fbpx
Vælg en side

Fra lead til kunde:

Sådan kon­ver­te­rer du
fle­re leads til kunder!

 Bru­ger du lige så meget tid og lige så man­ge pen­ge på at gene­re­re tra­fik til hjem­mesi­den og skaf­fe abon­nen­ter til nyheds­bre­vet, som på at kon­ver­te­re de opsam­le­de leads til kun­der? Nej, det tænk­te vi nok! Få inspira­tion og tips til en mål­ret­tet stra­te­gi og vores bud på et effek­tivt værk­tøj til at kon­ver­te­re fle­re leads til kunder! 

Hån­den på hjertet!

Hvor man­ge pen­ge bru­ger du hver måned på Goog­le Ads, Face­book og andre onli­ne annon­cer. Og hvad giver du sam­let set for de for­skel­li­ge abon­ne­ment­er på sli­de-in- og for­mu­lar-tje­ne­ster og alskens andre måder at få folk til at rea­ge­re på dine bud­ska­ber på din hjem­mesi­de eller webshop?

Hvor man­ge pen­ge kaster du efter søge­ma­ski­ne­op­ti­me­ring og link­bu­il­ding, for at få hjem­mesi­den til at ran­ke høje­re i søge­re­sul­ta­ter­ne? Så den kan til­træk­ke mere tra­fik, der igen giver poten­ti­a­le for, at den kan gene­re­re end­nu fle­re leads og kundehenvendelser.

Og hvor meget betal­te du for at få dit fir­ma prom­ove­ret i en arti­kel i et af de sto­re, kend­te bran­che­me­di­er? Eller omtalt i en video hos en eller anden influ­en­ser, der har et godt tag på og en høj stjer­ne hos din målgruppe?

For­hå­bent­lig har du en god plan for, hvad du skal gøre ved alle de leads, de man­ge pen­ge må have kastet af sig. Og et godt værk­tøj til at hånd­te­re det.

Har du en plan – eller håber du bare?

Det er der over­ra­sken­de man­ge – selv sto­re – fir­ma­er, som ikke har! Hen­ven­del­ser på mail bli­ver besva­ret fra mail­pro­gram­met, når de kom­mer ind og abon­nen­ter­ne på mai­ling­li­sten lig­ger gemt i det system, der sen­der nyheds­bre­ve ud.

Det fører oftest til, at de kun­de­em­ner som hen­ven­der sig på mail, ikke bli­ver bear­bej­det yder­li­ge­re eller fulgt op på, efter den mail er ble­vet besva­ret, som de hen­vend­te sig i.

Til­sva­ren­de med de folk der til­mel­der sig nyheds­bre­vet. De lig­ger i nyheds­brevs­sy­ste­met og bli­ver bom­bar­de­ret med gode til­bud, til den dag de mel­der sig fra nyheds­bre­vet igen. Kun dem, som even­tu­elt slår til på et af de gode til­bud, får fir­ma­et fle­re infor­ma­tio­ner om end blot det for­navn og den e‑mailadresse, de til­meld­te sig nyheds­bre­vet med.

Bund­linj­en bli­ver trist. For det giver alt for få kun­der ud af de leads, der på et eller andet tids­punkt udvi­ser en inter­es­se for det pågæl­den­de fir­ma – og der­med et alt for lil­le afkast af den inve­ste­ring, fir­ma­et har fore­ta­get i diver­se annon­ce­ring, link­bu­il­ding og lead­ge­ne­re­rings- og leadcapturing-tjenester.

Få dig en stra­te­gi for og et værk­tøj til at kon­ver­te­re leads til kunder

Frem for at bru­ge alt krud­tet på at skaf­fe nye leads, skul­le du hel­le­re inve­ste­re nog­le af dis­se pen­ge i:

 • At få opbyg­get en god stra­te­gi for, hvor­dan du bear­bej­der de leads, der hen­ven­der sig
 • Et værk­tøj til mål­ret­tet at kva­li­fi­ce­re, plan­læg­ge sal­get til og føl­ge op på de enkel­te leads

Der­ved kom­mer du til at arbej­de meget mere struk­tu­re­ret og mål­ret­tet. Det øger dine chan­cer for at kon­ver­te­re fle­re leads til kun­der. Sam­ti­dig hjæl­per det med at give et stør­re afkast af dine lead­ge­ne­re­rings- og marketingkampagner.

