fbpx
Vælg en side

Sådan skri­ver du mobil­ven­li­ge webtekster

Mobil­ven­li­ge web­tek­ster er en must, for­di de fle­ste søg­nin­ger fore­går fra mobi­len. Så lige­som din hjem­mesi­des web­de­sign først og frem­mest skal udtæn­kes til at se godt ud på mobi­len, bør du til­ret­te­læg­ge og skri­ve dine web­tek­ster, så de tager sig godt ud på mobilskær­men. Her får du et hur­tigt lyn­kur­sus i at skri­ve mobil­ven­li­ge webtekster.

Har du tænkt på, at hoved­par­ten af dine besø­gen­de vil læse tek­sten på din hjem­mesi­de på en mobil­te­le­fon? For efter­som hoved­par­ten af alle søg­nin­ger i dag fore­går på mobi­len, vil der nød­ven­dig­vis være lige så man­ge, som efter­føl­gen­de læser de til­hø­ren­de sider som de klik­ker ind på fra søge­re­sul­ta­ter­ne på mobilen.

Vi læser rig­tig meget på mobilen

For vi vil ger­ne læse tekst på net­tet – og iføl­ge en under­sø­gel­se af ame­ri­kan­ske stu­de­ren­des læse­va­ner læser vi rig­tig meget på mobi­len. Hele 45 % af de ads­purg­te brug­te mest tid på at læse artik­ler og andet webind­hold på mobi­len. Kun 38% hav­de com­pu­te­ren eller deres tab­let som det fore­truk­ne læsemedie.

Sam­ti­dig konsu­me­rer vi rig­tig meget ind­hold på net­tet. 44 % læste op til 15 artik­ler om ugen og 36 % læste op til 30. 10 % læste op til 45 og atter 10 % læste mere end 45 artik­ler onli­ne om ugen.

Hoved­par­ten af de ads­purg­te fandt artik­ler­ne via Face­book. Søg­nin­ger på Goog­le kom først ind på anden­plad­sen med Twit­ter som den tred­je mest anvend­te plat­form til at fin­de ind­hold på. Så meget tyder på, at vi også skal gen­tæn­ke den måde vores ind­hold bli­ver fun­det på. Men det må bli­ve emnet for en hel anden artikel.

Tekst­mu­re er ekstra uover­kom­me­li­ge at læse på mobilskærmen

Desvær­re møder vi oftest mas­si­ve tekst­mu­re på de fle­ste hjem­mesi­der i dag. Men på mobi­lens lil­le skærm vil en tekst­mur med man­ge, lan­ge tekst­af­snit, vir­ke ekstra kvæ­len­de på de besø­gen­des lyst til at begyn­de at scrol­le sig igen­nem artiklen.

De kan ikke få det sam­me over­blik på mobi­len, før de går i gang med at læse tek­sten, som de kan på en com­pu­ter. De er nødt til at rul­le ned over siden på lyk­ke og frem­me og håbe på, at tek­sten giver dem den for­del, som den har lovet dem i man­chet­ten og de ind­le­den­de tekstafsnit.

Tager du høj­de for de udfor­drin­ger den lil­le mobilskærm giver, kan du dog gøre meget for at til­ret­te­læg­ge tek­sten, så den bli­ver mere mobil­ven­lig. Det kan gøres ved, at du:

  • Væl­ger en skrift­ty­pe og ‑stør­rel­se, der er læse­ven­lig på mobilen
  • Sør­ger for god kon­trast mel­lem tekst og bag­grund, så tek­sten er tydelig
  • Anven­der kor­te afsnit, der kan over­sku­es på mobi­len uden at skul­le scrolle
  • Byg­ger sær­li­ge mobil­ver­sio­ner af de ind­hold­s­e­le­men­ter, der ellers vil­le give pro­ble­mer på mobilen
  • Tager høj­de for, hvad der sker med ind­hol­dets opstil­ling, når det kon­ver­te­res til mobil-platformen
  • Giver klik­ba­re gen­ve­je til de enkel­te sek­tio­ner i tek­sten, der spa­rer folk for at skul­le scrol­le på skærmen

