fbpx
Vælg en side

Punk­top­stil­lin­ger – og hvor­for de er vig­ti­ge for din tekst

Punk­top­stil­lin­ger er med til at gøre din tekst mere over­sku­e­lig. Sam­ti­dig gør de tek­sten nem­me­re at få hul på for net­tets man­ge skim­me­re. Læs her, hvor­dan du ska­ber punk­top­stil­lin­ger, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer dine besø­gen­de til læse­re af tek­ster­ne på din hjemmeside.

Ben­ny Chri­sten Grandahl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, YES! Mar­ke­ting

Punk­top­stil­lin­ger har en nær­mest magisk, dra­gen­de effekt på dem, som du ger­ne vil have til at læse dit ind­hold på hjemmesiden.

De vir­ker lidt som tryl­le­kunst­ne­rens smuk­ke, let­på­klæd­te assi­stent, der skal lok­ke hus­a­rer­ne til og fast­hol­de dem under hele showet frem til den afslut­ten­de fina­le. Beg­ge dele evner punk­top­stil­lin­ger­ne, hvis bare du bru­ger dem rigtigt.

Der­for dra­ger punktopstillinger

Punk­top­stil­lin­ger vir­ker dra­gen­de på os, fordi:

 • De bry­der gra­fisk med den mur af tekst, der omgi­ver dem
 • De vir­ker mere over­sku­e­li­ge og over­kom­me­li­ge at læse
 • De er kendt for at opsum­me­re det vig­tig­ste i teksten

Til gen­gæld vir­ker punk­top­stil­lin­ger­ne ikke, hvis der er for man­ge af dem på siden. Så kom­mer siden til at vir­ke kao­tisk, og du kan så at sige – for nu at omskri­ve en vel­kendt tale­må­de – ikke se de enkel­te punk­top­stil­lin­ger på siden for bare punktopstillinger.

Men med den rig­ti­ge balan­ce mel­lem punk­top­stil­lin­ger og almin­de­lig brød­tekst, bli­ver de et fan­ta­stisk værk­tøj til at få læser­ne hele vej­en gen­nem din tekst.

Punk­top­stil­lin­ger er ren por­no for vores hjerne

Udover at vir­ke opsum­me­ren­de og give over­blik, skal gode punk­top­stil­lin­ger i tek­ster på net­tet først og frem­mest gøre os nys­ger­ri­ge og fan­ge vores opmærk­som­hed. Nys­ger­rig­hed er en af de urin­stink­ter, som kan dri­ve selv den mest besin­di­ge besø­gen­de til at begyn­de at læse din tekst.

Der­for gør det hel­ler ikke noget, hvis punk­top­stil­lin­ger­ne intro­du­ce­rer ny viden eller ukend­te begre­ber. Vi til­træk­kes af til­lok­ken­de ting, vi ikke for­står fuld­stæn­digt. Det er den slags uvis­hed, der får os til at handle.

Der­for kan den slags punk­top­stil­lin­ger meget nemt kan ende med at få os til at  dyk­ke ned i det ind­hold, der giver for­kla­rin­gen på de fasci­ne­ren­de punk­ter i punktopstillingen.

Sådan skri­ver du punk­top­stil­lin­ger, der fænger

Skal du skri­ve punk­top­stil­lin­ger, der vir­ker, så de fan­ger de besø­gen­de, skal du:

 • Lade hvert punkt udtryk­ke en klar for­del for eller love læse­ren et udbyt­te. Eller se det enkel­te punkt i punk­top­stil­lin­gen som en mini-over­skrift. Der­ved opfor­drer du de læse­re, som kun skim­mer tek­sten, til at stop­pe op og dyk­ke ned i sel­ve brød­tek­sten på siden. 
 • Kon­ver­te­re alle oprems­nin­ger, lister og kom­plek­se ind­skud­te sæt­nings­kon­struk­tio­ner til punk­top­stil­lin­ger. Det giver de besø­gen­de et bed­re over­blik over tek­sten, for­di det er nem­me­re at læse og for­stå listen frem for et kon­ti­nu­er­ligt tekstafsnit. 
 • Sør­ge for at hol­de hvert punkt i punk­top­stil­lin­gen på omtrent sam­me antal tegn. Det giver en sym­me­tri, som fan­ger øjet, og som gør det let­te­re at læse tek­sten i punk­top­stil­lin­ger­ne. Men det der står, skal sta­dig være rele­vant og ikke bare fyld. 
 • Til­stræ­be ens­ar­tet­hed i tek­sten. Enten skal hvert punkt fort­sæt­te den sæt­ning, der står som intro­duk­tion til punk­top­stil­lin­gen. Eller også skal du som mini­mum hol­de alle punk­ter­ne i sam­me skrift­li­ge stil og sam­me gram­ma­ti­ske tid og antal. 
 • Und­gå at opbyg­ge en kom­pleks og opfat­ten­de punk­top­stil­ling, der måske end­da er opdelt i fle­re niveau­er. Det gør det svæ­re­re at for­stå punk­top­stil­lin­gen, og hele kon­struk­tio­nen kom­mer til at se unø­dig kom­pli­ce­ret ud for læseren. 
 • Udnyt­te, at punk­ter i en punk­top­stil­ling ikke nød­ven­dig­vis er hele sæt­nin­ger. De opsum­me­rer og præ­sen­te­rer infor­ma­tio­ner på en kort, præ­cis og let for­stå­e­lig måde for læse­ren. Ellers kun­ne du jo lige så godt skri­ve almin­de­li­ge tekstafsnit.

