fbpx
Vælg en side
Få fær­re pro­ble­mer med kunderne:

 

Skriv salgs- og leve­rings­be­tin­gel­ser, som er til at forstå

Har din webs­hop salgs- og leve­rings­be­tin­gel­ser, som dine kun­der for­står? Eller har du plan­ket dem fra kon­kur­ren­ter­ne eller en af de salgs- og leve­rings­be­tin­gel­ser ska­be­lo­ner, der kan hen­tes på net­tet? I så fald er der stor chan­ce for, at ingen for­står det juri­di­ske kan­cel­li­s­prog, som leve­rings­be­tin­gel­ser­ne er skre­vet i. Så hvor­for ikke gøre kun­der­ne en tje­ne­ste og skri­ve tin­ge­ne lige ud af posen?
Har din webs­hop salgs- og leve­rings­be­tin­gel­ser, som dine kun­der for­står? Eller har du plan­ket dem fra kon­kur­ren­ter­ne eller en af de salgs- og leve­rings­be­tin­gel­ser ska­be­lo­ner, der kan hen­tes på net­tet? I så fald er der stor chan­ce for, at ingen for­står det juri­di­ske kan­cel­li­s­prog, som leve­rings­be­tin­gel­ser­ne er skre­vet i. Så hvor­for ikke gøre kun­der­ne en tje­ne­ste og skri­ve tin­ge­ne lige ud af posen?

Har du nogen­sin­de læst salgs- og leve­rings­be­tin­gel­ser­ne på en webs­hop, du har hand­let i? Er du som folk er flest, gør du sik­kert også det sam­me, som dine kun­der gør, når de hand­ler hos dig: Afkryd­ser fel­tet med, at de accep­te­rer webs­hop­pens salgs- og leve­rings­be­tin­gel­ser, før de klik­ker på Betal-knap­pen. Helt uden at læse dem.

For du har alle­re­de opgi­vet på for­hånd. For du ved, at det som ven­ter dig, er noget ufor­stå­e­ligt kan­cel­li­s­prog, der helt sik­kert er juri­disk kor­rekt og fuld­stæn­digt vandtæt. Men det er sam­ti­dig totalt ufor­stå­e­ligt uden en juri­disk uddan­nel­se af en eller anden art – og selv med den i baga­gen kan der opstå tvi­ster om ordlyden.

Gør du som alle andre?

Sådan har dine kun­der det også. For er du som alle andre webs­hope­je­re, har du enten:

  • Plan­ket kon­kur­ren­ter­nes og til­pas­set den til din webshop
  • Fun­det en ska­be­lon med salgs- og leve­rings­be­tin­gel­ser på nettet
  • Fået skre­vet en ”skud­sik­ker” tekst af din advokat

Så er du på den sik­re side og har dit på det tør­re. Men har du tænkt på dine kun­der, og hvil­ken ople­vel­se sådan en tekst giver dem? Eller hvil­ket syn det for­tæl­ler kun­der­ne, at du har på dem?

Det tænk­te vi nok!

Det hand­ler om dem, ikke om dig

For har du valgt en af oven­stå­en­de løs­nin­ger på jeres salgs- og leve­rings­be­tin­gel­ser, vil tek­sten være for­mu­le­ret set fra din side. Den giver kun­der­ne en ræk­ke for­plig­tel­ser og vil­kår, som de ind­går hand­len med dig på – og er det vir­ke­lig stil­let på spid­sen, er der også oprem­set en mas­se ting, som kun­der­ne i hvert fald ikke må gøre eller prø­ve på at gøre, hvis de skal gøre sig håb om at få byt­tet varen eller vil kla­ge over den.

Der er slet ingen ste­der, der står noget om, hvad kun­den får ud af det – udover et pro­dukt eller en ydel­se, som de har købt på de betin­gel­ser, du har stil­let. Vil­le du selv købe noget af dig på de betingelser?

Men for kun­den hand­ler det jo net­op om dem og ikke om dig. De læser jo dine salgs- og leve­rings­be­tin­gel­ser, for at ori­en­te­re sig om, hvor­dan I behand­ler jeres kun­der, og hvor­dan de er stil­let, hvis der skul­le opstå pro­ble­mer med købet. De læser dem fak­tisk af sam­me grund, som du skri­ver dem: For ikke at bli­ve snydt!

Vær ander­le­des og vind kun­der på stribe

Så hvor­for ikke skri­ve jeres salgs- og leve­rings­be­tin­gel­ser, så de frem­hæ­ver alle de for­de­le kun­den får ved at hand­le med jer. Skriv dem, så de fremhæver:

  • Hvad I gør for at sik­re, at varer­ne kom­mer sik­kert frem
  • Hvad I gør for at hjæl­pe dem, hvis de har spørgs­mål eller problemer
  • Hvor nemt det er at retur­ne­re varen, hvis de ikke vil have den
  • Hvor­dan I løser pro­ble­mer med fejl­be­hæf­te­de varer
  • Hvor­dan I løser garan­tisa­ger for dem med et mini­mum af besvær
  • Hvor­dan I sup­por­te­rer og ser­vi­ce­rer dem, når noget går galt
  • Hvor let det er at få fat i jeres kundeservice

Og så vide­re og så videre.

Det kom­mer sta­dig til at hand­le om jer, men med en meget mere imø­de­kom­men­de og ven­lig atti­tu­de – og set fra kun­der­nes side og skre­vet i et sprog som alle for­står (også juri­ster – selv om de ikke er meget for at indrøm­me det).

Det giver gla­de­re kun­der, der får et meget mere posi­tivt ind­tryk af jer, og det giver fak­tisk også fær­re kla­ger. Det har fle­re af vores kun­der ople­vet, når vi har skre­vet nye, let­for­stå­e­li­ge salgs- og leve­rings­be­tin­gel­ser for dem.

Jamen, min advo­kat siger….

Let­for­stå­e­li­ge tek­ster er noget, der kan få advo­ka­ter og juri­ster helt op i det røde felt. For den slags tager sjæl­dent høj­de for alle til­fæl­de, lige som de åbner en ladeport op for for­tolk­nin­ger og tvivlsspørgsmål.

Der­for vi tit fået bekym­re­de hen­ven­del­ser fra kun­der­ne, som har vist tek­sten til deres advo­kat. Det har så resul­te­ret i en lang juri­disk fore­læs­ning, som bestemt ikke er til vores teksts fordel.

Løs­nin­gen har hver gang været den enk­le at præ­sen­te­re den let­for­stå­e­li­ge ver­sion af salgs- og leve­rings­be­tin­gel­ser­ne, som det de er: En let­læ­se­lig udlæg­ning af de juri­di­ske spids­fin­dig­he­der og så refe­re­re til den juri­disk vali­de men helt ufor­stå­e­li­ge tekst, som den der gæl­der, hvis der skul­le opstå tvivlsspørgsmål.

Det er der vist hel­dig­vis ikke gjort end­nu i nog­le af de til­fæl­de, hvor vi har leve­ret en kun­de­fo­ku­se­ret tekst til webs­hop­pens salgs- og leveringsbetingelser.

Brug for en copy­wri­ter til at skri­ve jeres salgs- og leveringsbetingelser?

Så klik på Kon­takt os-knap­pen her­un­der, send en mail til info@yes-marketing.dk eller giv os et ring på 29 72 55 73.