fbpx
Vælg en side

Sådan skri­ver du en sik­ker ankertekst

Ryster du også på hån­den, når du skal skri­ve en anker­tek­ster? Så læs med her, og find ud af, hvad der er op og ned på sik­re ankertekster.

Der var en gang, hvor det var nemt nok at skri­ve anker­tek­ster i de artik­ler, du brug­te i din link­bu­il­ding. Du skul­le bare bru­ge det søge­ord som anker­tekst, du ønske­de den pågæl­den­de side på din hjem­mesi­de skul­le ran­ke for i søge­re­sul­ta­ter­ne. Så kun­ne du nemt øge pla­ce­rin­gen af siden på Goog­le. Det hand­le­de bare om at have links nok. Det er den type anker­tekst, der kal­des for en exa­ct match ankertekst.

Du kun­ne også plea­se Goog­le og dem der læste artik­len, ved at skri­ve en mere beskri­ven­de anker­tekst, hvor søge­or­det ind­gik. Det kal­des for en phra­se match anker­tekst. Den beskri­ven­de tekst gjor­de det nem­me­re for læser­ne at afgø­re, hvor­vidt lin­ket før­te hen til noget, de hav­de lyst til at læse mere om. Der­ved kun­ne anker­tek­sten lige­frem gøres til en hel lil­le salgsta­le for siden.

Men en dag fik Goog­le nok. Det var for nemt at mani­p­u­le­re pla­ce­rin­ger­ne i søge­ma­ski­ner­ne ved hjælp af den­ne form for anker­tek­ster. For selv­føl­ge­lig blev det mis­brugt af dem, der hav­de råd til at få udgi­vet hund­re­de eller tusind­vis af artik­ler på alver­dens sider på net­tet med exa­ct match anker­tek­ster hjem til deres egen hjem­mesi­de. Der­ved kun­ne de lyn­hur­tigt få deres egen hjem­mesi­de til at ran­ke for søge­ord, som de måske ikke var helt beret­ti­ge­de til.

Hvad er en ankertekst?

En anker­tekst er et eller fle­re i sam­men­hæng frem­hæ­ve­de ord i en tekst, der fun­ge­rer som link til en anden side på inter­net­tet. Når bru­ge­ren klik­ker på anker­tek­sten, føres ved­kom­men­de til den side, som tek­sten fun­ge­rer som link til. Anker­tek­ster er oftest frem­hæ­vet med blå tekst­far­ve. Til at kode lin­ket ind i tek­sten og frem­hæ­ve den­ne som en anker­tekst, anven­des HTML-koden ”a href”. I koden ind­går der sel­ve den webadres­se (URL), der lin­kes til, samt den tekst der skal fun­ge­re som anker­tek­sten for linket. 
Ankerteksten er den fremhævede tekst, der fungerer som link til den side, du ønsker at sende læseren hen på.
Anker­tek­sten er den tekst, der er frem­hæ­vet med blåt. Den lin­ker til den side, du ønsker at sen­de læse­ren hen på. 

Goog­le Pen­gi­un straf­fer dig for overo­p­ti­me­re­de ankertekster

I deres kamp for at kom­me den­ne form for link-spam til livs, ind­før­te Goog­le i 2012 den såkald­te Pengu­in-algo­rit­me, der net­op fan­ger bru­gen af overo­p­ti­me­re­de anker­tek­ster og links fra hjem­mesi­der af lav kva­li­tet – også kal­det splogs (for­kor­tel­se af spam-blogs). Her gik Goog­le ben­hårdt efter bl.a. mis­brug af exa­ct match ankertekster.

I sam­me ånde­d­rag ind­før­te Goog­le også deres Pan­da-algo­rit­me, der slår ned på overo­p­ti­me­re­de hjem­mesi­der, sider med tyndt eller kopi­e­ret ind­hold, samt hjem­mesi­der med en dår­lig bru­ger­græn­se­fla­de. De to algo­rit­mer spil­ler sta­dig en vig­tig betyd­ning den dag i dag. De benyt­ter et mere holi­stisk syn på hjem­mesi­den som grund­lag for deres vur­de­ring. Det vil sige, at det i høj grad er sidens hel­heds­ind­tryk og hvor godt de for­skel­li­ge para­me­tre er opti­me­re­de, der afgør sidens pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne. Der fin­des ingen vidun­der­pa­ra­me­tre – alle para­me­tre tæl­ler med.

Der fin­des ingen sik­re anker­tek­ster – alt med måde

Hel­heds­ind­tryk­ket gæl­der også for anker­tek­ster. For selv om ind­fø­rel­sen af Pengu­in med et tryl­leslag fik alle, der udgav tek­ster på net­tet, til at erstat­te alle deres exa­ct match anker­tek­ster med gene­ri­ske anker­tek­ster uden brug af søge­ord, så hand­ler det i den sid­ste ende om, hvor vari­e­re­de og natur­li­ge anker­tek­ster­ne til en given hjem­mesi­de er.

