fbpx
Vælg en side

Hvor man­ge ord skal jeg skri­ve for at ran­ke på mit søgeord

I prin­cip­pet bur­de du kun­ne udkon­kur­re­re dine kon­kur­ren­ter ved at have mere tekst på din hjem­mesi­de eller webs­hops sider end kon­kur­ren­ter­ne. Men da Goog­le dels tager man­ge fak­to­rer under over­vej­el­se, når de bereg­nin­ger din sides pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne, og dels er ble­vet bed­re til at vur­de­re kva­li­te­ten af den tekst, der er på sider­ne, er det kun muligt at bru­ge den­ne meto­de, hvis den tekst du har på siden, er af en ordent­lig kva­li­tet. Her giver vi dig opskrif­ten på, hvor­dan du ska­ber det rig­ti­ge ind­hold til at ran­ke bedst muligt i søgeresultaterne.

Ide­en med at have mere tekst og ind­hold om søge­or­det end kon­kur­ren­ter­ne, er der sådan set ikke noget i vej­en med. Man skal bare huske på, at Goog­le ikke kun tager høj­de for en enkelt para­me­ter som f.eks. antal ord på siden, men tager man­ge for­skel­li­ge fak­to­rer med, når de skal kal­ku­le­re din sides pla­ce­ring i søgeresultater.

“Det hand­ler ikke bare om at have man­ge ord, men have kva­li­tet­stekst der giver folk svar på deres spørgs­mål og ska­ber over­blik over emnet” 
Bea­te Grandahl 

Hvor­for have fle­re ord end konkurrenterne?

Ide­en om man­ge ord på siden, byg­ger på, at for at give sine bru­ge­re den bed­ste ople­vel­se med at bru­ge deres søge­ma­ski­ne, sen­der Goog­le deres bru­ge­re i ret­ning af de hjem­mesi­der, der har mest kva­li­ta­tivt ind­hold om det søge­ord, bru­ger­ne har søgt på. Det vur­de­rer Goog­le bl.a. på bag­grund af,

 • hvor højt i web­s­te­dets side­hie­rar­ki siden med søge­or­det er placeret,
 • hvor man­ge sider på siden, der ran­ker for det­te og beslæg­te­de søge­ord, samt
 • hvor man­ge ord, der til­sam­men er på de pågæl­den­de sider.

Så når du plan­læg­ger en arti­kel om et bestemt søge­ord – eller en pro­dukt­tekst om et bestemt pro­dukt – kan det godt beta­le sig at tjek­ke de kon­kur­re­ren­de sider ud og se, hvor man­ge ord de har skre­vet om det sam­me søge­ord eller pro­dukt og hvor i side­hie­rar­ki­et sider­ne er pla­ce­ret. Der­ef­ter går du så efter en høje­re eller sam­me pla­ce­ring for søge­or­det i din hjem­mesi­des hie­rar­ki og fle­re ord på siden end konkurrenterne.

Skriv mere end konkurrenten

Ide­en er alt­så at mæng­den af tekst på siden for det enkel­te søge­ord, kom­mer an på hvor stor kon­kur­ren­cen på søge­or­det er og hvor meget ind­hold, jeres nær­me­ste kon­kur­ren­ter i søge­re­sul­ta­ter­ne har.

Har din nær­me­ste kon­kur­rent f.eks. skre­vet 600 ord om et søge­ord eller et pro­dukt – og jeres sites ellers er nogen­lun­de lige­vær­di­ge i ranking – så ska­der det bestemt ikke, hvis du skri­ver 800‑1000 ord om det sam­me søge­ord. Det vil bestemt tæl­le til din for­del i Goog­les optik – hvis bare tek­sten er af en ordent­lig kvalitet.

Hav fle­re sider end konkurrenten

Det kan også være en god ide, at under­sø­ge hvor man­ge sider om det pågæl­den­de og beslæg­te­de søge­ord, dine nær­me­ste kon­kur­ren­ter ran­ker på hos Goog­le. Det kan du gøre ved at søge på det pågæl­den­de søge­ord på Goog­le og til­fø­je “site:” og så webadres­sen på det site, du ønsker at undersøge.

