fbpx
Vælg en side
Din hjem­mesi­de er IKKE et trykt katalog 

Sådan får du kun­der fra hjemmesiden

Alt for man­ge bru­ger deres fir­ma­hjem­mesi­de på sam­me måde som et gam­mel­dags trykt kata­log. Her står lidt om fir­ma­ets histo­rie, hvad det laver, hvor det lig­ger, og så er er nog­le pæne bil­le­der! Men sådan en hjem­mesi­de giver ikke meget syn­lig­hed i søge­ma­ski­ner­ne og der­for kom­mer der hel­ler ikke man­ge kun­de­hen­ven­del­ser fra den kant. Hvor­dan det kan være og hvad du bør gøre i ste­det, kan du bli­ve klo­ge­re på i den­ne artikel. 

Har din hjem­mesi­de kun ind­hold, der infor­me­rer om dit fir­ma, fin­der du aldrig ud af, hvem det egent­lig var, der besøg­te den. Du får hel­ler aldrig mulig­hed for at fin­de ud af, hvad det var, de besø­gen­de var inter­es­se­re­de i, så du kan føl­ge op på deres besøg.

Det var jo ikke gået, hvis det var en fysisk kun­de, der var kom­met ind ad døren – vel?

Så hav­de du haft mulig­hed for at star­te en kon­ver­sa­tion med kun­den, spurgt ind til, hvad han eller hun ønske­de, og du kun­ne have sva­ret på deres spørgs­mål ud fra det, du hav­de fået at vide om dem.

Du kun­ne også have givet dem noget rele­vant mate­ri­a­le, måske have fået deres tele­fon­num­mer, lovet at sen­de dem et til­bud pr. mail, eller i det mind­ste fået givet dem jeres visit­kort og et godt ind­tryk af dig selv og dit firma.

Det hand­ler om dem og ikke om dig

I butik­ken vil­le hele sam­ta­len med kun­den hand­le om at iden­ti­fi­ce­re kun­dens behov og over­be­vi­se ham eller hen­de om, at du er det ret­te fir­ma til at løse det. Det vil­le kort sagt hand­le om dem og ikke så meget om dig og dit firma.

I sådan en situ­a­tion stil­ler du dig ikke op og begyn­der at for­tæl­le om, hvor­når fir­ma­et blev grund­lagt, hvad jeres vær­di­er og vision er, hvor man­ge ansat­te I har og hvor meget I går op i innova­ti­ve løs­nin­ger af høj kva­li­tet til skar­pe priser.

Det vil­le vir­ke helt for­kert i sam­men­hæn­gen. I ste­det vil­le folk få for­nem­mel­sen af, at du og dit fir­ma var et meget sel­v­op­ta­get og ret så selv­fedt fir­ma. Med den atti­tu­de vil­le der ikke gå læn­ge, før de var smut­tet ud af døren igen.

Nøj­ag­tigt det sam­me kan du risi­ke­re, at kun­der­ne gør, hvis de hav­ner på jeres hjem­mesi­de. For her er mis­sion, vision, histo­rie og en mas­se mar­ke­ting­flos­k­ler oftest den ene­ste infor­ma­tion, de kan finde.

Skil jer ud fra konkurrenterne! 
Hvad der er end­nu være, er, at I lyder nøj­ag­tigt lige som alle de andre fir­ma­er i jeres bran­che. For de vil oftest have skre­vet nøj­ag­tigt det sam­me på deres hjem­mesi­de. Her har alle jo skar­pe pri­ser, innova­ti­ve løs­nin­ger og sæt­ter kun­den og god ser­vi­ce i høj­sæ­det – så hvor­for skul­le de dog væl­ge dit fir­ma frem for nog­le af dine konkurrenter? 
Kom kun­der­ne ind i jeres butik, vil­le du spør­ge ind til deres behov — ikke for­tæl­le hvor gam­melt fir­ma­et er og hvor man­ge ansat­te I har! 

Åbn op for dia­lo­gen med kun­der­ne på hjemmesiden

Så lige som i butik­ken skal jeres hjem­mesi­de hand­le om kun­der­ne og ikke om jer selv. Den skal åbne op for dia­lo­gen med de besø­gen­de ved at stil­le de spørgs­mål som nye kun­der nor­malt stil­ler og så besva­re dem. Det fore­går, ved at I udgi­ver en ræk­ke selv­stæn­di­ge artik­ler, som folk kan fin­de på Goog­le, når de søger på de pro­ble­mer, udfor­drin­ger, pro­duk­ter eller tje­ne­stey­del­ser, som jeres fir­ma løser eller sælger.

