fbpx
Vælg en side

Lok dem med uimod­ståe­li­ge småka­ger og sælg som aldrig før

Når du skal have kun­der­ne til at bli­ve opmærk­som­me på dine pro­duk­ter og deres kva­li­te­ter, hand­ler det om, at få pro­duk­ter­ne til at se ud som om, de kan opfyl­de kun­der­nes drøm­me. Behov er ikke godt nok. For det er kun drøm­me, der kan bru­ges som lok­ken­de småkager.

Skal du gøre et pro­dukt nær­mest uimod­ståe­ligt og få det til at frem­stå som noget nær en nød­ven­dig­hed at eje, skal du ken­de dine poten­ti­el­le kun­der ret godt. For det hand­ler nem­lig ikke om at fal­by­de og ita­le­sæt­te pro­duk­ter­nes egen­ska­ber. Dem er folk ligeg­la­de med, så læn­ge de ikke har beslut­tet sig for at købe et kon­kret pro­dukt endnu.

Før folk kom­mer så langt, star­ter de nem­lig først med at fin­de ud af, hvad det i det hele taget er for et slags pro­dukt eller en type ydel­se, der er løs­nin­gen på deres pro­ble­mer eller behov. I den pro­ces er det en god ide at få fan­get poten­ti­el­le kun­der så tid­ligt i for­lø­bet som muligt. Der­ved kan du bed­re præ­pa­re­re dem, så det ender med, at det er jeres pro­dukt eller tje­ne­stey­del­se, de vælger.

For at få net­op dit pro­dukt til at vir­ke som den bed­ste løs­ning, skal du tale til noget høje­re og mere end bare de simp­le behov. Vi skal have fat i folks drøm­me og bru­ge en salgs­for­mu­lar, der har været anvendt i århundreder.

Drømme er som småkager - også når du vil sælge noget på nettet

Giv dem noget, så de kan nå småkagerne

Lad os for et øje­blik kon­ver­te­re folks drøm­me til en dåse med småka­ger, der står på øver­ste hyl­de i et højt skab. Kagedå­sen står så højt oppe, at den ikke er til at nå. For at kun­ne nå den, skal du have fat i noget at stå op på. Det er det pro­dukt eller den tje­ne­stey­del­se, du sæl­ger. Den vir­ker som skam­mel eller trap­pe­sti­ge, så det bli­ver muligt at nå småka­ger­ne i dåsen oppe på den øver­ste hylde.

Men for at folk i det hele taget vil gide ræk­ke ud efter skam­len, skal du først for­kla­re, hvor lækre småka­ger­ne er. Dine kun­der skal på det nær­me­ste kun­ne sma­ge dem og føle, hvor godt det vil være at spi­se dem. De skal være helt uimodståelige!

Det gør du dem ved at få kun­de­em­ner­ne til at fore­stil­le sig, hvor godt det vil føles for dem, at få opfyldt deres drøm­me – eller som mini­mum få opfyldt den mindst accep­tab­le for­an­dring på vej mod drømmen.

Når du først…

Det fin­des der fle­re måder at gøre på. Den før­ste hand­ler om, at for­tæl­le hvad det kræ­ver for at opfyl­de drøm­men eller få dem til at fore­stil­le sig det resul­tat, de opnår. Der­næst for­tæl­ler du dem så, hvad det vil bety­de for dem på langt sigt og hvor­dan det vil føles for dem.

  • Når du først har tabt dig 10 kilo, kan du bestil­le tøj hjem fra net­tet, uden at skul­le bekym­re dig om, hvor­vidt du kan være i det.
  • Når du først har fået løst dine pro­ble­mer med dår­lig udluft­ning, vil du få et meget sun­de­re inde­kli­ma. Så slip­per for altid at døje med tør­re slim­hin­der og kom­mer til at få det meget bed­re end i dag.
  • Når først du har fået købt dig en min­dre bil, kom­mer du til at bru­ge fær­re pen­ge på brænd­stof. Det vil give dig ny luft i øko­no­mi­en og en meget bed­re samvit­tig­hed over for miljøet.

Beskriv det suc­ces­ful­de øjeblik

En anden måde at ita­le­sæt­te drøm­men på, er ved at beskri­ve det øje­blik, hvor kun­den bevi­ser over for omver­de­nen, at han eller hun har opnå­et sit drøm­me­mål. Her skal du foku­se­re på:

  • Hvor det foregår
  • Hvad der sker
  • Hvem der er tilstede
  • Hvor­dan det føles for hovedpersonen

Det kun­ne f.eks. udmønte sig i en lil­le for­tæl­ling som denne:

”Tænk hvor fan­ta­stisk det vil være, når du en dag kan gå ind i en hvil­ken som helst tøj­for­ret­ning sam­men med din bed­ste venin­de og hop­pe i en kjo­le, der er to num­re min­dre, end du bru­ger i dag! For­stil dig hen­des rosen­de kom­men­ta­rer, for­di hun ved hvor meget du har kæm­pet for at opnå dit flot­te vægttab.”

 

Ved at ita­le­sæt­te kun­der­nes drøm­me i både pro­dukt­tek­ster­ne og i den con­tent mar­ke­ting, du udvik­ler for dine pro­duk­ter og tje­ne­stey­del­ser, gør du dine pro­duk­ter til den skam­mel, der får læse­ren til at kun­ne nå deres drøm­me. Det skal du natur­lig­vis ita­le­sæt­te både før og efter – især efter. Så er du helt sik­ker på, at have deres ful­de opmærksomhed.

Har du brug for hjælp til at skri­ve tek­ster, der vir­ker som småka­ger for dine kunder?

Så klik på Kon­takt os-knap­pen her­un­der, giv os et ring på 29 72 55 73 eller send os en mail på info@yes-marketing.dk.