Stra­te­gi­en

Pla­nen eller stra­te­gi­en afhæn­ger bl.a. af:

 • Den mål­grup­pe du hen­ven­der dig til i dine kampagner
 • Hvad der er for pro­duk­ter og tje­ne­ster, du udbyder
 • Hvor dyrt de pågæl­den­de pro­duk­ter og tje­ne­ster er
 • Hvil­ken beslut­nings­pro­ces, mål­grup­pen har for indkøb

Des­u­den afhæn­ger stra­te­gi­en også af, hvil­ken vær­di det du sæl­ger, giver mål­grup­pen. Alt­så hvor vig­tigt det er for mål­grup­pen at få løst det kon­kre­te pro­blem eller behov, som den tje­ne­ste eller det pro­dukt du udby­der, kan løse eller opfylde.

Ende­lig kræ­ver stra­te­gi­en et ind­gå­en­de kend­skab til mål­grup­pen og den­nes typi­ske kun­de­rej­se. Lige fra de gri­ber ud efter deres mobil for at søge efter en løs­ning, og til de læg­ger pen­ge­ne i din butik. I prak­sis omfat­ter kun­de­rej­sen også, hvor­dan du nem­me­re kan lave mer­salg og kon­ver­te­re kun­der­ne til evan­ge­li­ster for jeres pro­duk­ter. Men det er en helt anden histo­rie, du kan læse mere om i vores blo­gind­læg om kun­de­rej­sens vig­tig­ste spørgs­mål.

Når du først ken­der kun­de­rej­sen, kan du nem­lig mål­ret­tet læg­ge en stra­te­gi for både mar­ke­ting­kampag­ner og salgs­ar­bej­det. Der­ved kan du mål­ret­tet lede hvert enkelt lead til at bli­ve kun­de hos jer. Samt mål­ret­tet luk­ke sal­get, når lea­det er nået til den del af kun­de­rej­sen, hvor de hen­ven­der sig til dig og dit fir­ma for at købe.

For når sal­get skal luk­kes, bør du have en lige så mål­ret­tet og gen­nemtænkt stra­te­gi, som når ind­fan­ger leads. Stra­te­gi­en spæn­der lige fra lea­det hen­ven­der sig, over den før­ste ind­le­den­de sam­ta­le med et lead, der seri­øst over­ve­jer at købe af dig, og til du har pen­ge­ne i kassen.

Når sal­get skal lukkes

Når sal­get skal luk­kes, hand­ler det især om at under­byg­ge dit fir­mas og dets pro­duk­ter og tje­ne­sters kva­li­tet og tro­vær­dig­hed. Det kan du f.eks. gøre gen­nem cases, testi­mo­ni­als, soci­alt bevis og andre fak­to­rer som gør kun­der­ne tyg­ge ved at hand­le hos jer.

Opbyg små email-seri­er med cases og andre kun­de­hi­sto­ri­er for hver af jeres vig­tig­ste pro­duk­ter eller tje­ne­ster. Så lig­ger de klar, så du kan sen­de dem som opfølg­ning på de kun­de­hen­ven­del­ser, der dre­jer sig om de pågæl­den­de pro­duk­ter og ydelser.

Eller saml link til anmel­del­ser, sam­men­lig­ning­s­test eller andet, hvor dine pro­duk­ter og tje­ne­ster omta­les og skriv små kor­te mails med dem, som du kan bru­ge til at føl­ge op med.

Mail­se­ri­er­ne sen­der du til kun­de­em­ner­ne, uan­set om de hen­ven­der sig pr. mail eller tele­fon. Har du ikke mailadres­sen på dem, der rin­ger? Så spørg efter den og send nog­le mails, der bevi­ser, at de var værd at give dig mailadres­sen for.

Der­ved bli­ver dine opfølg­nings­mails på kun­de­hen­ven­del­ser­ne ikke bare den sæd­van­li­ge lirum­larum om, hvor­vidt det pågæl­den­de lead har fået over­ve­jet dit til­bud. Mai­le­ne bli­ver ved med at leve­re argu­men­ter for, at det er hos dig, lea­det skal læg­ge sin ordre. Sam­ti­dig med at de nud­ger kun­de­em­net til at tage en beslutning.