Sam­ti­dig bør du også have en klar stra­te­gi for, hvad den enkel­te punk­top­stil­ling skal gøre for læse­ren – eller få læse­ren til at gøre.

De fem typer af punktopstillinger

Det gør du ved at væl­ge en af de – sådan cir­ka – fem for­skel­li­ge for­mer for punk­top­stil­lin­ger, der fin­des. De kan hver især kan anven­des til for­skel­li­ge for­mål i din tekst. Det dre­jer sig om:

 • Stra­te­gi­ske punktopstillinger
 • Fasci­na­tions­punk­top­stil­lin­ger
 • For­kla­rings­punk­top­stil­lin­ger
 • Auto­ri­tets­punk­top­stil­lin­ger
 • Clif­f­han­ger-punk­top­stil­lin­ger

Lad os se nær­me­re på hver af de fem typer af punk­top­stil­lin­ger, og hvor­dan du bru­ger dem.

Stra­te­gi­ske punktopstillinger

Stra­te­gi­ske punk­top­stil­lin­ger anven­des først og frem­mest til at få folk til enten at begyn­de på eller til at fort­sæt­te med læse. Ved at frem­hæ­ve inter­es­san­te poin­ter og infor­ma­tio­ner fra tek­sten på en let for­dø­je­lig måde, fan­ger du læse­rens opmærk­som­hed, og tea­ser, hvad det er, han eller hun får ud af at dyk­ke ned i tek­sten efter punktopstillingen.

Det kan f.eks. bru­ges til at:

 • Give over­blik over hele tek­sten på siden
 • Tea­se de aller­vig­tig­ste poin­ter fra indholdet
 • Gøre folk nys­ger­ri­ge på at læse sel­ve indholdet

Det bed­ste er, at den­ne type punk­top­stil­lin­ger vir­ker lige så godt på skim­me­re som på læse­træt­te besøgende.

Det er der­for vi kal­der dem for stra­te­gi­ske punk­top­stil­lin­ger. For pla­ce­rer du dem på stra­te­gi­ske ste­der i tek­sten, hjæl­per de dig til at få læse­ren hele vej­en gen­nem teksten.

Led flok­ken med stra­te­gi­ske punktopstillinger

Pla­ce­rer du såle­des en stra­te­gisk punk­top­stil­ling først i tek­sten, kan den fan­ge de besø­gen­de, der er i tvivl om de skal gå i gang med at læse tek­sten. Punk­top­stil­lin­gen kan så over­be­vi­se dem om, at den her tekst er så spæn­den­de, at de bli­ver nødt til at se nær­me­re på den.

Du kan også med for­del bru­ge clif­f­han­ger-punk­top­stil­lin­ger til at sæl­ge tek­sten ind med – mere om dem lige om lidt.

Ved efter­føl­gen­de at pla­ce­re fle­re stra­te­gi­ske punk­top­stil­lin­ger med jæv­ne mel­lem­rum ned gen­nem tek­sten, kan de bru­ges til at fast­hol­de de læse­re, som er ved at være kørt træt. F.eks. ved at tea­se de poin­ter der gen­nem­gås i de efter­føl­gen­de tekst­af­snit. Det gør det sam­ti­dig nem­me­re for skim­mer­ne, at fin­de frem til de dele af tek­sten, som er mest rele­van­te for dem.