Skal du øge dine mulig­he­der for at out­ran­ke kon­kur­ren­ten fuld­stæn­dig, skal du helst have fle­re sider om søge­or­det og beslæg­te­de ord og ter­mer end dem – og helst have fle­re ord på hver side end kon­kur­ren­ten! Så har du for­bed­ret chan­cer­ne for at bli­ve vist i søge­re­sul­ta­ter­ne før konkurrenterne.

Iføl­ge tyske Sear­ch­Me­tri­cs’ efter­hån­den et år gam­le ranking-fak­tor ana­ly­se (her­over), er det gen­nem­snit­li­ge antal ord i tek­ster­ne på de sider, der ran­ker i Top 10 på en given søg­ning i Goog­le, ste­get fra 975 ord i 2014 til 1285 ord i 2015. Her skal du være opmærk­som på, at gen­nem­snit­tet hjæl­pes på vej af, at det er al den tekst, der er på siden, inkl. menu­er, even­tu­el side­bar og foo­ter-områ­der, der reg­nes med. Sel­ve artik­len på siden kan alt­så i prak­sis være på et lidt lave­re ordantal. 
Andre kil­der, f.eks. Back­lin­ko’s ana­ly­se af en mil­li­on webs­i­der (her­over), angi­ver end­nu høje­re gen­nem­snit­li­ge vær­di­er. Her lig­ger ord­an­tal­let i top 20 nær­me­re 2000 ord end 1200 som hos SearchMetric. 

Mere tekst, min­dre kvalitet

Den­ne til­gang har sendt antal­let af ord på net­tet på him­mel­flugt – men bare uden hen­syn­ta­gen til kva­li­te­ten af tek­sten. Man­ge tek­ster er på det nær­me­ste rent lirum­larum, der bestemt ser ud til at være skabt mere for Goog­les skyld end de besøgendes.

Det har natur­lig­vis hevet det gen­nem­snit­li­ge antal ord op på de sider, der ran­ker i top 30. For­skel­len mel­lem de højst og lavest pla­ce­re­de er næsten helt udjæv­net. Det vil sige, at du skal have meget tekst på sider­ne, bare for at have en god chan­ce for at kom­me op i top 30 overhovedet.

Lan­ge tek­ster er ble­vet en stan­dard på net­tet og det har på det nær­me­ste udvan­det antal­let af ord som ranking­fak­tor i top­pen af søge­re­sul­ta­ter­ne. Ikke at du kan kla­re dig med min­dre antal ord – nej, du skal have mere kva­li­tet ind i teksten.

Det lil­le knæk på kur­ven i toppen

Ser vi nær­me­re på de to meget for­skel­li­ge kur­ver fra hen­holds­vis Sear­ch­Me­tric og Back­lin­ko over antal ord på siden i top­pen af søge­re­sul­ta­ter­ne, bemær­ker vi, at der er en ting, de er eni­ge om. Den side der ran­ker højest på et søge­ord har oftest et lidt min­dre ord­an­tal på siden end de næste pla­ce­rin­ger på side 1 i søge­re­sul­ta­ter­ne. Men der­ef­ter udvik­ler kur­ver­ne sig meget for­skel­ligt, hvil­ket højst sand­syn­lig­vis skyl­des for­skel­len i to bag­ved­lig­gen­de ana­ly­ser – men det er en helt anden historie.

Det der er inter­es­sant, er, hvad der er årsa­gen til knæk­ket i top­pen. Det skyl­des højst sand­syn­lig­vis Goog­les diver­si­tetsal­go­rit­me, som sør­ger for, at du får præ­sen­te­ret fle­re seman­tisk eller på anden måde for­skel­li­ge til­gan­ge til det søge­ord du har søgt på.

Her tyder Sear­ch­Me­tri­cs’ kur­ve med fle­re og fle­re ord på sider­ne frem til den sid­ste pla­ce­ring på side 1 i søge­re­sul­ta­ter­ne, at Goog­le væl­ger den mest kva­li­ta­ti­ve – og der­for ofte­re lidt kor­te­re tekst til at lig­ge øverst, og der­ef­ter lidt læn­ge­re og der­for for­ven­te­lig mere uddy­ben­de sider om søge­or­det på de næste pla­ce­rin­ger. Der­ved kan du få et godt over­blik over emnet ved at læse siden på før­ste­plad­sen og få fyldt fle­re detal­jer på ved at læse de næste placeringer.

