fbpx
Vælg en side

Kun­de­rej­sens vig­tig­ste spørgs­mål

Kun­de­rej­sen har en cen­tral betyd­ning for, hvad du skal byg­ge dine con­tent mar­ke­ting kampag­ner op omkring. Spørgs­må­let er bare, hvad det er, kun­der­ne ønsker svar på i løbet af de for­skel­li­ge faser af deres kun­de­rej­se. Læs her, hvor­dan du fin­der ud af det.

Kort for­talt beskri­ver kun­de­rej­sen hele pro­ces­sen, fra et kun­de­em­ne erken­der beho­vet for pro­duk­ter eller ydel­ser, som dem du sæl­ger i din for­ret­ning, over deres afsøg­ning af mar­ke­det for løs­nin­ger, og frem til de væl­ger at købe hos dit fir­ma – eller hos en konkurrent.

Ved at skræd­der­sy ind­hold og kampag­ner, der pas­ser præ­cist til hver enkelt fase i dine kun­ders kun­de­rej­se, kan du mål­ret­tet flyt­te dem frem gen­nem kun­de­rej­sen, så de ender med at bli­ve kun­der i din forretning.

Kun­de­rej­sen – 3 eller 5 faser

For de fle­ste fir­ma­er og mar­ke­ting­bu­reau­er slut­ter kun­de­rej­sen ved sel­ve købet. Det er fak­tisk en fejl.

For ved at fort­sæt­te med at begej­stre dine kun­der med godt ind­hold efter købet, kan du mål­ret­tet arbej­de på at trans­for­me­re dem til deci­de­re­de evan­ge­li­ster for dit fir­ma. Der­for inde­hol­der den kun­de­rej­se, vi arbej­der med hos os, ikke kun de sæd­van­li­ge tre før­ste faser, de fle­ste opde­ler kun­de­rej­sen i. Den består af hele 5 faser:

Erken­del­se

Her erken­der kun­den, at han eller hun står med en udfor­dring, et pro­blem eller et behov, der er brug for en løs­ning af med den type pro­duk­ter eller ydel­ser, dit fir­ma sælger.

Over­vej­el­se

I den­ne fase under­sø­ger kun­den, hvil­ke for­skel­li­ge løs­nin­ger der er på mar­ke­det, som kan give det ønske­de udbyt­te for kun­den eller den­nes firma.

Beslut­ning

Her beslut­ter kun­den sig for, hvil­ke fir­ma­er der til­by­der den mest brug­ba­re og øko­no­misk gun­sti­ge løs­ning og kon­tak­ter dis­se for at afgø­re, hvil­ket fir­ma de skal vælge.

Fast­hol­del­se

I løbet af fast­hol­del­ses­fa­sen over­be­vi­ses kun­den om, at det vil være for­mål­stjen­ligt at købe udvi­del­ser, ekstraud­styr eller tje­ne­ster til den valg­te løs­ning hos dit firma.

Begej­string

Her udvik­ler kun­den sig til evan­ge­list, på grund af de gode ople­vel­ser med ind­hold og kun­de­ser­vi­ce dit fir­ma har givet. Der­for anbe­fa­ler de fir­ma­et til andre i deres netværk.

Udgangs­punk­tet for al mar­ke­ting, salg og service

Ved at udvi­de kun­de­rej­sen med de sid­ste to faser, bli­ver den udgangs­punk­tet for alle dine con­tent mar­ke­ting-kampag­ner, hele din inbo­und salgsind­sats og den måde, du ser­vi­ce­rer dine kun­der på, efter de har fore­ta­get et køb hos dig.

Der­for er det vig­tigt at ken­de de enkel­te kun­de­ty­pers (mål­grup­pers) kun­de­rej­se ind­gå­en­de. Der­ved kan du skræd­der­sy hver ene­ste inter­ak­tion, som både poten­ti­el­le, frem­ti­di­ge og nuvæ­ren­de kun­der har med dit fir­ma, så den pas­ser præ­cist til det sted, de befin­der sig på deres kun­de­rej­se. På den måde er du sik­ker på, at du altid giver dem den bed­ste ople­vel­se med både dit ind­hold, dit fir­ma og dets pro­duk­ter eller ydelser.