BONUSTIP: Gen­brug punk­ter­ne som mellemrubrikker

Skal du gøre en læn­ge­re arti­kel mere ind­by­den­de, kan det være en ide at star­te den med en punk­top­stil­ling lige efter man­chet­ten, der for­tæl­ler de vig­tig­ste poin­ter fra tek­sten. Der­ved vir­ker den lidt i sam­me stil som punk­top­stil­lin­gen under ”Det lærer du i det­te kapi­tel”, som du ofte ser i lærebøger.

Kan du på nogen måde gen­bru­ge eller omfor­mu­le­re punk­top­stil­lin­gens punk­ter som mel­lem­ru­brik­ker i tek­sten, gør du det nemt for læse­ren at sprin­ge frem til det, der inter­es­se­rer net­op ham eller hende.

Ind­sæt even­tu­elt bog­mær­ker i punk­top­stil­lin­gen, så folk kan hop­pe direk­te til det pågæl­den­de afsnit. Eller brug et TOC-plu­gin, der sam­ler mel­lem­ru­brik­ker­ne til en klik­bar ind­holds­for­teg­nel­se først i artiklen.

Der er dog en enkelt ulem­pe ved at bru­ge stra­te­gi­ske punk­top­stil­lin­ger. Er punk­ter­ne for­mu­le­ret på en måde, så de vir­ker kede­li­ge, irre­le­van­te eller ufor­stå­e­li­ge for den besø­gen­de, kan de nemt være med til at jage ved­kom­men­de væk fra siden igen.

Så husk at tage sæl­ger-kasket­ten på, når du skal for­mu­le­re de stra­te­gi­ske punk­top­stil­lin­ger, som skal sæl­ge din tekst ind.

Fasci­na­tions­punk­top­stil­lin­ger

Fasci­na­tions­punk­top­stil­lin­ger ses tit i pro­dukt­tek­ster, hvor de ita­le­sæt­ter en ræk­ke for­de­le ved pro­duk­tet, uden at du nød­ven­dig­vis får nogen mere sub­stan­ti­elt at vide om den pågæl­den­de for­del. Der­ved kan du selv læg­ge det i det, som det bety­der for dig – og det er lige præ­cis menin­gen med det.

Når du skal for­mu­le­re fasci­na­tions­punk­top­stil­lin­ger­ne for et pro­dukt, kan du med for­del tage udgangs­punkt i de typi­ske punk­top­stil­lin­ger med pro­duk­te­gen­ska­ber, som pro­du­cen­ter­ne oftest anven­der i deres egen produkttekst.

Fra pro­duk­te­gen­skab til fascinationspunkt

De kan nemt “tryl­les” om til en mas­se brug­bart ind­hold ved at omskri­ve hver enkelt pro­duk­te­gen­skab til en for­del, et udbyt­te og en følel­ses­mæs­sig trans­for­ma­tion ved hjælp af føl­gen­de sætning:

<Egen­skab> gør det muligt at <for­del>, så du kan <udbyt­te>, og undgår/opnår <følel­se>.

F.eks. om en fræser:

Moto­ren på 12 hk giver dig en fræ­ser, der leve­rer en dej­lig, luf­tig muld­jord, som får din have til at frem­stå flot og vel­dyr­ket, så du får en mas­se rosen­de kom­men­ta­rer fra dine have­kyn­di­ge ven­ner og familie.

Det kun­ne bli­ve til den­ne fascinationspunktopstilling:

 • Giver dej­lig, luf­tig muld­jord i din køk­ken- eller prydhave
 • Ska­ber det bed­ste grund­lag for flot vækst og afgrøde
 • Giver mas­ser af rosen­de kom­men­ta­rer fra ven­ner og familie

Eller om et lederkursus:

Kur­sets 20 lek­tio­ner giver dig en grun­dig intro­duk­tion til alle de pro­blem­stil­lin­ger, du kan kom­me ud for som leder, så du altid er klædt godt på til hver­da­ges udfor­drin­ger, og aldrig kom­mer til at frem­stå som en dår­lig leder.

Det kun­ne bli­ve til:

 • Lær at hånd­te­re alle de udfor­drin­ger, du kan kom­me ud for
 • Sik­rer, du altid er klædt på til hver­da­gens problemstillinger
 • Får dig til at frem­stå som en stærk og hand­le­kraf­tig leder

Skab mas­ser af salgstekst

Gør det med samt­li­ge egen­ska­ber ved pro­duk­tet eller tje­ne­sten. Så får du mas­ser af ammu­ni­tion til både en eller fle­re fasci­na­tions­punk­top­stil­lin­ger. Samt en ræk­ke slag­kraf­ti­ge salgs­ar­gu­men­ter, du kan bru­ge i din salgstekst.