Deva­luér ikke dit pro­dukt i salgssituationen

En ofte brugt tak­tik, når sal­get skal luk­kes, er at til­by­de en klæk­ke­lig rabat, hvis kun­den slår til nu og her – eller inden en bestemt dato, hvis du vil bru­ge FOMO til at luk­ke sal­get med.

Men hvor­for deva­lu­e­re din pro­dukt eller din ydel­se, når du lige har brugt jeg ved ikke hvor meget ind­hold på at tale det op?

Find hel­le­re noget til­be­hør eller nog­le til­læg­s­y­del­ser, der har høj vær­di for kun­der­ne, og ikke koster dig alver­den. Det bru­ger du i ste­det som en bonus i ste­det for en kon­tant rabat. Det giver det enkel­te lead et lige så godt inci­ta­ment til at slå til nu, for­di de får noget, der har høj vær­di for dem sam­men med dit pro­dukt eller din ydelse.

Men hoved­pro­duk­tet eller ‑tje­ne­sten? Der tager du fuld pris!

Igen kan du med for­del opbyg­ge en lil­le mail­se­rie, der ind­g­y­der noget FOMO og opild­ner kun­de­em­net til at slå til nu. Kryd­der even­tu­elt mail­se­ri­en med fle­re cases, og stam så net­tet mere og mere, jo tæt­te­re du kom­mer det til­bud, hvor bonus­sen forsvinder.

Afslut ger­ne med to eller tre mails, den dag du ind­dra­ger bonus­sen igen. Også i B2B-salg. For vi har alle sam­men det sam­me hoved på, som når vi køber derhjemme.

Værk­tø­jet

Men en god stra­te­gi, godt ind­hold og et ind­gå­en­de kend­skab til mål­grup­pen er ikke nok. Du har også brug et effek­tivt værk­tøj, der kan hjæl­pe dig med at effek­tu­e­re den stra­te­gi, du har lagt for at kon­ver­te­re hvert enkelt lead til en beta­len­de kun­de i din forretning.

Sådan et værk­tøj vil oftest være et CRM-system (Cust­o­mer Rela­tions­hip Mana­ge­ment system) af en eller anden art. Det giver mulig­hed for, at du kan regi­stre­re hvert enkelt lead med alle rele­van­te oplys­nin­ger, samt se hvil­ken kom­mu­ni­ka­tion du har haft med det pågæl­den­de lead, hvil­ke sider på hjem­mesi­den de har besøgt, og hvil­ke nyheds­bre­ve og andre salgs­ma­te­ri­a­ler de har mod­ta­get, åbnet og klik­ket i.

Der­u­d­over kan du bru­ge CRM-syste­met til at kom­mu­ni­ke­re mål­ret­tet med de enkel­te leads. Samt til at min­de dig om at få fulgt op på kom­mu­ni­ka­tio­nen, inden lea­det går hen og bli­ver alt for koldt.

CRM-syste­met er der­med den motor, der kom­mer til at dri­ve sel­ve luk­nin­gen af salget.

Saml det hele i en og sam­me løsning

Men hvor­for bru­ge en mas­se for­skel­li­ge tje­ne­ster, til at

 • fan­ge leads fra hjem­mesi­den eller via lead-ads på Facebook? 
 • over­vå­ge og opret­te annon­cer på for­skel­li­ge medier?
 • sik­re kun­de­hen­ven­del­ser og fan­ge abon­nen­ter til nyhedsbrevet?
 • bear­bej­de leads mål­ret­tet ved hjælp af et CRM-system?

Hvor­for ikke sam­le det hele i en og sam­me løs­ning? En løs­ning der både kan:

 • vise sli­ders, popups og for­mu­la­rer og hånd­te­re cook­i­e­med­del­ser på hjemmesiden
 • hånd­te­re opret­tel­se af annon­cer på både Face­book, Goog­le Ads og LinkedIn
 • sam­ler og gør det nemt at besva­re hen­ven­del­ser fra kon­takt­for­mu­la­ren på hjemmesiden
 • opret­te leads auto­ma­tisk ud fra alle hen­ven­del­ser fra hjem­mesi­de, mail og annoncer
 • køre mål­ret­tet e‑mailmarketing på det enkel­te eller udvalg­te seg­men­ter af leads
 • hjæl­pe dig med at kva­li­fi­ce­re og arbej­de struk­tu­re­ret med hvert ene­ste lead i systemet
 • give over­blik over, hvil­ke leads det er vig­tigst, du arbej­der på net­op nu
 • sør­ge for at du altid får fulgt op på leads via mail, tele­fon eller møder
 • bru­ges til at køre sup­port­sa­ger og andre hen­ven­del­ser fra de leads, der har købt
 • kan bear­bej­de kun­der, så du kan øge mer­sal­get og kon­ver­te­re fle­re kun­der til evangelister

