fbpx
Vælg en side

Det hand­ler om dem, ikke om dig, når du skri­ver tek­ster til nettet

Hvem kom­mer først, når du udvik­ler ind­hold til jeres hjem­mesi­de? Dig eller dine kun­der? Og hvil­ket udgangs­punkt bør tek­sten have? Det får du svar på i den­ne artikel.
Fore­stil dig, at du kom­mer ind i en tøj­bu­tik. Lige så snart du kom­mer ind ad døren, begyn­der eks­pe­di­en­ten at for­tæl­le om, hvor­når butik­ken blev grund­lagt, hvor man­ge ansat­te de har, hvor meget tøj de har på hyl­der­ne og så videre.
Lige­gyl­digt hvad du prø­ver at sige, fort­sæt­ter han. Han er meget selv­til­freds og stolt af sin butik. Så til sidst giver du op og går ud af butik­ken igen.
Lige­gyl­digt hvad du prø­ver at sige, fort­sæt­ter han. Han er meget selv­til­freds og stolt af sin butik. Så til sidst giver du op og går ud af butik­ken igen.
Hov, vent, råber eks­pe­di­en­ten efter dig gen­nem den luk­ke­de dør. Men du er gået!

Til­ba­ge står eks­pe­di­en­ten og spe­ku­le­rer over, hvad han gjor­de for­kert. Han synes jo selv, at han sag­de alt det, der skul­le over­be­vi­se dig om, det det var hans butik, du skul­le hand­le i.

Det hand­ler om dem, ikke om dig

Sådan har du næp­pe nogen­sin­de ople­vet at bli­ve taget imod af eks­pe­di­en­ten i en butik, vel? Var det til­fæl­det, vil­le du sik­kert også være gået lige­som kun­den i vores historie.

Men tænk så lige en gang på, hvor­dan du præ­sen­te­rer dit fir­ma på jeres hjem­mesi­de. For selv­føl­ge­lig er du stolt af dit fir­ma, og vil ger­ne snak­ke om, hvor fan­ta­stisk det er, og hvor gode I er til det, som I gør. Men det er ikke det, kun­den ger­ne vil høre, hvis du skal over­be­vi­se dem om, at jeres fir­ma er det ret­te for dem.

Tænk i ste­det på, hvad for en dia­log, du vil­le have med din kun­de, hvis han eller hun kom ind i din fysi­ske butik i ste­det for jeres hjem­mesi­de eller webshop.

Så vil­le du spør­ge kun­den om, hvad det skul­le være, høre hvad kun­den hav­de for behov, spør­ge lidt mere ind til det under­vejs, og så præ­sen­te­re det pro­dukt eller den ydel­se, som du men­te var det bed­ste til kunden.

Tag udgangs­punkt i kun­dens situation

Der­for skal ind­hol­det på hjem­mesi­den tage udgangs­punkt i de besø­gen­des situ­a­tion og behov. Den skal alt­så star­te der­fra, hvor den besø­gen­de befin­der sig, når han eller hun lan­der på jeres hjem­mesi­de fra en søg­ning på Google.

Der­fra kan ind­hol­det erstat­te den dia­log, du vil­le have haft med kun­der­ne, hvis du hav­de haft en fysisk butik. På hjem­mesi­den gøres det ved at øse af den viden, I har i jeres fir­ma, samt give de besø­gen­de nog­le af de tips og gode råd, som du også giver de kun­der, du taler med fysisk. Eller ved at skri­ve en gui­de som leder dem gen­nem de sam­me over­vej­el­ser, som du leder de kun­der igen­nem, du får ind i din butik, eller hol­der salgs­mø­der med.

Der­ved kan du både over­be­vi­se de besø­gen­de om, at I har den nød­ven­di­ge eks­per­ti­se, og klæ­de dem bed­re på til at bli­ve kun­der i jeres firma.

Vær den ven­li­ge guru, ikke en pralhals

Så dit ind­hold skal ikke star­te med “Vi…”, “Hos Knud­sen & Peder­sen…” eller “Vores fir­ma…” og inde­hol­de en mas­se mar­ke­ting­flos­k­ler. Det vil give de besø­gen­de den sam­me ople­vel­se med jer, som kun­den hav­de med eks­pe­di­en­ten i den lil­le histo­rie, som vi star­te­de med.

Start i ste­det med at beskri­ve den situ­a­tion, den besø­gen­de står i. Jo fle­re gan­ge du kan få den besø­gen­de til at side “Ja!”, “Det ken­der jeg godt!”, “Det er lige sådan, jeg har det!” eller ”Det var lige det, jeg hav­de brug for at få at vide” og så vide­re, jo bedre.

Hvad bety­der mest for en mand med et sprun­get van­d­rør? At få hjælp til, hvad han kan gøre for at afhjæl­pe vand­ska­der­ne, eller om du har 5 eller 10 ansatte?

Giv dem der­ef­ter en løs­ning på det pro­blem, et værn mod den trus­sel, eller en vej til at opnå den drøm eller det mål, der var slut­må­let for deres søg­ning. Øs af jeres viden, vis jer som den gode gui­de eller guru, og for­klar tin­ge­ne på en måde, som de besø­gen­de kan for­stå og bru­ge til noget i praksis.

Giv dem i det hele taget en posi­tiv ople­vel­se og, en grund til at synes, at I da må være de rig­ti­ge at få hjælp af. For selv om du måske har givet dem en løs­ning, på det de har søgt efter, er det ikke ens­be­ty­den­de med, at de vil eller kan udfø­re det i prak­sis. For oftest mang­ler især den prak­ti­ske erfa­ring, og så er det nok smar­te­re lige at få fat i nogen, der kan gøre det for dem.

Slut af med et klart call to action

Det er her, I kom­mer på banen. Så afslut artik­len med at give dem et klart call to action, så de ved, hvor de skal hen­ven­de sig.

Evt. kan du bare ind­sæt­te en kon­takt­for­mu­lar eller en Kon­takt os-knap til dem, der er klar til at rea­ge­re på det, de har læst. Og til dem som ikke er helt klar til at købe end­nu, kan du så til­fø­je en lead mag­net i form af enten et con­tent upsa­le eller om et andet emne, der er rele­vant i for­hold til det, folk lige har læst. Sådan som vi gør det her:

Hent den gra­tis
tje­kli­ste med mas­ser af viden, inspira­tion og ide­er til at få fle­re salg online!

Med bag­grund i erfa­rin­ger­ne fra titu­sind­vis af lan­dings­si­der opbyg­get af mere end 700 Story­Brand cer­ti­fi­ce­re­de gui­des over hele ver­den, har vi skabt en tje­kli­ste, der fin­der alle de sva­ge punk­ter ved både for­si­den og de vig­tig­ste lan­dings­si­der på dit fir­mas hjem­mesi­de. Det er dem, som koster dig salget.

Test hver ene­ste siden for sig, ved at:

  1. Gen­nem­gå tje­kli­sten over de 7 kri­ti­ske punk­ter, de fle­ste misser
  2. Reg­ne lan­dings­si­dens sco­re ud, og se, hvor­dan den kla­rer testen
  3. Få mas­ser af ide­er og inspira­tion til at for­bed­re konverteringen

Så kan du hur­tigt få øget sal­get og skabt en bed­re ople­vel­se for de besøgende!

 

Tjeklisten til flere salg online

Få fle­re kun­der nu!