Det bety­der dog ikke, at du skal und­la­de en punk­top­stil­ling med alle pro­duk­te­gen­ska­ber­ne også. For de rå pro­duk­te­gen­ska­ber vir­ker fak­tisk på sam­me måde som fasci­na­tions­punk­top­stil­lin­ger­ne, net­op for­di folk selv læg­ger det i egen­ska­ber­ne, som de tror, de bety­der for dem.

For­kla­rings­punk­top­stil­lin­ger

Det kan være en god ide at opde­le svært for­stå­e­ligt eller kom­plekst ind­hold i en punk­top­stil­ling. Der­ved slip­per folk for at skul­le læse en mas­se knud­ret tekst, lan­ge afsnit og andet, der nemt kan få dem til at miste over­blik­ket og for­la­de siden.

Med en for­kla­rings­punk­top­stil­ling får de en mere orga­ni­se­ret og over­sku­e­lig til­gang til emnet. Brug om nød­ven­digt en num­me­re­ret liste i ste­det for punkt­tegn, og sørg for at arran­ge­re punk­ter­ne i en logisk ræk­ke­føl­ge, der gør det nemt at for­stå sammenhængen.

Per­fek­te til ind­vik­le­de pro­ces­ser og fremgangsmåder

Det er typisk en for­del at bru­ge den­ne type punk­top­stil­lin­ger, når du skal beskri­ve en pro­ces. F.eks. når du skal beskri­ve frem­gangs­må­den til en opskrift. Eller skri­ve en instruk­tion i at bru­ge et pro­dukt eller en tje­ne­ste på nettet.

Det kun­ne f.eks. være den­ne frem­gangs­må­de fra en opskrift på salt­mand­ler:

 1. Opløs sal­tet i det kogen­de vand.
 2. Til­sæt der­ef­ter mandlerne.
 3. Stil dem til­dæk­ket i 15 minutter.
 4. Tænd ovnen på 150° C.
 5. Lad mand­ler­ne dryp­pe af i en sigte.
 6. For­del dem på en pla­de med bage­pa­pir sam­men med stegemargarinen.
 7. Bag mand­ler­ne i ca. 20 minut­ter – vend dem et par gan­ge, når mar­ga­ri­nen er smeltet.
 8. Tag mand­ler­ne ud af ovnen, og læg dem på fedtsu­gen­de papir, f.eks. køk­ken­rul­le, og drys evt. med mere salt.
 9. Servér dem lune eller kolde.

Lige præ­cis med for­kla­rings­punk­top­stil­lin­ger giver det sjæl­dent mening at hol­de hvert punkt på sam­me læng­de. Her er det over­sku­e­lig­he­den over frem­gangs­må­den, der vejer tungest.

Auto­ri­tets­ska­ben­de punktopstillinger

Den­ne type punk­top­stil­lin­ger anven­des til at oprem­se data eller soci­al proof, som under­støt­ter din argu­men­ta­tion, og vir­ker tro­vær­dig­heds­ska­ben­de på læse­ren – både når det gæl­der ind­hol­det, et even­tu­elt pro­dukt, samt afsen­de­ren bag tek­sten. Sam­ti­dig kan det gøre tør­re fak­ta mere spi­se­li­ge for læse­ren – hvis du for­mår at kon­ver­te­re dem til inter­es­sant læsning.

Det kun­ne f.eks. være:

 • Få mere end 1000 nye spar­rings­part­ne­re i vores luk­ke­de Face­book-grup­pe med online-eksperter
 • Vi har hjul­pet over 100 dan­ske virk­som­he­der med at få suc­ces på net­tet – og kan også hjæl­pe dig
 • Gør som 12.000 andre onli­ne-eks­per­ter: Til­meld dig vores nyheds­brev med mas­ser af inspiration!

Even­tu­elt kan de mest impo­ne­ren­de gen­bru­ges i et splash-ele­ment på siden, f.eks. i en stjer­ne eller en cirkel.

Clif­f­han­ger-punk­top­stil­lin­ger

Den­ne type bru­ges til at tea­se ind­hol­det i den næste e‑mail i din auto­re­spon­der-serie, den næste arti­kel i arti­kel­se­ri­en eller ind­hol­det i den næste sek­tion af den long-read-arti­kel, som den besø­gen­de er ved at tyg­ge sig igennem.

