fbpx
Vælg en side

Sådan byg­ger du en køre­plan til din email- og con­tent marketing

Har du brug for at få lagt en plan for din ind­holdspro­duk­tion til jeres e‑mail og con­tent mar­ke­ting kampag­ner? Her får du en opskrift på, hvor­dan du gri­ber det an som de professionelle.

Uan­set om du står for­an at skul­le plan­læg­ge det kom­men­de års con­tent- og email-mar­ke­ting kampag­ner, eller blot skal have byg­get en enkelt kampag­ne, er det vig­tigt, at du gri­ber det rig­tigt an

For uden en over­ord­net plan får du slet ikke udbyt­te ud af din onli­ne markeds­føring, som du har sat næsen op efter.

Sådan ska­ber du en plan for din con­tent og e‑mail marketing

Skal du opnå den omsæt­ning med e‑mail og con­tent mar­ke­ting, som du har bud­get­te­ret med, skal du star­te året med at skaf­fe over­blik over, hvor meget tid I har til rådig­hed til hen­holds­vis ind­holdspro­duk­tion og ekse­kve­ring af de respek­ti­ve kampagner.

Plot der­ef­ter årets vig­tig­ste kampag­ner ind i kalen­de­ren – både hvor­når de skal afvik­les, og hvor­når ind­hol­det skal pro­du­ce­res. For udvik­lin­gen af hvert enkelt styk­ke ind­hold, den til­hø­ren­de markeds­føring og det nød­ven­di­ge for­ud­gå­en­de research og mål­grup­pe­af­græns­ning, kræ­ver grun­dig­hed og tid nok.

Slø­ser du med for­be­re­del­ser­ne eller ven­ter til sid­ste øje­blik, får ind­hol­det slet ikke den effekt, det skal have, for at leve op til dine øko­no­mi­ske mål­sæt­nin­ger for den enkel­te kampagne.

Levn plads i plan­læg­nin­gen til ad hoc-kampagner

Selv­føl­ge­lig kan du ikke detail­plan­læg­ge et helt års mar­keds­fø­rings­kampag­ner på for­hånd. Men du kan sik­re dig, at de stør­ste og de vig­tig­ste ind­holds- og e‑mailkampagner er plot­tet ind på års­pla­nen, så de bli­ver husket og taget hånd om i tide. Der­u­d­over bør du lev­ne plads til de kampag­ner, som der opstår behov eller mulig­hed for hen over året. Det kan være uven­te­de pro­dukt­lan­ce­rin­ger, ufor­ud­se­te hæn­del­ser inden for bran­chen eller mar­ke­det eller en varm eller våd som­mer. Nog­le af tin­ge­ne kan du måske godt for­ud­si­ge på for­hånd, men ken­der ikke det nøj­ag­ti­ge tids­punkt for. Andre er du nødt til at gri­be i farten. 

Road­map i 10 trin til din kampagneplanlægning

Skal du i mål med din kampag­ne­plan­læg­ning, kræ­ver det, at du går syste­ma­tisk til værks. F.eks. ved at føl­ge den køre­plan, du fin­der her:

Hvor stor skal omsæt­nin­gen være?

Sæt et kon­kret mål for, hvor stor omsæt­ning dine e‑mail og con­tent mar­ke­ting kampag­ner skal gene­re­re. Enten på års- eller måneds­plan – eller for den enkel­te kampag­ne. Husk at juste­re bud­get­tet efter­hån­den som plan­læg­nin­gen giver et mere detal­je­ret overblik.

Ind­sæt feri­er og hel­lig­da­ge i planen

Hvor­når afvik­les der feri­er i fir­ma­et? Hvil­ke hel­lig­da­ge er der, og hvil­ke andre faste luk­ke­da­ge kører I med? Og er der andre peri­o­der med ned­sæt kapa­ci­tet? I dis­se peri­o­der kan det være svært at kun­ne pro­du­ce­re eller ekse­kve­re kampagner.