Det er det sam­le­de hel­heds­ind­tryk, der afgør, hvor­vidt Goog­le Pengu­in straf­fer for overo­p­ti­me­re­de links eller ej. Det skal vir­ke natur­ligt og se til­pas vari­e­ret ud.

Vur­de­rin­gen af anker­tek­ster gæl­der kun ekster­ne links

Når det kom­mer til inter­ne links på din hjem­mesi­de (links til en anden side på hjem­mesi­den), kan du skri­ve dine anker­tek­ster, som du har lyst til. Her hjæl­per bru­gen af exa­ct og phra­se match anker­tek­ster nem­lig Goog­le til at vur­de­re din ind­byr­des pri­o­ri­te­ring af de for­skel­li­ge sider på hjem­mesi­den. Så har du to eller fle­re sider, der ran­ker for sam­me eller beslæg­te­de søge­ord, kan du bru­ge anker­tek­ster­ne til at sik­re dig, at det er den side, du fin­der mest rele­vant for søge­or­det, Goog­le viser først i søge­re­sul­ta­ter­ne. Det gør du ved at lin­ke mere til den pågæl­den­de side med det søge­ord, som du ønsker siden skal out­ran­ke andre sider på hjem­mesi­den for. Anker­tek­ster­ne bli­ver først et pro­blem, når vi taler om de anker­tek­ster der lin­ker hjem til din hjem­mesi­de fra andre sider på net­tet. Ser for­de­lin­gen af de for­skel­li­ge anker­tekst­ty­per ikke natur­lig ud, kan det være et tegn på, at du har købt dig til links – og den slags slår Goog­le ned på. 

Så der er ikke nogen form for anker­tek­ster, der er mere sik­re end andre – og du får ikke auto­ma­tisk en Pengu­in-straf, bare for­di du har et par exa­ct match links hjem til din hjemmeside.

Det er det sam­le­de hel­heds­ind­tryk, der afgør, hvor­vidt Goog­le Pengu­in straf­fer for overo­p­ti­me­re­de links eller ej. Det skal se natur­ligt ud og vir­ke til­pas vari­e­ret, for at du ikke skal have grund til bekymring.

Hvad det helt præ­cist bety­der og hvor­dan du sik­rer en natur­lig for­de­ling af anker­tek­ster i din link­bu­il­ding, kom­mer vi til­ba­ge til sidst i artiklen.

Tid­li­ge­re kun­ne anker­tek­sten slå en krog i læse­ren. I dag skri­ver de fle­ste dem helst så neut­ra­le og gene­ri­ske som muligt af frygt for at få til­delt en Pengu­in-straf fra Google.

Man­ge for­mer for ankertekster

Der fin­des man­ge for­skel­li­ge måder at skri­ve anker­tek­ster på. Den stør­ste for­skel på anker­tek­ster­ne er, hvor­vidt de inde­hol­der det søge­ord, siden der lin­kes til, skal ran­ke for i Goog­le eller om anker­tek­sten ikke inde­hol­der nogen søge­ord eller søgefrase.

Vil du sik­re dig bedst muligt mod at få en straf for over-opti­me­re­de links, skal du alt­så sør­ge for at anven­de en bred vif­te af de for­skel­li­ge for­mer for anker­tek­ster, der fin­des. Vi har sam­let en ræk­ke for­skel­li­ge for­mer for anker­tek­ster, du kan skif­te imel­lem. De for­skel­li­ge for­mer for anker­tek­ster er enten unik­ke, en vari­ant af phra­se match eller består af en kom­bi­na­tion af to eller fle­re andre vari­an­ter af ankertekster.

Lad os se nær­me­re på de for­skel­li­ge for­mer for anker­tek­ster. Efter over­sig­ten kan du læse mere om de for­skel­li­ge typer og se nog­le kon­kre­te eksempler.

