fbpx
Vælg en side

Sådan fin­der du det ind­hold, der kan træk­ke mere tra­fik!

Du har sik­kert alle­re­de en mas­se godt ind­hold lig­gen­de, der kan træk­ke mere tra­fik til din side. Men hvor­dan fin­der det rig­ti­ge ind­hold, og hvor­dan får du det til at træk­ke mere tra­fik. Det giver vi dig nog­le tips til i den­ne artikel.

Giv dit ind­hold vinger!

Se video­en og læs artiklen!

Når du først har brugt tid på at udvik­le noget spæn­den­de con­tent mar­ke­ting ind­hold til jeres hjem­mesi­de, skal det ger­ne træk­ke så man­ge besø­gen­de til siden som muligt. På den måde kan det tje­ne sig hjem og ska­be kun­der i forretningen.

Men selv om dit pri­mæ­re fokus meget natur­ligt lig­ger på at prom­ove­re det nye­ste ind­hold, så har du mas­ser af guld lig­gen­de, som alle­re­de er pro­du­ce­ret. Det har sta­dig rele­vans for jeres målgruppe.

For selv om det er gam­melt nyt for dig, er der altid nogen, der ikke har hørt om det før, lige­som der måske er nye mål­grup­per, du kan intro­du­ce­re til ind­hol­det ved at fin­de den rig­ti­ge vin­kel på det.

Dit gam­le ind­hold kan være guld værd og kan sta­dig træk­ke mas­ser af tra­fik til siden.

Det aller­bed­ste er, at du alle­re­de ved noget om, hvor inter­es­sant mål­grup­pen fin­der ind­hol­det i form af besøgstal, back­links, og antal­let af delin­ger på de soci­a­le medi­er med vide­re. Det for­tæl­ler dig noget om, hvor stort gen­brugs­po­ten­ti­a­le det pågæl­den­de ind­hold har.

Selv­føl­ge­lig kla­rer alt ind­hol­det sig måske ikke lige godt. Men hvis ind­hol­det lige fik et twe­ak i den rig­ti­ge ret­ning, kun­ne det måske gen­an­ven­des til nye for­mål eller bru­ges over for nye målgrupper.

Men hvor­dan fin­der du ud af, hvil­ket ind­hold du kan gen­bru­ge uden ændrin­ger, hvil­ket du skal opti­me­re på, og hvor­når det i det hele taget kan beta­le sig, at gen­bru­ge dit gam­le con­tent mar­ke­ting ind­hold på hjem­mesi­den i nye kampagner?

Dis­se fire fak­to­rer bestem­mer, hvad du skal gøre med dit indhold

Når du skal afgø­re, hvil­ket ind­hold du med for­del kan opti­me­re og hvil­ken måde du kan opti­me­re det på, skal du se på dis­se fire parametre:

 • Antal besø­gen­de til siden
 • Kon­ver­te­rings­ra­ten på siden
 • Antal søg­nin­ger for sidens vig­tig­ste søgeord
 • Andel af besø­gen­de fra de orga­ni­ske søgeresultater

Tal­le­ne til oven­stå­en­de kan du få fra bl.a. Goog­le Ana­ly­ti­cs og tje­ne­ster som Ahref, SEM­rush og Story­Ba­se. Alt efter hvor høj eller lav de fire para­me­tre er, kan du væl­ge for­skel­li­ge stra­te­gi­er for, hvor­dan du

 • Opda­te­rer og til­pas­ser indholdet
 • Søge­ma­ski­ne­op­ti­me­rer indholdet
 • Hånd­te­rer den inter­ne link­bu­il­ding til og fra siden
 • Deler ind­hol­det på de soci­a­le medier
 • Annon­ce­rer for indholdet
Opstil­ler du de fire para­me­tre og de for­skel­li­ge stra­te­gi­er for opda­te­ring og prom­ove­ring, får du en ræk­ke for­skel­li­ge sce­na­ri­er, hvoraf det i prak­sis kun er dis­se fem, som er inter­es­san­te at se nær­me­re på.