Peri­o­der med lavkonjunkturer

Er der tids­punk­ter på året, hvor du ople­ver en lave­re efter­spørgsel? Er der en sær­lig årsag og kan der gøres noget ved det med en ekstra mar­ke­ting-kampag­ne? Hvad er det i så fald for kampag­ner, der skal ska­bes til, og afvik­les i dis­se perioder.

Kalen­der­be­stem­te kampagner

Er der sær­li­ge mær­ke­da­ge, som har ind­fly­del­se på jeres omsæt­ning, eller andre sæson­be­to­ne­de uds­ving der skal tages høj­de for? F.eks. Valen­ti­nes day, Bla­ck Fri­day, jul osv. Husk også fir­ma­ets fød­sels­dag, mes­ser og andre ”kampag­ne-und­skyld­nin­ger”.

Årets sto­re kampagner

Plot nu årets sto­re kampag­ner ind. Det er dem, der kræ­ver meget ind­hold eller man­ge mails. Har I pro­dukt­lan­ce­rin­ger, sær­ligt dyre eller kom­plek­se pro­duk­ter, eller sto­re pro­dukt­ka­te­go­ri­er som kræ­ver ekstra meget indhold?

De min­dre kampagner

Min­dre kampag­ner kan styr­ke sal­get af støv­sam­le­re eller best­sel­le­re. Pro­ducér også de ad hoc-kampag­ner, I kan for­ud­si­ge på for­hånd. Her kan ind­hol­det lig­ge klar og så udgi­ves, når det bli­ver aktu­elt. Det gør det nemt at ekse­kve­re dem hurtigt.

Efter­lad hul­ler til det uforudsete

Plan­læg kun omkring 75 % af årets e‑mail- og con­tent mar­ke­ting-kampag­ner på for­hånd. Efter­lad plads til efterju­ste­rin­ger og akut opstå­e­de behov eller mulig­he­der. Efter­lad ger­ne lidt plads i alle de måne­der på året, hvor I kører kampagner.

Er der plads til mere?

Er der fort­sat plads til mere, så plot noget ind­hold og nog­le e‑mail-kampag­ner ind, der styr­ker jeres for­hold til kun­der og kun­de­em­ner. Det er ind­hold af oply­sen­de karak­ter uden et deci­de­ret salgs­for­mål. Kan bru­ge til at var­me op til stør­re kampagner.

Regn efter og justér bud­get eller kampagner

Er det rea­li­stisk at de plan­lag­te kampag­ner vil give den omsæt­ning, du star­te­de med at bud­get­te­re med. Hvis ikke, hvor hal­ter det så – og hvad skal der juste­res på: Kampag­ner­ne eller bud­get­tet? Regn efter, så du und­går grim­me overraskelser.

Revidér plan­læg­nin­gen løbende

Intet er mejs­let i sten. Revidér løben­de plan­læg­nin­gen af jeres kampag­ner, f.eks. hvert kvar­tal eller hver anden måned efter behov. Husk altid, at even­tu­el­le ændrin­ger også har ind­fly­del­se på jeres ind­holdspro­duk­tion, og husk at læg­ge god tid ind til denne.

Kan sid­ste års suc­ce­ser gen­ta­ges i år

I for­bin­del­se med plan­læg­nin­gen af årets kampag­ner kan du med for­del se nær­me­re på suc­ce­ser­ne fra sid­ste års mar­ke­ting­kampag­ner. Er der nog­le af dis­se, der kan gen­bru­ges i år – even­tu­elt for nog­le andre pro­duk­ter eller pro­dukt­ka­te­go­ri­er. Eller afhol­der fir­ma­et sær­li­ge kampag­ner eller events hvert år, som har udvik­let sig til en fast tra­di­tion. Så husk at få dem med fra star­ten, når du plan­læg­ger det nye års kampagner. 

Grov­plan­læg nu, detail­plan­læg senere

Din års­plan for dit fir­mas e‑mail- og con­tent mar­ke­ting­pro­duk­tion kan nød­ven­dig­vis ikke bli­ve lige så detal­je­ret, som der er behov for, når ind­hol­det skal udvik­les og kampag­nen skal eksekveres.

Grov­plan­læg der­for nu, og fore­tag så detail­plan­læg­ning og detal­je­ret research, når du tager hul på indholdsproduktionen.