Anker­tekst­ty­per

Grund­læg­gen­de set fin­des der 6 for­skel­li­ge for­mer for anker­tek­ster og så en ræk­ke vari­a­tio­ner og miks af dis­se, der kan anven­des, når du skri­ver anker­tek­ster. Mål­sæt­nin­gen er at have en natur­lig vari­a­tion af anker­tek­ster til de links, der peger hjem til din hjem­mesi­de. Her ser du en over­sigt over de 15 mest udbred­te for­mer for anker­tek­ster i en ikke-pri­o­ri­te­ret ræk­ke­føl­ge. Sene­re i artik­len dyk­ker vi ned i hver af de for­skel­li­ge typer af anker­tek­ster, for at se nær­me­re på hvor­dan de anvendes. 
 • Exa­ct match – Her udgø­res anker­tek­sten af sel­ve det søge­ord eller den søge­ord­s­fra­se, du vil have siden, du lin­ker til, skal ran­ke for i søgeresultaterne.
 • Phra­se match – Her ind­går søge­or­det eller hele søge­fra­sen sam­men med noget af den omkring­s­tå­en­de tekst i den anker­tekst, du lin­ker til siden med.
 • Par­ti­al match – Lidt det sam­me som Phra­se match. Her ind­går en del af søge­or­det eller nog­le ord fra søge­ord­s­fra­sen even­tu­elt sam­men med anden tekst i anker­tek­sten til den side, som du ønsker, at siden du lin­ker hjem til, skal ran­ke for.
 • Bran­ded – Her anven­des jeres fir­ma­navn, et pro­duk­t­navn, et vare­mær­ke eller et han­dels­navn som ankertekst.
 • For­fat­ter­navn – Dit navn fun­ge­rer som link til den side, du ger­ne vil have til at ran­ke for det søge­ord, din tekst omhand­ler. Den­ne form for anker­tekst kræ­ver et rel=”author” for at vir­ke efter hen­sig­ten. Ses oftest brugt i for­bin­del­se med gæste­blo­gind­læg eller artik­ler med for­fat­ter­boks, der lin­ker hjem til jeres hjemmeside.
 • Naked URL – Her er sel­ve webadres­sen (URL’en) ankerteksten
 • Gene­risk – Her udgø­res anker­tek­sten af nog­le ord, der ikke har rele­vans eller til­knyt­ning til søge­or­det eller søge­fra­sen. Typi­ske eksemp­ler er ”her”, ”læs mere” eller lignende.
 • LSI/Semantiske søge­ord – Anker­tek­sten udgø­res af et syno­nym eller et nært beslæg­tet ord til søgeordet.
 • Tit­le tag – Tit­le tag for den side du lin­ker til, anven­des som anker­tekst. Det­te link vil oftest være af typen phra­se match, da tit­le tag altid bør inde­hol­de sidens vig­tig­ste søgeord.
 • Bil­led ALT-tags – Tek­sten i et ALT-tag reg­nes altid for en anker­tekst. Da ALT-tag oftest også inde­hol­der det vig­tig­ste søge­ord, kan den­ne type anker­tekst også ses som et phra­se match.
 • No text – Situ­a­tio­nen hvor et bil­le­de ikke har noget ALT-tag. Det kan også være en knap med f.eks. et ikon eller en anden gra­fisk repræ­sen­ta­tion uden beskri­ven­de ALT-tag, der fun­ge­rer som link til siden.
 • Spe­ci­al­tegn – En anden vari­ant af no text anker­tek­ster, er at bru­ge spe­ci­al­tegn i tegn­sæt­tet som f.eks. en pil eller lig­nen­de som ankertekst.
 • Brand + Exa­ct match – En vari­ant hvor sidens brand og exa­ct match keyword mik­ses til en slags phra­se match, hvor både fir­ma­navn og søge­ord ind­går i ankerteksten.
 • Long anchors – En vari­ant af par­ti­al eller phra­se match hvor sel­ve anker­tek­sten udgø­res af en læn­ge­re fra­se eller en hel sæt­ning i tek­sten, hvor søge­or­det eller dele af søge­or­det indgår.
 • Co-occu­ren­ce – Her ind­går søge­or­det som en del af den sæt­ning, der inde­hol­der anker­tek­sten, uden at være inklu­de­ret som en del af anker­tek­sten. Mest opti­malt er det at pla­ce­re søge­or­det lige før eller så tæt på anker­tek­sten som muligt.

Exa­ct match – Søge­or­det er ankerteksten

   
En exa­ct match anker­tekst udgø­res ude­luk­ken­de af søge­or­det eller søge­fra­sen. Så vil du have en side på din hjem­mesi­de til at ran­ke for f.eks. ”anker­tekst”, skal du bru­ge det­te ord som – nå ja – anker­tekst i den arti­kel, der skal lin­ke hjem til siden, for eksem­pel: Læs her, hvor­dan du skri­ver en sik­ker anker­tekst. Exa­ct match var tid­li­ge­re den fore­truk­ne form for anker­tekst, for­di det gav et tyde­ligt sig­nal til Goog­le om, hvad det var for et søge­ord, du ønske­de at siden der blev lin­ket til, skul­le ran­ke for. I dag bør du være mere var­som med bru­gen af den­ne type, da for man­ge exa­ct match anker­tek­ster tages som en indi­ka­tion af, at du har købt betal­te links til din side. 

Phra­se match – Søge­or­det er en del af ankerteksten

   

Phra­se match bety­der, at søge­or­det eller hele søge­fra­sen ind­går som en del af den anker­tekst, du lin­ker hjem til din side med. Tager vi eksemp­let fra før med ”anker­tekst”, kan vi gøre den sam­me sæt­ning til et phra­se match ved at med­ta­ge mere af tek­sten i sæt­nin­gen som ankertekst:

Læs her, hvor­dan du skri­ver en sik­ker ankertekst

Det giver et mere natur­ligt og i øvrigt for læse­ren meget mere infor­ma­tiv beskri­vel­se af, hvad det rent fak­tisk er, de kom­mer hen til, når de klik­ker på lin­ket. Den­ne type anker­tekst var tid­li­ge­re den, som alle SEO-eks­per­ter – og Goog­le selv – frem­hæ­ve­de som den bed­ste. Net­op på grund af den gode brugeroplevelse.