Det dre­jer sig om:

 • Man­ge besø­gen­de, høj kon­ver­te­ring, man­ge søg­nin­ger og høj tra­fik fra søgemaskinerne
 • Man­ge besø­gen­de, høj kon­ver­te­ring og få besø­gen­de fra søgemaskinerne
 • Man­ge besø­gen­de, lav kon­ver­te­ring og man­ge besø­gen­de fra de orga­ni­ske søgeresultater
 • Man­ge besø­ge­ne, lav kon­ver­te­rin­ger og få besø­gen­de fra søgeresultaterne
 • Få besø­gen­de og høj konvertering

Hvad du skal fore­ta­ge dig i hver af dis­se fem sce­na­ri­er, ser vi nær­me­re på i resten af artiklen.

Man­ge besø­gen­de + man­ge konverteringer 
+ stor tra­fik­mæng­de fra søgeresultaterne 
= Dørm­mesi­den

Man­ge besø­gen­de, høj kon­ver­te­ring, man­ge søg­nin­ger og høj tra­fik fra søgemaskinerne

Det­te er natur­lig­vis drøm­mes­ce­na­ri­et. Her er noget ind­hold, der alle­re­de træk­ker mas­ser af tra­fik, ska­ber mas­ser af kon­ver­te­rin­ger og sam­ti­dig træk­ker man­ge besø­gen­de fra søg­nin­ger på de søge­ord, som siden ran­ker for.

Tra­fik­mæng­den skyl­des sik­kert pri­mært, at siden har gode pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne, samt even­tu­elt har en ræk­ke gode back­links fra andre onli­ne medi­er, som gene­re­rer mas­ser af tra­fik til siden.

Opdatér ind­hol­det regelmæssigt

Skal du fast­hol­de sidens gode pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne, er det vig­tigt, at du hol­der ind­hol­det regel­mæs­sigt opda­te­ret . Der­ved giver du ind­hol­det de bed­ste for­ud­sæt­nin­ger for at fast­hol­de sin pla­ce­ring i søgeresultaterne.

For Goog­le ved, at ingen gider læse gam­le infor­ma­tio­ner. Der­for kig­ger de også på, hvor nyt ind­hol­det på siden er, når de skal ind­pla­ce­re det i søge­re­sul­ta­ter­ne. Så er din side ikke ble­vet opda­te­ret i læn­ge­re tid, og den nær­me­ste kon­kur­rent lige under din side i søge­re­sul­ta­ter­ne er, risi­ke­rer du, at kon­kur­ren­ten over­ta­ger din sides placering.

Hvor tit en side skal opda­te­res, afhæn­ger natur­lig­vis af udvik­lin­gen inden for det områ­de, som ind­hol­det omhand­ler. Sker der tit noget nyt inden for områ­det, skal det natur­lig­vis opda­te­res ofte­re, end hvis der ikke gør.

Men vær var­som med at fore­ta­ge for sto­re og radi­ka­le ændrin­ger på ind­hol­det. Det kan sen­de siden nedad i søge­re­sul­ta­ter­ne. Hold dig til at opda­te­re fak­tu­el­le infor­ma­tio­ner og til­skriv even­tu­el ny viden, som er kom­met frem siden sid­ste opda­te­ring af indholdet.

Ingen grund til at ofre man­ge kræf­ter på SEO

En side som alle­re­de er godt pla­ce­ret i søge­ma­ski­ner­ne, behø­ver du ikke give så meget opmærk­som­hed på SEO-fron­ten. Hold øje med even­tu­el­le fluk­tu­e­rin­ger i pla­ce­rin­ger­ne med en rank tra­ck­er som f.eks. Accu­Ran­ker, samt sidens back­links, anker­tekst­pro­fil, og andet der kan have uhel­dig ind­fly­del­se på sidens placering.

