­ke til det.

  Og ende­lig er der som alle­re­de nævnt Lock Mee­ting. Slå den til, så snart alle del­ta­ge­re er inde i mødet. Så er du helt sik­ker på, at der ikke er nogen, som kan bry­de ind i dit møde.

  Tænk over, hvad du oply­ser som deltager

  Del­ta­ger du i et møde, som du ikke selv har sat op eller har admi­ni­stra­ti­ve ret­tig­he­der over, er det en god ide at tæn­ke over:

  • Hvad du skri­ver af tekst­be­ske­der i chat­ten – Opgiv ikke per­son­li­ge oplys­nin­ger som f.eks. bru­ger­nav­ne og adgangs­ko­der i chat-vinduet.
  • Hvad du klik­ker på for link i chat­ten – Er mødet ikke beskyt­tet med adgangs­ko­de og låst for nye del­ta­ge­re, kan hack­e­re læg­ge links op til ransomwa­re og virus.
  • Hvor­når du har slå­et video og lyd til – Så snart der ikke er brug for det, bør du sluk­ke video­en og mute din mikrofon.

  Hjælp børn med sikkerheden

  Skal dine børn del­ta­ge i eller arran­ge­re et Zoom-møde med kam­me­ra­ter­ne? Så hjælp dem med at øge sik­ker­he­den – både som del­ta­ger og som mødearrangør.

  Der­ved mini­me­rer du risi­ko­en for, at dine børn bli­ver udsat for hack­e­ran­greb og uti­dig ind­træn­gen i deres Zoom-møder.

  Fort­sæt med at bru­ge Zoom

  Zoom-fol­ke­ne har været gode til at tage den megen kri­tik til sig, der har været frem­me i medi­er­ne. Så lige nu arbej­der de hek­tisk på at for­bed­re sik­ker­he­den på deres plat­form. Det bety­der, at der næsten dag­ligt kom­mer opda­te­ring til Zoom-kli­en­ter­ne til både mobil og com­pu­ter. Og det har som alle­re­de nævnt løst en del af de vær­ste kritikpunkter.

  Så der­for er der efter min mening ingen grund til at hol­de op med at bru­ge Zoom. For fle­re af de andre alter­na­ti­ver, der til­by­der gra­tis anven­del­se, lider af nøj­ag­tig de sam­me sik­ker­heds­pro­ble­mer. Skal det være mere sik­kert, skal du op i dyre tje­ne­ster som f.eks. WebEx og lig­nen­de. Her er alle møde­del­ta­ger­nes for­bin­del­se til mødet kryp­te­ret og top­sik­ret. Men det beta­ler du også for.

  Det ene­ste du skal huske, hvis du fort­sæt­ter med at bru­ge Zoom, er at benyt­te de tips til at øge sik­ker­he­den, som jeg har gen­nem­gå­et oven­for – og tæn­ke over, hvad du deler af oplys­nin­ger på chat­ten. Så bør det være sik­kert at fort­sæt­te med at bru­ge Zoom.