fbpx
Vælg en side

7 ud af 10 dan­ske­re væg­ter gode pro­dukt­tek­ster over pris og leverings-omkostninger!

Dan­sker­ne væg­ter pro­dukt­tek­ster over pris og logi­stik- og trans­port­fir­ma­et Bring’s under­sø­gel­se af nor­di­ske e‑kunder bekræf­ter den ten­dens, vi har set hos vores kun­der. Et sats på gode pro­dukt­tek­ster og ordent­li­ge bil­le­der beta­ler sig og øger ordre­mæng­den og stør­rel­sen af hver ordre med næsten øje­blik­ke­lig virk­ning. For selv om vi ikke gider læse noget på net­tet, så tæl­ler hvert et ord, når vi skal købe noget.

Tekst! Alle hader at læse noget på net­tet! Men når vi skal købe noget, så gør god pro­duk­t­in­for­ma­tion og rele­van­te bil­le­der hele for­skel­len for dan­ske for­bru­ge­re, når vi skal væl­ge net­bu­tik. For vi vil ger­ne sik­re os, at vi ikke køber kat­ten i sæk­ken og have svar på alle vores tvivls­spørgs­mål, før vi væl­ger produktet!

Der­for væl­ger vi de net­bu­tik­ker, hvor vi kan

  • læse så meget rele­vant som muligt om produktet
  • få så man­ge detal­jer og egen­ska­ber om pro­duk­tet som muligt
  • se bil­le­der, der viser pro­duk­tet ordent­ligt — og ger­ne fra fle­re for­skel­li­ge vink­ler og forstørrelser

Skuf­fer din net­bu­tik på en af dis­se vig­ti­ge punk­ter, bli­ver du nemt valgt fra — også selv om du er bil­li­ge­re eller til­by­der fri fragt.

7 ud af 10 danskere vægter gode produkttekster over pris og leveringshastighed

For det du skri­ver i pro­dukt­tek­sten vid­ner om, at hvor meget kend­skab I har til pro­duk­tet — og ingen gider købe noget af nogen, der ikke kan besva­re kun­der­nes spørgs­mål. Så kopi­e­rer du bare pro­du­cen­tens stan­dard­tekst, sky­der du dig dob­belt i foden: Du bli­ver både straf­fet for dup­li­ca­te con­tent af Goog­le og frem­står som uvi­den­de over for kun­den omkring det pågæl­den­de produkt.

Få fle­re gode tips til at skri­ve pro­dukt­tek­ster her.

At skri­ve at pri­sen er skarp sæl­ger ingenting

Så det er bestemt ikke lige­gyl­digt, hvad du skri­ver — og de sto­re til­lægs­ord og smar­te sæl­ger-ven­din­ger kan du godt lade lig­ge i skuf­fen. De sæl­ger ikke noget, men jager nær­me­re kun­der­ne væk. For hvad hjæl­per det kun­den, at du skri­ver at pri­sen er skarp, hvis du ikke kan give dem en god grund til at købe produktet.

Ved at gøre den visu­el­le og tekst­li­ge infor­ma­tion så detal­je­ret som muligt, giver du kun­der­ne et bed­re vur­de­rings­grund­lag for køb.

Bring’s e‑handelsrapport 2015

Jo fle­re sæl­ger­s­mar­te ven­din­ger og sto­re til­lægs­ord du bru­ger, jo mere utro­vær­dig vir­ker du. Ingen ønsker at bli­ve over­solgt til eller anta­get for nem­me at nar­re — og det er, hvad du udstrå­ler, når du væl­ger den slags ord.

Det kun­den vil vide, er, om produktet:

  • kan løse det pro­blem eller de udfor­drin­ger, kun­den står med
  • kan bru­ges på den måde, kun­den fore­stil­ler sig
  • har de egen­ska­ber — f.eks. stør­rel­se — som kun­den har brug for
  • kan fås i fle­re vari­an­ter — f.eks. stør­rel­se eller farve

Kort sagt, skal pro­dukt­tek­sten besva­re alle de spørgs­mål, den besø­gen­de sid­der med. Kan du det og måske til­med give et par tip til, hvor­dan de får mest muligt ud at pro­duk­tet, man­gedob­ler du chan­cer­ne for, at den besø­gen­de bli­ver til kun­de hos dig.

Mind­sker pres­set på kundeservice

Sam­ti­dig mind­sker gode pro­dukt­tek­ster antal­let af hen­ven­del­ser til webs­hop­pens kun­desup­port. For når tek­ster­ne besva­rer alle de spørgs­mål, som kun­der­ne har, er deres næste logi­ske skridt at læg­ge varen i ind­købs­kur­ven og beta­le — ikke at stil­le spørgs­mål til kundeservice.

Så gode pro­dukt­tek­ster — og gode bil­le­der — er den direk­te gen­vej til et salg!

Vores kun­der bekræf­ter det

Bring’s under­sø­gel­se bekræf­ter det, fle­re af vores kun­der alle­re­de har ople­vet på egen webs­hop. At gode, sag­li­ge og ærli­ge pro­dukt­tek­ster, der giver rele­van­te infor­ma­tio­ner og tips og tri­cks til bru­gen af pro­duk­tet, er det, der luk­ket salget.

Hør blot:

Hos Scan­dia Tra­ding har vi fun­det ud af, hvor meget unik­ke tek­ster bety­der, hvad enten det hand­ler om gui­des, kate­go­ri­be­skri­vel­ser eller pro­dukt­tek­ster. Ikke bare for Goog­le, men også for shop­pens kunder.

Tekst­ar­bej­det går mål­ret­tet efter at ska­be net­op en god og infor­ma­tiv kun­de­op­le­vel­se frem­for at være skre­vet pri­mært for at få sexshop.dk til at ran­ke bed­re på Goog­le.

Tom­my Jen­sen, CEO, Scan­dia Trading

Den hur­ti­ge vej til bed­re produkttekster

Kun­ne du tæn­ke dig at høre mere om, hvor­dan du får bed­re pro­dukt­tek­ster på din webs­hop, så kon­takt os i dag — og få et godt til­bud på pro­dukt- og andre tek­ster, der kon­ver­te­rer besø­gen­de til kun­der i din forretning!