fbpx
Vælg en side
Goog­les EAT-opdatering

Nu sen­der dår­li­ge web­tek­ster for alvor din hjem­mesi­de i frit fald i søgeresultaterne!

Pr. 1. august 2018 udsend­te Goog­le en ny opda­te­ring af deres ker­ne­al­go­rit­me. Den foku­se­rer for alvor på ind­hol­dets kva­li­tet på hjem­mesi­den. Opda­te­rin­gen sen­der slet og ret utro­vær­di­ge sider med dår­li­ge web­tek­ster ud af søge­re­sul­ta­ter­ne. Sam­ti­dig for­bed­res pla­ce­rin­ger­ne i søge­re­sul­ta­ter­ne for sider med kva­li­tet­sind­hold. I den­ne arti­kel kan du læse, hvor svært det er at gen­ska­be din hjem­mesi­des tro­vær­dig­hed, hvis den fik et gok i nød­den i august.
Ben­ny Chri­sten Grandahl

Cand. Comm., part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, YES!

Nor­malt benyt­ter jeg ikke mit uddan­nel­se i by-lines på artik­ler her på web­te­xts­hops hjem­mesi­de. Men efter den sene­ste opda­te­ring af Goog­les ker­ne­al­go­rit­me, er der en god grund til at begyn­de på at gøre det. I hvert fald når jeg skri­ver noget om kom­mu­ni­ka­tion, onli­ne mar­ke­ting og den slags og har taget en kan­di­dat­grad i kom­mu­ni­ka­tion og for­mid­ling ved universitetet.

For med den sene­ste algo­rit­me­op­da­te­ring er der ikke ale­ne kom­met fokus på kva­li­te­ten af tek­ster­ne på hjem­mesi­der og webs­hops. Det hand­ler også om at kun­ne doku­men­te­re, at tek­ster­ne er skre­vet af tro­vær­di­ge eks­per­ter med stor auto­ri­tet på områ­det. Her har din uddan­nel­se, titel, og hvor kendt og refe­re­ret du er i din bran­che, plud­se­lig en mas­se at skul­le have sagt. I hvert fald når Goog­le skal vur­de­re teksten.

Så selv om de fle­ste af os dan­ske­re synes, det lyder snob­bet, når folk smi­der om sig med fan­cy tit­ler og dit­to uddan­nel­ser, giver det god mening at næv­ne den i artik­ler­nes by-line frem­over – hvis du har noget at have det i og det har rele­vans for bedøm­mel­sen af indholdet.

E‑A-T – tre vig­ti­ge fak­to­rer, der kan sen­de din hjem­mesi­de ud af søge­re­sul­ta­ter­ne

Det som Goog­les august-opda­te­ring foku­se­rer på, er de såkald­te E‑A-T-fak­to­rer. Det er ikke en ny opfin­del­se, men har været anvendt af Goog­le i fle­re år i for­bin­del­se med manu­el­le gen­nem­gan­ge af hjemmesider.

For udover søge­ma­ski­nens mere end 200 for­skel­li­ge para­me­tre, som ind­går i den for­skel­li­ge algo­rit­mer, har de også et kor­ps af omkring 1000 ”hjem­mesi­de-reviso­rer”. Det er men­ne­sker af kød og blod, der manu­elt gen­nem­går alle de hjem­mesi­der, Goog­le synes opfø­rer sig mær­ke­ligt i søge­re­sul­ta­ter­ne, eller slår ud på bestem­te måder i de bag­ved­lig­gen­de algoritmer.

De tre fak­to­rer som er de cen­tra­le i det arbej­de, som hjem­mesi­de-reviso­rer­ne udfø­rer, hand­ler om:

  • Eks­per­ti­se
  • Auto­ri­tet
  • Tro­vær­dig­hed

Eller for­kor­tet E‑A-T eller EAT efter de til­sva­ren­de engel­ske begreber.

