fbpx
Vælg en side

Ind­fang flokken

Sådan skri­ver du et godt Call to Action

Et godt Call to Action skal give din læser en klar instruks på, hvad han eller hun for­ven­tes at gøre, efter at have læst det ind­hold du har på siden. Skal det vir­ke, må det ikke bare være en kom­man­do. Det skal også for­tæl­le hvor­for og hvad de får ud af at gøre det, du beder dem om – og aller­vig­tigst skal det være en rea­li­stisk hand­ling at for­lan­ge for læse­ren! Læs med her og lær at skri­ve et godt Call to Action.

Vi har tid­li­ge­re skre­vet om, at det er vig­tigt, at du ikke bru­ger for man­ge mar­ke­ting­flos­k­ler i dine tek­ster. Folk sor­te­rer dem i bed­ste fald fra – og i vær­ste fald bli­ver de så irri­te­re­de, at de skip­per jeres hjem­mesi­de og fin­der en kon­kur­rent, der vir­ker min­dre popsmart.

Den bed­ste og mest rea­li­sti­ske handling

Et andet sted hvor kæden også nemt kan hop­pe af for din læser, er, når det kom­mer til hvad det er, du vil have ham eller hen­de til at gøre, når de er fær­di­ge med at læse tek­sten på siden. Det du beder læse­ren om, skal hæn­ge natur­ligt sam­men med det, de har læst på siden. Der er ingen, som slår til og køber et pro­dukt til fle­re tusin­de kro­ner, hvis du kun lige har skit­se­ret de over­ord­ne­de for­de­le ved pro­duk­tet for dem.

Hvad er den bed­ste og mest realistiske
hand­ling, læser­ne kan fore­ta­ge sig,
når de er fær­di­ge med at læse indholdet
på siden!

Der­for er det altid en god ide at star­te med at spør­ge dig selv, hvad der er den bed­ste og mest rea­li­sti­ske hand­ling, læse­ren kan fore­ta­ge sig, når han eller hun er fær­di­ge med at læse ind­hol­det på siden. Start der­for med at fast­læg­ge den­ne hand­ling. Plan­læg så din tekst og den argu­men­ta­tion den inde­hol­der, så den sva­rer til og læg­ger natur­ligt op til den hand­ling, du ønsker dig af læseren.

Tek­sten, poin­ter­ne og argu­men­ta­tio­nen skal byg­ges op, så det bli­ver helt natur­ligt for læse­ren at udfø­re den hand­ling, du ger­ne vil have dem til. Der­ved er der en stør­re chan­ce for, at læse­ren rent fak­tisk fore­ta­ger den.

Det er vig­tigt, at den pågæl­den­de hand­ling er spe­ci­fik og at der kun er en valg­mu­lig­hed for læse­ren. Sam­ti­dig bli­ver den også mål­bar. Ved at se på antal­let af leads, som den enkel­te side har gene­re­ret over et styk­ke tid, kan du bed­re vur­de­re effek­ten af din tekst – og måske ana­ly­se­re dig frem til, hvor den skal opti­me­res, for at vir­ke bedre.

Sørg for at det bli­ver opdaget!

Sørg for at dit Call to Acion er nemt at fin­de. Det må ikke put­te sig og fal­de sam­men med resten af sidens ind­hold. Det skal være så frem­træ­den­de at folk opda­ger det – også selv om de ikke har læst resten af ind­hol­det på siden.

Så brug en kas­se med en kraf­tig bag­grunds­far­ve, sæt en tyde­lig knap i en kon­trast- eller anden far­ve, som ikke ind­går i sidens far­ve­pa­let – even­tu­elt med et par pile, der peger hen på knap­pen – eller brug en anden far­ve til den tekst, som udgør sidens Call to Action.

På den måde er det nemt at opda­ge – både for dem som alle­re­de har beslut­tet sig eller dem, der bare lige skim­mer siden.

For­tæl dem hvor­for de skal købe

Lige­som sport­s­folk for­be­re­der sig men­talt til en vig­tig sport­s­præ­sta­tion ved at fore­stil­le sig, hvor­dan det vil føles at vin­de, er det vig­tigt at du får givet læser­ne en følel­se af, hvor­dan det er at mod­ta­ge og bru­ge det pro­dukt, du sæl­ger og even­tu­elt også hvil­ken anse­el­se, det vil give dem. For vi men­ne­sker køber med følel­ser­ne, ikke med vores logi­ske sans.

Vi køber med følel­ser­ne, ikke med vores logi­ske sans.

Først når den følel­ses­mæs­si­ge side af hjer­nen er over­be­vist, træ­der logik­ken til og fin­der de argu­men­ter, den skal bru­ge for også at bli­ve overbevist.

Sand­syn­lig­vis har du alle­re­de nævnt dis­se ting i tek­sten. Har du det, så gen­tag dem nu, så også dem der ikke har læst alt ind­hol­det, får trig­get de rig­ti­ge følelser.

