fbpx
Vælg en side

Sådan bru­ger du intern link­bu­il­ding til at ska­be mer­salg i din webshop

Intern link­bu­il­ding byg­ges oftest af SEO-mæs­si­ge årsa­ger. Men når du skri­ver kate­go­ri- og pro­dukt­tek­ster, er det en god idé at tæn­ke mer­salg ind i din inter­ne link­bu­il­ding. På den måde får du ikke sendt kun­der­ne på afve­je til pligtsi­der og hoved­ka­te­go­ri­er. Men sen­der dem i ret­ning af natur­li­ge mer­salg til det pro­dukt eller den pro­dukt­ka­te­go­ri, du skri­ver om på siden.

Alt for ofte tager SEO-hen­syn sty­rin­gen, når der skal byg­ges intern link­bu­il­ding på en webs­hop. Oftest bety­der det, at der skal lin­kes til over­ka­te­go­ri­er fra under­ka­te­go­ri­er eller til bestem­te pligtsi­der, som f.eks. retur­ret og pris­ga­ran­ti. På den måde kan der f.eks. sen­des linkju­i­ce i ret­ning af sider, du ger­ne vil sik­re, Goog­le udvæl­ger, når der skal vises under­si­der i en brand­søg­ning på din webshop.

Ulem­pen ved den­ne meto­de er bare, at det risi­ke­rer at afbry­de den besø­gen­des kun­de­rej­se, for­di det sen­der dem i en helt irre­le­vant retning.

Hvor­for sen­de folk til en over­ka­te­go­ri fra en underkategori?

Et godt eksem­pel kan være en webs­hop, der sæl­ger sen­ge, sen­ge­tøj, top­madras­ser og den slags. Er en besø­gen­de lan­det på en under­ka­te­go­ri om ele­va­tions­sen­ge, ses der der­for oftest intern link­bu­il­ding til over­ka­te­go­ri­en ”Sen­ge”.

For så får Goog­le lige et hint om, at der fin­des en anden side, du hel­le­re vil have til at ran­ke for søge­or­det ”sen­ge” end siden om ele­va­tions­sen­ge. Også selv om du fle­re gan­ge i kate­go­ri­tek­sten skri­ver sen­ge som syno­nym for ele­va­tions­sen­ge, for ikke at tek­stens vig­tig­ste søge­ord skal optræ­de for tit.

Det sam­me sker måske også på pro­dukt­si­den for en kon­kret elevationsseng.

Beg­ge dele giver god mening for SEO-folk. Men ikke for kun­den. Klik­ker han eller hun på lin­ket, ryger ved­kom­men­de op til over­ka­te­go­ri­en og opda­ger, at der er end­nu fle­re valg­mu­lig­he­der end de ele­va­tions­sen­ge, ved­kom­men­de måske alle­re­de hav­de beslut­tet sig for at købe. Eller opda­ger en eller anden uhel­dig for­mu­le­ring på en pligtsi­de, der får ved­kom­men­de til vir­tu­elt at løbe skri­gen­de ud af butikken.

Det for­vir­rer kort sagt mere, end det gavner.

Skab mer­salg med intel­li­gent, intern linkbuilding

Hvad du i ste­det bør gøre, er at ska­be intern link­bu­il­ding, der frem­mer mer­sal­get. Der­ved hol­der du den besø­gen­de i det spor, han eller hun var kom­met ind på fra star­ten – og ska­ber lige så god ser­vi­ce, som en leven­de eks­pe­di­ent af kød og blod vil­le gøre i en fysisk butik.

Her vil­le eks­pe­di­en­ten spør­ge ind til, om kun­den ikke også hav­de brug for en top­madras, noget sen­ge­tøj eller måske nye dyner og puder til den nye seng.

Så der­for skal du natur­lig­vis lin­ke til de kate­go­ri­si­der, der pas­ser logisk til den kate­go­ri- eller pro­dukt­si­de, kun­den alle­re­de er lan­det på. Der er jo nok stør­re chan­cer for, at de lige snup­per en god top­madras eller nyt sen­ge­tøj med, end at de køber en helt anden type seng med som mer­salg, nu de er i gang med at handle.

Ja, bru­ger du SEO-tan­ke­gan­gen (eller bare vanens magt), når du byg­ger intern link­bu­il­ding, ender du måske lige­frem med, at kun­den køber en bil­li­ge­re sen­ge­ty­pe. Ja, selv­føl­ge­lig fik du sal­get alli­ge­vel. Men din bund­linje hav­de måske været gla­de­re for kun­dens før­ste ind­sky­del­se – og det mer­salg en mere intel­li­gent link­bu­il­ding hav­de skabt.

Jamen, mine SEO-folk siger…

Nuvel, selv­føl­ge­lig kan din sides søge­ma­ski­ne­op­ti­me­ring have brug for, at dine tek­ster sen­der linkju­i­ce i ret­ning af nær­me­re defi­ne­re­de sider. Men så gør det til sidst i tek­sten, f.eks. udfor­met som en ser­vi­ce­med­del­el­se til de besø­gen­de: ”Var en ele­va­tions­seng alli­ge­vel ikke sagen? Så tjek vores man­ge andre sen­ge ud her!” og link til så sen­ge-hoved­ka­te­go­ri­si­den med enten hele den sid­ste sæt­ning eller bare ordet ”sen­ge”.

Så får søge­ma­ski­ner­nes algo­rit­mer også deres nød­ven­di­ge skål­pund kød ud af din pro­dukt- eller kate­go­ri­tekst – og de besø­gen­de føler sig godt råd­gi­vet og vejledt.

Skal du have hjælp til at ska­be mer­salg med intern linkbuilding?

Skal du have hjælp til at skri­ve en bed­re kate­go­ri- og pro­dukt­tek­ster til jeres webs­hop med intel­li­gent mer­salg skabt via linkbuilding?

Klik på Kon­takt os-knap­pen her­un­der! Så tager vi en ufor­plig­ten­de snak med jer om, hvor­dan vi kan ska­be stør­re mer­salg ved hjælp af en mere intel­li­gent og kun­de­min­ded linkbuilding.

Kon­takt os i dag, så vi kan kom­me i gang med at ska­be stør­re mer­salg i jeres webshop!

Hent den gra­tis
tje­kli­ste med mas­ser af viden, inspira­tion og idéer til at få fle­re salg online!

Med bag­grund i erfa­rin­ger­ne fra titu­sind­vis af lan­dings­si­der opbyg­get af mere end 700 Story­Brand-cer­ti­fi­ce­re­de gui­der over hele ver­den har vi skabt en tje­kli­ste, der fin­der alle de sva­ge punk­ter ved både for­si­den og de vig­tig­ste lan­dings­si­der på dit fir­mas hjem­mesi­de. Det er dem, som koster dig salget.

Test og optimér hver ene­ste af dine vig­tig­ste sider på hjem­mesi­den ved at:

  1. Gen­nem­gå tje­kli­sten over de 7 kri­ti­ske punk­ter, som de fle­ste misser
  2. Reg­ne den pågæl­den­de sides sco­re ud og se, hvor­dan den kla­rer testen
  3. Bru­ge de idéer og den inspira­tion, du får under­vejs, til at for­bed­re konverteringen

Så kan du hur­tigt få øget sal­get og skabt en bed­re ople­vel­se for de besøgende!

 

Tjeklisten til flere salg online

Få fle­re kun­der nu!