De tre EAT-fak­to­rer hæn­ger sådan sam­men, at ind­hol­det på både hver enkelt side og web­s­te­det gene­relt, skal udvi­se så til­pas stor eks­per­ti­se, at siden, dens for­fat­te­re og hjem­mesi­dens eller webs­hop­pens eje­re frem­står med den nød­ven­di­ge auto­ri­tet og tro­vær­dig­hed for det emne eller fag­om­rå­de, som både den enkel­te side og hele hjem­mesi­den for­sø­ger at ran­ke for. 

Gode web­tek­ster gør det ikke alene

Så gode web­tek­ster gør det dog ikke ale­ne. Hele sitets videns­ni­veau, de enkel­te skri­ben­ters og ejer­nes auto­ri­tet og tro­vær­dig­hed skal være i top. Ellers risi­ke­rer du at miste vig­ti­ge pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne i fremtiden.

EAT-fak­to­rer­ne har løben­de fået en stør­re og stør­re betyd­ning i Goog­le algo­rit­mer. Der­for ser de nu ud til at være ble­vet en del af ker­ne­al­go­rit­mer­ne, så vidt det kan vur­de­res. Dog ikke i form af manu­el­le review af hver enkelt hjem­mesi­de eller webs­hop, men vur­de­ret af Goog­le algo­rit­mer på en eller anden sne­dig måde.

Så har du ople­vet sto­re fald – eller over­ra­sken­de stig­nin­ger – i pla­ce­rin­ger­ne for din hjem­mesi­de eller webs­hops vig­tig­ste søge­ord, skyl­des det nok Goog­les med­ta­gen af EAT-fak­to­rer­ne i deres bereg­nin­ger. For algo­rit­me­æn­drin­ger­ne vir­ker beg­ge veje. Så har din side en stør­re tro­vær­dig­hed, auto­ri­tet eller et høje­re videns­ni­veau, end Goog­le tid­li­ge­re vur­de­re­de den til, vil du til­sva­ren­de kun­ne spo­re stig­nin­ger i en eller fle­re af din hjem­mesi­des eller webs­hops søgeord.

 

Ikke nemt at ret­te op på din sides EAT-faktorer

Skal du ret­te op på EAT-fak­to­rer­ne, er det ikke bare et spørgs­mål om at skrue på nog­le tek­ni­ske eller on-page para­me­tre på hjem­mesi­den. Nej, det er meget, meget mere omfat­ten­de og for at sige det rent ud ret besvær­ligt at fik­se – eller sny­de med for den salgs skyld.

For EAT-fak­to­rer­ne hand­ler som tid­li­ge­re nævnt også om den navn­giv­ne skri­bents bag­grund, uddan­nel­se og anse­el­se inden for det fag­om­rå­de eller emne, som skri­ben­tens tekst hand­ler om. Så kan skri­ben­ten ikke frem­vi­se en rele­vant uddan­nel­se på f.eks. ved­kom­men­des Lin­ke­dIn-pro­fil, eller bru­ger han eller hun ikke de for­ven­te­de, kor­rek­te fag­ter­mer i tek­sten, kan du skrue nok så meget på alle muli­ge andre para­me­tre på siden. Det hjæl­per ikke en tøddel.

Det sam­me gæl­der udgi­ve­ren af hjem­mesi­dens anse­el­se og renom­mé. Er det nemt at fin­de dår­li­ge anmel­del­ser, dår­lig omta­le og så vide­re på Goog­les eget anmel­del­ses­sy­stem, på Trust­Pi­lot eller andre ste­der? Så kan det være med til at træk­ke ned i hele hjem­mesi­den eller webs­hop­pens pla­ce­rin­ger i søgeresultaterne.

Der ven­ter dig et omfat­ten­de arbejde

Goog­les sene­ste algo­rit­me­æn­dring Goog­le er natur­lig­vis ikke lige så gen­nem­gran­sken­de, nøje­reg­nen­de og udspe­ku­le­ret som de men­ne­ske­li­ge hjem­mesi­de-reviso­rer. Alli­ge­vel giver det god mening at sæt­te sig ind i ret­nings­linjer­ne for deres arbej­de, hvis du skal gøre dig håb om at ret­te op på de tæv, som din hjem­mesi­de eller webs­hop har fået af Goog­les ”EAT-algo­rit­me” – eller sik­re sig mod at få dem.

