fbpx
Vælg en side

Sådan bru­ger du mis­un­del­se til at sælge

Mis­un­del­se er en af de basa­le men­ne­ske­li­ge følel­ser, der kan bru­ges, når du vil over­be­vi­se folk om, at de har brug for dit pro­dukt. Men det er et tve­æg­get sværd, du nemt kan skæ­re dit slemt på, hvis du for malet dig op i et hjør­ne. Læs vide­re og find ud af, hvor­når og hvor­dan mis­un­del­se kan bru­ges til at sæl­ge pro­duk­ter og tje­ne­stey­del­ser og hvor­dan du und­går at sky­de dig selv i foden.

Du ken­der det sik­kert godt fra hver­dag­en. Din kol­le­ga, der er uddan­net i det sam­me som dig, men som hele tiden snup­per alle for­frem­mel­ser­ne for næsen af dig, selv­om du er mindst lige så dygtig.

Eller nabo­en der hele tiden får noget nyt og smart til hjem­met, end­s­kønt de beg­ge to er ansat i stil­lin­ger, der løn­mæs­sigt lig­ger på sam­me niveau som dig og din part­ner. Og de har hver­ken arvet eller vun­det i lotto.

Beg­ge dele væk­ker mis­un­del­se og et ønske om, at du kan opnå det sam­me som dem. Nog­le lig­nen­de sce­na­ri­er kan du med stor sand­syn­lig­hed sæt­te op, når du skal sæl­ge dit fir­mas pro­duk­ter og tjenesteydelser.

Opskrif­ten på at bru­ge mis­un­del­se i dine salgstekster

Opskrif­ten på at bru­ge mis­un­del­se i dine salgstek­ster lyder noget i den her stil:

Nogen som dig selv, har opnå­et noget, du selv ønsker, ved at gøre noget som du også sag­tens kan fin­de ud af.

Det er især den sid­ste del af opskrif­ten, der er far­lig og som skal lan­des meget præ­cist, for at folk ikke fin­der på en und­skyld­ning for, hvor­for dit pro­dukt eller din tje­ne­stey­del­se ikke vil kun­ne hjæl­pe dem alli­ge­vel. Det kom­mer vi til­ba­ge til lige om lidt.

Misunelse sælger - også dine produkter

Hvor­når kan du med for­del bru­ge mis­un­del­se som en del af salgsteksten

Mis­un­del­se kræ­ver lidt plads at få etab­le­ret. Der­for er det nok ikke lige noget, du skal bru­ge til en kort pro­dukt­tekst. Men til læn­ge­re pro­dukt­tek­ster, lan­dings­si­der og lan­ge salgs­si­der fun­ge­rer mis­un­del­se fint som en af de stren­ge, du kan spil­le på, når du skal sæl­ge dit pro­dukt eller din tje­ne­ste ind.

Mis­un­del­se vir­ker hel­ler ikke lige godt til alle for­mer for pro­duk­ter og tje­ne­stey­del­ser. Men du kan næste altid bru­ge et strejf af det til et eller andet, uan­set om det er men­stru­a­tions­bind eller coa­ching-ses­sio­ner, du skal sælge.

Sådan kan du bru­ge mis­un­del­se til at sæl­ge produkter

Skal du bru­ge mis­un­del­se til at sæl­ge pro­duk­ter, kan det f.eks. være som den hem­me­li­ge for­del, den per­son kun­den mis­un­der, bru­ger til at opnå det resul­tat, som kun­den også ger­ne vil opnå.

Sæl­ger du f.eks. et bum­se­pro­dukt, kan det være, at du først beskri­ver den der irri­te­ren­de klas­se­kam­me­rat, det aldrig er til at fin­de en bums eller hudorm på – som alle mis­un­der for sin pæne hud.

Tænk, hvis du hav­de den sam­me lækre hud og ikke behø­ve­de bekym­re dig om bum­ser, der jo altid har det med at duk­ke op lige før den vig­ti­ge date eller den sto­re fest.

Men måske bru­ger den bum­se­lø­se klas­se­kam­me­rat et sær­ligt bum­se­pro­dukt som en del af sit dag­li­ge toilet­te. Det er hans eller hen­des hem­me­lig­hed og det, der er årsa­gen til den helt per­fek­te hud. Men bare rolig! Vi har det lige her og du kan end­da få det fragt­frit leve­ret. Så kan du også tage til fest næste gang, uden at skul­le slås med en dum bums lige midt i fjæset.

Misunelse sælger - også dine tjenester

Sådan kan du bru­ge mis­un­del­se til at sæl­ge tjenesteydelser

Når du skal bru­ge mis­un­del­se til at sæl­ge tje­ne­stey­del­ser, hand­ler det om at få ita­le­sat det, folk drøm­mer om og mis­un­der hos andre – og så få for­kla­ret dem, at de kan opnå nøj­ag­tig det sam­me, bare ved at gøre en lil­le, over­kom­me­lig ind­sats og så i øvrigt bru­ge din tje­ne­ste eller dit pro­dukt. ”Du kan opnå dine drøm­me og kom­me til at se ud som alle andre bare ved …”

Her kan du både øse af dine per­son­li­ge erfa­rin­ger, for at få kun­der­ne til at mis­un­de dig eller give kun­dere­fe­ren­cer, der får læse­ren til at mis­un­de dine gam­le kun­der. Du kan også bru­ge det sam­me tri­ck som med pro­duk­ter­ne, hvor du fin­der en per­son, der er lige som dem selv og som de kan føle sig enten lige­vær­di­ge, bed­re end eller se op til. Det sid­ste vir­ker bedst, hvis det er en per­son, der alle­re­de er kendt og respek­te­ret i din målgruppe.

Uan­set hvil­ken til­gang, du væl­ger, er det vig­tigt, at du får intro­du­ce­ret dig, din kun­de eller anden per­son, så det er tyde­ligt, at de er jævn­byr­di­ge med mål­grup­pen, får sat en tids­ram­me op for, hvor hur­tigt folk kan for­ven­te at se resul­ta­ter, samt få afli­vet even­tu­el­le fak­to­rer, som folk kan se som en und­skyld­ning for, hvor­for det ikke skul­le vir­ke for dem.

Skal du f.eks. sæl­ge et onli­ne mar­ke­ting kur­sus, kun­ne du f.eks. star­te sådan her:

Da jeg star­te­de min webs­hop for snart 4 år siden, hav­de jeg ingen ide om, hvad jeg kaste­de mig ud i. Stik imod alle ven­ner og fami­lies gode råd for­lod jeg min gode mel­lem­le­der­stil­ling for at star­te mit eget fir­ma op inden for et helt nyt for­ret­nings­om­rå­de, som jeg basalt set ikke vid­ste noget som helst om overhovedet.

Men alle­re­de to år sene­re kun­ne jeg træk­ke dob­belt så meget ud af fir­ma­et til mig selv her måned, som jeg hav­de fået i månedsløn i mit gam­le job. Og siden er det kun ble­vet end­nu bed­re!

Her får vi både givet læse­ren en tids­ram­me for, hvor lang tid der går, før de når et abso­lut accep­ta­belt mål. Sam­ti­dig får vi afli­vet enhver for­mod­ning om, at du skul­le have haft en hem­me­lig for­del i bag­hån­den, som dit kun­de­em­ne ikke har.

Det ska­ber mis­un­del­se hos læse­ren, sam­ti­dig med at det for­tæl­ler dem, at der­til kan de også selv kom­me, hvis bare de tager det kur­sus, du er i gang med at sæl­ge dem.

De fem und­skyld­nin­ger folk bru­ger for, at det ikke pas­ser på dem

Der hvor kæden nemt kan hop­pe af, er, når læse­ren begyn­der at fin­de und­skyld­nin­ger i din tekst for, hvor­for det sce­na­rie du opstil­ler eller det pro­dukt eller den tje­ne­stey­del­se, du vil sæl­ge dem, alli­ge­vel ikke pas­ser på dem eller vil vir­ke for dem.

Gene­relt er der fem for­skel­li­ge und­skyld­nin­ger, som folk bru­ger. De kan dog alle tack­les eller du kan på anden måde skri­ve dig ud af dem eller uden om dem i tek­sten. Det er i øvrigt stort set de sam­me und­skyld­nin­ger, folk altid bru­ger for ikke at købe noget – uan­set om der er mis­un­del­se ind­blan­det i argu­men­ta­tio­nen eller ej.

Det dre­jer sig om:

 • Soci­alt – Her bort­for­kla­res den pågæl­den­des suc­ces med, at ved­kom­men­de har nog­le per­so­ner af en sær­lig kali­ber i sit net­værk, som kun­de­em­net ikke har. Vej­en uden om den und­skyld­ning er at for­kla­re læse­ren, at det ikke er nød­ven­digt med den slags ind­fly­del­ses­ri­ge per­so­ner eller for­kla­re dem, hvor­dan de selv får skabt den slags kon­tak­ter – hvis det da ikke ind­går som en del af f.eks. det kur­sus, du er ved at sæl­ge dem. 
 • Mil­jø­mæs­sigt – Måske mener dit kun­de­em­ne ikke, at de er i den sam­me posi­tion, har nok tid, har de for­nød­ne res­sour­cer eller udstyr eller bor det rig­ti­ge sted. Iden­ti­fi­cer alle den slags und­skyld­nin­ger og skriv dig ud af dem ved at for­kla­re, at det kun kræ­ver en kor­te­re tids ind­sats hver dag, kan gøres hvor som helst og ikke kræ­ver noget bestemt udstyr eller kun noget, som du ved kun­de­em­net med sik­ker­hed er i besid­del­se af. 
 • Per­son­lig­heds­mæs­sigt – Det kan også være, at folk ikke mener, de har de for­nød­ne per­son­li­ge kva­li­te­ter. De er for gener­te, ikke modi­ge nok, ikke foku­se­re­de nok, alt for bekym­re­de eller hvad det nu kan være. De fle­ste af dis­se und­skyld­nin­ger kan du skri­ve dig ud af, ved at bru­ge for­mu­le­rin­gen ”Du behø­ver ikke være X, så læn­ge du er Y og kan …”. Sæl­ger du et kur­sus om at skri­ve gode blo­gind­læg, kun­ne det være noget i stil med: ”Du behø­ver ikke kom­me op med en geni­al ny ide til hvert ene­ste blo­gind­læg, så læn­ge du ved en mas­se om en 4–5 emner inden for det områ­de, du skri­ver om. Så kan du altid skri­ve om noget, som folk vil fin­de inspi­re­ren­de og lære­rigt at læse om”. 
 • Øko­no­mi – Ikke at have råd til at gøre det, der skal til for at opnå det ønske­de resul­tat, er altid en rig­tig god und­skyld­ning – og den der oftest kom­mer i spil. Skyd den ned ved at vise, at dit pro­dukt eller din ydel­se giver dem en bil­li­ge­re og øko­no­misk over­kom­me­lig vej til at opnå nøj­ag­tigt det sam­me resultat. 
 • Evner, viden eller erfa­ring – Mang­len­de evner, viden og erfa­ring er lige så popu­læ­re und­skyld­nin­ger som pen­ge. Men hel­dig­vis kan den slags oftest til­læ­res, eller der kan være en nem­me­re vej, der ikke kræ­ver de sam­me evner, den sam­me viden eller de erfa­rin­ger, folk ikke har. Sæl­ger du uddan­nel­se, kan det være, det er lige præ­cis det, dit kur­sus giver læseren.

Hvor­dan du tack­ler de for­skel­li­ge und­skyld­nin­ger, kan gøres på for­skel­lig måde, alt efter hvor meget plads du har til rådig­hed. Det kan f.eks. være en sim­pelt liste med und­skyld­nin­ger og mod­ar­gu­men­ter eller en dyg­tigt sam­men­sat Q&A‑sektion, der sky­der alle und­skyld­nin­ger­ne ned.

Men det kan også sag­tens bare være skre­vet ind i tek­sten, hvor det er rele­vant i sam­men­hæn­gen – eller du kan skri­ve dig helt uden om det, ved at opbyg­ge dit sce­na­rie, så alle den slags und­skyld­nin­ger bli­ver afli­vet på for­hånd. Som da vi afli­ve­de for­mod­nin­gen om, at per­so­nen med webs­hop­pen skul­le have haft en hem­me­lig for­del, da han star­te­de op med sit nye firma.

En lil­le drå­be mis­un­del­se sæl­ger altid

Som du kan se, er det for­holds­vist nemt at byg­ge mis­un­del­se af en eller anden form ind i din argu­men­ta­tion eller salgstekst. Men pas på! Den vir­ker kun, så læn­ge du hol­der dig til den posi­ti­ve form for mis­un­del­se og sør­ger for, at

 • den per­son læse­ren skal mis­un­de, er en, der lig­ner dem og
 • har de sam­me mid­ler til rådig­hed som dem, eller
 • har brugt noget, der er over­kom­me­ligt for læse­ren at anskaf­fe eller opnå – måske gen­nem det pro­dukt eller den ydel­se, du sælger.

Sæt­ter du det hele rig­tigt op, vil dit poten­ti­el­le kun­de­em­ne bli­ve opmun­tret til at slå til og købe det, du sæl­ger – for­di det har givet andre den suc­ces, de selv drøm­mer om!

Ellers kan vi hjælpe!

Hent den gra­tis
tje­kli­ste med mas­ser af viden, inspira­tion og idéer til at få fle­re salg online!

Med bag­grund i erfa­rin­ger­ne fra titu­sind­vis af lan­dings­si­der opbyg­get af mere end 700 Story­Brand-cer­ti­fi­ce­re­de gui­der over hele ver­den har vi skabt en tje­kli­ste, der fin­der alle de sva­ge punk­ter ved både for­si­den og de vig­tig­ste lan­dings­si­der på dit fir­mas hjem­mesi­de. Det er dem, som koster dig salget.

Test og optimér hver ene­ste af dine vig­tig­ste sider på hjem­mesi­den ved at:

 1. Gen­nem­gå tje­kli­sten over de 7 kri­ti­ske punk­ter, som de fle­ste misser
 2. Reg­ne den pågæl­den­de sides sco­re ud og se, hvor­dan den kla­rer testen
 3. Bru­ge de idéer og den inspira­tion, du får under­vejs, til at for­bed­re konverteringen

Så kan du hur­tigt få øget sal­get og skabt en bed­re ople­vel­se for de besøgende!

 

Tjeklisten til flere salg online

Få fle­re kun­der nu!