fbpx
Vælg en side

Hvad vores gam­le hund lær­te os om vig­tig­he­den af en god
mar­ke­ting­plan!

Når vores gam­le hund var ude i haven, elske­de han at jage cyk­li­ster­ne langs inder­si­den af heg­net. For nor­malt kun­ne han ikke kom­me ud til dem. Men en dag var han slup­pet ud, og så vil­le skæb­nen, at der kom en cyk­list køren­de. Læs hvor­dan det møde end­te, og hvad det lær­te os om vig­tig­he­den af at have en god marketingplan.

Vores gam­le hund Buster var en fan­ta­stisk hund. Han døde for over to år siden, og selv­om vi i dag har en dej­lig hund i Bro­dy, sav­ner vi sta­dig Buster.

Buster var en stor, god­mo­dig og helt sort Labrador/Berner Sen­nen-blan­ding, der kun­ne vir­ke meget vold­som, for­di han var så stor og sort. Men han var bare en glad hund, der elske­de at hil­se på nye men­ne­sker. Det var bare svært at for­kla­re til folk, når han kom tonsende.

Sær­ligt hav­de han en for­kær­lig­hed for cyk­li­ster. De, syn­tes han, var ekstra spæn­den­de, hur­ti­ge skab­nin­ger, når de kom drø­nen­de for­bi ude på vej­en. De måt­te bare jages! Han kun­ne godt nok ikke kom­me ud til dem, for der var hegn hele vej­en langs med vej­en. Men alli­ge­vel fik de den helt sto­re tur med bjæf­fen og gøen, mens de cyk­le­de skræm­te for­bi. Hvis vi alt­så ikke var ude i haven til at kom­man­de­re ham på plads.

Men en dag var han slup­pet løs

Men så en dag var han slup­pet ud og løbet for os. Og for at gøre det hele meget vær­re så kom der en dame cyk­len­de ude på vej­en. Nu, nu, NU var chan­cen der ende­lig for, at han kun­ne fan­ge en af de under­li­ge tin­ge­ster. Så Buster sat­te i løb efter cyk­li­sten, og vi for bag efter.

Han nåe­de hen­de selv­føl­ge­lig først – fuld­stæn­dig elle­vild af glæ­de over ende­lig at kun­ne løbe en cyk­list op. Det var ikke svært. Hun kom cyk­len­de imod ham.

Damen stop­pe­de befip­pet op og hop­pe­de af cyk­len, mens fryg­ten bred­te sig i ansig­tet på hen­de. For hen­des indre øje så hun sik­kert, hvor­dan det sto­re glub­s­ke dyr vil væl­te hen­de omkuld og flå ind­vol­de­ne ud af maven på hen­de – eller hvad kat­ten hun nu kan have tænkt. Ban­ge så hun i hvert fald ud.

Det sto­re øje­blik oprinder

Da Buster var kom­met helt hen til den skræksla­gen­de dame, prø­ve­de hun at hol­de cyk­len mel­lem sig selv og vild­bæ­stet. Buster gøe­de og gøe­de og … Så stop­pe­de han op og blev helt stil­le. Først tøve­de han lidt, så gav han et par små bjæf, og til sidst stod han der bare og glo­e­de råd­vild på cyklisten.

Hun der­i­mod skæl­ve­de og bela­ve­de sig på det vær­ste. Vi kom hal­sen­de, råb­te bero­li­gen­de og kald­te på hund­en, mens vi med ban­ge anel­ser nær­me­de os sce­na­ri­et. Buster? Ja, han blev stå­en­de fuld­stæn­dig som i tran­ce, bjæf­fe­de lidt med den ene ende og log­re­de med den anden.

Damen kig­ge­de stil­le på hund­en i et styk­ke tid. Så bred­te let­tel­sen sig i hen­des ansigt, og tri­um­fe­ren­de hop­pe­de hun reso­lut op på cyk­len og tram­pe­de afsted, alt hvad rem­mer og tøj kun­ne hol­de. Vi hil­ste lidt for­leg­ne på damen, mens hun drø­ne­de i den ene ret­ning, og vi i den anden.

Og Buster? Han blev bare stå­en­de og glo­e­de efter hen­de, mens han undre­de sig over, hvad der lige gik galt.

Hvad gik der galt?

Ja, for hvad kat­ten ske­te der egent­ligt? Langt om læn­ge hav­de han chan­cen for at fan­ge en cyk­list. Hans sto­re drøm var gået i opfyl­del­se, og det var nu, han skul­le slå til. Men så kom han åben­bart i tvivl om, hvad han skul­le gøre, eller hvor­dan han skul­le gri­be det an.

Han hav­de sim­pelt­hen ikke en plan for, hvad der skul­le ske. Så i ste­det for at gøre noget, blev han helt para­ly­se­ret over de man­ge mulig­he­der og end­te med ikke at gøre noget som helst. Der­ved kun­ne byt­tet bare flyg­te uden problemer.

Det hand­ler om at have en plan

Det sam­me sker for alt for man­ge fir­ma­er, der har en hjem­mesi­de eller webs­hop på nettet.

Når kun­den kom­mer ind på siden, ender de med at opfø­re sig lidt på sam­me måde som damen på cyk­len. Hun kun­ne ikke tyde hund­ens sig­na­ler helt tyde­ligt. Men så fandt hun ud af, at hund­en også var for­vir­ret. Det over­be­vi­ste hen­de om, at hun trygt kun­ne cyk­le videre.

Til­sva­ren­de læser de besø­gen­de måske nok ind­hol­det på den side, de er lan­det på. Men bli­ver i tvivl om, hvad der så skal ske.