og meget, meget mere

Kort sagt: Fin­de et system der kla­rer alt lige fra den ind­le­den­de lead­ge­ne­re­ring og til det afslut­ten­de salg – og efter­føl­gen­de mer­salg og mål­ret­tet arbej­de med at begej­stre og gøre kun­der­ne til evangelister.

Lyder det som et umu­ligt drøm­mes­ce­na­rie? Det er det ikke!

Løs­nin­gen hed­der HubSpot

Løs­nin­gen hed­der HubS­pot – og er du inter­es­se­ret, sæl­ger vi den fak­tisk både som et selv­stæn­digt pro­dukt og som en del af vores con­tent mar­ke­ting-ydel­ser. For god, vel­ek­se­kve­ret con­tent mar­ke­ting kræ­ver en mål­ret­tet maski­ne, der både kan bru­ges til at fan­ge og føl­ge mål­ret­tet op på alle de leads, dine con­tent mar­ke­ting-kampag­ner genererer.

Det gør HubS­pot effek­tivt og mål­ret­tet på en måde, der giver dig meget bed­re og man­ge fle­re mulig­he­der for at kon­ver­te­re dine leads til kun­der. Ikke ved et lyk­ke­træf som i dag. Men via den stra­te­gi du har lagt for det og med de værk­tø­jer, som HubS­pot indeholder.

HubS­pot helt kort

HubS­pot sam­ler kort sagt hele pro­ces­sen fra lead­ge­ne­re­ring og leadcap­turing over salg og til efter­føl­gen­de mer­salg og ser­vi­ce af dine kunder.

Det giver dig mulig­hed for at føl­ge det enkel­te kun­de­em­ne helt tæt, lige fra de før­ste gang giver sig til ken­de på hjem­mesi­den, ved at til­mel­de sig dit nyheds­brev eller hen­ven­de sig til dig via en kon­takt­for­mu­lar på hjemmesiden.

Fra det øje­blik regi­stre­rer HubS­pot alt, hvad kun­de­em­net fore­ta­ger sig på jeres hjem­mesi­de og alt, hvad de gør ved de mails, som du eller dine kol­le­ga­er sen­der dem. Den viden kan du sene­re bru­ge, når du skal kva­li­fi­ce­re kun­de­em­net og gå mere i dyb­den med de inter­es­ser og behov, kun­de­em­net har.

Så snart du begyn­der at bear­bej­de det enkel­te lead mere mål­ret­tet, giver HubS­pot dig en mas­se værk­tø­jer til at føl­ge op på det enkel­te lead på en mere struk­tu­re­ret og mål­ret­tet måde. F.eks. ved at sen­de de mail­se­ri­er til de enkel­te leads, som jeg omtal­te tid­li­ge­re, når det bli­ver rele­vant for salgsprocessen.

HubS­pot sør­ger også for, at du bli­ver min­det om at få fulgt op på sal­get og kan som sagt også hånd­te­re mer­salg, ser­vi­ce og sup­port, den dag lea­det er ble­vet til en kunde.

Lad os se nær­me­re på de enkel­te delelementer:

Kør hele din lead­ge­ne­re­ring fra HubSpot

I HubS­pot kan du opret­te for­mu­la­rer, sli­ders og exit-intent popups, der effek­tivt fan­ger leads, opret­ter dem i CRM-syste­met, til­fø­jer dem til for­skel­li­ge seg­men­te­re­de lister. Sam­ti­dig kan du sæt­te email-mar­ke­ting­kampag­ner i gang, der auto­ma­tisk bear­bej­der hvert enkel­te nye lead.

Du kan også køre chat­ten på hjem­mesi­den og byg­ge smar­te chat­bots, der kan hjæl­pe dig med at kva­li­fi­ce­re de leads, der hen­ven­der sig via chatten.

