fbpx
Vælg en side

Skal dit fir­ma have en blog på hjemmesiden?

Giver det mening, at dit fir­ma har en blog på sin hjem­mesi­de? Læs med, og få svar på hvor­for det giver rig­tig god mening med en blog på firmahjemmesiden.

Hvem besva­rer alle de spørgs­mål, dine kun­der har om de pro­ble­mer, udfor­drin­ger, mål eller drøm­me, der kan løses med de pro­duk­ter og ydel­ser, som dit fir­ma sælger? 

Og hvor for­tæl­ler du, hvor­for dit fir­ma sæl­ger de pro­duk­ter og til­by­der de tje­ne­ster, som I gør? Og hvad det er helt præ­cist for gevin­ster, folk får ud af at hand­le med net­op dit firma?

Dis­se og mas­ser af andre emner med rela­tion til dit fir­ma, din bran­che og ikke mindst dine kun­der er per­fek­te at sam­le ind­hold omkring på en blog på fir­ma­ets hjemmeside.

Den bed­ste måde at fan­ge kun­der­ne tid­ligt på kunderejsen

Den aller­stør­ste for­del ved en blog er, at du kan få fat i de poten­ti­el­le kun­der alle­re­de meget tid­ligt på kun­de­rej­sen. Der, hvor de måske ikke engang aner, at de har et pro­blem, som dit fir­ma har et pro­dukt eller en tje­ne­ste, der kan løse.

Det gør du ved at udgi­ve ind­læg på blog­gen, der duk­ker op øverst i alle de søg­nin­ger, som dine frem­ti­di­ge kun­der fore­ta­ger, når de ople­ver de før­ste symp­to­mer på noget, der poten­ti­elt kan løses af dit firma.

Det giver dig sam­ti­dig mulig­hed for at give dem for­kla­rin­gen på, hvad det er for et pro­blem, de har, og hvor­dan de kan få det løst. Der­ved få de alle­re­de fra det før­ste møde med dit fir­mas hjem­mesi­de en posi­tiv ople­vel­se , der gør, at de læg­ger ekstra mær­ke til jer.

Ved efter­føl­gen­de at bli­ve ved med at duk­ke op i deres søg­nin­ger i takt med at de bli­ver mere og mere bevid­ste om deres pro­blem og beho­vet for at få det løst, får kun­de­em­ner­ne stør­re og stør­re til­lid til dit fir­ma. Det øger chan­cer­ne for, at de rent fak­tisk ender med at væl­ge jer som en af de poten­ti­el­le leve­ran­dø­rer, de kon­tak­ter, den dag de er klar til at fore­ta­ge et køb.

47 % af alle B2B-kun­der læser mel­lem 3 og 5 styk­ker ind­hold på et fir­mas hjem­mesi­de, før de over­ve­jer at kon­tak­te firmaet.

Kil­de: HubS­pot

For i dag kon­tak­ter kun­der­ne kun de fir­ma­er, som de fin­der mest tro­vær­di­ge, når de har brug for den slags pro­duk­ter eller tje­ne­ster, som de sæl­ger. Først når du er et af de fir­ma­er, bli­ver du rele­vant for kun­der­ne. Resten af tiden er dit totalt lige­gyl­dig. Også selv om du kon­tak­ter dem med et godt til­bud på noget, de ikke har ind­set end­nu, at de har brug for. Så lad være med at for­sø­ge at over­ta­le dem. Du taler for døve ører!

Ram de rig­ti­ge kun­der med rele­vant ind­hold på det rig­ti­ge tidspunkt

Sørg for løben­de at udgi­ve blo­gind­læg, der bely­ser de for­skel­li­ge pro­ble­ma­tik­ker og udfor­drin­ger, som jeres pro­duk­ter og tje­ne­ster kan hjæl­pe kun­der­ne med. Der­ved øger du chan­cer­ne for, at du får ser­ve­ret det rig­ti­ge ind­hold på det rig­ti­ge tids­punkt for de rig­ti­ge kunder.

Jo mere viden og jo fle­re prak­ti­ske anvis­nin­ger, du giver dem, jo mere tro­vær­dig bli­ver du. Vær ikke ban­ge for at give en mas­se af jeres bed­ste guld­korn væk, eller for­tæl­le præ­cis hvor­dan I gør tin­ge­ne. For uan­set hvor meget du for­tæl­ler, har dem som læser jeres blo­gind­læg ikke dit fir­mas prak­ti­ske erfa­ring og knowhow til at gøre det selv.

I ste­det fin­der de frem­ti­di­ge kun­de­em­ner måske lige­frem ud af, hvor besvær­ligt det er at løse uden jeres hjælp. Samt hvor stort et arbej­de I eller jeres pro­duk­ter rent fak­tisk løser for dem – og med hvil­ken ild­hu og ind­sigt det bli­ver gjort.

Det øger chan­cer­ne for, at de væl­ger jer. Sam­ti­dig und­går du at skul­le lok­ke dem med sto­re rabat­ter, før de slår til og køber af jer. For gen­nem de blo­gind­læg de har læst, har de alle­re­de ind­set, hvor stor en vær­di dit fir­ma giver dem i for­hold til den pris, I forlanger.

Du giver dem fle­re mulig­he­der for at dele jeres indhold

Vil du ger­ne have stør­re syn­lig­hed på de soci­a­le medi­er, er en blog også en af de bed­ste måder at få det på. For 94 % af dem som deler noget på de soci­a­le medi­er, gør det, for­di de fin­der ind­hol­det hjælp­somt for andre.