Men der ven­ter dig et omfat­ten­de arbej­de. Ret­nings­linjer­ne for kor­p­sets ansat­te hed­der Search Qua­li­ty Rat­ing Gui­de­li­nes og kan hen­tes onli­ne. Det er en PDF-fil på over 160 sider, som du bør down­lo­a­de og gen­nem­gå med en tæt­te­kam, hvis du skal gøre dig håb om at sik­re din hjem­mesi­de eller webs­hop de bed­ste pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne frem­over i for­hold til de tre EAT-faktorer.

Stør­re krav til sider om pri­va­tø­ko­no­mi og helbred

Især hvis din hjem­mesi­de eller webs­hop befin­der sig inden for den sær­li­ge YMYL-kate­go­ri. Det er Goog­les beteg­nel­se for web­s­i­tes, der beskæf­ti­ger sig med eller sæl­ger tje­ne­stey­del­ser inden for pen­ge og pri­va­tø­ko­no­mi (Your Money) eller sund­heds- og hel­breds­re­la­te­re­de (Your Life) områ­der. Til dis­se sider er Goog­les krav ekstra høje.

Kra­ve­ne til andre emne­om­rå­der og hjem­mesi­de­ty­per er meget for­skel­li­ge. Men ingen kom­mer op på siden, at de krav om opda­te­ret og aktu­el viden, auto­ri­tet og tro­vær­dig­hed, som YMYL-sider­ne møder. Her skal du både have den ret­te uddan­nel­se og de rig­ti­ge akkre­di­te­rin­ger, for at din tro­vær­dig­hed som skri­bent eller hjem­mesi­de­e­jer anset for i orden. Til andre webs­i­der – f.eks. opskrifts­si­der – er det nok, at skri­bent og ejer udvi­ser en intens pas­sion og stor inter­es­se i madlavning.

Hvor­dan gen­ska­ber jeg min hjem­mesi­des placeringer?

Er du ble­vet ramt af algo­rit­me­æn­drin­gen, ven­ter der dig såle­des et meget opfat­ten­de arbej­de. Det omfat­ter en gen­nem­gri­ben­de revi­sion og opda­te­ring af sidens ind­hold, til­fø­jel­se af en hel del pligtsi­der som f.eks.

  • redak­tio­nel­le retningslinjer
  • GDPR- og cookie-information
  • en fyl­dest­gø­ren­de Om-side
  • sider med vision, mis­sion og så videre

for hjem­mesi­den. Der­u­d­over skal det være nemt at fin­de uddy­ben­de oplys­nin­ger om de enkel­te skri­ben­ter og links til sider, der kan under­støt­te skri­ben­ter­nes og udgi­ve­rens tro­vær­dig­hed, samt en hel mas­se andre ting.

Des­u­den skal I sør­ge for at få posi­tiv omta­le og optræ­de i de onli­ne medi­er inden­for jeres bran­che, som Goog­le anser for at være tro­vær­di­ge. Det er let­te­re for­enk­let for­kla­ret hjem­mesi­der inden for jeres bran­che, der f.eks. har høj Domain Ranking i ahrefs.com. Alt­så skal du ud og få natur­li­ge links fra de sider, som du nor­malt vil­le give din høj­re arm for et link fra, for at gøre dig håb om at opnå høje­re pla­ce­rin­ger i søgeresultaterne.

Så som du kan se, er det ikke helt lige­til at kom­me til­ba­ge til tid­li­ge­re tiders høje pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne, uden en vis inve­ste­ring i en ræk­ke kva­li­tets- og tro­vær­dig­heds­for­bed­ren­de til­tag på hjemmesiden.

Tje­kli­ste til EAT-opti­me­ring af din hjem­mesi­de eller webshop

Tje­kli­sten for en kom­plet EAT-opti­me­ring af hjem­mesi­den er for­holds­vis lang. Vil du være på den sik­re side, består arbej­det i at gen­nem­gå alt på hjem­mesi­den eller webs­hop­pen efter den over 160 siders lan­ge gui­de, som Goog­les hjem­mesi­de-reviso­rer anvender.

