fbpx
Vælg en side

Kun­der­ne køber kun pro­duk­ter, de forstår!

Du ved sik­kert godt, det er vig­tigt med en flot desig­net og SEO-opti­me­ret hjem­mesi­de, der sva­rer hur­tigt. Du har sik­kert også tænkt grun­digt over det, du skri­ver både på hjem­mesi­den og i din email-mar­ke­ting. Alli­ge­vel synes du ikke, du får hen­ven­del­ser nok fra hver­ken din hjem­mesi­de eller din onli­ne mar­ke­ting. Hvad er det, der er galt?

Du ken­der det sik­kert godt!

Du har en hjem­mesi­de, som du har fået sat rig­tig flot op af en dyg­tig web­de­sig­ner. Men der kom­mer ikke sær­li­ge man­ge besø­gen­de. Og de få besø­gen­de der kom­mer, hen­ven­der sig ikke til jer.

Der­for hyrer du en SEO-eks­pert til at lave en hel mas­se SEO-opti­me­ring, så I kan kom­me høje­re op i søge­re­sul­ta­ter­ne. Efter et styk­ke tid giver det nog­le fle­re besø­gen­de på hjem­mesi­den. Men sta­dig ingen henvendelser.

Alle de kloge hoveder om bordet er eksperter inden for hver deres felt - bare ikke i at skabe et klart budskab!

SEO-eks­per­ten sæl­ger dig også lige noget link­bu­il­ding fra nog­le stær­ke domæ­ner inden for din bran­che. Det får Goog­le til at få mere til­lid til jeres hjem­mesi­de, så I får end­nu bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne. Det lidt fle­re besø­gen­de igen. Men sta­dig ingen eller for­bav­sen­de få henvendelser.

Så for­tæl­ler en af dine gode ven­ner dig, at den både er helt galt med hastig­he­den på hjem­mesi­den. Sam­ti­dig siger han, du skal gøre noget mere for at for­mu­la­rer og knap­per bli­ver mere syn­li­ge for de besøgende.

Der­for hyrer du en opti­me­rings­eks­pert, der kan gøre hjem­mesi­den hur­ti­ge­re. Og en kon­ver­te­rings­eks­pert, der juste­rer web­de­sig­net og pla­ce­rin­gen af de for­skel­li­ge ele­men­ter på siden. Der­ved bli­ver det tyde­li­ge­re for de besø­gen­de at se, hvad det er, du ger­ne vil have dem til at gøre.

Men der er sta­dig alt for få, der hen­ven­der sig. Der­for sid­der du til­ba­ge med en følel­se af, at du ikke rig­tig har fået fuld valu­ta for de man­ge pen­ge, du efter­hån­den har inve­ste­ret i din hjemmeside.

Folk køber kun noget, de kan forstå

Hvis det ikke nyt­ter noget at få fle­re besø­gen­de for­bi din hjem­mesi­de, kan årsa­gen meget vel være det, der står på hjemmesiden.

For kan folk ikke gen­nem­skue, hvad det er dit fir­ma kan hjæl­pe dem med, køber de ikke noget af dig.

Det skyl­des, at den del af vores hjer­ne, der træf­fer alle beslut­nin­ger, altid:

  • Foku­se­rer på at hol­de dig i live
  • Væl­ger det, den først kan forstå

Der­for skal du gøre det ekstremt nemt for de besø­gen­de at fin­de ud af, hvad det er, dit fir­ma laver. Det øger chan­cer­ne for, at de væl­ger dig. Og kan du sam­ti­dig få det, du sæl­ger, til at se ud som noget, der er vig­tigt for den pågæl­den­des over­le­vel­se, tryg­hed eller anse­el­se? Jamen, så er det end­nu mere sand­syn­ligt, at de væl­ger dit firma.

Hvad er det, der går galt?

