fbpx
Vælg en side

Buck­et bri­ga­des eller seeds of curiosity

Ken­der du det simp­le copy­wri­ter-tri­cks, der hol­der dine læse­re fan­ge­de hele vej­en ned til slut­nin­gen af din tekst? Eller ind­fan­ger dem igen, hver gang de er lige ved at miste inter­es­sen eller tabe kon­cen­tra­tio­nen. Tri­ck­et kal­des for buck­et bri­ga­des eller seeds of curio­si­ty. Hvad det hand­ler om, og hvor­dan du bru­ger det, kan du læse alt om i den­ne arti­kel. Skal vi se at kom­me i gang?

En buck­et bri­ga­de er en kort sæt­ning, der øger læse­rens nys­ger­rig­hed omkring den tekst, han eller hun er ved at læse. Buck­et bri­ga­den får læse­ren til at fort­sæt­te læs­ning, også selv om ved­kom­men­de var lige ved at tabe inter­es­sen eller miste koncentrationen.

Tryl­le­bind dine læse­re til det aller­sid­ste punktum

En buck­et bri­ga­de pla­ce­res enten i slut­nin­gen af et afsnit eller på en linje for sig i tek­sten. Buck­et bri­ga­des kal­des også for seeds of curiosity.

Hvad er det for kor­te sæt­nin­ger, vi taler om?

Ja! Det var fak­tisk en typisk buck­et bri­ga­de, du lige mød­te der. Det kan være en sæt­ning, der:

 • Stil­ler et rele­vant eller måske uddy­ben­de spørgs­mål i situationen
 • Refe­re­rer til noget, der bli­ver for­kla­ret sene­re i teksten
 • Lover en for­kla­ring eller et eksem­pel, der er nemt at forstå
 • Stil­ler det spørgs­mål, læse­ren måske alle­re­de har i sit hoved
 • Får spæn­din­gen til at sti­ge eller lover ny, spæn­den­de viden

Vi snup­per et par eksemp­ler på hver enkelt kate­go­ri lige om lidt. Først skal du lige have en for­kla­ring på, hvor­for det hed­der buck­et brigades!

Stam­mer fra tiden før brand­væs­net fik vand­pum­per og vandslanger

Buck­et bri­ga­des er en ame­ri­kansk beteg­nel­se for den kæde af men­ne­sker, der udveks­le­de span­de med vand, når der skul­le sluk­kes bran­de i det vil­de vesten. Kæden gik fra den nær­me­ste brønd eller sø og hen til det sted, hvor det brændte.

Den ene vej send­te kæden ful­de span­de med vand, mens de tom­me span­de blev sendt retur den anden vej. Der­ved bliv van­det ved med at kom­me frem til bran­den – og de tom­me span­de med at kom­me hen til brønden.

På sam­me måde bli­ver copy­wri­te­rens buck­et bri­ga­des til at sen­de læse­ren vide­re gen­nem teksten.

Seeds of curiosity

Men hvad så med syno­ny­met seeds of curiosity?

Det er en beteg­nel­se for nøj­ag­tigt de sam­me sæt­nin­ger og ven­din­ger, som blandt andet omta­les af den legen­da­ri­ske copy­wri­ter og annon­ce­mand Joseph Sugar­man i hans bog Adver­ti­sing Secrets of the Writ­ten Word fra slut­nin­gen af 1990’erne. Det er også ham, der beskri­ver en god tekst som et glat sli­ske, hvor det ene ord fører læse­ren til det andet, og den ene sæt­ning sen­der læse­ren vide­re til den næste.

Nå, men det var de eksemp­ler på buck­et bri­ga­des vi kom fra. De kom­mer her!

Buck­et bri­ga­des der stil­ler et spørgsmål

Stil­ler du din læser et spørgs­mål, ska­ber det et videns­gab (know­led­ge gap), som de helt auto­ma­tisk bli­ver nys­ger­ri­ge efter at få udfyldt med et svar.

