fbpx
Vælg en side

Fast­hold læser­ne med en under­ru­brik, der fænger!

En under­ru­brik, også kal­det for en man­chet, er den tekst, du kan læse lige her. Den opsum­me­rer sidens vig­tig­ste poin­ter og giver de vig­tig­ste kon­klu­sio­ner. Læser folk ikke andet, er du sik­ker på, at de har fået det med fra siden, der bety­der noget. Læs med, og genop­dag underrubrikken!

Det er desvær­re sjæl­dent, at du fin­der en under­ru­brik på en hjem­mesi­de. For de fær­re­ste hjem­mesi­de­e­je­re ken­der styr­ken ved en god under­ru­brik. Sam­ti­dig blev under­ru­brik­ken eller man­chet­ten glemt, da HTML-spro­get blev defi­ne­ret. Så der fin­des ikke en spe­ci­fik kode, du kan mar­ke­re den del af tek­sten, der udgør man­chet­ten. Det er synd, for under­ru­brik­ken giver dig en mas­se for­de­le, både når det gæl­der at fast­hol­de de besø­gen­de og at få din sides pla­ce­ring op i top­pen af søgeresultaterne.

De fle­ste tæn­ker på skjor­ter, når de hører ordet man­chet. Under­ru­brik­ken kal­des sådan, for­di den lige som man­chet­ten på skjor­te­ær­met kom­mer først, og er frem­hæ­vet i for­hold til resten af ærmet.

Hvad er en underrubrik?

En under­ru­brik er en frem­hæ­vet tekst, der oftest står som det før­ste afsnit i tek­sten. Rig­tigt for­mu­le­ret skal den kun­ne stå ale­ne, så folk kan nøjes med at læse under­ru­brik­ken for at får nyhe­den eller de vig­tig­ste poin­ter og kon­klu­sio­ner fra resten af den tekst, der står på siden.

Under­ru­brik­ken stam­mer fra avis­ver­de­nen, hvor alle artik­ler er opbyg­get efter den jour­na­li­sti­ske nyhedstrekant.

Her giver over­skrif­ten — der også kal­des rubrik­ken i “avis­sprog” — nyhe­den og under­ru­brik­ken giver de vig­tig­ste detal­jer, så læse­ren kan nøjes med at læse rubrik­ken og under­ru­brik­ken, for at få sel­ve nyheden.

Resten af artik­len giver detal­jer­ne og sidst i artik­len føl­ger de bag­ved­lig­gen­de fakta.

Der­ved var det nemt at sæt­te avi­sen i gam­le dage. For var der ikke plads til hele artik­len på siden, kun­ne typo­gra­fen og sene­re lay­ou­te­ren bare skæ­re af fra i slut­nin­gen af artik­len, uden at risi­ke­re at der var nog­le vig­ti­ge detal­jer for nyhe­den, der gik tabt.

En under­ru­brik er en frem­hæ­vet tekst, der oftest står som det før­ste afsnit i tek­sten. Rig­tigt for­mu­le­ret skal den kun­ne stå ale­ne, så folk kan nøjes med at læse under­ru­brik­ken for at får nyhe­den eller de vig­tig­ste poin­ter og kon­klu­sio­ner fra resten af den tekst, der står på siden.

Giv dem gul­det med det samme

Folk hader at læse for meget tekst på net­tet. I ste­det skim­mer de tek­sten for at se, om den inde­hol­der noget af vær­di for dem. Det gør de ikke for­di de er dov­ne eller dår­li­ge læse­re, men for­di der fin­des så meget tekst og så man­ge infor­ma­tio­ner på net­tet, at folk er ble­vet mere kræs­ne med, hvad de bru­ger tid på at læse.

Det nyt­ter ikke at for­sø­ge at lok­ke folk til at læse mere end højst nød­ven­digt. De fal­der ikke for de tri­cks, der vir­ker i tryk­te medi­er. De hårdt­slå­en­de fak­ta er, at 80 % fal­der fra, alle­re­de når de har læst din over­skrift og yder­li­ge­re 10 % fal­der fra, når de har læst det før­ste afsnit. Kun 10 % begyn­der at skim­me resten af teksten!

Der­for kan du lige så godt gøre det vig­tig­ste mest tyde­ligt på siden og pla­ce­re det først for, så du er sik­ker på, at de opda­ger det. Det er lige præ­cis, hvad du kan med en underrubrik!

Giv dem gul­det med det sam­me — skriv det i manchetten!

Hvor­dan skri­ver du en god underrubrik

En god under­ru­brik skal kun­ne stå ale­ne. Så der er kun plads til det vig­tig­ste! Så skriv kon­klu­sio­nen på din arti­kel, opsum­mer de vig­tig­ste poin­ter og det, som folk som mini­mum skal kun­ne huske fra siden. Lok ikke med uddy­ben­de detal­jer, de kan fin­de i tek­sten – men afslut ger­ne man­chet­ten med et Call to Action, der får dem til at læse vide­re (eller i det mind­ste skim­me resten af artiklen).