Hvor­dan måler Goog­le kva­li­te­ten af en tekst

Så tekst­kva­li­te­ten har alt­så reelt set ind­fly­del­se på din sides pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne. Det er ikke ord­an­tal­let ale­ne, end­s­kønt – som vi alle­re­de har set – net­op ord­an­tal­let skal være højt nok, for at du i det hele taget har en chan­ce for at kom­me op top 30.

Men hvor­dan måler Goog­le kva­li­te­ten af en tekst og kan de måle kva­li­te­ten af tek­sten på andet end de sto­re hovedsprog?

For nu at tage det sid­ste først, så bru­ger Goog­le en ræk­ke måle­punk­ter, der ikke afhæn­ger af for­stå­el­sen af spro­get, men kan tæl­les op i tek­sten i form af antal ord i sæt­nin­ger­ne, antal sæt­nin­ger i afsnit­te­ne og antal punk­top­stil­lin­ger. Så på den front er det lidt lige­gyl­digt, om tek­sten er skre­vet på dansk eller et af de sto­re hovedsprog.

Når det kom­mer til den seman­ti­ske ana­ly­se af tek­sten, er den klart bed­re på de sto­re hoved­sprog, men selv små sprog som dansk ken­der Goog­le gram­ma­tik­ken for og de er ble­vet meget bed­re til semantikken.

Det er der­for, at du ikke læn­ge­re behø­ver at bru­ge for­kert bøj­ning af et søge­ord i dine tek­ster, for at være sik­ker på, at Goog­le ran­ker din side for det. Hvor­for seman­tik­ken er vig­tig, ser vi nær­me­re på lige om lidt.

Boun­ce­ra­ten afslø­rer om tek­sten er skre­vet for mennesker

Sidens boun­ce­ra­te er en af de vig­ti­ge fak­to­rer, som Goog­le bru­ger til at pla­ce­re din side mest kor­rekt i søge­re­sul­ta­ter­ne. Den viser noget om tek­stens rele­vans for søge­or­det, samt hvor­vidt der i det hele taget er en læse­vær­dig tekst for men­ne­sker på siden.

En høj boun­ce­ra­te – alt­så at bru­ger­ne kom­mer hur­tigt til­ba­ge til søge­re­sul­ta­ter­ne igen efter et besøg på siden eller hur­tigt klik­ker vide­re til noget andet fra siden – er en klar indi­ka­tion på, at din side er

 • Irre­le­vant for søgningen
 • Ikke til­by­der tekst af ordent­lig kvalitet.

Så det er end­nu en god grund til at have rele­vant tekst og andet ind­hold af høj kva­li­tet på din side.

Tek­stens læs­bar­hed har betydning

Tek­stens læs­bar­hed er en vig­tig indi­ka­tor for kva­li­te­ten af tek­sten set med Goog­les øjne. Her bru­ger de det såkald­te Flesch-tal, der er en form for lix-bereg­ning, der angi­ver tek­stens læs­bar­hed som et tal mel­lem 0 og 100. Jo høje­re vær­di­en er, jo let­te­re er tek­sten at læse. Alt­så er høje vær­di­er en god ting i mod­sæt­ning til lix-tal­let, der helst skal være så lavt som muligt.

Sam­ti­dig kig­ger Goog­le på antal­let af mel­lem­ru­brik­ker i tek­sten (H2’ere) og hvor meget tekst, der er under hver mel­lem­ru­brik. Har du meget over 300 ord under hver mel­lem­ru­brik, begyn­der Goog­le at løf­te øjenbrynene.

Ende­lig bru­ger Goog­le Hum­m­ing­bird- og andre algo­rit­mer til at vur­de­re, hvor tid­ligt i tek­sten du omhand­ler det, der er ble­vet søgt på. Der­for er det en rig­tig god ide at have søge­or­det og rela­te­re­de ter­mer og ord ført i tek­sten. Sam­ti­dig er det en god ide at bru­ge den jour­na­li­sti­ske nyheds­tre­kant, når du skal dis­po­ne­re din tekst, så du får pla­ce­ret det vig­tig­ste først i teksten.

Brug even­tu­elt også long­tail søg­nin­ger der jo oftest er udfor­met som spørgs­mål til at mål­ret­te tek­sten med og besvar disse.