Så pla­ce­rer du et spørgs­mål i enten star­ten eller slut­nin­gen af et afsnit eller på en linje for sig i tek­sten, tæn­der du læse­rens natur­li­ge nys­ger­rig­hed, så han eller hun bli­ver ved med at læse videre.

Gode eksemp­ler på den­ne slags buck­et bri­ga­des kun­ne f.eks. være:

 • Vil du vide det allerbedste?
 • Men hvad er så bundlinjen?
 • Hvad bety­der det (så) for dig?
 • Så hvad er poin­ten her?
 • Skal jeg være fuld­kom­men ærlig over­for dig?

Du kan også bru­ge det til at gøre dit svar mere spæn­den­de med:

 • Nu skal jeg for­tæl­le dig hvorfor!
 • Det rig­ti­ge svar vil helt sik­kert over­ra­ske dig!
 • Over­ra­ske­de det spørg­mål dig? Så vent, til du får svaret!
 • Vil du have et lil­le hint?

  Buck­et bri­ga­des der lover dig et svar senere

  Du kan også bru­ge buck­et bri­ga­des til at ska­be et åbent loop i tek­sten, ved at refe­re­re frem til noget, der bli­ver gen­nem­gå­et sene­re i tek­sten. Det er utro­ligt effektivt.

  Men det kan også vir­ke­lig pis­se læse­ren af, hvis du ikke hol­der, hvad du har lovet. Så husk at kom­me med sva­ret eller en uddy­bel­se sene­re, hvis du har lovet det.

  Gode eksemp­ler er f.eks.:

  • Det ven­der jeg til­ba­ge til lige om lidt!
  • Lidt sene­re viser jeg, hvad jeg har fun­det ud af!
  • Du kan ikke gæt­te, hvad der så skete!
  • Lad mig dele en lil­le hem­me­lig­hed med dig!
  • Mere om det senere!
  • Bare rolig! Du får løs­nin­gen om lidt.

  Du kan også bru­ge den­ne slags buck­et bri­ga­des til at adva­re om, at der føl­ger noget far­ligt, noget nega­tivt eller noget uhyg­ge­ligt. Den slags nega­ti­ve nyhe­der er vores hjer­ner meget mere inter­es­se­re­de i end gode, posi­ti­ve nyhe­der. Det er der­for kata­stro­fer, ulyk­ker, kon­kur­ser, skils­mis­ser og den slags altid er godt stof i pres­sen. F.eks.:

  • Men først en lil­le advarsel!
  • Pas på: Nu bli­ver det farligt!
  • Men der er en hage ved det!
  • Men så blev det (end­nu) værre!

   Buck­et bri­ga­des der lover en sim­pel forklaring

   Er du midt i at for­kla­re et kom­plekst eller svært emne, er der ikke noget, der gør dine læse­re gla­de­re, end hvis du lover dem en sim­pel for­kla­ring eller det godt eksem­pel. Det skal nok få dem til at læse vide­re. Det tri­ck har jeg fak­tisk alle­re­de brugt på dig – sam­men med en buck­et bri­ga­de som love­de dig et svar lidt senere.

   Den­ne type buck­et bri­ga­des er gode at anven­de, hvis du har en mistan­ke om, at det svæ­re stof er ved at få din læser til at miste inter­es­sen for teksten.

   Gode eksemp­ler kun­ne f.eks. være:

   • Gode eksemp­ler kun­ne f.eks. være:
   • Skå­ret helt ind til benet, bety­der det:
   • Sagt helt enkelt:
   • For­kla­ret i helt almin­de­li­ge ord bety­der det:
   • Her kom­mer et let­for­stå­e­ligt eksempel:
   • Her er en anden måde at sige det på:
   • For­stil dig det således:
   • Det er slet ikke så svært!
   • Det er nem­me­re end du tror!

   Buck­et bri­ga­des der stil­ler det spørgs­mål, læse­ren måske alle­re­de har i sit hoved

   Den­ne type buck­et bri­ga­des stil­ler enten det spørgs­mål eller sæt­te ord på de tan­ker, læse­ren alle­re­de har dan­net sig i sit eget hoved, mens de har læst din tekst. Som hvis f.eks. du læser en meget posi­tiv og over­strøm­men­de salgstekst og tæn­ker ”Ahhh, kan det nu også passe?”.