Sker der plud­se­li­ge uds­ving i sidens pla­ce­ring i nega­tiv ret­ning, bør du rea­ge­re med det sam­me og for­sø­ge at fin­de ud af, hvad der er årsa­gen. Det sam­me bør du gøre, hvis nog­le af kon­kur­ren­ter­nes sider læn­ge­re nede i søge­re­sul­ta­ter­ne plud­se­lig tager et tiger­spring fremad. Hel­le­re rea­ge­re i tide end når de først har over­ha­let dig.

En god side at lave intern link­bu­il­ding til og fra

En side med man­ge besø­gen­de er en god side at sen­de folk vide­re fra til andre sider på hjem­mesi­den. Så sørg for rele­vant intern link­bu­il­ding til andre sider, og gør måske lidt ekstra ud af at prom­ove­re andre popu­læ­re sider på den­ne side. Det øger chan­cer­ne for, at folk der kom­mer ind på siden, fort­sæt­ter til andre sider, så du kan hol­de dem læn­ge­re på hjemmesiden.

Sam­ti­dig er popu­læ­re sider — der til­med også kon­ver­te­rer godt — også gode at lin­ke til og prom­ove­re på de andre sider på hjem­mesi­den. For med man­ge besø­gen­de og et stort antal søg­nin­ger på sidens emne, vil det være en side, som man­ge af dem der besø­ger andre sider på jeres hjem­mesi­de, også vil have inter­es­se i at læse. Der­ved kan du også bru­ge den popu­læ­re side til at sik­re, at folk bli­ver læn­ge­re på jeres hjemmeside.

Kør den jævn­ligt på de soci­a­le medier

Med man­ge søg­nin­ger og man­ge besø­gen­de er sidens emne evigt inter­es­sant for man­ge i jeres mål­grup­pe. Der­for kan du med for­del prom­ove­re siden med nye opslag på de soci­a­le medi­er med jæv­ne mel­lem­rum. For selv om det er en gam­mel arti­kel for dig, vil den på den måde hele tiden bli­ve opda­get af nye læse­re med inter­es­se i emnet.

Prøv også, om du ikke kan fin­de for­skel­li­ge vink­ler til sidens ind­hold, så du hele tiden præ­sen­te­rer ind­hol­det på en ny måde. Det øger chan­cer­ne for at ram­me folk, lige der hvor deres inter­es­se for emnet lig­ger. Skul­le en af dis­se vink­ler give ekstra meget tra­fik og inter­es­se for opsla­get, kan du even­tu­elt over­ve­je at udvik­le en sær­lig side om den­ne vin­kel på emnet.

Er det et for­ret­nings­o­ri­en­te­ret emne, kan du også med for­del skri­ve en arti­kel på Lin­ke­dIn, der var­mer godt op under mål­grup­pen omkring en inter­es­sant vin­kel på sidens emne. Over tid kan sådan en arti­kel dri­ve rig­tig meget rele­vant tra­fik til siden.

Annon­cér for indholdet

Men en god pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne er der ikke den sto­re grund til at annon­ce­re for sidens ind­hold på Goog­le AdWords. Til gen­gæld kan den være inter­es­sant at køre annon­cer på Face­book og andre soci­a­le medi­er for at udbre­de artik­len til både hoved­må­l­grup­pen, og andre mål­grup­per der også kan have en inter­es­se i emnet.

Til hver af dis­se skal der natur­lig­vis udvik­les sær­li­ge annon­cer eller opslag, der giver en vin­kel på emnet som er rele­vant for den pågæl­den­de målgruppe.

Siden er også ide­el at star­te ret­ar­ge­ting-kampag­ner fra, for­di den træk­ker så man­ge nye besø­gen­de til jeres hjem­mesi­de. Der­ved kan du prom­ove­re andet rele­vant eller uddy­ben­de ind­hold over­for de besø­gen­de, som alle­re­de har læst den­ne side.

Er du smart, opret­ter du det som en hel ræk­ke af annon­cer, der hele tiden træk­ker folk til­ba­ge til siden med nyt rele­vant ind­hold. Det er næsten lige så effek­tivt som en auto­re­spon­der, og kræ­ver ikke, at folk skal til­mel­de sig noget som helst.