Det hele sæt­tes op – inkl. til­pas­ning af desig­net – inde i sel­ve HubS­pot, og vises på hjem­mesi­den via et plu­gin (til Word­Press) eller for­skel­li­ge shortco­des eller andre kodestumper.

Kører din hjem­mesi­de på Word­Press, bety­der det sam­ti­dig, at du let­ter din hjem­mesi­de for en mas­se res­sour­ce­kræ­ven­de plu­gins, som du ellers skul­le have instal­le­ret for hver enkelt tje­ne­ste, du bru­ger til at køre sli­de-ins, popups, cook­ie-med­del­el­ser, for­mu­la­rer og så videre.

Ved kun at bru­ge et enkelt plu­gin til alt det­te, gør du sam­ti­dig hjem­mesi­den mere sik­ker. For nu er der fær­re plu­gins, der kan opstå sik­ker­heds­hul­ler i. Ende­lig får fær­re plu­gins også hjem­mesi­den til at køre meget hur­ti­ge­re, og gør den knapt så arbejds­kræ­ven­de at hol­de opdateret.

Ved hjælp af et enkelt Word­Press-plu­gin kan du køre bl.a. cook­i­e­med­del­el­ser, for­mu­la­rer, sli­de­ins og chat­funk­tion ved hjæp af HubSpot!

Saml din onli­ne-annon­ce­ring på et sted

HubS­pot giver også mulig­hed for at sty­re din annon­ce­ring på både Face­book, Ins­ta­gram, Lin­ke­dIn og Goog­le Ads.

Der­ved slip­per du for at skul­le arbej­de med vidt for­skel­li­ge bru­ger­græn­se­fla­der, når du skal opbyg­ge dine annon­ce­kampag­ner på de for­skel­li­ge annon­ce­me­di­er onli­ne – og kan få over­blik over alle dine vig­tig­ste onli­ne annon­ce­ka­na­ler sam­let på et sted.

Alle annon­ce­kampag­ner kan sæt­tes op fra HubS­pot og du kan nemt føl­ge med i for­bru­get. Der­ved sik­rer du, at du over­hol­der dit sam­le­de annon­ce­bud­get – og udnyt­ter det fuldt ud.

Du kan sty­re din onli­ne annon­ce­ring med Goog­le Ads, samt på Face­book, Ins­ta­gram og Lin­ke­dIn fra et og sam­me sted i HubSpot!

Følg hver enkelt kon­takt tæt i det ind­byg­ge­de CRM-system

Moto­ren i HubS­pot er det ind­byg­ge­de CRM-system. Det opret­ter helt auto­ma­tisk en ny kon­takt for hvert ene­ste kun­de­em­ne, der

 • hen­ven­der sig pr. mail, 
 • udfyl­der og ind­sen­der en for­mu­lar på hjemmesiden,
 • til­mel­der sig jeres nyhedsbrev
 • rea­ge­rer på en af jeres annoncer

Så snart en kon­takt er opret­tet, begyn­der HubS­pot som alle­re­de nævnt auto­ma­tisk at regi­stre­re den pågæl­den­des fær­den på jeres hjem­mesi­de. Sam­ti­dig giver syste­met mulig­hed for, at du kan spo­re, nøj­ag­tig hvor­når en kon­takt åbner den eller de mails du sen­der, om de klik­ker på lin­ke­ne i dem, eller åbner de ved­hæf­te­de filer.

Al den­ne viden sam­les på det enkel­te kun­de­em­nes kon­takt­kort i CRM-syste­met. Så har du det altid lige ved hån­den, når du skal vur­de­re eller snak­ke med kundeemnet.

Mere viden om det enkel­te lead

Den detal­je­re­de viden om hvert enkelt lead giver dig bl.a.:

 • stør­re chan­cer og fle­re meto­der til at luk­ke leads til kunder
 • en meget mere kon­trol­le­ret og sty­ret arbejds­pro­ces med leads
 • over­blik over, hvor langt de enkel­te lead er fra at bli­ve til kunder
 • mulig­hed for at pri­o­ri­te­re, hvil­ket leads det er vig­tigst at arbej­de på nu

Så snart en kon­takt er opret­tet, begyn­der HubS­pot auto­ma­tisk at regi­stre­re den pågæl­den­des fær­den på hjem­mesi­den, hvil­ke mail kon­tak­ten åbner eller klik­ker i med mere. Al den­ne viden sam­les på det enkel­te kun­de­em­nes kon­takt­kort i HubS­pot CRM-systemet. 