Så lige­som jeres web­de­sign, skal jeres tek­ster til hjem­mesi­den udvik­les først til mobi­len og der­ef­ter til de øvri­ge plat­for­me, som folk læser hjem­mesi­den på

Tek­sten på rig­tig man­ge hjem­mesi­der er slet ikke skre­vet til at bli­ve læst på mobilen.
Er tekst eller knap­per for små på mobi­len, bli­ver det svært at læse tek­sten og ram­me knap­per­ne. Tek­sten her er nok lige på græn­sen til sta­dig at være læs­bar på små mobilskær­me — og kon­tra­sten kun­ne være bed­re især på mær­ke, vare­num­mer og status.

Vælg en mobil­ven­lig skrifttype

og ‑stør­rel­se

Det er kræ­ven­de at læse tekst på en så den for­holds­vis lil­le skærm, der er på de fle­ste mobi­ler. Der­for skal du sør­ge for, at skrift­ty­pen er let­læ­se­lig på mobilskær­men. Vælg ger­ne en skrift uden fød­der – sans serif – som er mere åben i det end en skrift med fød­der – serif – der vir­ker mere kom­pakt. Det gør bog­sta­ver­ne tyde­li­ge­re. Alt­så skal du gøre det stik mod­sat­te af, hvad du vil­le gøre på tryk.

Sam­ti­dig bør du anven­de en lidt stør­re skrift­stør­rel­se, end du vil­le gøre på en com­pu­ter­skærm eller på tryk. Gå ger­ne 2 eller fle­re punk­ter op, så tek­sten vir­ker nem­me­re at læse på mobilskærmen.

På den­ne side har vi fak­tisk valgt sam­me skrift­ty­pe til både over­skrift, mel­lem­ru­brik og brød­tekst. For­skel­len er ude­luk­ken­de hold i skrift­stør­rel­ser, vægt (tyk­kel­sen) og farve.

Brug stor kon­trast mel­lem tekst og baggrund

Det er også vig­tigt, at du sør­ger for, at kon­tra­sten mel­lem bag­grun­den og tek­sten er så stor som muligt. Brug ger­ne helt sort tekst på helt hvid bag­grund. Er kon­tra­sten ikke stor nok, bli­ver det for svært at læse tek­sten på mobilskærmen.

Bedst er det, hvis du altid væl­ger en lys bag­grund og en mørk far­ve til tek­sten. Væl­ger du det mod­sat­te, skal der helst være en god grund til det – f.eks. for­di du vil frem­hæ­ve afsnit­tet. Sam­ti­dig bør du går yder­li­ge­re nog­le punk­ter op i skrift­stør­rel­se, samt måske væl­ge en kraf­ti­ge­re udga­ve af skrift­ty­pen, hvis du skri­ver lys tekst på en mørk baggrund.

Anvend kor­te afsnit, der kan læses på mobi­len uden at scrolle

Find ud af, hvor man­ge ord der gen­nem­snit­lig kan være på en mobilskærm med den valg­te skrift­ty­pe og ‑stør­rel­se. Hol­der du hvert afsnit i tek­sten, samt bok­se og andre ele­men­ter inden for det antal ord, sik­rer du, at den besø­gen­de kan over­skue alt tek­sten i hvert afsnit på en enkelt skærmsi­de, selv om de læser siden på mobilen.

Gå efter ord­an­tal­let på f.eks. en iPho­ne SE eller iPho­ne 5. Det er en meget god skærm­stør­rel­se at ret­te ind efter. Med den skrift­ty­pe og ‑stør­rel­se vi anven­der her på siden, er der lige omkring 60 ord til rådig­hed i hvert afsnit. Tjek selv den­ne side på din mobil, og se hvor­dan den tager sig ud.