Ken­der du de enkel­te kun­de­ty­pers (mål­grup­pers) kun­de­rej­se ind­gå­en­de, kan du skræd­der­sy hver ene­ste inter­ak­tion, som både poten­ti­el­le, frem­ti­di­ge og nuvæ­ren­de kun­der har med dit firma.

Ved at møde kun­de­em­ner og kun­der dér hvor de er, kan du alt­så nem­me­re til­træk­ke, fast­hol­de, kon­ver­te­re og begej­stre dem. Sam­ti­dig får de stør­re til­lid til dit fir­ma og stør­re auto­ri­tet omkring jeres fag­lig­hed og eks­per­ti­se under­vejs. Det hjæl­per på sigt med til at gøre deres valg af leve­ran­dør nem­me­re – og gør det nem­me­re for dig at luk­ke sal­get. Og meget nem­me­re at ser­vi­ce­re og begej­stre kun­der­ne efter købet.

Sådan defi­ne­rer du kunderejsen

Kun­de­rej­sen defi­ne­res indi­vi­du­elt for hver af de mål­grup­per eller kun­de­seg­men­ter, som du ser­vi­ce­rer. Her kan der være sto­re for­skel­le på de for­skel­li­ge mål­grup­per, alt efter

 • om du arbej­der inden for B2B- eller B2C-markedet,
 • hvil­ken bran­che mål­grup­pen tilhører,
 • hvil­ke orga­ni­sa­tions­struk­tur der er almindelig
 • din for­ret­nings­mo­del, pris­sæt­ning, produkttype

og andre rele­van­te faktorer.

En per­so­na defi­ne­rer ikke ale­ne demo­gra­fisk, men også følel­ses- og inter­es­se­mæs­sigt, en gen­nem­snit­lig per­son i målgruppen.

Byg en persona

Typisk fore­går beskri­vel­sen af hver enkelt mål­grup­pe ved, at du ska­ber en fik­tiv karak­ter – en per­so­na – for hver af dine mål­grup­per. Per­so­na­en defi­ne­rer ikke ale­ne demo­gra­fisk, men også følel­ses- og inter­es­se­mæs­sigt, en gen­nem­snit­lig per­son i målgruppen.

For hver per­so­na defi­ne­rer du en kun­de­rej­se, som den typisk vil se ud for den pågæl­den­de mål­grup­pe. Hver per­so­nas kun­de­rej­se består af de sam­me 5 trin. Men der kan være meget sto­re for­skel­le på:

 • deres inten­tion eller til­gang til det pågæl­den­de trin,
 • de spørgs­mål, som mål­grup­pen har brug for svar på,
 • den infor­ma­tion, de har brug for til at kun­ne træf­fe beslutninger

på de for­skel­li­ge trin af kunderejsen.

Jo mere præ­cist du kan defi­ne­re dis­se ele­men­ter for hver per­so­na, jo nem­me­re og mere mål­ret­tet kan du udvik­le det ind­hold, der under­støt­ter hvert enkelt trin af deres kunderejse.

Sådan fin­der du den rig­ti­ge til­gang til hvert trin på kunderejsen

For hver per­so­na skal du alt­så defi­ne­re den til­gang eller inten­tion, de har for deres søg­nin­ger, hvil­ke typi­ske spørgs­mål de søger på, samt hvil­ke infor­ma­tio­ner de har brug for, for at kun­ne kom­me vide­re til det næste trin på kunderejsen.

Den viden kan du bru­ge til at udvik­le rele­vant ind­hold til det pågæl­den­de trin på kunderejsen.

Start med at fin­de ud af, hvor­dan du kan bekræf­te den inten­tion, som per­so­na­er­ne går til søg­nin­ger­ne i de enkel­te trin på kun­de­rej­sen med. Det øger chan­cer­ne for, at de fin­der dit ind­hold rele­vant i situationen.

Afklar der­ef­ter de typi­ske spørgs­mål, som per­so­na­er­ne stil­ler i søge­fel­tet hos Goog­le. Afdæk der­u­d­over alle de videns- og infor­ma­tions­be­hov, de har brug for at have styr på, før de bevæ­ger sig til næste trin på kunderejsen.