I dag er folk mere for­sig­ti­ge med at bru­ge den, net­op for­di søge­or­det eller søge­fra­sen er en del af anker­tek­sten. Det er synd. For lige som med de andre anker­tekst­ty­per er den helt i orden at bru­ge – så læn­ge du ikke over­gør det.

Par­ti­al match – dele af søge­or­det ind­går i ankerteksten

   

Par­ti­al og phra­se match er stort set det sam­me og man­ge af SEO-eks­per­ter­ne behand­ler dem under et. Hos os væl­ger vi dog at bru­ge par­ti­al match som beteg­nel­se for de til­fæl­de, hvor du anven­der en del af søge­or­det eller nog­le ord fra søge­ord­s­fra­sen som en del af anker­tek­sten til den side, du lin­ker hjem til.

Her er det vig­tigt at huske, at gram­ma­ti­ske bøj­nin­ger af søge­or­det ikke reg­nes for et par­ti­al match af Goog­le. Goog­le kan godt reg­ne ud, at f.eks. ”anker­tek­ster” og ”anker­tekst” er det sam­me søgeord.

I min ver­den dæk­ker par­ti­al match også f.eks. situ­a­tio­ner med omvendt ord­s­til­ling. Så hvis du f.eks. vil have din side til at ran­ke for ”sik­re anker­tek­ster”, kan et par­ti­al match f.eks. være:

… på den­ne side, hvor du kan læse om, hvor­dan du gør dine anker­tek­ster sik­re.”

Bran­ded – fir­ma­nav­net er ankerteksten

   
En bran­ded anker­tekst er de til­fæl­de, hvor anker­tek­sten udgø­res af jeres fir­ma­navn, nav­net på et pro­dukt eller et andet vare­mær­ke eller han­dels­navn, som I ejer ret­ten til eller sæl­ger – f.eks. på jeres webs­hop. Så når nogen f.eks. lin­ker til vores hjem­mesi­de med anker­tek­sten ”web­te­xts­hop”, er der tale om en bran­ded anker­tekst. Bran­ded anker­tek­ster anses af Goog­le som en meget natur­lig anker­tekst at bru­ge, net­op for­di det er natur­ligt at hen­vi­se til et fir­ma og det hjem­mesi­de med fir­ma­nav­net. Så den kan du trygt bru­ge lidt ofte­re end de andre. 

For­fat­ter­navn – dit navn som ankertekst

   

Per­son­nav­ne hører for så vidt også til under bran­de­de anker­tek­ster. Men skal Goog­le i ste­det opfat­te anker­tek­sten som et for­fat­ter­navn, kræ­ver det, at du står angi­vet som for­fat­ter til artik­len ved hjælp af den såkald­te rel=”author” tag, der især var meget popu­lær, da Goog­le lige hav­de lan­ce­ret Goog­le Plus.

Ind­sæt­ter du dit navn som anker­tekst til et link til den side, du ger­ne vil have til at ran­ke for det søge­ord, din tekst hand­ler om, fan­ger Goog­le sam­men­hæn­gen ved hjælp af rel=”author” tag­get. Under­støt­ter CMS-syste­met ikke rel=”author” tag­get, anses dit navn som en bran­ded eller måske som en gene­risk ankertekst.

Per­son­nav­ne ses oftest brugt som anker­tek­ster i en for­fat­ter­boks på siden i for­bin­del­se med gæste­blo­gind­læg eller artik­ler, der lin­ker hjem til din egen hjem­mesi­de. Så hav­de den­ne gui­de været udgi­vet som en arti­kel på en anden hjem­mesi­de, kun­ne der have stå­et en for­fat­ter­boks med mit navn som ankertekst:

Skre­vet af Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl, part­ner og Chief Con­tent Offi­cer hos con­tent mar­ke­ting-bureau­et webstextshop.”

Anker­tek­sten lin­ker så hjem til vores hjem­mesi­de på webtextshop.dk. I tek­sten i eksemp­let etab­le­rer jeg sam­ti­dig den natur­li­ge sam­men­hæng for læser­ne til det site, mit navn lin­ker til. Goog­le får selv­føl­ge­lig sam­men­hæn­gen gen­nem rel=”author” tag­get på siden.

Naked URL – webadres­sen er ankerteksten

En nøgen anker­tekst udgø­res af sel­ve webadres­sen (URL’en) i klar tekst i artik­len eller blo­gind­læg­get. Den­ne form for anker­tekst ses oftest brugt til links, der lin­ker hjem til for­si­den på web­s­te­det. Du kan dog også sag­tens lin­ke læn­ge­re ned i side­hie­rar­ki­et. Men det ses kun yderst sjæl­dent, for­di det nemt kom­mer til at se meget grimt og ufor­stå­e­ligt ud. Men omvendt er det selv­føl­ge­lig også en måde at ska­be ekstra opmærk­som­hed om lin­ket på.