Hvil­ke spørgs­mål det skal være, kan du dels fin­de svar på, ved at skri­ve de spørgs­mål ned, som jeres kun­der oftest spør­ger jer om, når I taler med dem. I kan fin­de end­nu fle­re rele­van­te spørgs­mål, ved at fore­ta­ge en såkaldt søge­ord­s­a­na­ly­se, der giver jer svar på, hvad det er for spørgs­mål inden for jeres fag­om­rå­de, som kun­der­ne oftest søger efter på Google.

Du skal fin­des på de rele­van­te søg­nin­ger, folk fore­ta­ger inden for jeres område. 

Søge­ord­s­a­na­ly­sen giver svar på, hvad du skal skri­ve om

For at ska­be rele­vant tra­fik til jeres hjem­mesi­de, skal den helst have gode pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne for de søg­nin­ger folk fore­ta­ger på de ord, emner og spørgs­mål, der har noget at gøre med de pro­duk­ter og tje­ne­stey­del­ser, I sælger.

Men det nyt­ter ikke noget at opnå gode pla­ce­rin­ger på de søge­ord, som ingen søger på. Det giver ingen besø­gen­de. Nej, det hand­ler om at kom­me til at lig­ge som num­mer 1, 2, 3 eller 4 for de rele­van­te søge­ord, som der er flest, der søger på. Det giver dig de bed­ste chan­cer for at til­træk­ke besø­gen­de til jeres side – og det er dis­se søge­ord, søge­ord­s­a­na­ly­sen ger­ne skal give dig.

For­hen når du skul­le fin­de søge­ord, arbej­de­de du pri­mært med enkelt­ord som f.eks. ”inter­net”. Men i dag søger folk ikke bare på et enkelt ord, men mere på fra­ser som ”bil­ligst inter­net” eller deci­de­re­de spørgs­mål ”hvor fin­der jeg bil­ligt inter­net” eller ”hvil­ken inter­ne­tud­by­der er bil­ligst”. Det sid­ste skyl­des især, at hoved­par­ten af alle søg­nin­ger i dag fore­ta­ges fra mobi­len og at folk i sti­gen­de grad ind­ta­ler deres spørgs­mål frem for at stå og skri­ve dem på mobilskær­mens små taster.

Sam­ti­dig er det nem­me­re at kom­me til at ran­ke på fra­ser og spørgs­mål end på enkelt­ord, lige­som det er nem­me­re at gæt­te hvil­ken sam­men­hæng og hvad hen­sig­ten med søg­nin­gen er, når du har fle­re ord at ana­ly­se­re søg­nin­gen på.

Det er vig­ti­ge fak­to­rer at have styr på, for­di Goog­le også prø­ver at gæt­te hen­sig­ten med hver enkelt søg­ning, for bed­re at kun­ne give bru­ger­ne de bed­ste søge­re­sul­ta­ter. Så ram­mer ind­hol­det på din side folks søge­hen­sigt klok­ke­klart og vur­de­rer Goog­le, at dit ind­hold har en høj kva­li­tet og høj rele­vans, er det den sik­re vej til en god pla­ce­ring i søgeresultaterne.

Start med en bruttoliste

Udgangs­punk­tet for din søge­ord­s­a­na­ly­se kan med for­del være de spørgs­mål – som vi alle­re­de har været inde på – samt de ord og ven­din­ger, som I tit hører kun­der­ne bru­ge, når de spø­ger ind til eller opta­ler jeres pro­duk­ter. For kun­der­ne bru­ger sik­kert helt andre ord og ven­din­ger om jeres pro­duk­ter og ydel­ser, end de fag­ud­tryk I bru­ger i fir­ma­et. Så det er nok også de ord, de bru­ger, når de skal søge efter dem – uan­set hvad I mener det hed­der rigtigt.