Ram­mer du alle tre para­me­tre lige i ska­bet med dit ind­hold, får du en stør­re stjer­ne hos per­so­na­er­ne – og det kan i den sid­ste ende være det, der afgør, om de ender med at købe af dit fir­ma eller en af konkurrenterne.

Erken­del­ses­fa­sen

Erken­del­ses­fa­sen er dér, hvor kun­de­em­net opda­ger, at han eller hun ople­ver nog­le symp­to­mer, pro­ble­mer eller udfor­drin­ger. Dem giver ved­kom­men­de sig til at søge efter løs­nings­for­slag på.

Inten­tion

Kun­de­em­nets søge­in­ten­tion går i før­ste omgang ud på at fin­de årsa­gen til de symp­to­mer, pro­ble­mer eller udfor­drin­ger, som ved­kom­men­de ople­ver. Det brin­ger ved­kom­men­de fra at være ube­vidst om og frem til at være bevidst om den pro­blem­stil­ling, han eller hun står overfor.

Søge­in­ten­tio­nen kan kort for­mu­le­res som ”Hvor­dan får jeg løst det pro­blem, jeg ople­ver?

Spørgs­mål

I erken­del­ses­fa­sen søges der typisk på ord og ven­din­ger, der beskri­ver de symp­to­mer, pro­ble­mer eller udfor­drin­ger, kun­de­em­ner­ne ople­ver. Eller de drøm­me eller mål, de ger­ne vil opfylde.

Når de cen­tra­le dele af pro­blem­stil­lin­gen er iden­ti­fi­ce­ret, stil­ler søg­nin­ger­ne skar­pt på at fin­de kon­kre­te løs­nings­for­slag. Det kan f.eks. være i form af søg­nin­ger, der star­ter med:

 • Hvor­dan for­bed­rer jeg …
 • Hvor­dan und­går jeg …
 • Hvor­dan begyn­der jeg …
 • Hvor­dan hol­der jeg op med at …
 • Hvor­dan løser jeg …

Og så den kon­kre­te pro­blem­stil­ling de har brug for at få mere viden om.

Infor­ma­tions­be­hov

Infor­ma­tions­be­ho­vet i erken­del­ses­fa­sen hand­ler om at få afdæk­ket de for­skel­li­ge løs­nings­mu­lig­he­der, der er på de uhen­sigts­mæs­sig­he­der, de opda­ger i hver­dag­en. Samt at få afgræn­set dem til de mest rele­van­te løs­nings­for­slag for net­op deres situation.

Over­vej­el­ses­fa­sen

I over­vej­el­ses­fa­sen begyn­der per­so­na­en at bli­ve bevidst om beho­vet for at få løst den ople­ve­de pro­blem­stil­ling. Hen igen­nem over­vej­el­ses­fa­sen iden­ti­fi­ce­res så de for­skel­li­ge kon­kre­te pro­duk­ter eller ydel­ser i stil med dem, som du sæl­ger, der kan gøre dette.

Inten­tion

Søge­in­ten­tio­nen for per­so­na­er i over­vej­el­ses­fa­sen kan kort for­mu­le­res som ”Jeg er en køber, der ønsker at fin­de de pro­duk­ter og ydel­ser, der bedst løser min pro­blem­stil­ling.

Spørgs­mål

Det affø­der meget natur­ligt søg­nin­ger, som stil­ler spørgs­mål i stil med:

 • Hvil­ke værk­tø­jer til <pro­blem> pas­ser bedst til < branche>?
 • Hvil­ken <navn på pro­dukt­ka­te­go­ri> er bedst til <pro­blem>?
 • <pro­dukt­ka­te­go­ri> test?
 • <pro­dukt­ka­te­go­ri> sammenligning?
 • <pro­dukt­ka­te­go­ri> erfaringer?
 • <pro­dukt­ka­te­go­ri> producenter/udbydere?

Samt alle muli­ge andre søg­nin­ger som giver per­so­na­en over­blik over udbud­det, samt hvil­ke for­de­le og ulem­per der er ved de enkel­te pro­duk­ter eller tje­ne­ster, som poten­ti­elt kun­ne være den rig­ti­ge løs­ning for dem eller deres firma.