Det er ikke helt for­kert at mene, at den­ne side næsten er i hul — med min­dre det er en long-tail, for så lig­ger gol­f­bol­den alle­re­de solidt i hullet.

Man­ge besø­gen­de, høj kon­ver­te­ring og få besø­gen­de fra søgemaskinerne

Det­te er et andet drøm­mes­ce­na­rie. Man­ge besø­gen­de og høj kon­ver­te­ring for et emne med rela­tiv få besø­gen­de fra søge­re­sul­ta­ter­ne bety­der nem­lig, at du har ramt helt rig­tigt. Sam­ti­dig bety­der det lave antal besø­gen­de fra de orga­ni­ske søge­re­sul­ta­ter, at siden har et stort poten­ti­a­le til at træk­ke man­ge besø­gen­de, hvis du bare få den til at ran­ke bed­re.

Når de man­ge besø­gen­de ikke kom­mer fra søge­ma­ski­ner­ne, er det også yderst rele­vant at fin­de ud af, hvor de besø­gen­de så kom­mer fra. Måske ved du det alle­re­de. Men under alle omstæn­dig­he­der er det værd at dyk­ke ned i.

For de pågæl­den­de kil­der kan være yderst rele­van­te at akti­ve­re i andre til­fæl­de, når du har andet rele­vant ind­hold til dem. Så de kan også hjæl­pe med at træk­ke tra­fik til jeres hjem­mesi­de for det­te ind­hold. Sam­ti­dig kan medi­ets mål­grup­pe måske være inter­es­sant at annon­ce­re over for – enten på onli­ne medi­et eller på de soci­a­le medier.

Opdatér ind­hol­det for at hol­de det friskt

Med man­ge besø­gen­de og høj kon­ver­te­rings­ra­te vir­ker ind­hol­det alle­re­de. Så den ene­ste grund til at opda­te­re det, er for at hol­de ind­hol­det friskt og give den nye­ste viden på områ­det. Sæt en remin­der i din con­tent-kalen­der for hver 3 til 6 måne­der, alt efter hvor ofte der sker noget nyt inden for det pågæl­den­de emne.

Skab bed­re pla­ce­rin­ger i søgeresultaterne

Som alle­re­de nævnt tyder et lavt antal besø­gen­de fra de orga­ni­ske søge­re­sul­ta­ter, at det her ind­hold har et stort poten­ti­a­le for at træk­ke man­ge besø­gen­de til siden, hvis du bare få det høje­re op i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Jo fle­re søg­nin­ger der er på emnet, jo mere poten­ti­a­le har siden for at gene­re­re tra­fik, når du har fået den til at ran­ke bedre.

Er det en long-tail søgning?

Med min­dre det er en long-tail søg­ning, som siden alle­re­de ran­ker helt i top for. Så er der ikke meget mere at gøre på SEO-fron­ten. Dog kan du inten­si­ve­re arbej­det for at sør­ge for at fast­hol­de den gode pla­ce­ring af de sam­me årsa­ger, som vi alle­re­de har været inde på i det før­ste scenarie.

Long-tail søg­nin­ger er guld værd, net­op for­di de oftest fore­ta­ges af folk, der alle­re­de ved en mas­se om emnet eller pro­duk­tet, og der­for ved, hvad de vil have. Så alle de besø­gen­de, som det her ind­hold kan træk­ke, har en stor sand­syn­lig­hed for vil bli­ve kun­der på en eller anden led – og den høje kon­ver­te­rings­ra­te kun­ne indi­ke­re, at ind­hol­det er sær­de­les potent til at ska­be net­op dette.

Har du opda­te­ret meta descriptions?

Nog­le gan­ge skal der ikke så meget til, for at skaf­fe bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne. F.eks. kan det være, at det ”bare” hand­ler om at få ind­hol­det til at tage sig bed­re ud i søge­re­sul­ta­ter­ne, så fle­re klik­ker på det. Det får Goog­le Rank­Brain til at øge sidens pla­ce­ring i søgeresultaterne.