Som udgangs­punkt for søge­ord­s­a­na­ly­sen opret­ter du der­for en brut­to­li­ste med både kun­der­nes og jeres egne ord, fra­ser og spørgs­mål. Dem kan du der­ef­ter sæt­te ind i et værk­tøj, der fin­der antal­let af måned­li­ge søg­nin­ger på Goog­le for hver af de angiv­ne ord og fra­ser. Sådan et værk­tøj giver også for­slag til andre rela­te­re­de søg­nin­ger, som det også kun­ne være rele­vant at kom­me til at ran­ge­re for i søgeresultaterne.

Det er ikke altid kun­der­ne bru­ger de sam­me søge­ord, som fag­folk vil­le bruge. 

Story­ba­se er et dan­sk­ud­vik­let værk­tøj, som­gi­ver mas­ser af spæn­den­de infor­ma­tion om folks søg­nin­ger og hvad mænd og kvin­der i de for­skel­li­ge alders­grup­per søger på.

Keywordtool.io giver mas­ser af gode for­slag til søge­ord — men antal søg­nin­ger koster. 

Sådan fin­der du antal søg­nin­ger og søge­ord­s­for­slag til hvert søgeord

Til at fin­de ud af, hvor man­ge søg­nin­ger der er på de for­skel­li­ge søge­ord og give for­slag til andre rele­van­te søge­ord, kan du f.eks. anven­de Goog­le Keyword Planner.

Det kræ­ver at du har en annon­ce­kon­to hos Goog­le AdWords. Den kan du opret­te gra­tis, men skal du have de mest nøj­ag­ti­ge angi­vel­ser på antal­let af søg­nin­ger, kræ­ver Goog­le, at du har et vist for­brug af AdWords-annon­cer på din kon­to. Ellers får du blot vist en indi­ka­tion af antal­let af søg­nin­ger opdelt i nog­le ret sto­re og i prak­sis ubru­ge­li­ge inter­val­ler (0–10, 10–100, 100‑1000, 1000–10000 og så vide­re). Det er ikke meget bevendt.

Bru­ger du ikke AdWords-annon­cer eller har du ikke et stort nok for­brug, kan det bed­re beta­le sig at købe abon­ne­ment på en tje­ne­ste som f.eks. dan­ske Story­Ba­se, der også giver dig en mas­se andre nyt­ti­ge infor­ma­tio­ner om de søge­ord, du fin­der. Her kan du star­te med en gra­tis kon­to, der dog kun giver dig et begræn­set antal søg­nin­ger hver måned eller købe det mind­ste abon­ne­ment, der giver fri adgang til alle de søg­nin­ger, du har brug for.

Et andet alter­na­tiv er keywordtool.io. De er rig­tig gode til at fin­de spørgs­mål og læn­ge­re søge­fra­ser med og så læn­ge du er ligeg­lad med antal­let af søg­nin­ger på de fund­ne søge­ord, er værk­tø­jet gra­tis at bru­ge. Vil du have fle­re for­slag og antal søg­nin­ger med, koster det et måned­ligt abon­ne­ment, der er noget dyre­re end Storybase.

Brug et reg­ne­ark til at sam­le en liste over alle rele­van­te søge­ord med et højt antal søg­nin­ger og grup­pér der­ef­ter søge­or­de­ne i logi­ske grup­pe­rin­ger, som det giver mening at sam­le i en arti­kel eller andet styk­ke ind­hold til hjem­mesi­den. Der­ved får du en ræk­ke gode ide­er til at skri­ve noget spæn­den­de ind­hold, som inter­es­se­re så man­ge poten­ti­el­le kun­der som muligt.

Ska­ber du kva­li­tet­sind­hold, som pas­ser til og besva­rer folks søg­nin­ger, giver du dem en god grund til at besø­ge jeres hjemmeside. 

I gang med indholdsproduktionen

Med den grup­pe­re­de liste over de mest popu­læ­re søge­ord ved hån­den, kan du nu gå i gang med at udvik­le artik­ler, video­er eller andre for­mer for ind­hold til hjem­mesi­den, der besva­rer hvert enkelt spørgs­mål eller omhand­ler hver enkelt emne­om­rå­de på en side for sig. Det giver Goog­le noget at for­stå jeres hjem­mesi­de ud fra og der­med noget mere ind­hold, de kan bru­ge til at vur­de­re, hvor højt oppe i søge­re­sul­ta­ter­ne jeres hjem­mesi­de skal pla­ce­res, når folk søger efter de emner, som I ger­ne vil fin­des på i Google.