Men at skri­ve tek­sten på hjem­mesi­den, så den er let at for­stå for de besø­gen­de, er bare ikke helt så let, som det lyder. Hel­ler ikke, selv om du synes, du har gjort dig uma­ge med for­mu­le­rin­gen af tek­sten. For tit kan du slet ikke se, den er gal, fordi:

  • Ind­sig­tens for­ban­del­se for­hin­drer dig I at huske, hvad der var vig­tigt at få at vide, den­gang du ikke vid­ste sær­lig meget om jeres fag­om­rå­de. Der­for vir­ker det, du skri­ver ikke rele­vant for de besøgende.
  • Du er ban­ge for at skri­ve noget, der jager kun­der­ne væk. Der­for kom­mer dine tek­ster til at lyde alt for vage og intet­si­gen­de i deres for­mu­le­rin­ger. Ja, de bli­ver nær­mest til en slags hvid støj, folk har glemt efter 2 minutter.
  • Du skri­ver det sam­me som alle andre i bran­chen, for­di du for­ven­ter, at det er det kun­der­ne ger­ne vil høre, og at det er det, som ska­ber sal­get for alle dine kon­kur­ren­ter. Der­ved kom­mer du til at lyde som alle andre.
  • Du er ban­ge for, at kon­kur­ren­ter­ne gri­ner af dig, for­di du kun skri­ver om de aller­mest grund­læg­gen­de ting, og ikke alt det avan­ce­re­de, I kan. Der­ved bli­ver det, der står, alt for svært for nye kunder.
  • Du ger­ne vil lyde frisk og smart på hjem­mesi­den og i dine mar­keds­fø­rings­kampag­ner. Der­for bru­ger du en mas­se mar­ke­ting­flo­sker i tek­ster­ne, som folk enten fil­tre­rer fra, eller bli­ver irri­te­re­de over at læse.

Alt sam­men er det med til at for­plum­re for­stå­el­sen for de besø­gen­de, der måske kom­mer ind på dit fir­mas hjem­mesi­de for før­ste gang. De aner måske slet intet om, hvad dit fir­ma laver, eller hvad det kan hjæl­pe dem med – og fru­stre­res over, at de ikke kan fin­de ud af det, selv om de læser hjemmesiden.

Nej, I er nok for nog­le helt andre end dem!

I den sid­ste ende hand­ler det om kun­der­ne og ikke om jer

Når alt kom­mer til alt, hand­ler alt det, du har stå­en­de på dit fir­mas hjem­mesi­de om at give kun­der­ne en god ople­vel­se af deres besøg. Det giver du dem, ved at skri­ve klart og tyde­ligt, så de kan for­stå det. Og ved at give dem noget af vær­di, som de kan bru­ge i hver­dag­en. Det viser dem, hvad de får ud af at arbej­de sam­men med jer.

Så sørg for, at det der står, er så let at for­stå, og så rele­vant som muligt for de besø­gen­de. Det er fak­tisk svæ­re­re at gøre, end det lyder.

Men hel­dig­vis kan vi hjæl­pe jer!

Der­for rea­ge­rer kun­der­ne ikke på din onli­ne marketing!

Ukla­re bud­ska­ber og svært for­stå­e­li­ge eller intet­si­gen­de tek­ster på din hjem­mesi­de og i din email-mar­ke­ting, er kun en af grun­den­de til, folk ikke rea­ge­rer på din onli­ne markedsføring.

I den­ne e‑bog får du:

  • de 6 mest almin­de­li­ge grun­de til, at kun­der­ne ikke reagerer
  • opskrif­ten på, hvor­dan du ska­ber en kun­de­rej­se, der virker
  • hvor nemt du kan kom­me i gang med at skri­ve bedre

Hold op med at kaste pen­ge efter mar­keds­fø­rings­kampag­ner og ind­hold på hjem­mesi­den, der for­vir­rer kun­der­ne, og ikke giver dig nog­le salg!

Hent e‑bogen her, og lær hvor­dan du ska­ber en kun­de­rej­se med kla­re bud­ska­ber, dine kun­der kan for­stå, og som får dem til at reagere!

Få kun­der­ne til at rea­ge­re nu!