fbpx
Vælg en side

Den smar­te onli­ne marketing-løsning

HubS­pot – moto­ren i din con­tent- og e‑mailmarketing

Med HubS­pot får du inte­gre­ret din con­tent- og e‑mail-mar­ke­ting med et effek­tivt salgs­værk­tøj, der gør det nemt at føl­ge hele kun­de­rej­sen på et sted og skræd­der­sy dit mar­ke­ting- og salgs­ar­bej­de præ­cist til hvert enkelt kun­de­em­ne. Sam­ti­dig slip­per du for en mas­se abon­ne­ment­er på slider‑, chat‑, e‑mail- og andre syste­mer. Alt er med i pak­ken! Med HubS­pot og con­tent- og e‑mail­mar­ke­ting-ind­hold fra YES! Mar­ke­ting taber du aldrig et kun­de­em­ne på gul­vet igen.

Effek­ti­ve værk­tø­jer til hele kunderejsen

HubS­pot består af salgs­værk­tø­jet HubS­pot CRM og mål­ret­te­de værk­tø­jer til mar­ke­ting, salg og kun­de­ser­vi­ce. Arbejd mål­ret­tet med hver enkelt kun­de­em­ne i det sam­me værk­tøj gen­nem hele deres kun­de­rej­se, fra de opda­ger jeres ind­hold, beslut­ter sig for at købe, begej­stres over deres kun­de­op­le­vel­se og bli­ver evan­ge­li­ster for dit fir­ma og dets pro­duk­ter og ydelser.

HubS­pot CRM — den afgø­ren­de forskel

HubS­pots ind­byg­ge­de CRM-system er det sam­len­de ele­ment, som sik­rer, at du aldrig taber et kun­de­em­ne. Arbejd mål­ret­tet med hvert enkelt kun­de­em­ne, i ste­det for at sen­de det sam­me ud til alle på dine mai­ling­li­ste. Det giver bed­re mulig­hed for at til­pas­se salgs­ar­bej­det til det enkel­te kun­de­em­ne samt mere struk­tur, bed­re over­blik og et mere effek­tivt salgs- og marketingarbejde.

Arbejd direk­te fra indbakken 

Nem HubS­pot-inte­gra­tion til Gmail, Out­look og andre e-mail­kli­en­ter

Du behø­ver kun e‑mailadressen

HubS­pot fin­der auto­ma­tisk alle til­gæn­ge­li­ge firmaoplysninger

Følg kun­de­em­ner­ne tæt 

Besøg på hjem­mesi­den, åbning og klik på mail m.v. regi­stre­res i systemet

Kom­plet histo­rik på hvert lead 

Mails, noter, til­bud med vide­re regi­stre­res på hvert kundeemne

HubS­pot Mar­ke­ting Hub — Alle lead-gene­re­rings­værk­tø­jer sam­let på et sted

Slip for at skul­le bak­se med at få chat‑, slideins‑, e‑mail­mar­ke­ting- og andre lead-cap­turing syste­mer til at spil­le sam­men, og få en min­dre res­sour­ce­kræ­ven­de og nem­me­re hjem­mesi­de at ved­li­ge­hol­de. HubS­pot sam­ler det hele i et enkelt plu­gin og et effek­tivt salgs­værk­tøj. Det bety­der sam­ti­dig et far­vel til en mas­se faste, måned­li­ge udgifter.

E‑mailmarketingmodul

Opbyg e‑mail­mar­ke­ting-seri­er, seg­mentér i lister og meget, meget mere

Sam­let over­blik over annoncering 

Håndtér annon­ce­ring på Face­book, Ins­ta­gram og Goog­le Ads på et sted

For­mu­la­rer og slideins

Byg for­mu­la­rer, sli­de­ins og popups med nem inte­gra­tion på hjemmesiden

Chat og chatbots

Opbyg effek­ti­ve chat­bots med lead-cap­tu­re og chat direk­te med de besøgende

Følg med fra mobilen

Med HubS­pot-appen til Android og iOS kan du føl­ge med i, hvad dine kun­de­em­ner fore­ta­ger sig med de mails, du sen­der, og hvor­når og hvil­ke sider de besø­ger på din hjem­mesi­de – live når det sker!

Du kan også chat­te med de besø­gen­de på hjem­mesi­den, få over­blik over dit salgs­ar­bej­de, tjek­ke din opga­ve­li­ste, hvor langt du er med dine for­skel­li­ge salgs­mu­lig­he­der, hvor stor din poten­ti­el­le omsæt­ning den­ne måned er og meget, meget mere.

Med HubS­pot har du altid over­blik og kan rea­ge­re på både hen­ven­del­ser og akti­vi­te­ter her og nu. Det luk­ker fle­re salg, og giver kun­der­ne en meget bed­re ople­vel­se med dit firma.

HubS­pot Sales Hub — Ram hvert ene­ste kun­de­em­ne præcist

Skræd­der­sy dit salgs­ar­bej­de præ­cist til hvert enkelt kun­de­em­ne i ste­det for at sky­de med spre­de­hagl. Kva­li­fi­cer, kon­takt og arbejd mål­ret­tet med dine leads. Vælg det rig­ti­ge styk­ke ind­hold eller den rig­ti­ge e‑mailserie, der pas­ser præ­cist til, hvor det enkel­te kun­de­em­ne er kom­met i sin kun­de­rej­se. Følg syste­ma­tisk op, luk sal­get, og giv kun­de­em­net den bed­ste kun­de­op­le­vel­se med dit firma.