Ud fra de grup­pe­re­de søge­ord kan du nu plan­læg­ge hvert enkelt styk­ke ind­hold, så det omhand­ler de for­skel­li­ge søge­ord i hver grup­pe. Det gør du ved at skri­ve noget tekst, hvor søge­or­de­ne ind­går i. Her behø­ver du ikke at føl­ge søge­or­de­ne sla­visk – alt­så f.eks. skri­ve dem nøj­ag­tigt som de står i listen, så tek­sten bli­ver fuld af f.eks. ord med for­ker­te endel­ser eller i for­ker­te bøjninger.

Goog­le kan i dag så meget dansk, at du sag­tens kan skri­ve orde­ne kor­rekt og du kan også godt stop­pe nog­le ord ind mel­lem to ord i en søge­fra­se, uden at Goog­le over­ser sam­men­hæn­gen. Sam­ti­dig er det en god ide at fin­de rele­van­te syno­ny­mer og andre ord, der natur­ligt knyt­ter sig til søge­or­de­ne. Det kan Goog­le bru­ge i sin seman­ti­ske ana­ly­se af tek­sten. Den for­tæl­ler både Goog­le noget om hvil­ke søge­hen­sig­ter for de pågæl­den­de søge­ord, som tek­sten er rele­vant for, samt noget om kva­li­te­ten og niveau­et af teksten.

For til hver enkelt søge­ord for­ven­ter Goog­le, at tek­sten inde­hol­der nog­le bestem­te rela­te­re­de ord som bevis for, at tek­sten rent fak­tisk hand­ler om noget af rele­vans for søge­or­det og den hen­sigt, folk hav­de med deres søgning.

Der­for nyt­ter det ikke at hyre nogen til at skri­ve ind­hol­det på jeres sider, som ikke har den nød­ven­di­ge for­stå­el­se for det emne, tek­sten skal omhand­le. De vil sim­pelt­hen ikke kun­ne skri­ve en tekst, der vil give jer de rig­ti­ge pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne, for­di de ikke ram­mer de ord, som Goog­le for­ven­ter skal være i teksten.

De fire typer ind­hold du skal bruge

Er du meget udspe­ku­le­ret, sør­ger du for at ska­be for­skel­li­ge for­mer for ind­hold, der kan give dig for­skel­li­ge reak­tio­ner fra de besø­gen­de. Du vil jo ger­ne have, at de besøgende:

 • Fin­der jer i søge­re­sul­ta­ter­ne for rele­van­te søg­nin­ger, så I får inter­es­se­re­de besø­gen­de fra Google
 • Får stør­re til­lid til jeres fir­ma, så de køber af jer
 • Deler jeres ind­hold på de soci­a­le medi­er, så I bli­ver kendt af flere
 • Lin­ker til jeres ind­hold, så I får nye, rele­van­te besøgende

Desvær­re er det ikke alt ind­hold, der egner sig lige godt til alle fire ting. F.eks. deler folk helst noget visu­elt som f.eks. info­gra­fik og video på de soci­a­le medi­er, mens de helst lin­ker til uddy­ben­de artik­ler, der giver mere viden om et emne, de selv berø­rer på deres egen hjemmeside.

Sam­ti­dig er der sjæl­dent nogen, der deler f.eks. cases, løs­nings­be­skri­vel­ser eller deci­de­re­de salgs­si­der, som er skre­vet for at give folk stør­re til­lid til eller får dem til at købe jeres pro­duk­ter eller ydelser.

Så hver af de fire hen­sig­ter med ind­hol­det kræ­ver hver sin form for ind­hold. Det kræ­ver alt­så, at du udvik­ler fle­re for­skel­li­ge for­mer for ind­hold. Hver ind­hold­s­ty­pe kan kort kate­go­ri­se­res som:

 • Søg­bart ind­hold – artik­ler eller blo­gind­læg om de pro­ble­mer, udfor­drin­ger og ønsker folk søger på inden for jeres fag­om­rå­de eller med rela­tion til jeres pro­duk­ter og tjenesteydelser
 • Del­bart ind­hold – spæn­den­de, sjovt, efter­tænk­somt og oftest helst visu­elt ind­hold, som folk får lyst til at dele med deres net­værk på de soci­a­le medier
 • Link­bart ind­hold – grund­læg­gen­de eller uddy­ben­de ind­hold af høj kva­li­tet, som andre ger­ne vil lin­ke til fra deres hjem­mesi­de – husk at hol­de det opda­te­ret eller vælg et evig­grønt emne
 • Kon­ver­te­ren­de ind­hold – hand­ler ikke bare om salgstek­ster, men kan også være f.eks. kun­deud­ta­lel­ser, cases og præ­sen­ta­tio­ner af de pro­duk­ter og tje­ne­ster, I sælger

Med en vif­te af ind­hold der dæk­ker hver af dis­se fire for­skel­li­ge ind­hold­s­ty­per, er du godt dæk­ket ind, uan­set hvil­ken hen­sigt den enkel­te besø­gen­de har med besø­get på jeres hjemmeside.

Hvor­dan du lin­ker mel­lem sider­ne på hjem­mesi­den, for­tæl­ler Goog­le noget om hjem­mesi­dens opbyg­ning. Hvem der lin­ker til jer og hvem I lin­ker til, for­tæl­ler Goog­le noget om kva­li­te­ten af jeres kil­der og andres syn på kva­li­te­ten af jeres hjemmeside. 
Hjem­mesi­dens hie­rar­ki­ske struk­tur for­tæl­ler Goog­le noget om pri­o­ri­te­rin­gen af jeres søge­ord. Hver enkelt side skal kun omhand­le et søge­ord eller en logisk grup­pe af beslæg­te­de søgeord. 

Husk at lin­ke mel­lem siderne

Vil I øge chan­cer­ne for, at folk bli­ver så læn­ge på jeres hjem­mesi­de som muligt, skal I sør­ge for at lin­ke til andre sider på hjem­mesi­den, lige så snart det er rele­vant. Der­ved får den besø­gen­de hele tiden nog­le nye mulig­he­der for at læse mere eller dyk­ke ned i et emne.

Sam­ti­dig giver du Goog­les søgero­bot­ter mulig­hed for at opda­ge fle­re sider på jeres hjem­mesi­de, samt få en bed­re for­stå­el­se for hjem­mesi­dens struk­tur. For gør I det rig­tigt, ran­ker hver enkelt side kun for et søge­ord eller en logisk grup­pe af søgeord.

Hjem­mesi­dens opbyg­ning slad­rer om jeres vig­tig­ste søgeord

Opbyg­nin­gen af hjem­mesi­den fore­går strengt hie­rar­kisk, så struk­tu­ren er med til at for­tæl­le Goog­le noget om, hvil­ke søge­ord der er vig­ti­ge for jer. Det fore­går helt lav­prak­tisk ved at Goog­le ser på, hvor man­ge klik fra for­si­den hver enkelt side befin­der sig. Jo læn­ge­re nede i side­hie­rar­ki­et en side befin­der sig, jo min­dre betyd­ning for jer har det pågæl­den­de søge­ord, som siden omhandler.

Der­for er det vig­tigt, at få udvik­let nog­le sider, der lig­ger så højt i side­hie­rar­ki­et som muligt, for de søge­ord der er vig­tigst for jer at kom­me til at ran­ke på. Det ulti­ma­tivt vig­tig­ste søge­ord kan det rent fak­tisk være rele­vant at omhand­le alle­re­de på for­si­den. Den har nem­lig den høje­ste vægt på web­s­te­det set med Goog­les øjne.

Hver gren i hjem­mesi­dens hie­rar­ki skal ger­ne arran­ge­res såle­des, at det omhand­ler beslæg­te­de søge­ord med det vig­tig­ste søge­ord øverst. Der­ef­ter føl­ger de beslæg­te­de søge­ord, der har min­dre betyd­ning på de under­lig­gen­de sider

Links til jeres side er skul­der­klap fra andre

Jo mere vær­di­fuld viden eller inspira­tion du giver på din hjem­mesi­de, jo stør­re er chan­cer­ne for, at folk begyn­der at dele links til dine sider på enten de soci­a­le net­værk, de er med­lem af eller sæt­ter lin­ket ind i ind­hold på deres egen hjem­mesi­de, for­di du giver en god intro­duk­tion eller yder­li­ge­re infor­ma­tion om et emne, de har ind­hold om på deres side.