Antal­let af punk­top­stil­lin­ger har ind­fly­del­se på din placering

Goog­le bru­ger antal­let af punk­top­stil­lin­ger i tek­sten til at vur­de­re, hvor god din tekst er til at give over­blik over det emne, du skri­ver om. Det er Sear­ch­Me­tri­cs og Backlinko’s ana­ly­ser også eni­ge om.

Har du man­ge punk­top­stil­lin­ger på siden, er der stør­re chan­ce for, at Goog­le vur­de­rer, at kva­li­te­ten af din tekst er høj. Iføl­ge Sear­ch­Me­tri­cs ana­ly­se skal du helst op omkring 17–18 punk­ter, for at give den­ne fak­tor størst mulig vægt. Punk­ter­ne må dog ger­ne må være for­delt over fle­re grup­per punk­top­stil­lin­ger på siden.

Får styr på semantikken

Det er efter­hån­den læn­ge siden, at det var nok bare at bru­ge søge­or­det ofte nok i tek­sten, for at kom­me til at ran­ke for det. Fak­tisk viser både Back­lin­ko og Sea­ch­Me­tri­cs ana­ly­ser, at søge­or­det som fak­tor for sidens pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne får min­dre og min­dre betydning.

I ste­det læg­ges væg­ten i høj grad på seman­tik­ken og det rig­ti­ge ord­valg. Det bru­ger Goog­le til at sik­re sig, at din side er et rele­vant søge­re­sul­tat, der sva­rer til den hen­sigt, bru­gen har haft med fore­ta­ge søgningen.

Har et søge­ord fle­re betyd­nin­ger, bru­ger Goog­le syno­ny­mer, nært beslæg­te­de ord og rela­te­re­de ter­mer i tek­sten til at reg­ne ud, hvil­ken betyd­ning søge­or­det har i din tekst, så de er sik­ker på, at den stem­mer overens med den betyd­ning, søge­or­det har i den søg­ning, de skal fin­de søge­re­sul­ta­ter til.

Sam­ti­dig bru­ger Goog­le såkald­te evi­den­sord til at gen­nem­skue kva­li­te­ten og hvil­ket niveau viden i tek­sten er på. Det bety­der, at Goog­le har en for­vent­ning om at fin­de bestem­te ord i for­hold til søge­or­dets betyd­ning i tek­sten og hvor høj kva­li­tet din tekst er af. Dis­se kan rent seman­tisk også være med til at for­tæl­le noget om tek­stens kva­li­tet og niveau.

Goog­le har opbyg­get en enorm viden om hvil­ke evi­den­sord, rela­te­re­de ter­mer og syno­ny­mer, de skal for­ven­te at fin­de i tek­ster ved at træv­le inter­net­tet igen­nem. Er de pågæl­den­de ord ikke at fin­de i tek­sten, er den ikke rele­vant for søgeordet.

Hvad er evi­den­sord og rela­te­re­de termer

For­skel­len på evi­den­sord og rela­te­re­de ter­mer er, at evi­den­sord skal være en del af tek­sten, for at tek­sten har en ordent­lig kva­li­tet, mens rela­te­re­de ord og syno­ny­mer er med til at afgø­re, hvil­ken sam­men­hæng søge­or­det anven­des i.

Tager vi f.eks. et ord som ”iPho­ne” vil Goog­le for­ven­te at ord som ”Apple”, ”tele­fon” og måske også ”mobil” er en del af tek­sten. Det er evi­den­sord for, at vi rent fak­tisk skri­ver noget for­nuf­tigt om en iPho­ne og ikke bare har en mas­se vrøv­le­tekst med iPho­ne strø­et ned gen­nem tek­sten, for at kom­me til at ran­ke for det­te søgeord.

For at være sik­ker på hvil­ken sam­men­hæng vi omta­ler iPho­nen i, kan vi væl­ge ord som ”tek­no­lo­gi” og ”plat­form”, hvis vi taler om iPho­nen i rela­tion til typer af mobil­te­le­fo­ner, mens et ord som ”app” kan anty­de, at vi skri­ver om for­skel­li­ge pro­gram­mer til iPho­nen og ”iOS”, at vi taler om styresystemet.