Infor­ma­tions­be­hov

I løbet af over­vej­el­ses­fa­sen bli­ver per­so­na­en bevidst om de enkel­te pro­duk­ter og ender ud med at have en liste over poten­ti­el­le pro­duk­ter eller ydel­ser. Dis­se er even­tu­elt alle­re­de rang­li­stet efter, hvor godt et match de umid­del­bart ser ud til at være for ved­kom­men­de eller den­nes firma.

Beslut­nings­fa­sen

I beslut­nings­fa­sen ind­hen­ter per­so­na­en nær­me­re oplys­nin­ger om pri­ser og de for­skel­li­ge udby­de­re eller pro­du­cen­ter af de pro­duk­ter eller ydel­ser, de har short­li­s­tet under overvejelsesfasen.

Det er oftest først i den­ne fase, at per­so­na­er­ne over­ve­jer at kon­tak­te dig og dit fir­ma for at få nær­me­re infor­ma­tion om net­op dine pro­duk­ter og ydel­ser, her­un­der jeres pris­sæt­ning, ser­vi­ce­ni­veau, garan­ti­er og så videre.

Inten­tion

Søge­in­ten­tio­nen i den­ne fase kan kort for­mu­le­res som ”Jeg ønsker at beslut­te mig for, hvil­ket produkt/ydelse og hvil­ken udby­der der er det bed­ste match for os”.

Spørgs­mål

Det er i den­ne fase, søg­nin­ger­ne bli­ver meget mere pro­dukt­spe­ci­fik­ke, og vi møder de sæd­van­li­ge ”money”-søgninger, som typisk omfat­ter det præ­ci­se pro­duk­t­navn og ord som ”bil­ligst”, ”til­bud”, ”pris” og så vide­re. Det er også her, folk tjek­ker Trust­Pi­lot og andre anmel­der­si­tes samt tjek­ker pris­sam­men­lig­ning­s­tje­ne­ster for at fin­de den bil­lig­ste udbyder.

Det gæl­der dog især B2C-mar­ke­det. På B2B-mar­ke­det vil per­so­na­er­ne i lige så høj grad søge efter bevi­ser på, at et valg af net­op dit fir­ma ikke vil ende med at være til ska­de for deres eget fir­ma og i den sid­ste ende brin­ge deres egen inter­ne anse­el­se og even­tu­elt lige­frem ansæt­tel­se i fare.

Det gøres typisk ved søg­nin­ger på fir­ma­nav­net og ord som ”anmel­del­se”, ”case” eller ”nega­tiv”, samt en nøje­re gen­nem­gang af alle rele­van­te cases og kun­deud­ta­lel­ser på dit fir­mas og dets kon­kur­ren­ters hjem­mesi­der, samt pro­filsi­der på Face­book og andre soci­a­le medier.

Sam­ti­dig vil de også søge aktivt efter kon­kre­te erfa­rin­ger om dit fir­ma og andre leve­ran­dø­rer i per­so­na­er­nes eget net­værk både på de soci­a­le medi­er og i den fysi­ske verden.

Infor­ma­tions­be­hov

Infor­ma­tions­be­ho­vet i den­ne fase går især ud på at ind­sam­le fak­ta om pri­ser, andres ople­vel­ser med jeres fir­ma og pro­duk­ter, samt selv at dan­ne sig et ind­tryk af de enkel­te udby­de­re, deres løs­nin­ger og det ser­vi­ce­ni­veau de tilbyder.

Base­ret på de ind­sam­le­de infor­ma­tio­ner og ind­tryk, beslut­ter per­so­na­en sig for at købe pro­duk­tet eller ydel­sen af dig eller en af dine konkurrenter.

Det kan dog også godt være, at de væl­ger at udsæt­te den ende­li­ge beslut­ning, til en bestemt para­me­ter ændrer sig. F.eks. at pro­duk­tet kom­mer på til­bud, eller at pro­ble­met bli­ver så stort for dem, at det bli­ver tvin­gen­de nød­ven­digt at gøre noget ved det.