Det er der sjæl­dent nog­le af jeres salgs­si­der der er. Men blo­gind­læg, der besva­rer folks mest almin­de­li­ge spørgs­mål eller løser nog­le af deres pro­ble­mer, er noget andre også kan få glæ­de af. Så jo mere ind­hold af den slags, du har på blog­gen, jo stør­re er sand­syn­lig­he­den for at nogen vil dele det på de soci­a­le medier.

Husk også på, at folk oftest også deler ind­hold, der får dem til at se smar­te ud over­for deres net­værk, for­di de har læst og for­stå­et det. Så sørg for at dit ind­hold er noget, som folk kan pra­le med, at de har læst.

Du får et stør­re fod­af­tryk i søgeresultaterne

De fær­re­ste fir­ma­hjem­mesi­der inde­hol­der sær­lig man­ge sider, som Goog­le kan bru­ge til at for­stå, hvil­ke søge­ord hjem­mesi­den skal ran­ke for. Sam­ti­dig inde­hol­der fir­ma­hjem­mesi­der oftest for­holds­vis få sider. Det giver ikke Goog­le nogen mulig­hed for at for­stå vægt­nin­gen af de enkel­te søge­ord på siden. Der­ved bli­ver det svæ­re­re for Goog­le at ind­pla­ce­re jer for de rig­ti­ge søgeord.

Men med en blog på hjem­mesi­den, kan du mål­ret­tet gå efter at ran­ke for både de bre­de søge­ord, og de mere spe­ci­a­li­se­re­de long-tail søg­nin­ger. Du får kort sagt fle­re sider, du kan ran­ke på for rele­van­te søg­nin­ger. Med andre ord får din hjem­mesi­de et stør­re fod­af­tryk i søgeresultaterne.

Sam­ti­dig kan du læg­ge vægt bag dine vig­tig­ste sider – og til­hø­ren­de søge­ord – ved at opret­te intern link­bu­il­ding til dem fra rele­van­te blogindlæg.

Ende­lig til­fø­rer blo­gind­læg­ge­ne seman­tisk vær­di til de enkel­te søge­ord. Så kan Goog­le bed­re for­stå, hvil­ke betyd­ning af et tve­ty­digt søge­ord, det er, dit fir­ma ger­ne vil ran­ke for.

Hvor­for er det vig­tigt at have et stort fod­af­tryk i søgeresultaterne

For­de­len ved at optræ­de i så man­ge rele­van­te søg­nin­ger som muligt er gan­ske enkelt den, at der er stør­re chan­cer for at inter­es­se­re­de kun­der fin­der dit firma.

Men det er ikke det hele!

Leads der kom­mer fra søge­re­sul­ta­ter­ne har en kon­ver­te­rings­ra­te på hele 14,6 %. Det er meget høje­re end de cir­ka 1,7 til 2 %, som kon­ver­te­rings­pro­cen­ten er på e‑mailmarketing, direct mail og annoncering.

Du får fir­ma­hjem­mesi­den til altid at vir­ke opdateret

Ende­lig får et til to regel­mæs­si­ge blo­gind­læg hver måned hjem­mesi­den til altid at vir­ke opda­te­ret. Det er goså en vig­tig para­me­ter for Goog­le, når de skal ind­pla­ce­re din fir­ma­hjem­mesi­de i søgeresultaterne.

For ingen gider læse for­æl­de­de infor­ma­tio­ner eller histo­ri­er. Der­for læg­ger Goog­le vægt på, at de søge­re­sul­ta­ter de viser øverst i søge­re­sul­ta­ter­ne, kom­mer fra hjem­mesi­der, der bli­ver opda­te­ret regel­mæs­sigt – og hvor også eksi­ste­ren­de sider regel­mæs­sigt bli­ver opdateret.

Det før­ste kan blog­gen hjæl­pe med, hvis du har en fast udgi­vel­ses­fre­kvens for nye ind­læg på blog­gen. Plan­læg dine ind­læg to-tre måne­der ud i frem­ti­den, og få sat tid af til at skri­ve dem – eller udde­legér ansva­ret for blog­gen og even­tu­elt skri­ve­ar­bej­det enten til en med­ar­bej­der med flair for det, eller til et seri­øst con­tent mar­ke­ting-bureau som f.eks. os.

Det andet – det med at opda­te­re dit gam­le ind­hold – bør du også afsæt­te tid til løben­de. Hav især fokus på de sider, der ran­ker højt for vig­ti­ge søge­ord. Sørg for at de bli­ver opda­te­ret hvert kvar­tal, hal­ve år eller år, alt efter hvor hur­tigt udvik­lin­gen går i jeres bran­che. Men det er en helt anden histo­rie, som vi gem­mer til en anden god gang.

Skal vi hjæl­pe dig i gang med en blog på firmahjemmesiden?

Som du kan se, er der mas­ser af gode grun­de til at star­te en blog på fir­ma­ets hjem­mesi­de. Men hvor­dan gri­ber du det an i praksis?

Det kan vi hjæl­pe dig med hos kom­mu­ni­ka­tions- og mar­ke­ting­bu­reau­et YES!. Kon­takt os ved hjælp af kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der, send en mail til info@yes-marketing.dk eller giv os et ring på 29 72 55 73.

Så får vi lagt en stra­te­gi og en udgi­vel­ses­plan, samt sat gang i ind­holdspro­duk­tio­nen til dit fir­mas nye blog på hjemmesiden.