Oftest får under­ru­brik­ken også folk til at læse vide­re. For vir­ker nyhe­den, kon­klu­sio­nen eller de poin­ter, du præ­sen­te­rer i under­ru­brik­ken over­ra­sken­de på folk, vil de oftest begyn­de at skim­me artik­len efter dine ”mel­lem­reg­nin­ger”. Så sørg for at “mel­lem­reg­nin­ger­ne” er nem­me at fin­de ved at frem­hæ­ve dem i sidens mel­lem­ru­brik­ker (H2’ere).

Det kan også være, at under­ru­brik­ken væk­ker folks følel­ser. Det får dem oftest også til at læse vide­re, for­di de bli­ver inter­es­se­ret i histo­ri­en bag. Igen er det vig­tigt, at du så frem­hæ­ver den som en eller fle­re mel­lem­ru­brik­ker i artiklen.

Men inde­hol­der under­ru­brik­ken kun almin­de­lig­he­der, skal du ikke reg­ne med, at de tæn­ker på at læse vide­re. Så kend din mål­grup­pe og frem­hæv de poin­ter og kon­klu­sio­ner fra resten af sidens tekst, som du på for­hånd ved, vil væk­ke deres interesse.

Pro­blem­løs­nin­ger, frygt eller grå­dig­hed er også gode tema­er for man­chet­ten. Kan du give dem løs­nin­gen på deres pro­ble­mer direk­te i under­ru­brik­ken, vil de dø for at få detal­jer­ne. Kan du tale til deres frygt, vil de skyn­de sig at se, om det gæl­der for dem. Taler du til deres grå­dig­hed, vil de læse vide­re for at se, hvor­dan de sco­rer gevinsten.

Sådan kan du bru­ge under­ru­brik­ken eller man­chet­ten til at ind­fan­ge og fast­hol­de de besø­gen­de. Og øge chan­cer­ne for at de læser videre

 

Goog­le elsker gode og præ­ci­se svar

Giver din under­ru­brik sva­ret på et pro­blem eller en defi­ni­tion på et begreb, som folk oftest søger efter, kan du være så hel­dig, at Goog­le snup­per din man­chet og pla­ce­rer den direk­te i søge­re­sul­ta­ter­ne – med behø­rigt link til din egen side. Det er et tegn på din sides auto­ri­tet inden for det pågæl­den­de emne, der ikke kan beta­les for penge.

Men selv om det ikke er din man­chet, de viser i søge­re­sul­ta­ter­ne, får siden et plus i Goog­les algo­rit­mer for at give et hur­tigt svar på det, folk har søgt om. Det kræ­ver dog, at over­skrif­ten og man­chet­ten er udfor­met som et svar på den søg­ning, en bru­ger vil­le skri­ve i søge­fel­tet på Goog­le. Jo bed­re og mere præ­cist du kan ram­me den, jo bed­re pla­ce­rin­ger får din side på det pågæl­den­de spørgsmål/søgeord.

Frem­hæv under­ru­brik­ken med fed tekst

Goog­le indek­se­rer ikke din man­chet-tekst kor­rekt, hvis du bru­ger et H‑tag til at frem­hæ­ve den med. Brug fed skrift – alt andet giver pro­ble­mer. Der fin­des ikke en sær­lig HTML-kode til man­chet­ten og de plu­gins der til­fø­jer en man­chet til din Word­Press-side bru­ger oftest H2. Så und­lad at bru­ge dem.

Vil du hel­le­re have os til at skri­ve dine tek­ster til net­tet? Så klik på Kon­takt os-knap­pen her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig, og får en snak om, hvor­dan vi kom­mer i gang med at ska­be tek­ster, der rent fak­tisk giver dig salg og syn­lig­hed på nettet.

 

Hent den gra­tis
tje­kli­ste med mas­ser af viden, inspira­tion og idéer til at få fle­re salg online!

Med bag­grund i erfa­rin­ger­ne fra titu­sind­vis af lan­dings­si­der opbyg­get af mere end 700 Story­Brand-cer­ti­fi­ce­re­de gui­der over hele ver­den har vi skabt en tje­kli­ste, der fin­der alle de sva­ge punk­ter ved både for­si­den og de vig­tig­ste lan­dings­si­der på dit fir­mas hjem­mesi­de. Det er dem, som koster dig salget.

Test og optimér hver ene­ste af dine vig­tig­ste sider på hjem­mesi­den ved at:

  1. Gen­nem­gå tje­kli­sten over de 7 kri­ti­ske punk­ter, som de fle­ste misser
  2. Reg­ne den pågæl­den­de sides sco­re ud og se, hvor­dan den kla­rer testen
  3. Bru­ge de idéer og den inspira­tion, du får under­vejs, til at for­bed­re konverteringen

Så kan du hur­tigt få øget sal­get og skabt en bed­re ople­vel­se for de besøgende!

 

Tjeklisten til flere salg online

Få fle­re kun­der nu!