Bru­ger du f.eks. en ska­be­lon som den­ne, får du opsum­me­ret de vig­tig­ste for­del og ita­le­sat den eller de vig­tig­ste mod­ar­gu­men­ter mod pro­duk­tet eller tjenesten:

Du er kun et klik fra en enkelt og nem kost­plan, der sæt­ter dig i stand til at ska­be lækre, sun­de ret­ter til din fami­lie, uden at du skal bru­ge en for­mue på ind­køb og mere tid i køkkenet”.

Tek­sten i fed er den faste del af ska­be­lo­nen – resten er et eksem­pel på en for­mu­le­ring, der kan stå imel­lem de faste dele af skabelonen.

For­tæl dem hvor­for de skal slå til nu

Når du har for­talt dem hvor­for, de skal slå til, er det næste du skal slå på, at hvor­for det er vig­tigt at gøre det net­op nu.

Her er knap­hed eller en tids­be­græns­ning de klas­si­ske værk­tø­jer. For bety­der det ikke noget, om de køber nu eller en anden dag, ender det oftest med, at de aldrig får det gjort. Dit pro­dukt bli­ver bare end­nu et af dem, der står på listen over ting, de skal have kig­get nær­me­re på en dag, hvor de har tid til det.

Så ved f.eks. at give en tids­be­græn­set rabat der udlø­ber på en bestemt dato inden for de nær­me­ste dage eller ved til­by­de noget ekstra til f.eks. de før­ste 100 kun­der, giver du folk en grund til at hand­le nu – og ikke ven­te til …. en gang, måske.

En anden måde du kan skub­be bag­på, er ved at få læse­ren til at fore­stil­le sig, hvor­dan det vil være at have dit pro­dukt måske alle­re­de i mor­gen, hvis du har dag-til-dag leve­ring. Eller måske lige­frem med det sam­me, hvis du leve­rer et digi­talt produkt.

Det kan også være ved at få dem til at fore­stil­le sig, hvor langt de vil være med, hvad det nu er dit pro­dukt hjæl­per dem med om 14 dage, hvis de bestil­ler pro­duk­tet nu og her. Ved at målet bli­ver inden for ræk­ke­vid­de, bli­ver pro­duk­tet mere til­lok­ken­de at købe.

Sørg for at det er nemt at opda­ge, hvad de skal gøre

End­nu en detal­je, der skal være i orden, er, at du sør­ger for, at læser­ne har de for­nød­ne oplys­nin­ger ved hån­den eller har direk­te adgang til de værk­tø­jer, de skal bru­ge, for at udfø­re den hand­ling, du ønsker dig af dem.

Ønsker du f.eks. at de skal rin­ge til jer, skal tele­fon­num­me­ret står frem­hæ­vet og tyde­ligt lige i nær­he­den af dit Call to Action. Til­sva­ren­de skal en even­tu­el for­mu­lar føl­ge lige efter tek­sten med Call to Action, så den står lige for næsen af dem. Og skal de besø­ge en fysisk butik eller del­ta­ge i en event, er det vig­tigt, at der er en adres­se og et kort lige ved siden af dit Call to Action.

Skal de beta­le onli­ne, bør du enten give dem mulig­hed for at væl­ge beta­lings­me­to­de med det sam­me eller indi­ke­re under købs­k­nap­pen, hvil­ke beta­lings­mu­lig­he­der der vil være at væl­ge imel­lem, når de kom­mer frem til kassen.

Til­pas detal­je­gra­den af dit Call to Action til den hand­ling, du ønsker folk skal foretage

Hvor grun­digt du skal uddy­be de for­skel­li­ge dele af dit Call to action, afhæn­ger natur­lig­vis af, hvad det er for en hand­ling, du vil have folk til at fore­ta­ge sig. Skal de til­mel­de sig en mai­ling­li­ste, er der næp­pe brug for så man­ge detal­jer, som hvis folk står for­an at skul­le købe et dyrt pro­dukt til fle­re tusin­de kroner.

Så lige­som der skal være en natur­lig sam­men­hæng mel­lem ind­hol­det på siden og den hand­ling, du skal have folk til at fore­ta­ge, skal der også være en natur­lig sam­men­hæng mel­lem hand­lin­gen og hvor detal­je­ret et Call to Action, du giver dem. Det skal pas­se til det tryg­heds­ni­veau, der er brug for at give dem.

For lidt og for meget for­dær­ver som bekendt alting og selv om du måske har de bed­ste inten­tio­ner, kan for man­ge oplys­nin­ger i for­bin­del­se med en for­holds­vis sim­pel og risi­kof­ri hand­ling få det til at se så kom­pli­ce­ret ud, at folk sprin­ger fra.

Så afvej nøje hvor­dan du byg­ger dit Call to Action op.

Her nøjes vi bare med en enkelt knap: