fbpx
Vælg en side

Sådan bru­ger du con­tent mar­ke­ting til det ind­le­den­de salgsarbejde

De fle­ste sæl­ge­re hader såkaldt kold kan­vas. Alt­så at skul­le rin­ge ud til helt nye kun­der, de altid har talt med før uden en for­ud­gå­en­de afta­le. Det behø­ver de sådan set hel­ler ikke, hvis du plan­læg­ger din con­tent mar­ke­ting på den rig­ti­ge måde. Top­per du op med nog­le sne­di­ge remar­ke­ting-kampag­ner, kan du stort set kla­re alt det ind­le­den­de salgs­ar­bej­de online. 
Du ken­der godt den der for­nem­mel­se, du får, når du skal rin­ge op til et helt vildt frem­med men­ne­ske i et totalt ukendt fir­ma, for at høre om de skul­le være inter­es­se­re­de i nog­le af jeres pro­duk­ter eller tje­ne­ster. Selv gar­ve­de sæl­ge­re hader det, de kal­der for kold kan­vas – efter den kan­vas­måt­te der lig­ger i bun­den af en bok­se­ring. Hel­dig­vis er det hel­ler ikke nær så nød­ven­digt læn­ge­re, hvis du plan­læg­ger din pro­duk­tion af con­tent mar­ke­ting og blo­g­ar­tik­ler på den rig­ti­ge måde. Så fin­der kun­der­ne i ste­det jer og kan på den måde lære jer bed­re at ken­de, så de ved hvad I står for, den dag de skal købe pro­duk­ter eller tje­ne­stey­del­ser af den slags, som I sæl­ger i jeres firma. 

Kold kan­vas har fået navn efter den kan­vas­måt­te, som lig­ger i bun­den af en boksering.

Sto­ckp­ho­to fra Pixabay.com

Sørg for godt ind­hold som dæk­ker alle jeres målgrupper

Pro­ble­met med det meste con­tent mar­ke­ting er, at det ram­mer for bredt. Det bety­der, at det er alt for sjæl­dent, at ind­hol­det ram­mer spot on hos den enkel­te læser. Men i ste­det for kun at pro­du­ce­re et styk­ke con­tent mar­ke­ting-ind­hold eller et blo­gind­læg om hvert af jeres vig­tig­ste søge­ord eller jeres vig­tig­ste pro­dukt­grup­per, kan du der­for med for­del ska­be man­ge for­skel­li­ge artik­ler. Hver arti­kel tager fat i de for­skel­li­ge pro­ble­ma­tik­ker og udfor­drin­ger, pro­duk­tet eller tje­ne­stey­del­sen løser, så de er skre­vet til hver af jeres mål­grup­per. Even­tu­elt kan du også udvik­le artik­ler til de even­tu­el­le under­seg­men­ter, de enkel­te mål­grup­per er opdelt i. Der­ved kan I mål­ret­te ind­hol­det helt præ­cist til hver ene­ste mål­grup­pe og der­med ram­me meget mere præ­cist med jeres ind­hold, end hvis I bare gik efter at pro­du­ce­re bre­de artik­ler, der ram­te så man­ge som muligt.

Sørg for godt ind­hold for hver enkelt søgehensigt

På sam­me måde bør du sør­ge for at pro­du­ce­re ind­hold, der dæk­ker alle de for­skel­li­ge søge­hen­sig­ter og betyd­nin­ger, der kan være for et bestemt søge­ord, et bestemt pro­dukt eller en bestemt ydel­se. Mål­ret de enkel­te styk­ker ind­hold meget snæ­vert og husk også at anven­de de rig­ti­ge seman­ti­ske ter­mer og syno­ny­mer, så artik­ler­ne kom­mer til at ran­ke mere præ­cist på søge­hen­sig­ten i søge­re­sul­ta­ter­ne. Der­ved kan du pro­du­ce­re en vif­te af artik­ler, der hver ram­mer hver enkelt rele­van­te mål­grup­pe helt præ­cist, uan­set hvil­ken søge­hen­sigt de har anvendt.

Sørg for godt ind­hold der pas­ser til kunderejsen

Til hver af de styk­ker ind­hold der udvik­les til mål­grup­per og søge­hen­sigt, bør du udvik­le efter­føl­gen­de ind­hold, som pas­ser til den kun­de­rej­se, I har plan­lagt for den pågæl­den­de mål­grup­pe. Der­ved kan I skub­be de enkel­te besø­gen­de vide­re i deres kun­de­rej­se, så de bli­ver end­nu bed­re klædt på til at bli­ve kun­der hos jer. 
I dag giver mulighed­erne for retar­get­ing annon­cer på både AdWords og Face­book jer helt nye mulighed­er for at dri­ve kun­derne vide­re på kun­dere­jsen, uden I er afhæn­gi­ge af, hvad kun­derne fore­tager sig på jeres hjemmeside. 

Hvor­dan kan I dri­ve folk vide­re på deres kunderejse?

Tid­li­ge­re hav­de du kun mulig­hed for at føre kun­der­ne vide­re på deres kun­de­rej­se på hjem­mesi­den ved hele tiden at sør­ge for, at der var nyt rele­vant ind­hold, de kun­ne klik­ke sig vide­re til. Det ind­hold skub­be­de dem så vide­re på vej­en mod sal­get. End­nu bed­re var det, hvis du kun­ne få dem til at teg­ne abon­ne­ment på jeres nyheds­brev. Der­ved kun­ne du kom­po­ne­re en serie af auto­ma­ti­se­re­de mails, som kun­ne skub­be det enkel­te kun­de­em­ne vide­re på kun­de­rej­sen. Beg­ge dis­se mulig­he­der har du sta­dig, men de er afhæn­gi­ge af, hvor­vidt kun­den væl­ger at klik­ke sig vide­re eller væl­ger at til­mel­de sig til jeres nyheds­brev.

Ret­ar­ge­ting er den intel­li­gen­te motor til kunderejsen

I dag giver mulig­he­der­ne for ret­ar­ge­ting annon­cer på både AdWords og Face­book jer helt nye mulig­he­der for at dri­ve kun­der­ne vide­re på kun­de­rej­sen, uden I er afhæn­gi­ge af, hvad kun­der­ne fore­ta­ger sig på jeres hjem­mesi­de. Ved at opstil­le for­skel­li­ge ret­ar­ge­ting-kampag­ner for de for­skel­li­ge mål­grup­per og den opde­ling, I har fore­ta­get af ind­hol­det til dem, kan I hele tiden få vist stra­te­gi­ske annon­cer for det ind­hold, som er det mest logi­ske næste trin, efter­hån­den som kun­de­em­net bli­ver eks­po­ne­ret for de enkel­te artik­ler, der er udvik­let til kun­de­rej­sen. De skal selv­føl­ge­lig sta­dig klik­ke på annon­cer­ne, som bli­ver vist i søge­re­sul­ta­ter­ne, på de hjem­mesi­der som er med i Goog­les AdSen­se-net­værk og på Face­book. Men chan­cer­ne er gode for, at de klik­ker sig vide­re til jeres næste styk­ke con­tent mar­ke­ting, hvis I ska­ber en fæn­gen­de annon­ce for det. Det gør de, for­di de kan huske, at de lige har læst noget inter­es­sant om det sam­me emne hos jer. Så ved at tea­se det næste styk­ke ind­hold i seri­en, kan I lok­ke dem vide­re på kun­de­rej­sen. Det bety­der, at den dag jeres salgs­af­de­ling får fat i de pågæl­den­de kun­der, vil det meste af det ind­le­den­de salgs­ar­bej­de være over­stå­et og de enkel­te kun­de­em­ner vil være væsent­lig nem­me­re at over­ta­le til at købe noget af jer. Det bli­ver kort sagt nem­me­re for sæl­ger­ne at luk­ke salget. 

Skal vi hjæl­pe jer med stra­te­gisk con­tent marketing?

Hos Kom­mu­ni­ka­tions- og mar­ke­ting­bu­reau­et YES! lever og ånder vi for con­tent mar­ke­ting og udvik­ler det for man­ge af net­tets webs­hops og de B2B-virk­som­he­der, der har sendt kold kan­vas-salg på pen­sion. I ste­det bru­ger de stra­te­gisk ind­hold, som ram­mer deres mål­grup­pe præ­cist og lok­ker der­ef­ter kun­de­em­ner­ne vide­re med ret­ar­ge­ting annoncer.

Så skal du have hjælp til stra­te­gisk con­tent mar­ke­ting, er det oplagt at tage en snak med os. Klik på Kon­takt os-knap­pen her­un­der, giv os et ring på 29 72 55 73, eller send os en mail på info@yes-marketing.dk