fbpx
Vælg en side

Ele­va­tor­ta­len der ska­ber kun­der både onli­ne og IRL

Hvad sva­rer du, når nogen spør­ger dig om, hvad dit fir­ma laver? Hvad skri­ver du på hjem­mesi­den, så de besø­gen­de hur­tigt fin­der ud af, hvad jeres fir­ma til­by­der? Er du smart, bru­ger du den sam­me ele­va­tor­ta­le hver gang! Det gør den nem at huske, og sik­rer, at alle får sam­me intro­duk­tion til jeres fir­ma. Her får du opskrif­ten på, hvor­dan du skri­ver den, så selv moster Oda bli­ver inter­es­se­ret i at høre mere.

 
Ben­ny Chri­sten Grandahl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

Du ken­der godt situ­a­tio­nen. Du sid­der til et mid­dags­sel­skab, eller er til noget recep­tion, og bli­ver spurgt om, hvad det egent­lig er, du og dit fir­ma beskæf­ti­ger sig med. Ind­le­der du sva­ret med nog­le øh’er, bøh’er og mum­ler noget om, at det er kom­pli­ce­ret at for­kla­re? Eller begyn­der du med at for­tæl­le fir­ma­ets histo­rie fra Adam og Eva af? Ja, så har du alle­re­de tabt til­hø­re­rens interesse.

Har du i ste­det øvet dig på en fast ele­va­tor­ta­le, der på en let­for­stå­e­lig og kort­fat­tet måde for­kla­rer, hvad I laver, er der en meget stør­re chan­ce for, at du kan få den anden til at bli­ve inter­es­se­ret. Spe­ci­elt hvis du har ren­set ele­va­tor­ta­len fuld­stæn­dig for fag­ud­tryk og ind­for­stå­et snak, så enhver kan for­stå den. Det er ikke så nemt, som det lyder, og kan have nog­le omkost­nin­ger for din stolt­hed. Men det ven­der vi til­ba­ge til.

Er ele­va­tor­ta­len for­mu­le­ret klart og let­for­stå­e­ligt, kan den sam­ti­dig bru­ges overalt i jeres markeds­føring. F.eks. som den før­ste tekst, de besø­gen­de møder på jeres hjem­mesi­de, som en fast del af jeres annon­ce­ring, eller som intro­duk­tion til den præ­sen­ta­tion du og dine med­ar­bej­de­re giver af fir­ma­et, når I er ude at tale med nye kunder.

Hent inspira­tion fra fil­mens verden

Men hvor­dan udvik­ler du så en god ele­va­tor­ta­le for dit fir­ma? Der kan du med for­del hen­te inspira­tion fra fil­min­du­stri­en.  Her udvik­ler de fle­ste manuskript­for­fat­te­re og fil­min­struk­tø­rer en såkaldt ”log­li­ne”. Den bru­ger de, når de skal pit­che deres film­ma­nuskript eller ‑ide ind til alt lige fra film­sel­ska­ber over de sku­e­spil­le­re, de ger­ne vil caste til fil­men, og til dem der ender med at gå ind og se den fær­di­ge film i biografen.

Log­li­nen præ­sen­te­rer fil­mens hoved­per­son og hele fil­mens plot i en og sam­me sæt­ning. Sæt­nin­gen er opbyg­get på en sådan måde, at læse­rens – eller lyt­te­rens – fan­ta­si ska­ber en inter­es­se for at se fil­men. Det gør den ved at præ­sen­te­re filmens:

 • Hoved­per­son
 • Udfor­dring
 • Hand­lings­for­løb
 • Målet

En log­li­ne kun­ne f.eks. være:

”En liv­lig bon­de­d­reng med kræf­ter han ikke vid­ste, at han hav­de, slut­ter sig til oprø­ret sam­men med en ban­dit af en rum­pi­lot og en gam­mel trold­mand­skri­ger for at red­de en ilter prin­ses­se fra den onde Darth Vader, og galak­sens fra impe­ri­ets pla­net-øde­læg­gen­de dødsstjerne”.

Helt rig­tigt. Det er selv­føl­ge­lig ”Star Wars – A new hope” kogt ned til fil­mens log­li­ne. Det var også den, der blev brugt, da det inte­ta­nen­de publi­kum sat­te sig i bio­gra­fen for at se den før­ste film i det epi­ske rume­ven­tyr, der nu har stå­et på i over 40 år.

Opskrif­ten på en god elevatortale

Over­sæt­ter vi de fire ele­men­ter i en films log­li­ne til nog­le lidt min­dre fil­mi­ske benæv­nel­ser, bli­ver det måske mere tyde­ligt, hvad det er for ele­men­ter, vi er ude efter at ele­va­tor­ta­len skal indeholde:

 • Hvem – Hvem er mål­grup­pen for fir­ma­ets pro­duk­ter og ydelser?
 • Hvad – Hvad løser fir­ma­ets pro­duk­ter og ydel­ser for problemer?
 • Hvor­dan — Hvor­dan løser pro­duk­tet eller ydel­sen problemet?
 • Hvor­for – Hvil­ket udbyt­te får mål­grup­pen ud af at bru­ge løsningen?

