fbpx
Vælg en side

Sælg mere med aktivt sprog

Aktivt sprog i din salgs- og anden web­tekst akti­ve­rer dine besø­gen­de, og gør dem mere hand­lings­pa­ra­te, når de når frem til dit call to action. Men hvad er egent­ligt aktivt og mod­sæt­nin­gen: Inak­tivt sprog? Og hvor­dan ven­der du inak­tivt til aktivt sprog? Det får du et meget kon­kret eksem­pel på her – samt en ræk­ke andre brug­ba­re copy­wri­ting-tips til at gøre dine tek­ster mere sælgende.

Aktivt sprog ken­de­teg­nes ved at der bru­ges ”du” i ste­det for ”man”. Sam­ti­dig hen­ven­der tek­sten sig direk­te til læse­ren. Det gøres ved at udsagnsor­de­ne ofte­re er i byde­må­de end bru­ger en af de pas­si­ve lan­ge til­lægs­for­mer (som f.eks. præ­sens par­ti­ci­pi­um). Sam­ti­dig skri­ves tek­sten oftest som en ræk­ke af kor­te sæt­nin­ger. Helst så du bli­ver lidt sta­kån­det af at læse. Tit er tek­sten også skå­ret ind til benet, så kun den vig­tig­ste essens er med.

Inak­tivt sprog ken­de­teg­nes ved, at der bru­ges ”man” i ste­det for ”du”. Sam­ti­dig anven­des der oftest bag­vægt i sæt­nin­ger­ne, så det bli­ver lidt kan­cel­lis­progs­ag­tigt. Der­u­d­over stop­pes der ger­ne alle muli­ge for­be­hold, høflig­heds­fra­ser og udg­lat­ten­de udsagn ind i tek­sten. Og så anven­der inak­tivt sprog de før omtal­te lan­ge til­lægs­for­mer til udsagnsordene.

Inak­tivt sprog ska­ber kort sagt en stør­re afstand til det, der sker. Det bli­ver lidt som om du som læser, står og kig­ger ind på hand­lin­gen – i ste­det for at del­ta­ge aktivt i den eller bli­ve invol­ve­ret i den. Hvor­for skul­le du dog rea­ge­re på det?

Lad os tage et eksem­pel, hvor det er sat helt på spidsen:

Køb nu!” i ste­det for ”Vi opfor­drer ind­træn­gen­de vores kun­der til at købe det­te pro­dukt hos os.”

Kan du se forskellen?

Hvor­for aktivt sprog enga­ge­rer og sæl­ger bedre

Hvad gør aktivt sprog så meget mere enga­ge­ren­de og bed­re til at sæl­ge? Jo, vi har næsten givet sva­ret: Det hand­ler om, at aktivt sprog ind­dra­ger læse­ren. For i mod­sæt­ning til afstan­den til hand­lin­gen i det inak­ti­ve sprog, bli­ver du som læser direk­te ind­dra­get i det, du læser.

Det er som om, du bli­ver hoved­per­so­nen eller i hvert fald en vig­tig karak­ter i hand­lin­gen. Det er dig, der har pro­ble­met. Dig, der får løs­nin­gen med det pro­dukt eller den tje­ne­ste, der sæl­ges på hjem­mesi­den eller webs­hop­pen. Og dig, der besid­der evnen til at hand­le, for at føre løs­nin­gen ud i livet. Så pro­ble­met for­svin­der. Du — den besø­gen­de — er helten!

Aktivt sprog akti­ve­rer kort sagt læse­ren. Det øger chan­cen for, at de rent fak­tisk også hand­ler, når du giver dem tek­stens afslut­ten­de call to action. For de er jo alle­re­de så godt i gang oppe i hjer­nen, at de lige så godt kan sprin­ge ud i det.

Et kon­kret eksem­pel fra det vir­ke­li­ge liv

Men hvor­dan sør­ger du for at hol­de dit sprog aktivt? Og hvor­dan skri­ver du inak­ti­ve sæt­nin­ger, afsnit eller punk­top­stil­lin­ger om, så de bli­ver mere hand­le­kraf­ti­ge? Lad os se det gjort i prak­sis på et eksem­pel fra det vir­ke­li­ge liv.

Eksemp­let stam­mer fra en stor dansk kur­sus­ud­by­ders salgstekst til et kur­sus i per­son­ligt salg. Alt­så hvor sal­get fore­går direk­te face-to-face.

I det­te unik­ke og innova­ti­ve kur­sus i per­son­ligt salg, vil vi:

 • Lære dig, hvor­dan du mestrer kun­sten at sæl­ge direk­te til din kun­de med per­son­ligt salg
 • Give dig tek­ni­ker, der kan for­bed­re dit per­son­li­ge salg i løbet af bare nog­le få uger
 • Hjæl­pe dig med at fin­de ud af, hvad du skal sige, og hvad du ikke skal sige i enhver situation

Ved før­ste øje­kast er det jo en fin tekst, der meget præ­cist for­tæl­ler, hvad du som kur­sist får ud af kur­set. Og der bru­ges end­da ”du” i tek­sten og ingen pas­si­ve, lan­ge tillægsformer.