Dog bør din grov­plan­læg­ning af de enkel­te kampag­ner som mini­mum inde­hol­de dis­se punkter:

 • Hvor­for – Hvad vil du opnå helt spe­ci­fikt med kampag­nen? Hvor­for skal den køres, og hvil­ket udbyt­te skal den give firmaet?
 • Call to action – Hvad vil du have læse­ren af din e‑mail- eller con­tent mar­ke­ting-kampag­ne til at gøre, når du har læst indholdet?
 • Bud­skab – Hvil­ket bud­skab har du til læse­ren? Husk, at du kun må have et bud­skab i hvert styk­ke ind­hold eller hver mail, du sender!
 • Hvor­når – I hvil­ken situ­a­tion møder læse­ren dit ind­hold, og hvad får dem til at søge efter eller fin­de ind­hold som det her relevant?
 • Rele­vans – Husk altid, at alt ind­hold hand­ler om kun­der­ne, ikke dit fir­ma. Hvor­dan får du gjort ind­hol­det rele­vant for målgruppen?
 • Udbyt­te – Hvad skal læse­rens udbyt­te være af at læse ind­hol­det være? Og hvor­dan sik­rer du, at de opda­ger, ind­hol­det giver dem dette?

Når du sene­re kom­mer til sel­ve detail­plan­læg­nin­gen af den enkel­te kampag­ne, er det vig­tigt, at du plan­læg­ger ind­hol­det, så det mål­ret­tet til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer de besø­gen­de i mål­grup­pen, som læser det.

Få pro­fes­sio­nel hjælp til din content-plan 

Har du brug for pro­fes­sio­nel hjælp til at udar­bej­de din con­tent-plan for både e‑mail og con­tent mar­ke­ting for et helt år – eller for en kor­te­re eller læn­ge­re peri­o­de af året? Så kon­takt os alle­re­de i dag.

Vi til­by­der en hel­dags work­shop. Her giver vi jer alle værk­tø­jer­ne, samt sæt­ter jer i gang med at plan­læg­ge årets for­skel­li­ge kampag­ner på en struk­tu­re­ret og vel­or­ga­ni­se­ret måde.

Pris for wor­ks­hop­pen: Dkr. 4.395,- + moms

Pri­sen omfatter:

 • Vores for­be­re­del­se af wor­ks­hop­pen til jeres fir­mas branche
 • Hel­dags work­shop afholdt i din virk­som­hed fra 9–16
 • Ind­le­den­de under­vis­ning i meto­dik, kampag­ne­stra­te­gi­er og anden rele­vant viden
 • Mini­mum 4 timers plan­læg­ning af e‑mail- og/eller con­tent marketing-kampagner

OBS: Trans­portud­gif­ter for wor­ks­hops afholdt uden for Sjæl­land tilkommer.

Bestil i dag! Vi har kun kapa­ci­tet til gan­ske få wor­ks­hops hver måned.

Hent den gra­tis
tje­kli­ste med mas­ser af viden, inspira­tion og idéer til at få fle­re salg online!

Med bag­grund i erfa­rin­ger­ne fra titu­sind­vis af lan­dings­si­der opbyg­get af mere end 700 Story­Brand-cer­ti­fi­ce­re­de gui­der over hele ver­den har vi skabt en tje­kli­ste, der fin­der alle de sva­ge punk­ter ved både for­si­den og de vig­tig­ste lan­dings­si­der på dit fir­mas hjem­mesi­de. Det er dem, som koster dig salget.

Test og optimér hver ene­ste af dine vig­tig­ste sider på hjem­mesi­den ved at:

 1. Gen­nem­gå tje­kli­sten over de 7 kri­ti­ske punk­ter, som de fle­ste misser
 2. Reg­ne den pågæl­den­de sides sco­re ud og se, hvor­dan den kla­rer testen
 3. Bru­ge de idéer og den inspira­tion, du får under­vejs, til at for­bed­re konverteringen

Så kan du hur­tigt få øget sal­get og skabt en bed­re ople­vel­se for de besøgende!

 

Tjeklisten til flere salg online

Få fle­re kun­der nu!