For at få ind­hol­det til at tage sig bed­re ud i søge­re­sul­ta­ter­ne, skal du opda­te­re tit­le, meta descrip­tion og øvri­ge infor­ma­tio­ner om siden. Se det som en ele­va­tor­ta­le for siden, som skal få folk til at klik­ke ind på den fra søgeresultaterne.

Skab mere tra­fik til siden med intern linkbuilding

En side med man­ge besø­gen­de og høj kon­ver­te­rings­ra­te bør du for­sø­ge at ska­be så meget tra­fik til som muligt via intern link­bu­il­ding på hjem­mesi­den. For det høje antal besø­gen­de indi­ke­rer, at der er inter­es­se for emnet, og den høje kon­ver­te­rings­ra­te viser, at ind­hol­det vir­ker og gør det, som det skal. Så sørg for intern link­bu­il­ding til siden alle de ste­der fra på hjem­mesi­den, hvor det er relevant.

Det høje antal besø­gen­de gør det også rele­vant at lin­ke fra siden til andre sider på hjem­mesi­den. Der­ved kan du få end­nu fle­re kon­ver­te­rin­ger ud af siden.

Kør det regel­mæs­sigt på de soci­a­le medier

Lige­som det før­ste sce­na­rie er det­te ind­hold godt at prom­ove­re med jæv­ne mel­lem­rum på de soci­a­le medier. Her kan antal­let af søg­nin­ger på emnets søge­ord give en indi­ka­tion af, hvor rele­vant og hvor tit der bør udgi­ves poster, der prom­ove­rer siden.

Også her kan det anbe­fa­les at fin­de for­skel­li­ge vink­ler på emnet til opsla­ge­ne, even­tu­elt newsja­cke aktu­el­le nyhe­der i bran­chen eller sam­fun­det, eller hvad der nu måt­te være rele­vant i jeres branche.

En god side at annon­ce­re for

Men lav tra­fik fra søge­re­sul­ta­ter­ne er der som alle­re­de nævnt enten tal­te om en long-tail søg­ning, eller også kun­ne pla­ce­rin­ger­ne for sidens søge­ord træn­ge til en for­bed­ring i søgeresultaterne.

Er det sid­ste til­fæl­det, vil det være ide­elt at opret­te annon­cer for siden i Goog­le AdWords, lige­som siden også vil være ide­el at opret­te annon­cer for til rele­van­te mål­grup­per på de soci­a­le medier.

Ende­lig vil siden også være god at med­ta­ge i en ret­ar­ge­ting-kampag­ne, da det høje antal kon­ver­te­rin­ger på siden gør siden ekstra rele­vant at få fle­re besøg til.

På grund af den lave kon­ver­te­ring, er det her sik­kert en side, du har blan­de­de følel­ser over!

Man­ge besø­gen­de, lav kon­ver­te­ring og man­ge besø­gen­de fra de orga­ni­ske søgeresultater

Det her er en af de mere ærger­li­ge sider at have på hjem­mesi­den. For selv om den til­træk­ker man­ge besø­gen­de fra både søge­ma­ski­ner og andre kana­ler, så får ind­hol­det ikke folk til at gøre det, som det var menin­gen. Alt­så er der noget galt med ind­hol­det eller din for­vent­ning til, hvad ind­hol­det er i stand til.

Opda­te­ring af ind­hol­det er nødvendigt

Opdatering af teksten Det behø­ver ikke nød­ven­dig­vis at være ind­hol­det på siden, der er noget galt med. Det kan lige så godt være den hand­ling, du for­ven­ter folk tager, når de har læst ind­hol­det.

Den hand­ling du beder læser­ne op, skal nem­lig stem­me overens med det, som ind­hol­det lover folk, eller hvor godt det klæ­der den besø­gen­de på til at fore­ta­ge hand­lin­gen. For­lan­ger du mere end ind­hol­det kan bære, kon­ver­ter det ikke bort­set fra de mest var­me og inter­es­se­re­de besøgende.