De høje­ste pla­ce­rin­ger har seman­tik­ken i orden

Iføl­ge Sear­ch­Me­tri­cs ana­ly­se er såvel evi­den­sord som rela­te­re­de ord væsent­ligt ofte­re til ste­de i de højest pla­ce­re­de søge­re­sul­ta­ter. Så der­for er det vig­tigt, at du har dis­se ord med i tek­sten og ikke bare tæn­ker på at få brugt søge­or­det i alle muli­ge kun­sti­ge sam­men­hæn­ge i din tekst.

Sørg for at have så til­pas man­ge evi­den­sord med på siden, at Goog­le kan se, du skri­ver noget for­nuf­tigt om søge­or­det. Det kom­me helt auto­ma­tisk, hvis du skri­ver en kva­li­ta­tiv tekst og ikke bare en gang slud­der. Sam­ti­dig skal der være så man­ge rela­te­re­de ter­mer og syno­ny­mer, at Goog­le kan reg­ne sam­men­hæn­gen ud.

Kor­rekt sprog­brug hjæl­per ikke kun Goog­le, men også os men­ne­sker. For det er nøj­ag­tigt de sam­me fak­to­rer, vi mere eller min­dre bevidst bru­ger til at afgø­re, om vi har fun­det en side med tekst af høj kva­li­tet eller en splog-arti­kel af lav kva­li­tet, hvor det tit er svært at hit­te hoved og hale i tek­sten end­si­ge fin­de en for­nuf­tig sam­men­hæng mel­lem søge­or­det og det, der reelt står på siden.

Tje­kli­ste

 • Sørg for at tek­sten ikke er på under 1000 til 2000 ord for have de bed­ste mulig­he­der for at kom­me i top 30
 • Skriv mere og ger­ne meget mere kva­li­tet­stekst om søge­or­det end konkurrenterne
 • Pla­cér siden på høj­de med eller høje­re i side­hie­rar­ki­et end kon­kur­ren­ter­ne gør
 • Skriv en kva­li­tet­stekst der giver mening for men­ne­sker – Goog­le måler det på bounceraten
 • Dis­ponér tek­sten med man­ge mel­lem­ru­brik­ker (H2’ere), så den er nem at få over­blik over
 • Hav aldrig mere end mak­si­mum 300 ord under hver mellemrubrik
 • Sørg for at ”sva­re på søg­nin­gen” først i tek­sten og at sæt­te det vig­tig­ste først i teksten
 • Brug even­tu­elt long­tail søg­nin­ger til at mål­ret­te tek­sten med
 • Sørg for en god læs­bar­hed af tek­sten ved at bru­ge kor­te afsnit, kor­te sæt­nin­ger, kor­te ord etc.
 • Bru­ge man­ge punk­top­stil­lin­ger for at ska­be over­blik over delemner
 • Brug rela­te­re­de ter­mer og syno­ny­mer for søge­or­det, så Goog­le kan gen­nem­skue den sam­men­hæng søge­or­det ind­går i
 • Brug de rig­ti­ge evi­den­sord for at give Goog­le bed­re mulig­hed for at vur­de­re kva­li­te­ten af teksten.

Skal du have hjælp til at skri­ve tek­ster, der ran­ker godt i søgemaskinerne?

Som du kan se, er det en god ide at skri­ve lan­ge tek­ster om sine vig­tig­ste søge­ord. Men det skal være kva­li­tet­stek­ster med det rig­ti­ge ind­hold og det for­nød­ne over­blik og med det rig­ti­ge ord­valg, ikke bare en slud­der for en sladder.

Selv om det kom­mer natur­ligt for de fle­ste, der er godt inde i de pro­duk­ter de sæl­ger, eller har god viden om det emne, de beskæf­ti­ger sig med, så kan ind­sig­tens for­ban­del­se tit spæn­de ben for evner­ne til at for­mid­le emnet til lægfolk.

Det er her vi kom­mer ind i bil­le­det og som uden­for­stå­en­de kan hjæl­pe dig med at få præ­sen­te­ret dit ind­hold og skre­vet din tekst, så dine sider kom­mer til at ran­ke bedst muligt i søgemaskinerne.

Så kon­takt os i dag ved at rin­ge på 29 72 55 73, sen­de en mail på info@yes-marketing.dk eller ved at klik­ke på Kon­takt os-knap­pen her­un­der. Så kan vi få os en snak om, hvor­dan vi kan hjæl­pe dig med at få dine sider til tops i Google.