Effek­tivt salgsbibliotek

Opbyg et bibli­o­tek af doku­men­ter, mail- og tekst­ska­be­lo­ner for nemt genbrug

Nem pri­o­ri­te­ring af salget

Over­blik over omsæt­nin­gen på hvert lead gør det nemt at pri­o­ri­te­re din tid

Tab aldrig et lead igen

Opret auto­ma­ti­ske opfølg­nings­op­ga­ver på alle mails, opkald og andet salgsarbejde

Book onli­ne i din kalender

Kun­de­em­ner kan boo­ke salgs­mø­der direk­te i din kalen­der fra hjemmesiden

HubS­pot Ser­vi­ce Hub – Gør kun­der­ne til begej­stre­de evangelister

For­øg chan­cer­ne for mer­salg, og giv kun­der­ne en bed­re ople­vel­se med dit fir­mas pro­duk­ter og tje­ne­ster gen­nem en effek­tiv kun­de­ser­vi­ce, et godt sup­port­værk­tøj og mål­ret­tet con­tent mar­ke­ting, der får kun­der­ne til at begej­stres over deres køb. Resul­ta­tet bli­ver fle­re kun­der, som ender med at bli­ve evan­ge­li­ster, der ivrigt prom­ove­rer dit fir­ma til hele deres netværk.

Effek­tiv kundesupport

Håndtér sup­port­sa­ger og andre hen­ven­del­ser med effek­tivt ticket-system

Nem­me­re mer­salg til kunder

For­øg mer­sal­get med mål­ret­te­de after­sa­les content-kampagner

Nem ind­sam­ling af kundecases

Ind­saml mål­ret­tet testi­mo­ni­als og udta­lel­ser fra hjemmesiden

Opbyg egen vidensbase

Mulig­hed for at opbyg­ge egen videns­ba­se og dele den med kunderne

Vi sæt­ter det hele op og udvik­ler alt nød­ven­digt indhold

Med HubS­pot og YES! Mar­ke­ting får du en sam­let pak­ke, der giver dig både moto­ren til at køre dine con­tent- og e‑mailmarketingkampagner, og top­tu­net, fæn­gen­de og kon­ver­te­ren­de ind­hold udvik­let af eks­per­ter i con­tent mar­ke­ting, e‑mailmarkedsføring og copy­wri­ting. Vi sæt­ter det hele op, så det vir­ker, uddan­ner dine med­ar­bej­de­re og læg­ger en effek­tiv strategi.

Få en nøg­le­fær­dig løsning

Vi sæt­ter HubS­pot op, og inte­gre­rer syste­met med hjem­mesi­de og e‑mail

En effek­tiv online-strategi

I sam­ar­bej­de med dig læg­ger vi en effek­tiv con­tent mar­ke­ting-stra­te­gi for firmaet

Top­tu­net, velskre­vet indhold

Vi udvik­ler blo­g­ar­tik­ler, e‑mails, salgstek­ster og alt andet indhold

Uddan­nel­se og sparring

Vi lærer dig og med­ar­bej­der­ne at bru­ge HubS­pot og til­by­der løben­de sparring

Bil­li­ge­re end du tror

Har du hørt om HubS­pot før, tror du sik­kert, det er dyrt. Det er for­di, du kun har hørt pri­sen på den helt sto­re pak­ke til meget sto­re virksomheder.

Rent fak­tisk kan du kom­me i gang med HubS­pot CRM helt gra­tis. Sam­ti­dig får du chat, e‑mailmarketing, sli­de­ins og andre for­mu­la­rer med – dog i en bran­ded, antals­be­græn­set version.

Vil du slip­pe af med bran­din­gen, kan du kom­me i gang med HubS­pot Mar­ke­ting Star­ter eller Sales Star­ter for 350 kro­ner pr. bru­ger om måne­den. Sam­ti­dig kan du vin­ke far­vel til en mas­se af de beta­ling­s­tje­ne­ster, du anven­der til at kapre leads på din hjem­mesi­de med – og slip­per af med bran­din­gen af værktøjerne.

Til sam­men­lig­ning koster det måned­li­ge abon­ne­ment på et til­sva­ren­de CRM-system næsten tre gan­ge så meget om måne­den pr. bru­ger – og så skal du sta­dig ud at købe alle lead-gene­re­rings­værk­tø­jer­ne til hjem­mesi­den ved siden af.

HubS­pot Solu­tions Sales Partner

YES! Mar­ke­ting er cer­ti­fi­ce­ret salgs­part­ner for HubS­pot. Det bety­der, at vi har den nød­ven­di­ge viden og erfa­ring med HubS­pot, og hvor­dan syste­met sæt­tes op og inte­gre­res. Sam­ti­dig har vi mulig­hed for at træk­ke på HubS­pots egne eks­per­ter, hvis du har brug for yder­li­ge­re inte­gra­tio­ner og tilpasninger.

Ja tak, kon­takt mig om HubSpot

Vil du vide mere om, hvad HubS­pot og YES! Mar­ke­ting kan gøre for din onli­ne markeds­føring? Så udfyld for­mu­la­ren her­un­der, eller book et ufor­plig­tend­de onli­ne møde læn­ge­re nede på siden.

Lad os så kom­me i gang!

Book onli­ne møde om  HubS­pot nu!

Vil du også have en mere intel­li­gent con­tent- og e‑mailmarketing, der effek­tivt og mål­ret­tet kan til­træk­ke, fast­hol­de, kon­ver­te­re og begej­stre kun­der gen­nem skræd­der­sy­et markeds­føring og salg? Så kon­takt os i dag, eller book et onli­ne møde med os nu!