Det kan også være, at den mang­len­de kon­ver­te­ring skyl­des, at folk for­la­der siden via et af de inter­ne eller ekster­ne links i tek­sten, før de får mulig­hed for at kun­ne kon­ver­te­re. Her kan du med for­del tjek­ke Goog­le Ana­ly­ti­cs og se, hvil­ke sider folk går vide­re til fra siden. Det kan give dig en ide om, hvor­vidt de er smut­tet via et link, der sid­der i tek­sten før den for­mu­lar eller andet ele­ment, du vil have læse­ren til at rea­ge­re på.

Det kan selv­føl­ge­lig også være ind­hol­det, den er gal med. Her skal du dog tæn­ke dig godt om, inden du ændrer for radi­kalt på ind­hol­det. Ændrer du for meget, kan det få ind­fly­del­se på pla­ce­rin­gen i søge­re­sul­ta­ter­ne og ind­hol­dets gene­rel­le appe­al til målgruppen.

Vent med at gøre mere ved SEO-arbej­det på siden

Sidens nuvæ­ren­de pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne, samt for­skel­len mel­lem den nuvæ­ren­de tra­fik fra de orga­ni­ske søge­re­sul­ta­ter og antal­let af søg­nin­ger på sidens søge­ord, er en sim­pel indi­ka­tion for sidens poten­ti­a­le for gene­re­re mere tra­fik fra søgemaskinerne.

Med man­ge besø­gen­de fra søge­re­sul­ta­ter­ne tyder meget på, at siden alle­re­de har fået gode pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne. Men uan­set poten­ti­a­let og mulig­he­der­ne for at kom­me høje­re op i søge­re­sul­ta­ter­ne, bør du vend­te med det­te arbej­de, til du har opda­te­ret ind­hol­det på siden, så det kon­ver­te­rer bed­re.

Først når det er på plads, bør du skrue op for SEO-arbej­det på siden igen.

Vent med link­bu­il­din­gen, soci­a­le medi­er og annoncer

Af sam­me grund kan du også lige så godt ven­te med at ind­dra­ge siden mere i den inter­ne link­bu­il­ding, end den alle­re­de er.

Vent også med at køre fle­re opslag på de soci­a­le medi­er og lad være med at annon­ce­re for sidens ind­hold. Beg­ge dele vil ikke være til nogen nyt­te, så læn­ge siden ikke kon­ver­te­rer ordentlig.

Er vej­en øde og tom fra søge­re­sul­ta­ter­ne, kan du godt gå radi­kalt til værks
med opda­te­rin­gen af indholdet.

Man­ge besø­gen­de, lav kon­ver­te­rin­ger og få besø­gen­de fra søgeresultaterne

Det­te sce­na­rie min­der meget om oven­stå­en­de med den for­skel, at det ikke er søge­ma­ski­ner­ne, men en eller fle­re andre hjem­mesi­der, der leve­rer hoved­par­ten af tra­fik­ken til siden.

Det kan beta­le sig at opda­te­re sidens indhold

Her er det vig­tigt at se nær­me­re på, hvad der er årsa­gen til den sto­re tra­fik­mæng­de. Er det en betalt arti­kel som andre sider prom­ove­rer for jer eller en side med rig­tig man­ge besø­gen­de hver dag? Så bør du måske ikke læg­ge det sto­re i det høje besøgstal.

Men er det en helt almin­de­lig hjem­mesi­de eller et onli­ne bran­che-maga­sin, som skri­ver om jer eller blot lin­ker til siden. Så er der god grund til at stu­de­re både mål­grup­pen og deres rela­tion til ind­hol­det nær­me­re. For måske kan det give dig en spæn­den­de ny vin­kel på det emne, ind­hol­det omhand­ler, eller en hel ny mål­grup­pe du ikke have tænkt på.