En ”nøgen anker­tekst” til den­ne side kun­ne f.eks. se sådan her ud:

Det kan du læse mere om på https://webtextshop.dk/sikker-ankertekst.”

Gene­risk – til­fæl­di­ge ord er ankerteksten    
En gene­risk anker­tekst består af nog­le ord, der ikke har hver­ken rele­vans for eller til­knyt­ning til søge­or­det eller søge­fra­sen, som du vil have, at den side du lin­ker hjem til, skal ran­ke for i søge­re­sul­ta­ter­ne. Typisk udgø­res gene­ri­ske anker­tek­ster af ord som ”læs mere”, ”her”, ”på den­ne side” eller lig­nen­de. Den­ne type links blev det tid­li­ge­re fra­rå­det at bru­ge, for­di de ikke gav læse­ren nogen reel infor­ma­tion om, hvad siden de lin­ke­de til inde­holdt. Men i dag er det nok den mest udbred­te form for anker­tekst, der anven­des på net­tet – desvær­re. Det sker natur­lig­vis som en mis­for­stå­et hel­gar­de­ring imod at få Pen­gi­un-straf på grund af anven­del­sen i søge­ord i ens anker­tek­ster. Men i prin­cip­pet kun­ne det sag­tens tæn­kes, at Goog­le vil­le fin­de bru­gen af ude­luk­ken­de gene­ri­ske anker­tek­ster for at være lige så over-opti­me­re­de anker­tek­ster, som hvis du kun brug­te exa­ct match søge­ord. Jeg tror dog næp­pe, at nogen har red­det sig en Pen­gi­un-straf af den grund. 

LSI/Semantiske søge­ord – syno­ny­mer og beslæg­te­de ord er ankerteksten

LSI står for ”Latent Seman­tic Inde­xing”. Det er et begreb, som dæk­ker over syno­ny­mer eller seman­tisk rela­te­re­de ord til søge­or­det. Det kan både være anker­tek­ster, hvor søge­or­det ind­går og anker­tek­ster uden søge­or­det, men med et syno­nym eller et seman­tisk ord i stedet.

Ind­går søge­or­det, sva­rer det næsten til par­ti­al eller phra­se match anker­tek­ster. Det er typisk long tail eller spørgs­mål, der er anvendt som søg­nin­ger på Goog­le. Tager vi ”anker­tekst” som et eksem­pel, kun­ne det f.eks. være:

… i den­ne arti­kel, der sva­rer på spørgs­må­let ”Hvad er en anker­tekst?”.”

En hur­tig gen­vej til den­ne form for anker­tek­ster er, at tage de søge­for­slag som Goog­le kom­mer med i listen under søge­fel­tet, når du skri­ver et søge­ord i søgefeltet. 

Du kan også bru­ge de søge­fra­ser, du fin­der som links til rela­te­re­de søg­nin­ger nederst på den før­ste side i søgeresultaterne.

Et eksem­pel på anven­del­sen af et syno­nym eller en seman­tisk rela­tion kun­ne være: ”… i den­ne arti­kel, der for­kla­rer hvad en cykel med hjæl­pe­mo­tor er for en stør­rel­se”. Her fun­ge­rer “cykel med hjæl­pe­mo­tor” som anker­tekst for et link, der peger hen til en side med en gui­de om knallerter.

“Cykel med hjæl­pe­mo­tor” er jo den beteg­nel­se, der anven­des om knal­ler­ter i lov­tek­ster. Der­ved har fra­sen en seman­tisk rela­tion til ordet ”knal­lert”, som er det ord, du ønsker den side du lin­ker til, skal ran­ke for i Google.

 

Tit­le tag som ankertekst

En anden vari­ant af phra­se match der hel­ler ikke ses brugt så tit, er, at anven­de tit­le tag for den side du lin­ker til, som anker­tekst i den tekst, du lin­ker til siden fra.

Den­ne form for anker­tekst vil inde­hol­de sidens vig­tig­ste søge­ord, hvis du skri­ver tit­le efter den mest udbred­te frem­gangs­må­de med at næv­ne det vig­tig­ste søge­ord så tid­ligt i tit­le tag som muligt.

Vil­le jeg lin­ke til den­ne arti­kel fra f.eks. et blo­gind­læg på Lin­ke­dIn, kun­ne jeg såle­des bru­ge sidens tit­le tag som anker­tekst på den­ne måde.

Det har jeg skre­vet en gui­de til, som du kan læse her: Sik­re anker­tek­ster — Den kom­plet­te gui­de til at ski­ve anker­tek­ster.”

Goog­le fan­ger, at der er tale om sidens tit­le, for­di tit­le og anker­tekst er ens.

Bil­le­der­nes Alt-tag som ankertekst

Bru­ger du bil­le­der som links til din hjem­mesi­de, anser Goog­le tek­sten i bil­le­dets ALT-tag for lin­kets anker­tekst. Da ALT-tag oftest også inde­hol­der det vig­tig­ste søge­ord, kan du også se den­ne form for anker­tekst som en afart af phra­se match.

For­de­len ved at inklu­de­re søge­or­det i ALT-tag tek­sten er som bekendt, at bil­le­det kan kom­me til at ran­ke for søge­or­det i bil­led­søg­nin­ger, samt at syns­han­di­kap­pe­de får en bed­re ople­vel­se med jeres hjem­mesi­de. For at give bil­le­det ekstra vægt i søge­re­sul­ta­ter­ne, kan du også inklu­de­re søge­or­det i bil­le­dets tit­le og bil­le­dets filnavn.

Bil­led­søg­nin­ger er rime­lig popu­læ­re på Goog­le og kan der­for nemt give dig ekstra tra­fik til siden. Det kræ­ver ikke nød­ven­dig­vis, at bil­le­det kom­mer først i bil­led­sø­ge­re­sul­ta­ter­ne. For er bil­le­det super-rele­vant for søge­or­det og søge­hen­sig­ten, skal folk nok opda­ge det. Folk scrol­ler ger­ne læn­ge­re efter det rig­ti­ge bil­le­de, end de gør efter det rig­ti­ge søge­re­sul­tat i tekstsøgningerne.

 

No text – Links uden ankertekst

Men du kan også bru­ge bil­le­der til at ska­be links til din side uden nogen brug af anker­tekst. Det sker i de til­fæl­de, hvor et bil­le­de ikke har nogen tekst i ALT-tag­get og der ikke er nogen gen­ken­de­lig tekst i bil­le­det. Det kan f.eks. være en knap med f.eks. et ikon eller en anden gra­fisk repræ­sen­ta­tion uden tekst i ALT-tag­get, der fun­ge­rer som link til siden. 

Spe­ci­al­tegn — en anden form for no text ankertekster

En anden udga­ve af no text anker­tek­ster er at bru­ge spe­ci­al­tegn i tegn­sæt­tet som f.eks. à eller lig­nen­de som anker­tekst for lin­ket til den side, der lin­kes hjem til.

Meto­den ses sjæl­dent anvendt, da den ikke giver nogen reel infor­ma­tion om den side, der lin­kes hen til. Men har du en beskri­ven­de tekst stå­en­de for­an eller efter spe­ci­al­teg­net, giver det lige så meget mening som en gene­risk anker­tekst. F.eks:

Læs mere om sik­re anker­tek­ster på web­te­xts­hops hjem­mesi­de (à)

 

Brand + Exa­ct match – fir­ma­navn plus søge­ord som ankertekst

Brand + Exa­ct match er i prin­cip­pet en vari­ant af phra­se match. Her består anker­tek­sten af jeres brand­navn og så det exa­ct match keyword, som du vil have, den side du lin­ker hjem til, skal ran­ke for i søge­re­sul­ta­ter­ne. Et eksem­pel til den­ne side kun­ne være:

Vi har fun­det en rig­tig god gui­de, hvor web­te­xts­hop skri­ver om sik­re anker­tek­ster til din link­bu­il­ding.”

Long anchors – ekstra lan­ge ankertekster

Long anchors er end­nu en vari­ant af phra­se match, hvor sel­ve anker­tek­sten udgø­res af en læn­ge­re fra­se eller en hel sæt­ning i tek­sten, der inde­hol­der søge­or­det eller hele eller dele af søge­fra­sen. Den­ne form for anker­tekst ses tit anvendt ved læn­ge­re long tail søge­ord, som det kan være ekstremt nemt at kom­me til at ran­ke for.

Det kan også bare være en hel sæt­ning i tek­sten på siden. Et eksem­pel kun­ne være sam­me sæt­ning som før – men bare hvor hele sæt­nin­gen er ankerteksten:

Vi har fun­det en rig­tig god gui­de, hvor web­te­xts­hop skri­ver om sik­re anker­tek­ster til din link­bu­il­ding.”

Co-occu­ren­ce – anvend søge­or­det i sam­me sæt­ning som ankerteksten

En vari­ant af den gene­ri­ske anker­tekst anven­der søge­or­det eller søge­fra­sen i sam­me sæt­ning og helst umid­del­bart lige inden sel­ve anker­tek­sten. Anker­tek­sten i sig selv kan så være generisk.

Der­ved udnyt­ter du den såkald­te co-occu­ren­ce effekt, der beteg­ner anven­del­sen af sam­me eller seman­tisk beslæg­te­de søge­ord på tværs af hjem­mesi­der, der lin­ker til hin­an­den. Det stam­mer til­ba­ge fra den såkald­te Goog­le Caf­fe­i­ne-algo­rit­me, som blev imple­men­te­ret som et af de før­ste skridt mod at gøre Goog­le til en mere seman­tisk base­ret søge­ma­ski­ne til­ba­ge i sen­som­me­ren 2009.