Så når nogen deler dit ind­hold, er det for­di det er godt og har givet ved­kom­men­de noget af vær­di. Ellers sat­te de ikke deres anse­el­se på spil og del­te det med deres ven­ner eller lin­ke­de til det fra deres hjem­mesi­de! Det er sim­pelt­hen et skul­der­klap til dig, og det bety­der, at end­nu fle­re får mulig­hed for at se dit ind­hold og der­i­gen­nem læse om dit firma.

Det bety­der, at de giver dit ind­hold en per­son­lig anbe­fa­ling til deres ven­ner og de besø­gen­de, der kom­mer på deres side – og Goog­le opda­ger måske din hjem­mesi­de for før­ste gang, når de føl­ger et link til den fra den hjem­mesi­de, de var ved at indek­se­re, som har et link til jer. Jo mere vær­di­fuld viden eller inspira­tion du giver på din hjem­mesi­de, jo stør­re er chan­cer­ne for, at folk begyn­der at dele links til dine sider på deres soci­a­le netværk.

Sam­ti­dig vur­de­rer Goog­le din hjem­mesi­des omdøm­me på, hvem der lin­ker til siden. Er det sto­re, respek­te­re­de sites, giver det jer bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne. Men er det små eller måske lige­frem dub­i­ø­se sites, som er kendt af Goog­le for at sæl­ge links, træk­ker lin­ket fra dis­se sider jeres hjem­mesi­des pla­ce­ring nedad i søgeresultaterne.

Så gode links er en gave på rig­tig man­ge måder. Det kan du med for­del godt spe­ku­le­re i, når du udvik­ler dit ind­hold. Men det kræ­ver, at det er vir­ke­lig godt. For folk er meget mere kræs­ne i dag, end de var engang. Så du skal være vir­ke­lig grun­dig og ska­be vir­ke­lig kva­li­tet­sind­hold, for at det træk­ker link af sig selv.

Husk at lin­ke til respek­tab­le kilder

Når Goog­le skal vur­de­rer kva­li­te­ten af tek­sten på jeres hjem­mesi­de, kig­ger de også på, hvil­ke kil­der I lin­ker til. Så ved at ind­sæt­te links til vel­renom­me­re­de hjem­mesi­der inden for jeres fag­om­rå­de, kan du give Goog­le et bed­re ind­tryk af jeres indhold.

Det er alt­så ikke kun vig­tigt, at få links fra gode og respek­te­re­de hjem­mesi­der. Det er også vig­tigt, at I får lin­ket til sider, der kan give jer stør­re troværdighed.

Links fra andre hjem­mesi­der for­tæl­ler Goog­le, at ind­hol­det på jeres hjem­mesi­de har rele­vans for andre men­ne­sker og der­med for det emne, som ind­hol­det hand­ler om. Alt­så fun­ge­rer links i Goog­les øjne som en slags blåstem­pling af ind­hol­det, især hvis det kom­mer fra en hjem­mesi­de, som er mere kendt og respek­te­ret end din egen.

Hjem­mesi­der der ikke bli­ver opda­te­ret løben­de, for­svin­der meget hur­tigt nedad i søge­re­sul­ta­ter­ne, for­di Goog­le ikke læn­gre vur­de­rer, at de er aktu­el­le. Friskt og løben­de opda­te­ret ind­hold er vej­en til top­pen af søgeresultaterne. 

Folk får til­lid til jer, for­di de føler, de ken­der jer og jeres firma

Den viden de besø­gen­de kan fin­de på din hjem­mesi­de ska­ber til­lid og tro­vær­dig­hed for dig og dit fir­ma. Ind­hol­det for­tæl­ler de poten­ti­el­le kun­der, at du er den ret­te fag­mand at gå til, for­di du for­står dem og kan løse deres pro­ble­mer, på nøj­ag­tig sam­me måde som du får til­lid til udgi­ver­ne af de hjem­mesi­der, du fin­der noget brug­bar viden eller inspira­tion på.

Er folk støt på dig et par gan­ge i deres søg­nin­ger inden for dit fag­om­rå­de, begyn­der de at ken­de jeres fir­ma og får end­nu stør­re til­lid til det. Det øger chan­cen for, at de vil væl­ge dit fir­ma, den dag de har brug for de pro­duk­ter eller tje­ne­stey­del­ser, som I sælger.