Der­for løber de væk. Alt hvad rem­mer og tøj kan hol­de, og de kom­mer sik­kert aldrig til­ba­ge igen. For har du først givet folk en dår­lig ople­vel­se, glem­mer de det ikke så nemt.

Giv de besø­gen­de en plan, der gør det nemt at bli­ve kun­de hos dig

Der­for er det ikke ale­ne vig­tigt, at du har noget godt ind­hold, der er nemt at for­stå. Det skal også være nemt for de besø­gen­de at fin­de ud af, hvor­dan de kom­mer vide­re hos jer, hvis jeres ind­hold, jeres pro­duk­ter eller jeres tje­ne­ster vir­ker rele­van­te og inter­es­san­te for dem.

Det gør du ved at give dem en klar plan for, hvor­dan de bli­ver kun­der i din for­ret­ning – og ved at gøre den  nem og over­kom­me­lig. Aller­helst må den ikke være på mere end 3 punk­ter – og kun hvis det er abso­lut nød­ven­digt, kan du væl­ge 4.

Er der fle­re punk­ter i jeres onbo­ar­ding af nye kun­der, bør du sam­le nog­le af punk­ter­ne i over­ord­ne­de sek­tio­ner, så der kun er mak­si­malt 3 eller 4 punkter.

Inkludér også en plan for, hvad der skal ske, når de så væl­ger at bli­ve kun­der. Og gør den lige så nem og overskuelig.

Og afslut altid med et klart call to action

Der­u­d­over er det vig­tigt, at du altid sør­ger for at inklu­de­re et klart call to action i alt det ind­hold, du udvik­ler til siden. Og sør­ger for, at det er nemt at få øje på for de besø­gen­de. F.eks. i form af en Kon­takt os-knap, sådan som vi bru­ger det her på siden.

Aller­bedst er det, hvis du på for­hånd har defi­ne­ret, hvad det er, du vil have de besø­gen­de til at gøre, når de har læst tek­sten. Så kan du bed­re læg­ge op til det, i den tekst du skri­ver. Det øger chan­cer­ne for, at de besø­gen­de rent fak­tisk også føl­ger dit call to action.

Vær aldrig ban­ge for at spør­ge efter salget

Du skal ikke være ban­ge for at lave et call to action, der spør­ger direk­te efter sal­get. Og gen­ta­ge det fle­re gan­ge på f.eks. hjem­mesi­dens for­si­de og de lan­dings­si­der, du har på hjemmesiden.

Man­ge bry­der sig ikke om det, for­di de føler, at det vir­ker for sæl­gen­de på de besø­gen­de. Så i ste­det pla­strer de deres sider til med Læs mere- eller Mere infor­ma­tion-knap­per. Eller et andet blødt og halv­kvæ­det call to action.

Det under­mi­ne­rer både dit fir­mas og dets pro­duk­ters tro­vær­dig­hed. For tør du ikke spør­ge efter sal­get, vil man­ge tro, at du ikke er stolt af det, du sæl­ger. Så hvor­for dog købe af dig?

Så på med nog­le Køb her-, Book møde nu- og andre knap­per med et klart og tyde­lig call to action fle­re gan­ge ned over siden. Det er ord, der klart sig­na­le­rer, hvad folk skal, hvis de vil hand­le hos jer.

Og husk altid at give dem mulig­hed for en ny date

Indrøm­met. At spør­ge en ny besø­gen­de, der måske aldrig har hørt om jer, efter sal­get den aller­før­ste gang de kom­mer ind på jeres hjem­mesi­de, sva­rer lidt til at spør­ge om din date vil gif­te sig med dig på det aller­før­ste stævnemøde.

Der­for er det også vig­tigt, at du har sør­get for, at der er en god og rele­vant lead-mag­net, der har vær­di nok til, at de besø­gen­de vil beta­le for dem med deres email-adres­se. Det kan være den tra­di­tio­nel­le e‑bog, en tje­kli­ste, et opta­get webi­nar, en luk­ket Face­book-grup­pe eller noget helt femte.

Der­ved får du en snor i dem, der ikke er helt klar til at købe af jer end­nu, men ger­ne vil have end­nu en date med jer. Sam­ti­dig får du mulig­hed for at fort­sæt­te sal­get med en til­hø­ren­de vel­komst­se­rie. Den leve­rer først lead-mag­ne­ten og føl­ger så op på og uddan­ner mod­ta­ger­ne til at bli­ve kun­de i din forretning.

Skal vi læg­ge en klar plan for din markedsføring?

Og ska­be ind­hol­det til jeres lan­dings­si­der, lead-mag­ne­ter og email-marketing?

Der­for rea­ge­rer kun­der­ne ikke på din onli­ne marketing!

Får du ikke nok ud af din onli­ne markeds­føring? Eller salg og hen­ven­del­ser nok fra jeres hjem­mesi­de, jeres email-kampag­ner, eller jeres til­ste­de­væ­rel­se på de soci­a­le medier.

Så er du ikke alene!

I den­ne e‑bog får du:

  • de 6 mest almin­de­li­ge grun­de til, at kun­der­ne ikke reagerer
  • opskrif­ten på, hvor­dan du ska­ber en kun­de­rej­se, der virker

Så hold op med at kaste pen­ge efter mar­keds­fø­rings­kampag­ner, der for­vir­rer kun­der­ne, og ikke giver dig nog­le salg!

Hent e‑bogen her, og lær hvor­dan du ska­ber en kun­de­rej­se med kla­re bud­ska­ber, dine kun­der kan for­stå, og som får dem til at reagere!

Få kun­der­ne til at rea­ge­re nu!