Den fore­skri­ver, at du skal sik­re, at:

✔ hjem­mesi­dens for­mål og hen­sigt frem­går tyde­ligt af Om-siden

✔ for­må­let og hen­sig­ten med den enkel­te side frem­går tyde­ligt af sidens ind­led­ning (man­chet)

✔ det tyde­ligt frem­går, hvor­dan ind­hol­det udvæl­ges og kva­li­tets­sik­res før udgivelse

✔ det er tyde­ligt, hvad der er hove­d­ind­hold, sup­ple­ren­de ind­hold og fast ind­hold på de enkel­te sider

✔ der er tyde­lig adskil­lel­se mel­lem redak­tio­nelt og spon­se­ret indhold

✔ annon­cer og spon­se­ret ind­hold er tyde­ligt mar­ke­ret som sådant

✔ annon­cer ikke præ­sen­te­res på en for­styr­ren­de (f.eks. pop-up) eller distra­he­ren­de måde

✔ annon­cer­ne ikke præ­sen­te­res på en måde, så bru­ger­ne nar­res til at klik­ke på dem

✔ det tyde­ligt frem­går, hvem der er ansvar­lig for hjem­mesi­dens indhold

✔ det er nemt at fin­de ud af, hvem man skal kon­tak­te angå­en­de hjemmesiden

✔ det er nemt at fin­de links fra påli­de­li­ge hjem­mesi­der, som frem­hæ­ver din sides troværdighed

✔ even­tu­el­le pro­duk­ter og tje­ne­ster anses for påli­de­li­ge, tro­vær­di­ge og velan­se­te af andre ved:

✔ (over­ve­jen­de posi­ti­ve) anmel­del­ser af siden på Goog­le, Trust­Pi­lot og andre vurderingssider

✔ (over­ve­jen­de posi­ti­ve) kom­men­ta­rer, anmel­del­ser og testi­mo­ni­als fra bru­ge­re og kun­der på siden

✔ at siden eller dens eje­re ikke er kendt for svin­del, mani­pu­la­tion, mis­vi­sen­de infor­ma­tion eller lignende

✔ hjem­mesi­den ikke har et dår­ligt omdøm­me efter sam­me kri­te­ri­er som pro­duk­ter og tjenester

✔ det er nemt at fin­de oplys­nin­ger om skri­ben­ter og eje­re af hjemmesiden

✔ skri­ben­ter og eje­re kan frem­vi­se rele­van­te uddan­nel­ser, tit­ler og anse­el­se inden for sidens fagområde

✔ det er tyde­ligt, at der er lagt en pas­sen­de mæng­de tid, flid, eks­per­ti­se og viden i de enkel­te sider

✔ hove­d­ind­hol­det er hjælp­somt og oply­sen­de i for­hold til det, der loves i over­skrift og manchet

✔ siden ikke inde­hol­der søge­or­det i una­tur­ligt høj­de mæng­der (keyword stuffing)

✔hove­d­ind­hol­det ikke er noget slud­der eller direk­te meningsløst

✔ hove­d­ind­hol­det ikke er direk­te vild­le­den­de, mis­vi­sen­de eller ukor­rekt (spe­ci­elt for YMYL-sider)

✔ hove­d­ind­hol­det ikke er direk­te kopi­e­ret fra andre sider på web­s­te­det eller fra andre hjemmesider

✔ hjem­mesi­den ikke inde­hol­der en over­vægt af sider med ind­hold i lav kva­li­tet eller tyndt indhold

✔ even­tu­el­le beta­lings­be­tin­gel­ser, garan­ti­er og retur­po­li­tik­ker er nem­me at finde

✔ en even­tu­el ind­købs­kurv og beta­lings­løs­ning fun­ge­rer korrekt

✔ en even­tu­el beta­lings­løs­ning udby­des af kend­te, påli­de­li­ge udbydere

✔ hjem­mesi­den fun­ge­rer kor­rekt, sva­rer hur­tigt og er nem at anvende

✔ sidens navi­ga­tion er nem og logisk at fin­de ud af og anvende

✔ hjem­mesi­dens ind­hold er orga­ni­se­ret på en logisk og kon­se­kvent måde

✔ siden ikke inde­hol­der virus, malwa­re eller ransomwa­re pla­ce­ret af hackere