Fast­hol­del­ses­fa­sen

Fast­hol­del­ses­fa­sen er kun rele­vant for dig, hvis en per­so­na har valgt at købe et af dine pro­duk­ter eller ydel­ser. Efter købet er fore­ta­get, kan du mål­ret­tet anven­de con­tent mar­ke­ting til at ska­be gro­bund for mer­salg og salg af ekstra til­be­hør til det købte.

Ind­hol­det til den­ne fase af kun­de­rej­sen kan med for­del også anven­des til de per­so­na­er, der befin­der sig i beslut­nings­fa­sen. For der­ved ved de, dels hvil­ke kon­kre­te mulig­he­der for til­be­hør og udvi­del­ser der fin­des, og dels at I har ind­hold om f.eks. den prak­ti­ske brug, ofte ople­ve­de pro­ble­mer med vide­re klar, hvis de væl­ger at købe hos dit firma.

Inten­tion

Kort for­talt kan per­so­na­ens inten­tion med søg­nin­ger i den­ne fase af kun­de­rej­sen koges ned til. ”Jeg er en kun­de, der ønsker at få alt at vide om, hvor­dan jeg får det ful­de udbyt­te af det pro­dukt, jeg har købt”. Åbner du even­tu­el­le artik­ler med at love at give dem det, har du deres ful­de opmærk­som­hed fra før­ste linje.

Spørgs­mål

Typi­ske søg­nin­ger i fast­hol­del­ses­fa­sen kan f.eks. være:

 • <pro­duk­t­navn> udvidelser
 • <pro­duk­t­navn> tilbehør
 • <pro­duk­t­navn> tips
 • <pro­duk­t­navn> tricks

Samt søg­nin­ger på kon­kre­te nav­ne på til­be­hør, udvi­del­ser eller til­læg­s­y­del­ser, even­tu­elt efter­fulgt af ord som f.eks. ”anmel­del­se”, ”test” eller ”brug”.

Infor­ma­tions­be­hov

Per­so­na­ens infor­ma­tions­be­hov går dels på at fin­de oplys­nin­ger om, hvor­dan han eller hun bru­ger det køb­te pro­dukt opti­malt i prak­sis, og dels hvor­dan anven­del­sen af det køb­te måske kan udvi­des ved at til­kø­be kon­kret ekstraud­styr eller for­skel­li­ge andre for­mer for til­be­hør. Eller over­ra­sken­de andre ting som pro­duk­tet også kan bru­ges til.

Begej­strings­fa­sen

Kan du bli­ve ved med at begej­stre de per­so­na­er, der har købt dit pro­dukt eller din ydel­se med inter­es­sant og rele­vant ind­hold, der giver dem stør­re udbyt­te af det, de har købt? Eller har du altid ind­hold klar på hjem­mesi­dens sup­port­sek­tion om alle de pro­ble­mer, fejl eller andre udfor­drin­ger, per­so­na­er­ne ople­ver med dit pro­dukt eller din ydelse?

Så er der stor chan­ce for, at de bli­ver så begej­stre­de for dit fir­ma, jeres pro­duk­ter eller ydel­ser, at de begyn­der at anbe­fa­le både fir­ma­et og pro­duk­ter­ne til andre. Det­te kan du frem­me på for­skel­li­ge måder – dels med hele tiden at udgi­ve nyt, rele­vant og godt ind­hold til dine kun­der, og dels ved at give dem et øko­no­misk inci­ta­ment til at prom­ove­re pro­duk­ter eller tje­ne­ster til andre – f.eks. i form af en kundeklub.

Inten­tion

Som sådan har per­so­na­er i den­ne fase sjæl­dent ander­le­des søge­in­ten­tio­ner, end de kun­der der sta­dig befin­der sig i fast­hol­del­ses­fa­sen. Det ene­ste kan være, hvis de vil under­sø­ge, om I har en kun­de­klub, et bonus- eller affi­li­a­te­pro­gram, som giver dem et øko­no­misk inci­ta­ment til at prom­ove­re jeres produkter.

Eller de har brug for at fin­de kon­kre­te bud på pro­duk­ter eller rele­van­te cases på jeres hjem­mesi­de, som de kan dele med dem, de ønsker at prom­ove­re jer overfor.