Der­for giver en kata­log­hjem­mesi­de ingen gode pla­ce­rin­ger i Google

Det stør­ste pro­blem med en sta­tisk kata­log­hjem­mesi­de er sådan set, at den ikke giver Goog­le sær­lig meget at ind­pla­ce­re din hjem­mesi­de efter i søge­re­sul­ta­ter­ne. Sam­ti­dig bli­ver hjem­mesi­den hur­tigt uin­ter­es­sant for Goog­le, for­di der ikke løben­de kom­mer noget nyt ind­hold på den.

For Goog­le vil jo helst give deres bru­ge­re de bed­ste søge­re­sul­ta­ter. Her er et af kra­ve­ne, at ind­hol­det er friskt. For gam­mel viden er jo ikke rele­vant for folk. Det bety­der, at den typi­ske kata­log­hjem­mesi­de aldrig hav­ner så højt oppe i søge­re­sul­ta­ter­ne, at den bli­ver opda­get af folk – og bli­ver siden aldrig opda­te­ret, syn­ker hjem­mesi­den snart helt uden for folks fokus. For lig­ger du meget læn­ge­re nede på før­ste side end pla­ce­ring 3–4 styk­ker, får du næp­pe man­ge besø­gen­de fra Goog­le og er du slet ikke til at fin­de på den før­ste side, er du for alvor helt ude i mørket.

Der­for skal du bli­ve ved med at pro­du­ce­re indhold

Pro­du­ce­rer du der­i­mod løben­de nyt ind­hold på hjem­mesi­den, kan Goog­le se, at hjem­mesi­den hele tiden bli­ver opda­te­ret. Husker du sam­ti­dig at opda­te­re eksi­ste­ren­de artik­ler, hver gang der kom­mer ny viden om emnet, får Goog­le ind­tryk af, at siden er frisk og aktu­el og der­ved bli­ver den mere inter­es­sant at pla­ce­re høje­re oppe i søgeresultaterne.

Ved løben­de at udgi­ve nyt ind­hold på hjem­mesi­den, får du sam­ti­dig et par andre for­de­le foræ­ren­de. Hjem­mesi­dens fod­af­tryk på net­tet bli­ver stør­re og stør­re og Goog­le får mere og mere ind­hold at ind­pla­ce­re hjem­mesi­den efter i søgeresultaterne.

Det bety­der igen, at du ofte­re og ofte­re vil bli­ve fun­det i søge­re­sul­ta­ter­ne for de emner, der har rele­vans for jeres kun­der. Der­ved øges chan­cer­ne for, at I får end­nu fle­re, inter­es­se­re­de besø­gen­de, der kan ende med at bli­ve jeres kunder.

Så ved at have en altid opda­te­ret hjem­mesi­de, hvor der hele tiden bli­ver udgi­vet nyt ind­hold, star­ter du en posi­tiv cir­kel, der sik­rer jer en stør­re kend­skabs­grad på nettet.

Har du brug for hjælp til at få pro­du­ce­ret ind­hol­det, som giver jer top­pla­ce­rin­ger­ne i søge­re­sul­ta­ter­ne, så:

 

Hent den gra­tis
tje­kli­ste med mas­ser af viden, inspira­tion og idéer til at få fle­re salg online!

Med bag­grund i erfa­rin­ger­ne fra titu­sind­vis af lan­dings­si­der opbyg­get af mere end 700 Story­Brand-cer­ti­fi­ce­re­de gui­der over hele ver­den har vi skabt en tje­kli­ste, der fin­der alle de sva­ge punk­ter ved både for­si­den og de vig­tig­ste lan­dings­si­der på dit fir­mas hjem­mesi­de. Det er dem, som koster dig salget.

Test og optimér hver ene­ste af dine vig­tig­ste sider på hjem­mesi­den ved at:

 1. Gen­nem­gå tje­kli­sten over de 7 kri­ti­ske punk­ter, som de fle­ste misser
 2. Reg­ne den pågæl­den­de sides sco­re ud og se, hvor­dan den kla­rer testen
 3. Bru­ge de idéer og den inspira­tion, du får under­vejs, til at for­bed­re konverteringen

Så kan du hur­tigt få øget sal­get og skabt en bed­re ople­vel­se for de besøgende!

 

Tjeklisten til flere salg online

Få fle­re kun­der nu!