Men der er både mar­ke­ting­flos­k­ler og en mas­se unø­dig støj i tek­sten, der tager det akti­ve ud af ordlyden.

Lad os prø­ve at ryd­de op

Så lad os prø­ve at ryd­de op, så vi få skå­ret alt støj­en fra:

I det­te unik­ke og innova­ti­ve kur­sus i per­son­ligt salg, vil vi:

 • Lære dig, hvor­dan du mestrer kun­sten at sæl­ge direk­te til din kun­de med per­son­ligt salg
 • Give dig tek­ni­ker, der kan for­bed­re dit per­son­li­ge salg i løbet af bare nog­le få uger
 • Hjæl­pe dig med at fin­de ud af, hvad du skal sige, og hvad du ikke skal sige i enhver situation

De over­stre­ge­de ord og ven­din­ger skal enten fjer­nes helt eller omfor­mu­le­res. F.eks. til:

Dine tre vig­tig­ste take-aways:

 • Sælg mere direk­te og per­son­ligt til din kunde
 • For­øg dit per­son­li­ge salg på kort tid
 • Bliv bed­re til hvad du skal sige (og ikke sige) i situationen

Kan du se forskellen?

For det før­ste har vi skå­ret alt fed­tet – de unød­ven­di­ge ord – fra.

For det andet star­ter hvert punkt i punk­top­stil­lin­gen med noget, vi ger­ne vil opnå: Sælg mere… For­øg… og Bliv bedre…

Gør det mere rele­vant ved at skæ­re for­de­le­ne ud i pap

Men kan du også se pro­ble­met med den helt kor­te version?

Selv om vi slår på nog­le ting, folk ger­ne vil opnå, er det sta­dig alt for ukon­kret for den besø­gen­de. Vi mang­ler sim­pelt­hen at få skå­ret ”What’s in it for me” ud i pap for læseren.

Det kun­ne f.eks. gøres sådan her:

Dine tre vig­tig­ste take-aways:

 • Sælg mere direk­te og per­son­ligt til din kun­de, så du får fle­re ordrer
 • For­øg dit per­son­li­ge salg på kort tid, så du øger din omsætning
 • Bliv bed­re til, hvad du skal sige (og ikke sige) i situ­a­tio­nen, så du frem­står tro­vær­dig og ærlig

Ja, selv­føl­ge­lig kan folk tæn­ke sig til udbyt­tet. Men de kan lige så godt kom­me op med ind­ven­din­ger og for­be­hold oppe i hove­d­et! ”Det kom­mer aldrig til at vir­ke for mig”, ”Det er nemt for dem at sige”, ”Det vir­ker ikke i vores bran­che” eller noget helt fjerde.

Ved at skæ­re for­de­le­ne ud i pap, har du kon­trol over, hvad læse­ren foku­se­rer og tæn­ker på i situ­a­tio­nen. Der­ved tæn­ker de ”Det vil­le bare være dej­ligt at lære” frem for noget som helst andet.

Gør udbyt­tet end­nu mere kon­kret, så det vir­ker opnåeligt

Du kun­ne også væl­ge at gøre udbyt­tet mere kon­kret og nær­væ­ren­de. Det kan du f.eks. gøre ved at til­fø­je noget om, hvor hur­tigt kur­si­sten mær­ker udbyttet:

Dine tre vig­tig­ste take-aways:

 • Sælg mere direk­te og per­son­ligt til din kun­de, så du får fle­re ordrer alle­re­de fra dit næste kundemøde
 • For­øg dit per­son­li­ge salg på kort tid, så du øger din gen­nem­snitsor­dre med mini­mum 10 %
 • Bliv bed­re til hvad du skal sige (og ikke sige) i situ­a­tio­nen, så du altid frem­står tro­vær­dig og ærlig

Aktivt sprog + for­de­le + kon­kret = SALG!

På den måde ender vi med en punk­top­stil­ling, hvor hvert punkt er ble­vet lige så langt som den oprin­de­li­ge tekst. Men ved at:

 • gøre spro­get mere aktivt
 • skæ­re for­de­le­ne ud i pap
 • gøre for­de­le­ne mere konkrete

har vi plud­se­ligt gjort kur­set både mere inter­es­sant og relevant.

Så aktivt sprog er ikke nok, når du skal gøre en tekst sæl­gen­de. Du er også nødt til at bru­ge lidt psy­ko­lo­gi. Samt bru­ge to gam­le copy­wri­ting-tri­cks. Til­sam­men giver det en meget mere sæl­gen­de tekst.

Skal du have hjælp til at skri­ve
mere sæl­gen­de tek­ster til nettet?

Brug for hjælp til at gøre jeres tek­ster mere sæl­gen­de? Så klik på Kon­takt os-knap­pen her­un­der, giv os et ring på 29 72 55 73 eller send en mail til info@yes-marketing.dk.