Husk på de bag­ved­lig­gen­de intentioner

Husk på, når du udvik­ler ind­hol­det til den­ne fase, at folk lige så meget anbe­fa­ler dit fir­ma til andre, for­di de synes, I gør det ekstra godt og sto­ler på jer, som de gør det for at hjæl­pe deres bekend­te. Sam­ti­dig gør man­ge det også for at få en stør­re stjer­ne hos dem, de anbe­fa­ler jer til. Alle tre bevæg­grun­de er vig­ti­ge at spil­le på i indholdet.

Så husk at tak­ke dem for til­li­den, gøre dem tryg­ge ved at anbe­fa­le dit fir­ma og ita­le­sæt­te den sta­tus, det kom­mer til at give dem i deres net­værk. Og giv even­tu­elt det sid­ste lil­le skub ved at til­by­de del­ta­gel­se i et bonus- eller affi­li­a­te­pro­gram for dit fir­mas pro­duk­ter og ydelser.

Spørgs­mål

Af sam­me årsag er der meget få rele­van­te spørgs­mål, som du med for­del kan udvik­le ind­hold til med sær­lig rele­vans til det­te trin på kun­de­rej­sen. I ste­det prom­ove­rer du nyt ind­hold til per­so­na­er i den­ne fase via din mai­ling­li­ste til eksi­ste­ren­de kun­der. For tit giver ind­hol­det til den­ne fase kun mening for dem.

Lige som i fast­hol­del­ses­fa­sen giver det dog sta­dig god mening, at ind­hol­det nemt kan fin­des på fir­ma­ets hjem­mesi­de. For den slags ind­hold kan være med til at over­be­vi­se per­so­na­er i beslut­nings­fa­sen om, at din virk­som­hed er den rig­ti­ge at købe os. Det viser nem­lig, at du og dit fir­ma sta­dig er der for dem, også efter de har købt.

Det gæl­der også f.eks. jeres even­tu­el­le kun­de­klub, bonus- eller affi­li­a­te­pro­gram, der beløn­ner de af kun­der­ne, der får solgt dit fir­ma ind til andre i deres per­son­li­ge netværk.

Infor­ma­tions­be­hov

Per­so­na­er i den­ne fase af kun­de­rej­sen ønsker hele tiden at fin­de mere ind­hold, der gør dem end­nu bed­re til at bru­ge det køb­te, samt gør dem bed­re til at præ­sen­te­re dine pro­duk­ter eller ydel­ser over for rele­van­te per­so­ner i deres net­værk, som de mener, kan have brug for det.

Vær hel­ler ikke bleg for at præ­sen­te­re andre af jeres pro­dukt­ty­per – også selv om de lig­ger inden for et helt andet områ­de, end det pro­dukt per­so­na­en har købt. Deres til­lid til jer er høj, så der­for er der også en god chan­ce for, at de vil købe det­te pro­dukt også.

Vil du have hjælp til at få defi­ne­ret jeres per­so­na­er og deres kunderejser?

Så kom­mer vi ger­ne ud og hol­der et hel­dags­se­mi­nar hos jer. Her star­ter vi med at defi­ne­re per­so­na­er for hver af jeres kundesegmenter/målgrupper. Der­ef­ter defi­ne­rer vi i fæl­les­skab den kun­de­rej­se, som de enkel­te per­so­ner gen­nem­fø­rer, før og efter de er ble­vet kun­der hos jer.

Vi kom­mer også ind på, hvor­dan I efter­føl­gen­de kan udnyt­te den­ne viden til at byg­ge con­tent mar­ke­ting-kampag­ner til hver enkelt trin på kunderejsen.

Pris for hele dagen (kl. 9–16): Kr. 4.995,- + moms.

Semi­nar + skrift­lig defi­ni­tion af per­so­na­er og kun­de­rej­ser: Kr. 9.995,- + moms.

Semi­nar + skrift­lig defi­ni­tion + con­tent plan for mål­grup­per­ne: Kr. 14.995,- + moms.

Vil du høre mere om vores kun­de­rej­se-semi­nar, så klik på Kon­takt os-knap­pen her­un­der og udfyld for­mu­la­ren. Så kon­tak­ter vi dig for at afta­le nærmere.