✔ der ikke er spor efter tid­li­ge­re hack­e­ran­greb eller skjul­te bag­dø­re i indholdet

✔ ind­hol­det ikke bærer præg af at være ble­vet ændret af hackere

✔ even­tu­el­le debat­fora på hjem­mesi­den inde­hol­der brug­bart indhold

✔ even­tu­el­le debat­fora ikke bærer præg af rin­ge akti­vi­tet eller ind­hold af lav kvalitet

Så som du kan se, er der en hel del punk­ter, du både skal tjek­ke og even­tu­elt også efter­føl­gen­de ret­te op på. Også selv om nogen af dem kun gæl­der for webs­hops og hjem­mesi­der med debat­forum på.

Et para­dig­meskift inden for indholdsproduktion

Selv om Goog­le hen over de sene­ste år har gjort mere og mere for at øge kva­li­te­ten af det ind­hold, der udgi­ves på net­tet, for­ven­tes august-opda­te­rin­gen af Goog­les algo­rit­mer for alvor føre til et para­dig­meskift inden for indholdsproduktion.

For uden kva­li­tet­sind­hold pro­du­ce­ret af skri­ben­ter med den rig­ti­ge bag­grund, eller gen­nem del­ta­gel­se af eller cita­ter fra navn­giv­ne eks­per­ter på områ­det, brin­ger du dit ind­hold og hele din hjem­mesi­de i riskozo­nen for at få et ordent­ligt fur nedad i søge­re­sul­ta­ter­ne. Der skal kort sagt gøres mere ud af resear­chen og mere ud af at pege i ret­ning af nog­le tro­vær­di­ge og velan­se­te kil­der og nota­bi­li­te­ter inden for området.

Der­for er det ikke nok, bare at gen­nem­gå de 4–5 højst pla­ce­re­de kon­kur­ren­ters sider i søge­re­sul­ta­ter­ne for ind­hold om emnet, og så skri­ve det sam­me som dem. Du er nødt til at have meget til­pas viden om emnet, til at du kan sik­re, at der anven­des de ret­te fag­ter­mer og at det præ­sen­te­res på den rig­ti­ge måde.

Kun der­ved kan du ska­be en arti­kel, der giver folk reel viden. Det giver dem auto­ma­tisk lyst til at bli­ve på siden – og det er en vig­tig indi­ka­tor for både E, A og T. For udover august-opda­te­rin­gen hol­der Goog­les Rank­Brain sta­dig øje med bru­ger­nes opfør­sel, når de klik­ker ind på din side fra søge­re­sul­ta­ter­ne. Hvor læn­ge de efter­føl­gen­de bli­ver på siden, er en af de kla­re­ste indi­ka­tio­ner for kva­li­te­ten af jeres ind­hold – base­ret på leven­de men­ne­sker af kød og blods reak­tion på det.

Så tag ind­hol­det på din hjem­mesi­de alvor­ligt. De dage hvor ind­hold bare var noget, du skrev for Goog­les skyld, er ovre – og det har de fak­tisk været i en del år nu!

Skal du have hjælp til at skri­ve kva­li­tet­stek­ster med høje­re EAT-faktor?

Skal du have hjælp til at udvik­le ind­hold til jeres hjem­mesi­de eller webs­hop med både høj Eks­per­ti­se, stor Auto­ri­tet og stærk Tro­vær­dig­hed , så kon­takt os ved at udfyl­de for­mu­la­ren her­un­der. Så tager vi  en ufor­plig­ten­de snak med jer om jeres ind­hold og hvor­dan I kan sik­re bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne ved at øge både den enkel­te side og hele hjem­mesi­den eller webs­hop­pens EAT-faktorer.

Så kon­takt os i dag. Så kan du se frem til bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne og at fle­re besø­gen­de bli­ver på jeres side og kon­ver­te­rer til kunder.