Se også nær­me­re på hvor godt SEO-arbej­det på siden er, og find årsa­gen til, at siden ikke træk­ker mere tra­fik end den gør via de orga­ni­ske søge­re­sul­ta­ter. Tjek også om der er beslæg­te­de søge­ord, der er fle­re søg­nin­ger på, og som det der­for kun­ne beta­le sig at opti­me­re ind­hol­det imod.

Opdatér så ind­hol­det i for­hold til, hvad du kom­mer frem til oven­for. Måske mang­ler tek­sten den sid­ste afpuds­ning i søge­ma­ski­ne­op­ti­me­rin­gen, eller også kan du med en gen­nem­skriv­ning få den til at ran­ke på et søge­ord med stør­re søge­vo­lu­men på.

Under alle omstæn­dig­he­der bør du ven­te med at udfø­re sel­ve SEO-arbej­det, til du har fun­det ud af, hvor­for siden ikke kon­ver­te­rer ordent­ligt. Det er din vig­tig­ste opga­ve i det­te sce­na­rie. Brug nog­le af de ide­er og for­slag, vi kom med i for­ri­ge scenarie.

Du kan roligt ændre på siden uden at tæn­ke på, om dine ændrin­ger får ind­fly­del­se på sidens nuvæ­ren­de pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne. For den lave tra­fik fra søge­ma­ski­ner­ne tyder på, at siden ikke lig­ger sær­lig godt pla­ce­ret. Så det kan næsten kun bli­ve bedre.

Vent med at prom­ove­re siden til den vir­ker efter hensigten

Som alle­re­de nævnt, behø­ver du ikke arbej­de mere med SEO for siden, før den kon­ver­te­rer ordent­ligt. Og ige­som med det for­ri­ge sce­na­rie er der hel­ler ingen ingen grund til poste ind­læg på de soci­a­le medi­er eller annon­ce­re for siden, før kon­ver­te­rings­ra­ten og antal­let af besø­gen­de fra søge­ma­ski­ner­ne vok­serFørst da kan det beta­le sig at begyn­de at arbej­de vide­re med prom­ove­rin­gen af siden.

En side med næsten ingen besø­gen­de over­ho­ve­det, som kon­ver­te­rer godt, sva­rer til at have en limo­na­de­stand i øde­mar­ken. De kun­der som kom­mer der­ud, køber med garanti.

Få besø­gen­de, høj kon­ver­te­ring og få besø­gen­de fra søgeresultaterne

Her er der oftest tale om sider, der lig­ger godt pla­ce­ret for en long-tail søg­ning. Hvor vidt det er til­fæl­det, kan du nemt fin­de ud af, ved at slå antal­let af måned­li­ge søg­nin­ger op i f.eks. Story­Ba­se. Men det kan også være en side med dår­li­ge pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne, hvil­ket sidens pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne sam­men­holdt med antal søg­nin­ger for sidens vig­tig­ste søge­ord også vil afsløre.

Uan­set hvad der er til­fæl­det, ser det ud til at kon­ver­te­rin­gen vir­ker. Det bety­der, at du enten har en side, du giver dig meget hot­te kun­de­le­ads, for­di der er tale om en long-tail søg­ning. Eller også har siden poten­ti­a­le til at hen­te end­nu fle­re besø­gen­de og der­af føl­gen­de fle­re kon­ver­te­rin­ger hjem til jeres fir­ma, når du har fået siden til at ran­ke bed­re i søgeresultaterne.

En opda­te­ring af ind­hol­det afhæn­ger af pla­ce­rin­gen i søgeresultaterne

Er der tale om en side, der ran­ker godt for en long-tail søg­ning, skal du pri­mært hol­de viden og infor­ma­tio­ner opda­te­ret på siden. Til gen­gæld skal du være mere var­som med, hvor meget du ændrer på siden, så du ikke øde­læg­ger dens gode pla­ce­rin­ger for long-tail søgningen.