Det bety­der, at tek­sten skal opbyg­ges af man­ge kor­te afsnit. Sør­ger du sam­ti­dig for at anven­de man­ge kor­te sæt­nin­ger i de kor­te afsnit, øges læs­bar­he­den bety­de­ligt. Det vil sige sæt­nin­ger på mak­si­malt 20 ord pr. sæt­ning – og ger­ne meget mindre.

På bil­le­det her­un­der (eller til høj­re hvis du læser siden på en com­pu­ter) kan du se, at det er muligt at over­skue både mel­lem­ru­brik og før­ste tekst­af­snit i den­ne sek­tion på mobi­len, uden at du behø­ver at scrol­le på siden.

Det er muligt at læse både mel­lem­ru­brik­ken og hele tek­sten i før­ste afsnit uden at scrol­le på mobilen.
Lin­se Kes­slers hjem­mesi­de er en af dem, hvor der er tænkt over, hvor­dan sto­re ele­men­ter fra com­pu­ter-ver­sio­nen af siden vises på en smart måde på mobilen.

Byg mobil­ven­li­ge ver­sio­ner af ele­men­ter, der ellers vil­le give pro­ble­mer på mobilen

Tekst­bok­se, sto­re dia­gram­mer, info­gra­fik­ker, inter­ak­ti­ve ele­men­ter og lig­nen­de kan nemt bli­ve en pine at se på en mobilskræm. Så hvis dit CMS-system eller dit Word­Press-tema giver mulig­hed for det, er det en god ide at byg­ge en sær­lig mobil­ver­sion af ind­hol­det ind på de enkel­te sider. Så er du sik­ker på, at ind­hol­det ikke bli­ver en show­stop­per for mobillæserne.

Har du f.eks. et inter­ak­tivt ele­ment som en sli­der, hvor bru­ge­ren skal skif­te mel­lem de for­skel­li­ge sli­des for at læse ind­hol­det, bør du byg­ge det på en anden måde på mobi­len. F.eks. som en almin­de­lig punk­top­stil­ling eller som løben­de tekst.

I f.eks. Word­Press-tema fra­mewor­ket Divi fra Ele­gant The­mes (som vi bru­ger her på siden) kan du byg­ge sepa­ra­te ver­sio­ner af de enkel­te ind­hold­s­e­le­men­ter på siden til hen­holds­vis com­pu­ter, tab­let og mobil. På den måde er det nemt at tage hen­syn til mulig­he­der­ne på de for­skel­li­ge platforme.

Husk i øvrigt også at instal­le­re et typo­gra­fi-plu­gin (hvis du bru­ger Word­Press). Det sik­rer en bed­re ord­de­ling, når siden vises på tab­let og mobil. Her kan stan­dar­dindstil­lin­ger­ne for ord­de­ling i web­brow­ser­ne nem­lig nemt ska­be pro­ble­mer for læse­ven­lig­he­den af teksten.

Tag høj­de for hvad der sker med ind­hol­det på siden, når det kon­ver­te­res til mobil-platformen

Selv om det ser rig­tig godt ud med fle­re spal­ter på siden, når du ser ind­hol­det på en com­pu­ter­skærm, kan det nemt give pro­ble­mer, når ind­hol­det vises på mobi­len. Her ind­pas­ses ind­hol­det fra de for­skel­li­ge kolon­ner, så de bli­ver vist i en lang ræk­ke på mobilskærmen.

Tekst­mæs­sigt er det oftest ikke noget pro­blem. For når siden vises på en min­dre skærm, ryk­kes de enkel­te tekst­ko­lon­ner ind under hin­an­den fra ven­stre mod høj­re. Alt­så så før­ste kolon­ne til ven­stre kom­mer øverst, anden kolon­ne neden under og en even­tu­elt tred­je kolon­ne vises helt nederst.

Pas på ræk­ke­føl­gen af tekst og billeder

Men udvik­ler du web­de­sig­net på siden ført til com­pu­te­ren, kan du nemt få valgt et design på com­pu­ter­skær­men, der giver pro­ble­mer. F.eks. hvor bil­le­der og tekst kom­mer skif­te­vis i høj­re og ven­stre kolon­ne. Det vil det give pro­ble­mer på mobilen.

