fbpx
Vælg en side

Spar pen­ge på AdWords med bed­re indhold

En af de mest effek­ti­ve meto­der til at sæn­ke jeres AdWords-udgif­ter er, at imple­men­te­re bed­re pro­dukt­tek­ster, bil­le­der og video­er på webs­hop­pen. Det kan give dig sto­re bespa­rel­ser og resul­te­re i, at du kan slå kon­kur­ren­ter­ne med et lave­re bud end deres! Læs her, hvor­dan du gør!

Har du en webs­hop, bru­ger du sik­kert alle­re­de Goog­le AdWords til at annon­ce­re for jeres pro­duk­ter i søge­re­sul­ta­ter­ne. Det er en udgift, du sik­kert ger­ne vil hol­de så lav som mulig. En af de mest effek­ti­ve meto­der er, at imple­men­te­re bed­re pro­dukt­tek­ster, bil­le­der og video­er på webs­hop­pen. Det øger sidens Qua­li­ty Sco­re, der spil­ler en afgø­ren­de rol­le for pris­sæt­nin­gen af dine annon­cer. Det kan give dig sto­re bespa­rel­ser og resul­te­re i, at du kan slå kon­kur­ren­ter­ne med et lave­re bud end deres!

For de fle­ste webs­hop-eje­re er AdWords en fast ind­kal­ku­le­ret pro­cent­del af deres mar­ke­ting­ud­gif­ter. Til gen­gæld øger hver inve­ste­ret kro­ne oftest sal­get af det enkel­te pro­dukt mål­bart. Så kan du skæ­re nog­le kro­ner af hvert bud på dine AdWords, kan du lave en meget bed­re bundlinje.

En af de måder hvor du nem­mest kan gna­ve af udgif­ter­ne til AdWords, er ved at øge kva­li­te­ten af ind­hol­det på de sider, dine AdWords-annon­cer peger ind på. Det er med til at for­bed­re den såkald­te Qua­li­ty Sco­re, som spil­ler en afgø­ren­de rol­le for, hvor meget du kom­mer til at beta­le til Goog­le for dine AdWords-annoncer.

Sådan afgør Goog­le, hvem der får vist deres AdWords-annoncer

Når Goog­le afgør en bud­run­de for en søg­ning, bereg­nes den såkald­te Adrank for hver af de annon­cø­rer, der ønsker at få vist deres annon­cer for den pågæl­den­de søgning.

Adrank bereg­nes som:

Adrank = Qua­li­ty Sco­re x din budpris

De fire annon­cø­rer der ender med at have de fire høje­ste Adranks-vær­di­er for søg­nin­gen, får deres annon­cer vist.

Adrank bereg­nes som:

Adrank = Qua­li­ty Sco­re x din budpris.

Qua­li­ty Sco­re bereg­nes som:

Qua­li­ty Score =
Annon­ce­tekstens rele­vans for søgehensigten
+ for­ven­tet CTR
+ bru­gero­p­le­vel­sen på landingssiden.

Hvad er Qua­li­ty Score

Qua­li­ty Sco­re bereg­nes ud fra annon­ce­tekstens rele­vans i for­hold til søge­hen­sig­ten, den for­ven­te­de Cli­ck-Trough Rate og bru­gero­p­le­vel­sen på landingssiden.

Der­med sik­rer Qua­li­ty Sco­re, at der er rele­vans mel­lem søg­nin­gen, annon­ce­teksten i AdWords-annon­cen og ind­hol­det på siden. Er den rele­vans der ikke, giver annon­cer­ne en dår­lig ople­vel­se for Goog­les bru­ge­re og net­op bru­gero­p­le­vel­sen ved at bru­ge Goog­le som søge­ma­ski­ne, bety­der meget for Google.

Fak­tisk bety­der bru­gero­p­le­vel­sen så meget, at Goog­le sæt­ter bru­ger­nes sik­ker­hed og deres eget renom­me over ind­tje­nin­gen. Sam­ti­dig sik­rer det mod, at pen­ge­stær­ke annon­cø­rer ikke bare kan over­by­de alle andre, samt at du ikke annon­ce­rer for én ting og så viser bru­ger­ne noget helt andet, når de kom­mer ind på landingssiden.

Ved at anven­de en AdWords-tekst og have ind­hold på lan­dings­si­den, der pas­ser bedst muligt til bru­ge­rens søge­hen­sigt, kan I øge sidens Qua­li­ty Score.