Hvem — målgruppen

Mål­grup­pen er det pri­mæ­re kun­de­seg­ment, dit fir­ma betje­ner med dets pro­duk­ter og tje­ne­ster. Det er vig­tigt, at de kom­mer først i din ele­va­tor­ta­le. Så kan dem som til­hø­rer den­ne mål­grup­pe nå at opda­ge, at resten af din tale hand­ler om noget, der er rele­vant for dem.

Hvad — pro­ble­met eller behovet

Der­næst skal du kom­me ind på det pro­blem eller behov, jeres pro­dukt eller tje­ne­ste løser eller til­freds­stil­ler. Det får mål­grup­pen til at tæn­ke noget i ret­ning af ”Ja, det slås vi også med”. Det får dem til at bli­ve nys­ger­ri­ge på, hvor­dan jeres pro­dukt vil løse pro­ble­met eller til­freds­stil­le behovet.

Hvor­dan — planen

Det giver den næste del af ele­va­tor­ta­len sva­ret på – net­op som de er all ears. Den for­tæl­ler nem­lig, hvor­dan jeres pro­dukt eller ydel­se vir­ker enten ved at skit­se­re frem­gangs­må­den eller ved at for­tæl­le, hvil­ke vir­ke­mid­ler I anven­der. Det skal helst lyde enkelt og nemt, så læse­ren tæn­ker ”Ah, det kun­ne fak­tisk også være en løs­ning for os”.

Hvor­for — udbyttet

Ele­va­tor­ta­len skal afslut­te med at under­stre­ge, hvil­ket udbyt­te mål­grup­pen får ud af at hand­le med jer – også selv om det vir­ker ind­ly­sen­de. Alt­så hvor­for de skal købe af jer! Her er det vig­tigt, at I taler rent ud af posen, og skæ­rer helt ind til benet, så udbyt­tet står lysen­de klart for læse­ren eller lytteren.

Et eksem­pel

Skal vi bru­ge vores eget fir­ma som et eksem­pel, kun­ne de fire ele­men­ter i ele­va­tor­ta­len være:

 • Hvem: Webs­hop- og hjemmesideejere
 • Hvad: Få bed­re pla­ce­rin­ger i søgeresultaterne
 • Hvor­dan: Con­tent Mar­ke­ting og produkttekster
 • Hvor­for: Fle­re besø­gen­de og stør­re omsætning

Det kun­ne for­mu­le­res til en ele­va­tor­ta­le, der vil­le lyde noget i ret­ning af:

”Vi hjæl­per webs­hop- og hjem­mesi­de­e­je­re til bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne ved at ska­be con­tent mar­ke­ting og web­tek­ster, som til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til kun­der, så de får fle­re besø­gen­de og en stør­re omsæt­ning på nettet.”

 

Du skal aldrig gå af vej­en for at afprø­ve din ele­va­tor­ta­le på andre.

Alle skal kun­ne for­stå din elevatortale

Ved før­ste øje­kast lyder det jo som en glim­ren­de for­mu­le­ring, og langt de fle­ste vil­le læne sig vel­til­fred­se til­ba­ge her. Men ser du nær­me­re på for­mu­le­rin­gen, inde­hol­der den en ræk­ke begre­ber og fag­ud­tryk, som folk uden for onli­ne mar­ke­ting-ver­de­nen næp­pe vil vide hvad er – sådan helt præ­cist i hvert fald.

En typisk ejer­le­der eller CEO vil argu­men­te­re for, at det er glim­ren­de. For­di tek­sten så auto­ma­tisk begræn­ser sig til at være rele­vant for den mål­grup­pe, som vi ønsker at få i tale. Men er det nu også helt rigtigt?

For hvad med alle de webs­hop- og hjem­mesi­de­e­je­re, der ikke ved sær­lig meget om con­tent mar­ke­ting, og hvor­dan de skri­ver tek­ster til net­tet? Og hvad med dem som drøm­mer om at star­te en webs­hop, men ikke ved, hvor­dan de skal udfor­me de tek­ster, de skal bru­ge – eller at selv­sam­me tek­ster har en afgø­ren­de betyd­ning for, hvor godt deres webs­hop til­træk­ker og ska­ber kunder?

Dem får vi ikke fat i med en sådan ele­va­tor­ta­le. Der­for skal vi have taget alle fag­ud­tryk­ke­ne ud af tek­sten. Det giver os en tekst, der lyder i stil med denne:

Vi hjæl­per webs­hop- og hjem­mesi­de­e­je­re til bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne ved at skri­ve rele­van­te og inter­es­san­te tek­ster, der giver fle­re besø­gen­de og ska­ber stør­re omsætning.”