Clif­f­han­ger-punk­top­stil­lin­ger kan også bru­ges i for­bin­del­se med en pro­dukt­lan­ce­ring eller prom­ove­ring af et event eller dine mulig­he­der på f.eks. et med­lem­s­si­te eller en luk­ket Facebook-gruppe:

Når du først har teg­net abon­ne­ment, får du adgang til:

 • Luk­ket Face­book-grup­pe med del­ta­gel­se af nog­le af bran­chens dyg­tig­ste eksperter
 • Et nyt, rele­vant og inspi­re­ren­de live-event hver uge med efter­føl­gen­de Q & A
 • Adgang til alle tid­li­ge­re live-events, samt en trans­skrip­tion af dem i PDF-format
 • Vores sto­re sam­ling af e‑bøger om con­tent mar­ke­ting og email-markedsføring

Begræns­nin­gens kunst – pas på ikke at over­gø­re det

Indrøm­met! Der er man­ge punk­top­stil­lin­ger i den­ne arti­kel. Nok også lidt for man­ge både efter din og Goog­les smag.

En efter­hån­den nog­le år gam­mel ana­ly­se fra Back­lin­ko kom frem til, at tek­ster i top 5 i søge­re­sul­ta­ter­ne gen­nem­snit­lig hav­de 18 punk­ter sam­let i en eller fle­re punk­top­stil­lin­ger gen­nem hele tek­sten. Det er en klar indi­ka­tion på, at Goog­le fore­træk­ker tek­ster med punk­top­stil­lin­ger, net­op for­di de er nem­me­re at læse og let­te­re at få over­blik over.

Det er også vores kla­re anbe­fa­ling, at du bru­ger punk­top­stil­lin­ger i både kor­te­re og lan­ge tek­ster. Både for at gøre tek­sten mere over­sku­e­lig, og for at den bli­ver nem­me­re at få hul på for net­tets man­ge for­ha­ste­de læsere.

Du skal bare ikke over­gø­re det – så vir­ker tek­sten for kao­tisk eller for let, og kom­mer der­ved nemt til at vir­ke lige­gyl­dig. En god tom­mel­finger­re­gel er der­for at bru­ge en punk­top­stil­ling med et punkt for hver cir­ka 150 ord i tek­sten – dog aldrig min­dre end 3 punk­ter ad gan­gen. Det gør det nem­me­re at få øje på punk­top­stil­lin­gen, og giver den så meget kød på, at den er værd at gå ombord i for de besøgende.

Få hjælp til dine punktopstillinger

Nu skul­le du ger­ne have fået en mas­se inspira­tion til at skri­ve bed­re og bru­ge fle­re punk­top­stil­lin­ger i dine tekster.

Skul­le du have brug for spar­ring og gode råd til net­op dine punk­top­stil­lin­ger, er du natur­lig­vis altid vel­kom­men til at kon­tak­te. Enten ved at

 • klik­ke på Kon­takt os-knap­pen nedenfor
 • bru­ge chat­ten nederst til høj­re på siden
 • give os et ring på tele­fon­nr.: 29 72 55 73
 • sen­de en mail til info@yes-marketing.dk.

Og lad det så være den sid­ste punk­top­stil­ling i den­ne omgang.

 

Hent den gra­tis
tje­kli­ste med mas­ser af viden, inspira­tion og idéer til at få fle­re salg online!

Med bag­grund i erfa­rin­ger­ne fra titu­sind­vis af lan­dings­si­der opbyg­get af mere end 700 Story­Brand-cer­ti­fi­ce­re­de gui­der over hele ver­den har vi skabt en tje­kli­ste, der fin­der alle de sva­ge punk­ter ved både for­si­den og de vig­tig­ste lan­dings­si­der på dit fir­mas hjem­mesi­de. Det er dem, som koster dig salget.

Test og optimér hver ene­ste af dine vig­tig­ste sider på hjem­mesi­den ved at:

 1. Gen­nem­gå tje­kli­sten over de 7 kri­ti­ske punk­ter, som de fle­ste misser
 2. Reg­ne den pågæl­den­de sides sco­re ud og se, hvor­dan den kla­rer testen
 3. Bru­ge de idéer og den inspira­tion, du får under­vejs, til at for­bed­re konverteringen

Så kan du hur­tigt få øget sal­get og skabt en bed­re ople­vel­se for de besøgende!

 

Tjeklisten til flere salg online

Få fle­re kun­der nu!