Byd min­dre end kon­kur­ren­ter­ne og vind

Der­for kan en god Qua­li­ty Sco­re give dig det vin­den­de bud i en bud­run­de, selv om du byder min­dre end kon­kur­ren­ter­ne. Lad os tage et eksempel:

Du sæl­ger bar­ne­vog­ne og byder der­for f.eks. 9 kro­ner på en AdWords-annon­ce for en bestemt bar­ne­vogn. Inde på din lan­dings­si­de har du nog­le gode pro­dukt­bil­le­der, du selv har taget, samt en tekst der kom­mer hele vej­en rundt om alle for­de­le­ne ved barnevognen.

Tek­sten giver måske også nog­le tips til den prak­ti­ske brug af bar­ne­vog­nen. Der­u­d­over er der en video, som viser hvor­dan bar­ne­vog­nen sam­les og hvor­dan man mon­te­rer baby­se­le og andre ting i vog­nen. Alt i alt er der 5–10 bil­le­der, 500 ords tekst og så video­en, samt en liste med pro­duk­te­gen­ska­ber og et par bru­ge­ran­mel­del­ser. Sam­ti­dig har I skre­vet en rig­tig god AdWords-tekst, der pas­ser til søgehensigten.

Det tak­se­rer Goog­le til en Qua­li­ty Sco­re på 10.

På sam­me søg­ning har jeres kend­te kon­kur­rent fra ”Ver­dens stør­ste babyla­ger” smidt et bud på 16 kro­ner. Men på deres side er der kun 2 bil­le­der, de har fået fra pro­du­cen­ten, 150 ords intet­si­gen­de tekst der for­tæl­ler mere om fir­ma­et end bar­ne­vog­nen, og så de vig­tig­ste pro­duk­te­gen­ska­ber og et par bru­ge­ran­mel­del­ser. AdWords-tek­sten er ikke meget for­skel­lig fra jeres.

Det hele tak­se­rer Goog­le til en Qua­li­ty Sco­re på 5.

Så selv om du kun har budt 9 kro­ner og kon­kur­ren­ten har budt 16 kro­ner, vin­der du bud­run­den, for­di du har en høje­re Qua­li­ty Score:

Dit bud: 10 x 9 = 90

Kon­kur­ren­tens bud: 5 x 16 = 80

Ergo slår du kon­kur­ren­ten med et lave­re bud og kom­mer til at lig­ge øverst i AdWords-delen af søge­re­sul­ta­ter­ne med kon­kur­ren­ten som num­mer 2, 3 eller 4, alt efter hvil­ke andre fir­ma­er, der har budt ind på søgeordet.

Det hele skyl­des, at I hav­de beder ind­hold på siden og en bed­re rele­vans mel­lem søge­hen­sigt, annon­ce­tekst og ind­hol­det på siden.

Sådan får du en høje­re Qua­li­ty Score

For at øge jeres Qua­li­ty Sco­re, skal du sør­ge for, at der er så god over­ens­stem­mel­se som muligt mellem

  • Bru­ge­rens søgehensigt
  • AdWords-annon­ce­teksten og
  • Ind­hol­det på landingssiden

Så ved at sør­ge for at skri­ve en AdWords-tekst og have ind­hold på lan­dings­si­den, der pas­ser bedst muligt til bru­ge­rens søge­hen­sigt, kan I øge sidens Qua­li­tySco­re.. På den måde kan I spa­re man­ge pen­ge på jeres AdWords-bud­get og opnå et end­nu bed­re afkast på jeres AdWords-annoncer.

Det kræ­ver selv­føl­ge­lig en vis inve­ste­ring i mere ind­hold på lan­dings­si­den og en revi­sion og koor­di­ne­ring med AdWords-tek­sten. Men udgif­ter­ne til det­te er meget hur­tigt tjent hjem på de enkel­te varer i form af spa­re­de AdWords-udgif­ter på de enkel­te budrunder.

Skal jeres tek­ster give en høje­re Qua­li­ty Score?

Vil I for­bed­re Qua­li­ty Scoren for ind­hol­det på jeres lan­dings­si­der, så tag en snak med os. Vi kan hjæl­pe jer med at spa­re pen­ge på jeres AdWords-kon­to, ved at øge Qua­li­ty Sco­re ikke kun med tekst, men også med andre for­mer som ind­hold som f.eks. video. Så kon­takt os alle­re­de i dag og lad os tage en snak om, hvor­dan I får en bed­re Qua­li­ty Sco­re på jeres sider, så I kan spa­re man­ge pen­ge på AdWords hver ene­ste måned.