Jamen, bli­ver det ikke for simpelt?

Det bety­der natur­lig­vis, at du oftest ender med at for­simp­le tin­ge­ne mere, end du måske bry­der dig om. For os f.eks., bety­der det, at vi føler, at vi slår os selv i hart­kort med alle­hån­de tee­na­ge­re, der sid­der og skri­ver dår­li­ge SEO-tek­ster for hån­dø­rer, eller tekst­bu­reau­er der ukri­tisk lan­ger dår­li­ge tek­ster fra fre­elan­ce-skri­ben­ter vide­re til kun­der­ne – og det er bestemt ikke en sam­men­lig­ning, som vi bry­der os om.

Men det er kun dem, der er i bran­chen, som ved det. Tan­te Oda til fami­lie­fe­sten og de fær­re­ste af dem du møder til recep­tio­ner og så vide­re, vil være klar over det­te – med­min­dre vi er til en recep­tion inden for vores egen bran­che, selv­føl­ge­lig. Så lige der vil­le vi nok bru­ge den før­ste for­mu­le­ring. Men gene­relt vil vi hol­de fast i den sid­ste, både kor­te­re, meget mere kla­re og rent ud af posen for­mu­le­ring, net­op for­di alle for­står den.

Og sådan anbe­fa­ler vi også, at du tæn­ker. For det hand­ler om fan­ge til­hø­rer­nes, læser­nes og de besø­gen­des opmærk­som­hed – og det gør du nu en gang kun, hvis de kan for­stå, hvad det er du siger, at I laver.

 

Du kan for­fi­ne din ele­va­tor­ta­le ved at afprø­ve den på folk,
som hver­ken ken­der dig eller ved hvad dit fir­ma laver.

For­fin din elevatortale

Før du låser tek­sten til din ele­va­tor­ta­le helt, er det altid en god ide at gå lidt rundt om den var­me grød og se ord­ly­den fra alle tæn­ke­li­ge og utæn­ke­li­ge vink­ler. Er ”rele­van­te” og ”inter­es­san­te” f.eks. de rig­ti­ge power-words at bru­ge i den­ne sammenhæng?

På sam­me måde kan du sik­kert også raf­fi­ne­re din ele­va­tor­ta­le. Afprøv den også på andre – men helst ikke dine kol­le­ga­er, ansat­te og andre, der er inde i den ter­mi­no­lo­gi, I anven­der i fir­ma­et. Dem ven­ter vi med, til alle andre for­står din elevatortale.

Prøv der­for i ste­det med ham eller hen­de, du lever sam­men med, det ufor­be­red­te fami­lie­med­lem til fami­lie­fe­sten, den per­son som står for­an dig i køen i super­mar­ke­det, jeres egne kun­der eller andre, som du møder på din vej.

Læg godt mær­ke til, hvor­dan folk rea­ge­rer, hvad de even­tu­elt spør­ger om bag­ef­ter, og hvad deres bud er på, hvad I laver? Først når de beder om at få dit visit­kort eller spør­ger, hvad jeres hjem­mesi­de hed­der, ved du, at den er lige i ska­bet. Ok, det var så nok lige at sæt­te bar­ren lidt højt.

Brug din ele­va­tor­ta­le i al jeres markedsføring

Når ele­va­tor­ta­len er helt i ska­bet, kan du begyn­de at bru­ge den. Ikke bare selv, men i alt jeres markeds­føring. Brug den i Hero-sek­tio­nen øverst på hjem­mesi­den og træn med­ar­bej­der­ne i at huske den, så de kan frem­si­ge den i søv­ne, når du rin­ger til dem en tirs­dag nat lige over kl. 2. Ende­lig kan du også bru­ge den i al jeres tryk­te og onli­ne markedsføring.

Ja, lær også ger­ne kun­der­ne den. Så kan de bru­ge den, når de skal anbe­fa­le jeres fir­ma til andre i deres netværk.

Skal du have hjælp til at skri­ve bed­re tek­ster til nettet?

Skal du have hjælp til at skri­ve bed­re tek­ster til jeres hjem­mesi­de, jeres pro­duk­ter eller have udvik­let andre for­mer for ind­hold til jeres hjem­mesi­de, så kon­takt os ved at klik­ke på Kon­takt os-knap­pen neden­for. Eller send en mail på info@yes-marketing.dk eller ring på 29 72 55 73.

Så får vi sam­men lagt en plan for, hvor­dan vi får skabt både en spæn­den­de ele­va­tor­ta­le og inter­es­sant og stor­sæl­gen­de ind­hold til jeres hjem­mesi­de eller webshop.