fbpx
Vælg en side

Er bud­ska­bet klart,
står kun­der­ne parat!

Hvis dit bud­skab er klart og vir­ker rele­vant på mål­grup­pen, skal den nok lyt­te. Hvor­dan du sik­rer det, får du et par tips til i den­ne artikel.

Af Ben­ny Chri­sten Grandahl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, YES! Mar­ke­ting

Din hjem­mesi­de kan være lige så flot og smart desig­net, det skal være. Og inde­hol­de alt den viden og alle de tek­ni­ske finur­lig­he­der om dine pro­duk­ter og dit brand, som du kan kom­me op med. Uden at du får solgt noget som helst!

For sand­he­den er, at folk ikke køber de bed­ste pro­duk­ter! Nej, de køber dem, de hur­tigst kan for­stå. Dem der er beskre­vet, så det er klart og tyde­ligt for enhver, hvil­ke for­de­le pro­duk­tet giver, og hvor­for det er rele­vant for dem, der læser med.

De, der siger det rent ud, løber med kunderne

Det fir­ma, der kom­mu­ni­ke­rer deres bud­skab tyde­ligst til mål­grup­pen, er dem, der løber med ordren. Det kan sag­tens være, at du har et meget bed­re pro­dukt. Men det opda­ger mål­grup­pen aldrig. For de har alle­re­de købt hos kon­kur­ren­ten med det kla­re­ste budskab.

Men hvor­for er det sådan?

Jo, det skyl­des, at den del af hjer­nen, der kal­des kryb­dyrs­hjer­nen altid:

  1. Foku­se­rer på at hol­de dig i live
  2. Væl­ger det, den for­står først
Hjernen sparer på kræfterne, så den kan sikre din overlevelse, hvis du pludselig bliver truet!

Dis­se to meget enk­le reg­ler har holdt os i live lige siden urti­den. For der­ved kan kryb­dyr­hjer­nen altid nemt og hur­tigt vur­de­re, om det du ser på lige nu, er en trus­sel, eller noget du kan spi­se. Eller i det mind­ste er ufarligt.

Så hvis dit bud­skab ikke har noget med læse­rens over­le­vel­se eller andre vig­ti­ge behov at gøre, får du dem aldrig til at lyt­te. Der er aldrig nogen, der har fået mad på bor­det, for­di de har hand­let med et fir­ma, der har over 30 års erfa­ring, 4.000 ansat­te i 11 lan­de og en erhverv­sken­dis som for­mand for bestyrelsen.

Og når vores kryb­dyr­hjer­ne hele tiden har travlt med at skul­le scan­ne omgi­vel­ser­ne for trus­ler eller føde, mag­ter den sim­pelt­hen ikke også at skul­le bru­ge en mas­se men­tal ener­gi på at for­stå kom­pli­ce­re­de ting.

Så den løs­ning, kryb­dyr­hjer­nen først kan for­stå – og som ikke vir­ker som en trus­sel – er den, den væl­ger. Alt andet bli­ver valgt fra, for­di det vil kræ­ve for meget tid og kræ­ve alt for meget ener­gi at forstå.

For­mulér dit bud­skab, så det bli­ver en læk­ker­bi­sken for krybdyrhjernen

For­di kryb­dyr­hjer­nen altid foku­se­rer på vores over­le­vel­se, skal du beskri­ve, hvor­dan det du sæl­ger, hjæl­per dine kun­der med at over­le­ve – eller i det mind­ste giver dem en mere tryg eller let­te­re hver­dag. Eller giver dem stør­re anse­el­se, får dem til at se mere intel­li­gen­te ud, eller skaf­fer dem den for­frem­mel­se, de har jag­tet så læn­ge. Så skal de nok lyt­te til dig.

For ikke at udmat­te kryb­dyr­hjer­nen er det også vig­tigt, at du ikke bru­ger en mas­se krudt på at for­tæl­le folk, hvor smart, dyg­tig og belært du er. Eller hvor avan­ce­ret og utro­lig raf­fi­ne­ret dine pro­duk­ter eller ydel­ser er. Eller dyk­ker ned i alle muli­ge tek­ni­ske detal­jer, for­di du tror, det vil over­be­vi­se kun­den om, at I er det rig­ti­ge valg.

I ste­det opnår du det helt stik mod­sat­te. Kun­der­ne hol­der op med at læse og op med at lyt­te, for­di det kræ­ver for meget ener­gi at for­stå det, du skriver.

Skal hjernen først bruge kalorier på at forstå, hvad der står skrevet, slår den hurtigt fra.

Hvis du for­vir­rer, er det en forbier

Så skal du kom­mu­ni­ke­re klart og tyde­ligt, skal det du skriver:

  • Over­be­vi­se kun­der­ne om, at dit bud­skab er vig­tigt for deres over­le­vel­se, tryg­hed eller anseelse
  • Være beskre­vet så enkelt og let­for­stå­e­ligt, at de ikke skal bru­ge en mas­se ener­gi på at for­stå det

Der­ved opnår du også, at folk meget let­te­re kan huske, hvad det er for pro­duk­ter og tje­ne­ster, du sæl­ger. Og hvor­når de har brug for dem. Det er smart for dig, den dag kun­der­ne rent fak­tisk står i en situ­a­tion, hvor de har brug for præ­cis det, du sælger.

Prøv engang at tjek­ke din egen hjem­mesi­de, og stil dis­se tre spørgs­mål til alt, hvad du har skrevet:

  1. Får tek­sten mit pro­dukt til at vir­ke vig­tigt for kun­der­nes ”over­le­vel­se”?
  2. Er al tekst skre­vet så enkelt, at det er nemt og enkelt at forstå?
  3. Kan dine kun­der nemt huske og for­stå, hvad det er, du sælger?

Hver gang det, du skri­ver, for­vir­rer, er det en forbier!

Sker det alt for man­ge ste­der, er det en god idé at tage fat i os!

Hent den gra­tis
tje­kli­ste med mas­ser af viden, inspira­tion og ide­er til at få fle­re salg online!

Med bag­grund i erfa­rin­ger­ne fra titu­sind­vis af lan­dings­si­der opbyg­get af mere end 700 Story­Brand cer­ti­fi­ce­re­de gui­des over hele ver­den, har vi skabt en tje­kli­ste, der fin­der alle de sva­ge punk­ter ved både for­si­den og de vig­tig­ste lan­dings­si­der på dit fir­mas hjem­mesi­de. Det er dem, som koster dig salget.

Test hver ene­ste siden for sig, ved at:

  1. Gen­nem­gå tje­kli­sten over de 7 kri­ti­ske punk­ter, de fle­ste misser
  2. Reg­ne lan­dings­si­dens sco­re ud, og se, hvor­dan den kla­rer testen
  3. Få mas­ser af ide­er og inspira­tion til at for­bed­re konverteringen

Så kan du hur­tigt få øget sal­get og skabt en bed­re ople­vel­se for de besøgende!

 

Tjeklisten til flere salg online

Få fle­re kun­der nu!