Få mere at vide om kun­der­ne ale­ne ud fra e‑mailadressen

HubS­pot kan til­med fin­de oplys­nin­ger om de enkel­te leads bare ud fra mailadres­sen. Både hvad det pågæl­den­de fir­ma hed­der, de er ansat i, hvil­ken bran­che det arbej­der inden­for, hvor man­ge ansat­te fir­ma­et har, deres års­om­sæt­ning og alle de andre rele­van­te infor­ma­tio­ner, du bru­ger, når du skal kva­li­fi­ce­re et nyt kun­de­em­ne. Men selv­føl­ge­lig kun, hvis det er en fir­ma­mail, ved­kom­men­de har brugt.

Fle­re kon­tak­ter fra sam­me fir­ma kan kædes sam­men, så du altid kan se, alle de salgs­ak­ti­vi­te­ter du har i gang med det pågæl­den­de fir­ma på fir­ma­ets ”kon­takt­kort” i HubS­pot CRM – samt få over­blik over hvil­ke med­ar­bej­de­re du har kon­takt med i firmaet.

Fak­tisk behø­ver du ikke engang mailadressen

HubS­pot kan fak­tisk også spo­re de besø­gen­de til­ba­ge til det fir­ma, de kom­mer fra, uden at ken­de andet end IP-adres­sen. Det er dog kun smart, hvis du får besø­gen­de fra et fir­ma med en fast IP-adres­se. Det har de tit i USA og andre lande

De fle­ste af den slags hen­ven­del­ser, som HubS­pot fan­ger her­hjem­me­fra, er dog oftest fra de sto­re ener­gi­sel­ska­ber og teleud­by­de­re. De er som bekendt også inter­ne­tud­by­de­re, hvor­for HubS­pot lidt mis­vi­sen­de angi­ver dem som kil­den til et besøg på hjemmesiden.

Bare ud fra mailadres­sen kan HubS­pot fin­de alle rele­van­te oplys­nin­ger om det fir­ma, som et nyt lead arbej­der i.

Gør det nem­me­re at føl­ge mål­ret­tet op

Ved at slå det pågæl­den­de kun­de­em­ne op i CRM-syste­met, kan du føl­ge op på, og bear­bej­de de enkel­te leads mere mål­ret­tet med både tele- og email-mar­ke­ting. Du kan også føje dem til rele­van­te ret­ar­ge­ting- og remar­ke­ting-kampag­ner på Face­book og i Goog­le Ads.

Det gør du ved at føje dem til de rele­van­te lister i HubS­pot, der dan­ner grund­lag for mål­grup­pen i kampag­ner­ne. Lister­ne kan du igen bru­ge til at sen­de email-mar­ke­ting ud til. Så på den måde kan du plud­se­lig koor­di­ne­re annon­ce­ring og email-mar­ke­ting til alle dine regi­stre­re­de kundeemner.

Ring op og følg op med mails

Du kan rin­ge op til kun­de­em­ner­ne direk­te fra syste­met og skri­ve noter under sam­ta­len. Plan­læg sam­ti­dig de nød­ven­di­ge opfølg­nings­op­ga­ver på kal­det i sam­me arbejds­gang. Så glem­mer du ikke noget af det, I har aftalt.

Eller brug nog­le af de fær­dig­kom­po­ne­re­de ska­be­lo­ner til mails og e‑mailserier, som auto­ma­tisk eller med gan­ske få anslag på tasta­tu­ret kan til­pas­ses til det enkel­te kun­de­em­ne og den dia­log, du har med ved­kom­men­de. Ska­be­lo­ner­ne kan du byg­ge selv eller få hjælp til at opbyg­ge af et con­tent mar­ke­ting-bureau som f.eks. vores.

Sam­ti­dig bli­ver du auto­ma­tisk min­det om, hvor­når det er tid til at føl­ge op på din sene­ste kon­takt med kun­de­em­net. Ved hjælp af et smart liste-system, kan du hur­tigt og effek­tivt få fulgt op på alle de kun­de­em­ner, der skal have et kald eller en mail i dag.

Du kan nemt afvik­le opkald, sen­de mail og sør­ge for at få fulgt mål­ret­tet op på dine salgs­ak­ti­vi­te­ter med HubS­pot CRM.