For her vises de enkel­te ele­men­ter, så der kom­mer to bil­le­der lige efter hin­an­den og så to tek­ste­e­le­men­ter lige efter hin­an­den – og da mel­lem­ru­brik­ken til tek­sten står i bil­le­det, vil du alt­så ende med nog­le til­fæl­de, hvor du får vist over­skrif­ten efter den til­hø­ren­de tekst, når du læser tek­sten på mobi­len – samt to mel­lem­ru­brik­ker lige efter hianden.

Så hold dit web­de­signs respon­si­ve funk­tio­na­li­tet for øje, alle­re­de når du skri­ver din tekst. Vælg pla­ce­rin­gen af tekst, bil­le­der og andre ind­hold­s­e­le­men­ter på siden, så de ikke vises i for­kert ræk­ke på mobi­len. For ræk­ke­føl­gen skal natur­lig­vis være den sam­me, uan­set om tek­sten læses på en mobil, tab­let eller computer.

Et rig­tigt godt eksem­pel på uhel­dig ombryd­ning af siden, når den vises på mobi­len. Dels er ele­men­ter­ne for sto­re på mobi­len, og dels kom­mer der to over­skrif­ter efter hin­an­den på grund af ombryd­nin­gen. Kede­ligt nok har vi hen­tet eksemp­let fra vores egen hjem­mesi­de. Ingen er fuldkommen.
På Doc24.dk fin­des der altid en klik­bar ind­holds­for­teg­nel­se først i alle læn­ge­re artikler.

Opret gen­ve­je, der spa­rer de besø­gen­de for, at skul­le scrol­le på mobilskærmen

Tænk også på, om du med for­del kan opret­te en kort ind­holds­for­teg­nel­se øverst på siden. Den kan give læse­ren over­blik over ind­hol­det selv på en mobil. Sam­ti­dig giver den de besø­gen­de en nem gen­vej til de sek­tio­ner i tek­sten, som de fin­der mest inter­es­san­te at læse her og nu.

Det kan spa­re de besø­gen­de for en mas­se rul­len op og ned ad siden på mobi­len for først at dan­ne sig et over­blik over tek­sten og der­næst læse den. Sam­ti­dig slip­per de for det til­sva­ren­de rul­le­ri, når de skal gen­fin­de de tekst­af­snit på siden, som de ger­ne vil læse.

Ved at ind­sæt­te gen­ve­je som spa­rer de besø­gen­de for at scrol­le, øger du chan­cer­ne for, at de får læst meget mere af din arti­kel. Det er især smart, hvis der er tale om en læn­ge­re arti­kel, som f.eks. den du er ved at være fær­dig med at læse nu.

Vil du have hjælp til at skri­ve mobil­ven­li­ge web­tek­ster? Så klik på Kon­takt os-knap­pen her­un­der. Så kan vi tage en snak om, hvor­dan dine tek­ster kan bli­ver mere læse­ven­li­ge og rent fak­tisk læst på mobilen.

 

Andre gode copywriting-tips!

Sådan får du folk til at huske, hvad dit fir­ma laver

Folk husker dig for det, de tror du laver. Så hvor­dan sik­rer du dig, at de husker dig for det rig­ti­ge. Her får du vores bud på, hvor­dan du gør det.Det er utro­ligt, som nog­le ting hæn­ger ved. F.eks. tror folk, som kun ken­der mig peri­fert – sta­dig­væk – at jeg ”laver…

Hvor­dan over­be­vi­ser du krybdyrhjernen?

Det er kryb­dyr­hjer­nen, der træf­fer alle vores beslut­nin­ger – også når vi skal købe noget. Der­for er det vig­tigt, at du ved, hvor­dan du får gjort kryb­dyr­hjer­nen inter­es­se­ret i dit pro­dukt. Og får den til at væl­ge det frem for konkurrenternes.