   Andre gode eksemp­ler på den­ne type buck­et bri­ga­de kun­ne være:

     • Jeg ved, hvad du tænker!
     • Men hvor­for skul­le du sto­le på mig?
     • Nej, så dum er du ikke, vel?
     • Lyder det for godt til at være sandt?
     • Nu tæn­ker du sik­kert, at…
     • Lad mig gæt­te! Du tæn­ker sikkert….

   Buck­et bri­ga­des der får spæn­din­gen til at stige

   Vil du lige sør­ge for at ruske op i din læser? Så er det godt at kom­me med et opråb, der lover dem, at tek­sten nu bli­ver spæn­den­de igen. F.eks. efter en læn­ge­re for­kla­ring, oprems­ning eller noget andet, der måske har været med til at dæm­pe deres inter­es­se for eller opmærk­som­hed omkring teksten.

   Det kun­ne f.eks. være:

   • Men vent! Der er mere!
   • Læs vide­re. Nu bli­ver det interessant!
   • Men så slog det mig!
   • Jeg kun­ne ikke tro mine egne øjne!
   • Du vil ikke tro, hvad han for­tal­te mig!
   • Det fandt jeg snart ud af!
   • Så var det, at det kom helt ud af kontrol/blev end­nu bedre/blev end­nu værre!
   • Men så gik det helt galt!
   • Det skul­le vise sig at bli­ve end­nu bedre/værre/sløjere/dårligere/vidunderligt!

    De rig­ti­ge ste­der at ind­sæt­te en buck­et brigade

    Som du kan se, gør buck­et bri­ga­des ikke ale­ne din tekst mere spæn­den­de. De gør den også meget sjove­re at læse.

    Men pas på med at over­gø­re det. Bru­ger du for man­ge buck­et bri­ga­des – som jeg fak­tisk gjor­de i star­ten af tek­sten – kom­mer den nemt til at vir­ke use­ri­øs. Sam­ti­dig kan bru­gen af for man­ge, kor­te afsnit slå ryt­men i din tekst i stykker.

    Der­for kan du med for­del ven­te med at stop­pe buck­et bri­ga­des ind i tek­sten, til du er fær­dig med at skri­ve den. Læs den der­ef­ter lang­somt igen­nem og stop en buck­et bri­ga­de ind der, hvor:

    • Tek­sten er ved at bli­ve lidt kede­lig eller alt for nørdet
    • Ryt­men i tek­sten bli­ver alt for lang­som eller langtrukkent
    • Du godt vil sik­re dig, at du får læse­rens ful­de opmærk­som­hed igen
    • Hvor der er brug for at øge spæn­din­gen eller læse­rens fokus
    • Du lige har gen­nem­gå­et noget svært eller kompliceret
    • Der ikke har været en mel­lem­ru­brik i lang tid
    • Der ikke har været et bil­le­de eller en illu­stra­tion længe
    • Læse­ren lige er kom­met over mid­ten af teksten
    • Når der er omkring en fjer­de­del af tek­sten tilbage

    Alle dis­se ste­der er risi­ko­en størst for, at læser­ne væl­ger at drop­pe ud af teksten.

    Omskriv om nød­ven­digt tek­sten lige efter buck­et bri­ga­den, så der kom­mer en bed­re over­bin­ding fra buck­et bri­ga­den og til den efter­føl­gen­de tekst.

     Skal du have hjælp til at gøre lan­ge tek­ster mere spændende?

      Så tag en snak med os hos kom­mu­ni­ka­tions- og mar­ke­ting­bu­reau­et YES! Vi har over 30 år erfa­ring med at skri­ve spæn­den­de tek­ster, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til kun­der. Giv os et ring på 29 72 55 73, send en mail til info@yes-marketing.dk eller brug kon­takt­for­mu­la­ren herunder.