Bund­linj­en: Du får en meget stør­re chan­ce for at kon­ver­te­re leads til kunder

HubS­pot er kort for­kla­ret et dedi­ke­ret CRM-system, der kan kla­re alt fra lead­ge­ne­re­ring over at luk­ke sal­get, og til efter­føl­gen­de at kon­ver­te­re kun­der­ne til evan­ge­li­ster. Det giver dig:

 • en meget bil­li­ge­re, enk­le­re og meget mere mål­ret­tet leadgenerering
 • stør­re mulig­hed for at føl­ge op på alle salgs­ak­ti­vi­te­ter på de enkel­te leads
 • en stør­re pro­cent­del af ind­sam­le­de leads, der bli­ver kon­ver­te­ret til kunder
 • bed­re mulig­hed for at hånd­te­re sup­port­sa­ger og kundehenvendelser
 • bed­re mulig­hed for at ska­be fle­re evan­ge­li­ster for dit fir­ma og dets produkter

Det bed­ste af det hele er, at det er bil­ligt at kom­me i gang med at bru­ge HubS­pot. Pri­ser­ne star­ter ved omkring 375 kro­ner (50 USD) pr. bru­ger hver måned. Det er pen­ge du nemt kan tje­ne hjem ale­ne ved bespa­rel­sen på abon­ne­ment­et på de sli­de-in‑, for­mu­lar- og andre lead­ge­ne­re­ring­s­tje­ne­ster, du bru­ger i dag.

Sam­ti­dig er det for­holds­vis bil­ligt at udvi­de kapa­ci­te­ten af syste­met, når du har regi­stre­ret de 1000 leads, der er plads til at arbej­de med på det bil­lig­ste abonnement.

HubS­pot Solu­tions Sales Partner

Kom­mu­ni­ka­tions- og mar­ke­ting­bu­reau­et er cer­ti­fi­ce­ret løs­nings­part­ner for HubS­pot. Det bety­der, at vi har den nød­ven­di­ge viden og erfa­ring med HubS­pot, og hvor­dan syste­met sæt­tes op og inte­gre­res. Sam­ti­dig har vi mulig­hed for at træk­ke på HubS­pots egne eks­per­ter, hvis du har brug for yder­li­ge­re inte­gra­tion og tilpasninger.

Ja tak, kon­takt mig om HubSpot

Vil du vide mere om, hvad HubS­pot og Kom­mu­ni­ka­tions- og mar­ke­ting­bu­reau­et YES! kan gøre for din onli­ne markeds­føring? Så klik på Kon­takt os-knap­pen her­un­der, eller book et ufor­plig­tend­de onli­ne møde læn­ge­re nede på siden.

Lad os så kom­me i gang!

Book onli­ne møde om  HubS­pot nu!

Vil du også have en mere intel­li­gent con­tent- og e‑mailmarketing, der effek­tivt og mål­ret­tet kan til­træk­ke, fast­hol­de, kon­ver­te­re og begej­stre kun­der gen­nem skræd­der­sy­et markeds­føring og salg? Så kon­takt os i dag, eller book et onli­ne møde med os nu!

Hent den gra­tis
tje­kli­ste med mas­ser af viden, inspira­tion og idéer til at få fle­re salg online!

Med bag­grund i erfa­rin­ger­ne fra titu­sind­vis af lan­dings­si­der opbyg­get af mere end 700 Story­Brand-cer­ti­fi­ce­re­de gui­der over hele ver­den har vi skabt en tje­kli­ste, der fin­der alle de sva­ge punk­ter ved både for­si­den og de vig­tig­ste lan­dings­si­der på dit fir­mas hjem­mesi­de. Det er dem, som koster dig salget.

Test og optimér hver ene­ste af dine vig­tig­ste sider på hjem­mesi­den ved at:

 1. Gen­nem­gå tje­kli­sten over de 7 kri­ti­ske punk­ter, som de fle­ste misser
 2. Reg­ne den pågæl­den­de sides sco­re ud og se, hvor­dan den kla­rer testen
 3. Bru­ge de idéer og den inspira­tion, du får under­vejs, til at for­bed­re konverteringen

Så kan du hur­tigt få øget sal­get og skabt en bed­re ople­vel­se for de besøgende!

 

Tjeklisten til flere salg online

Få fle­re kun­der nu!