Men er der omvendt tale om en side, der lig­ger dår­ligt i søge­ma­ski­ner­ne, bør du gå mere dra­stisk til værks og opti­me­re ind­hol­det, så det giver mest mulig vægt til søge­al­go­rit­mer­ne. Det kan være ved at styr­ke den seman­ti­ske kon­tekst i ind­hol­det eller fyl­de mere ind­hold på siden. Her skal du til gen­gæld være opmærk­som på, ikke at få øde­lagt det, der giver siden dens høje konverteringsrate.

Det gør SEO-arbej­det natur­lig­vis også

På sam­me måde afhæn­ger SEO-arbej­det af sidens pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne. Lig­ger du højt på en long-tail-søg­ning, skal du natur­lig­vis arbej­de for at kom­me helt til tops og ger­ne få siden vist som pla­ce­ring num­mer 0 på Google.

Det sid­ste giver jeres hjem­mesi­de stør­re tro­vær­dig­hed, og gør den til et bed­re valg end de efter­føl­gen­de pla­ce­rin­ger. Men mæng­den af tra­fik fra sådan en infor­ma­tions­boks kan afhæn­ge af, hvor meget af sidens ind­hold, Goog­le væl­ger at vise i infor­ma­tions­bok­sen. Giver det et fyl­dest­gø­ren­de svar på long-tail søg­nin­gen, skal du ikke for­ven­te nær så man­ge besø­gen­de, som hvis tek­sten har en mere tea­sen­de effek på læseren.

Er der omvendt tale om en side, der lig­ger dår­ligt i søge­re­sul­ta­ter­ne for søg­nin­ger med et stort antal søg­nin­ger hver måned, bør du gå all ind og få SEO-opti­me­ret siden ordent­ligt.

En ide­el side at promovere

Uan­set sidens pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne, er den værd at prom­ove­re gen­nem både intern link­bu­il­ding, regel­mæs­si­ge opslag på de soci­a­le medi­er og gen­nem annon­ce­ring. For sidens høje kon­ver­te­rings­ra­te bety­der, at den kan gene­re­re man­ge nye leads til jeres fir­ma, hvis du vel at mær­ke kan få de rig­ti­ge besø­gen­de gen­net hen til siden.

Få det for­kro­me­de over­blik over alle de 5 for­skel­li­ge scenarier

Oven­stå­en­de kan opsum­me­res i neden­stå­en­de tabel, som også er den, vi gen­nem­går i video­en øvest på siden. Vi du have tabel­len og de øvri­ge sli­des fra video­en, kan du sen­de klik­ke på Kon­takt os-knap­pen neden­for og bede om dem. Så sen­der vi dig præ­sen­ta­tio­nen til dig som en PDF-fil.

OBS: Nej, bare rolig . Du bli­ver IKKE til­meldt vores nyhedsbrev!

Her får du det sam­le­de over­blik over, hvor­dan du kan opti­me­re eller gen­bru­ge dit indhold.

Hent den gra­tis
tje­kli­ste med mas­ser af viden, inspira­tion og idéer til at få fle­re salg online!

Med bag­grund i erfa­rin­ger­ne fra titu­sind­vis af lan­dings­si­der opbyg­get af mere end 700 Story­Brand-cer­ti­fi­ce­re­de gui­der over hele ver­den har vi skabt en tje­kli­ste, der fin­der alle de sva­ge punk­ter ved både for­si­den og de vig­tig­ste lan­dings­si­der på dit fir­mas hjem­mesi­de. Det er dem, som koster dig salget.

Test og optimér hver ene­ste af dine vig­tig­ste sider på hjem­mesi­den ved at:

 1. Gen­nem­gå tje­kli­sten over de 7 kri­ti­ske punk­ter, som de fle­ste misser
 2. Reg­ne den pågæl­den­de sides sco­re ud og se, hvor­dan den kla­rer testen
 3. Bru­ge de idéer og den inspira­tion, du får under­vejs, til at for­bed­re konverteringen

Så kan du hur­tigt få øget sal­get og skabt en bed­re ople­vel­se for de besøgende!

 

Tjeklisten til flere salg online

Få fle­re kun­der nu!