Den er i fami­lie med co-cita­tion, som også var en del af Caf­fe­i­ne-algo­rit­men. Den giver link-jui­ce til din hjem­mesi­de, ved at hjem­mesi­dens navn eller jeres brand næv­nes på andre hjem­mesi­der – vel at mær­ke uden, at der lin­kes til jeres website.

Så ved at næv­ne søge­or­det eller søge­fra­sen umid­del­bart lige inden lin­ket, fan­ger Goog­le sam­men­hæn­gen og til­de­ler vær­di til det søge­ord, som du ger­ne vil have, den side du lin­ker hjem til, skal ran­ke for. Et eksem­pel kun­ne se sådan ud:

Vi har fun­det en rig­tig god gui­de, hvor web­te­xts­hop viser, hvor­dan du skri­ver en sik­ker anker­tekst i den­ne arti­kel.”

Tek­nik­ken fun­ge­rer også, hvis anker­tek­sten pla­ce­res i et områ­de af tek­sten, der inde­hol­der seman­tisk rela­te­re­de ord til søge­or­det eller syno­ny­mer for det­te. Fak­tisk siger nog­le SEO-eks­per­ter, at det vir­ker ekstra godt at omgi­ve anker­tek­sten med fle­re stær­ke søge­ord, syno­ny­mer og seman­ti­ske rela­te­re­de ord om det sam­me emne.

Tip: Lad så vidt muligt andre om at bru­ge exa­ct match

Net­op for­di exa­ct match er den stær­ke­ste indi­ka­tor for, hvil­ket søge­ord den side der lin­kes til, bør ran­ge­re for i søge­re­sul­ta­ter­ne, er en over­dre­ven brug af exa­ct match anker­tek­ster den sik­re vej til at red­de dig en Pengu­in-straf. Der må helst ikke være for man­ge exa­ct match links og de bør under ingen omstæn­dig­he­der være i over­tal i for­hold til de andre ankerteksttyper.

Vil du sik­re dig mod det, bør du helt und­gå at bru­ge exa­ct match anker­tek­ster eller kun bru­ge dem i meget sjæld­ne til­fæl­de, de gan­ge hvor du selv kan bestem­me din anker­tekst. Det kan du f.eks. i den link­bu­il­ding, hvor du selv leve­rer ind­hold. Som f.eks. gæste­ind­læg og artik­ler, du får udgi­vet med link hjem til din egen hjemmeside.

Der­ved er du min­dre sår­bar for mere eller min­dre vel­me­nen­de links fra andre hjem­mesi­der, hvor udgi­ver­ne lin­ker hjem til din hjem­mesi­de, for­di du har noget godt ind­hold, de refe­re­rer til. Har udgi­ve­ren eller skri­ben­ten ikke så meget for­stand på SEO, kan de meget nemt fin­de det mest natur­ligt at bru­ge et af dine søge­ord som exa­ct match anker­tekst for lin­ket til din side.

Antal­let af links skal også være jævn fordelt

Der må hel­ler ikke være en una­tur­lig for­de­ling af links hjem til jeres hjem­mesi­de. Har en enkelt side fle­re hund­re­de links og de andre sider næsten ikke nogen, kan I roligt reg­ne med at Goog­le gran­sker sam­men­hæn­gen nærmere.

Her spil­ler især anker­tek­ster­ne og kva­li­te­ten af de hjem­mesi­der, der lin­ker til den ene famø­se side ind. Er der man­ge lav­kva­li­tets­si­der og man­ge exa­ct match anker­tek­ster i brug, er I fare­tru­en­de tæt på at få et lap med pingvinluffen.

Den per­fek­te for­de­ling af ankerteksttyper

Som alle­re­de nævnt er det det sam­le­de hel­heds­ind­tryk, der afgør, hvor­vidt Goog­le Pengu­in straf­fer for overo­p­ti­me­re­de links eller ej. For­de­lin­gen af de for­skel­li­ge for­mer for anker­tek­ster skal vir­ke natur­lig og til­pas varieret.

Net­op begre­bet ”natur­ligt” bety­der, at du godt kan slip­pe afsted med at bru­ge en eller fle­re typer af anker­tek­ster mere end andre, uden at Goog­le lan­ger en straf ud.

Goog­le ser natur­lig­vis helst, at for­de­lin­gen af anker­tek­ster lig­ger mest på “ikke-opti­me­re­de” anker­tek­ster, men du kan sag­tens brug exa­ct match søge­ord i anker­tek­ster­ne, så læn­ge det blot vir­ker natur­ligt.

Det bety­der også min­dre, hvis bru­gen af bran­de­de anker­tek­ster fore­kom­mer ofte­re end andre typer. Det vir­ker mere natur­ligt at refe­re­re til en hjem­mesi­de eller et fir­ma med dets navn, end hvis der blev brugt exa­ct match søge­ord hver gang.

På sam­me måde kan I også sag­tens slip­pe afsted med man­ge gene­ri­ske anker­tek­ster. De må bare ikke være den ene­ste form for links. For det ser også mistæn­ke­ligt ud.

En natur­lig for­de­ling på de for­skel­li­ge anker­tekst­ty­per er ide­a­let. Der fin­des man­ge bud på, hvil­ke pro­cent­sat­ser der gæl­der for anven­del­sen af de for­skel­li­ge typer anker­tek­ster. Men det ene bud synes at være lige så godt som det andet. Så læn­ge det giver en natur­lig for­de­ling og antal­let af exa­ct og phra­se match anker­tek­ster und­gør en min­dre pro­cent­sats af de sam­le­de anker­tekst­ty­per, synes du at være home safe.

Hold styr på variationen

Bru­ger I meget link­bu­il­ding eller har du f.eks. en fast ugent­lig klum­me på et onli­ne medie, hvor du må lin­ke hjem til din hjem­mesi­de som en del af beta­lin­gen for klum­men, er det en god ide at hol­de lidt regn­skab med bru­gen af ankertekster.

Går du meget op i det, kan du lige­frem byg­ge et reg­ne­ark, hvor du fører sta­ti­stik over, hvor man­ge af hver type anker­tekst, du har brugt. Sam­ti­dig kan du gå syste­ma­tisk frem for hvert enkelt link, så du bru­ger en ny anker­tekst­ty­pe hver gang – og så star­ter for­fra, når du er kom­met hele raden igennem.

Spring even­tu­elt exa­ct match og phra­se match over og reservér dem til links fra vir­ke­lig stær­ke og velan­se­te domæ­ner. Sam­ti­dig und­går du pro­ble­mer på grund af andres brug af exa­ct match anker­tek­ster hjem til din egen hjem­mesi­de. Det sid­ste kan du læse mere om andet steds her på siden.

 

Hold øje med din sides linkprofil

Det er altid en god ide at hol­de øje med din hjem­mesi­des linkpro­fil og for­de­lin­gen af anker­tekst­ty­per. Det kan du f.eks. gøre med et værk­tøj som Site Expl­o­rer hos ahrefs.com. Der­ved kan du løben­de hol­de øje med for­de­lin­gen af links til alle dine sider på hjem­mesi­den og enten spot­te årsa­gen til en straf eller måske lige­frem nå at gri­be ind i tide, før ping­vi­nen slår til.

Åbn Site Expl­o­rer på Ahrefs.com og ind­tast dit domæ­ne­navn. Klik der­ef­ter på Anchors under Back­link Pro­fi­le i menu­en til ven­stre og se så opgø­rel­sen over ankertekster.

Som du kan se i eksemp­let her­un­der, har vi flest Bran­ded anker­tek­ster til web­te­xts­hops hjem­mesi­de, samt et par enkel­te phra­se match anker­tek­ster og en del gene­ri­ske anker­tek­ster. Ikke en for­de­ling af anker­tek­ster, der bur­de give anled­ning til pro­ble­mer med Goog­les Penguin-algoritme.

Har du brug for hjælp til jeres ankertekster? 

Vil du have nog­le mere kon­kre­te eksemp­ler på gode, sik­re anker­tek­ster til sider­ne på jeres hjem­mesi­de, kan vi leve­re en ræk­ke ska­be­lo­ner og ide­er til jer. Vi skri­ver mas­se­vis af anker­tek­ster hver dag i de artik­ler og det con­tent mar­ke­ting-ind­hold, som vi udar­bej­der for vores kun­der. Så vi har stor erfa­ring i at bru­ge de for­skel­li­ge vari­an­ter og hjæl­per jer ger­ne til at sty­re uden om en straf fra Goog­les pingvin.

Kon­takt os ved at klik­ke på Kon­takt os-knap­pen her­un­der, sen­de os en mail på info@yes-marketing.dk eller give os et ring på 29 72 55 73. 

Hent den gra­tis
tje­kli­ste med mas­ser af viden, inspira­tion og idéer til at få fle­re salg online!

Med bag­grund i erfa­rin­ger­ne fra titu­sind­vis af lan­dings­si­der opbyg­get af mere end 700 Story­Brand-cer­ti­fi­ce­re­de gui­der over hele ver­den har vi skabt en tje­kli­ste, der fin­der alle de sva­ge punk­ter ved både for­si­den og de vig­tig­ste lan­dings­si­der på dit fir­mas hjem­mesi­de. Det er dem, som koster dig salget.

Test og optimér hver ene­ste af dine vig­tig­ste sider på hjem­mesi­den ved at:

 1. Gen­nem­gå tje­kli­sten over de 7 kri­ti­ske punk­ter, som de fle­ste misser
 2. Reg­ne den pågæl­den­de sides sco­re ud og se, hvor­dan den kla­rer testen
 3. Bru­ge de idéer og den inspira­tion, du får under­vejs, til at for­bed­re konverteringen

Så kan du hur­tigt få øget sal­get og skabt en bed­re ople­vel­se for de besøgende!

 

Tjeklisten til flere salg online

Få fle­re kun­der nu!