fbpx
Vælg en side

Du ender nemt med selv at skæ­re dig på dine skar­pe priser

Synes du, “skar­pe pri­ser”, “uover­truf­fen kva­li­tet”, “innova­tivt design” og andre mar­ke­ting­flos­k­ler er et must i pro­dukt­tek­ster og markeds­føring, risi­ke­rer du, at de vir­ker stik mod­sat på kun­der­ne. I bed­ste fald sor­te­rer folks ind­byg­ge­de fil­ter mod mar­ke­tingsnak den slags smar­te bemærk­nin­ger fra, og i vær­ste fald dri­ver flos­k­ler­ne kun­der­ne lige i arme­ne på kon­kur­ren­ter­ne. ”Ja, I siger nok, at I har skar­pe pri­ser, men jeg ved godt hvor langt nede på listen, I lig­ger på Pri­cer­un­ner”. Der­for skal du pas­se på med at bru­ge mar­ke­ting­flos­k­ler i dine tekster.

Når vi leve­rer pro­dukt­tek­ster, sker det, at vores kun­der ikke helt kan for­stå, at vi ikke har skre­vet om deres skar­pe pri­ser, deres pro­duk­ters innova­ti­ve design eller at de går op i at give den bed­ste kun­de­op­le­vel­se hver gang. Sker det, kan jeg godt bli­ve lidt tee­na­ge­ag­tig obster­na­sig og udbry­de et ”Skårt op med skar­pe pri­ser!” eller sådan noget. For hvis du skal tro, hvad du læser på net­tet, har alle webs­hops ikke andet… Så pas på du ikke skæ­rer dig, når du sur­fer på net­tet!

Skar­pe pri­ser er noget alle har

Pro­ble­met med de skar­pe pri­ser og andre smar­te catch phra­ses er jo net­op, at alle bru­ger dem. Iføl­ge Goog­le bru­ges fra­sen ”skar­pe pri­ser” over 658.000 gan­ge på net­tet. Det gør den til en flo­skel, gan­ske som ”innova­tivt design”, ”kva­li­tets­pro­duk­ter”, ”den bed­ste kun­de­op­le­vel­se” og hvad det nu ellers er, de alle sam­men skri­ver de har, de er, eller de stræ­ber efter. De sid­ste er i det mind­ste mere ærlige.

I bed­ste fald sor­te­rer folk mar­ke­ting-flos­k­ler­ne fra og i vær­ste fald jager de jeres kun­der over til konkurrenterne! 

I bed­ste fald sor­te­rer kun­der­ne det fra

Det stør­ste pro­blem med den slags mar­ke­tingsnak og smar­te ven­din­ger er, at de ikke bety­der noget for kun­der­ne. De flyt­ter ikke noget og de får ikke kun­der­ne til at væl­ge jer, frem for jeres kon­kur­ren­ter med lige så skar­pe pri­ser og innova­ti­ve pro­duk­ter. For som for­bru­ger har vi et fil­ter, der sor­te­rer den slags flos­k­ler fra. Det gør dem til spild­te ord (som vi opkræ­ver beta­ling for), der ikke bety­der noget. Så selv om det sik­kert lyder smart, når man står bag den vir­tu­el­le disk og vil sæl­ge sine varer, så er der alt­så aldrig nog­le skar­pe pri­ser, innova­ti­ve pro­duk­ter eller nogen excep­tio­nel kva­li­tet, der har fået folk til at købe noget som helst.

I vær­ste fald jag­ter de kun­der­ne over til konkurrenterne

Men der er også dem – som under­teg­ne­de f.eks. – der ser rødt, når de læser den slags mar­ke­tingsnak. Vi får det lidt lige­som, når der kom­mer en og prok­la­me­rer, at han vil for­tæl­le en rig­tig sjov vit­tig­hed. Det bli­ver straks til en udfor­dring, som du i hvert fald nok selv skal bestem­me, om du synes er rig­tig – når du har hørt vit­tig­he­den. På sam­me måde med de skar­pe pri­ser. For når alle har dem, må hoved­par­ten af dem der siger det, jo rent fak­tisk lyve deres kun­der lige op i ansig­tet. Der­for er det rig­tigt dumt at skri­ve det, for kun­der­ne kan med et par klik nem tjek­ke op på sand­heds­vær­di­en, ved at slå vej­en for­bi Pri­ceR­un­ner eller nog­le af de andre pris­sam­men­lig­nings­por­ta­ler, der sam­men­lig­ner pri­ser inden for den pågæl­den­de bran­che. Så kan du stå og for­sø­ge at for­kla­re det sjove ved poin­ten i din vit­tig­hed, nok så meget du vil. 
Tal til kun­der­ne, i ste­det for at tale om jer selv! 

Smar­te flos­k­ler hjæl­per jer ikke høje­re op i søgeresultaterne

Så i bed­ste fald sor­te­res flos­k­ler­ne fra og i vær­ste fald rea­ge­rer kun­der­ne nega­tivt på dem og fin­der måske lige­frem et andet sted at hand­le, hvor de slip­per for den slags øre­gas. Sam­ti­dig hjæl­per den slags flos­k­ler jer hel­ler ikke til bed­re pla­ce­rin­ger. Iføl­ge SEM­rush har ”skar­pe pri­ser” en keyword dif­fri­culty på 76,54%, hvil­ket gør det til et rime­lig svært ord at ran­ke på. Så har I pla­ner om at bru­ge ”skar­pe pri­ser” som en søge­term, I vil kun­ne fin­des på, så bli­ver det lidt som at råbe i sko­ven.

Det hand­ler om dem – ikke om jer

Ende­lig for­tæl­ler ”skar­pe pri­ser” og lig­nen­de hel­ler ikke noget om jeres pro­duk­ter, som kun­den kan bru­ge til noget. Det for­tæl­ler dem aller­hø­jest, hvor­dan I ser på jer selv og jeres webs­hop. Det sva­rer lidt til at sid­de på en før­ste date med en, der sid­der og rab­ler en mas­se selv­føl­ge­lig­he­der af sig, for at han eller hun kan tage sig så godt ud over­for dig som muligt. Det bli­ver du næp­pe sco­ret af. Næ, skal I over­be­vi­se kun­der­ne om, at de skal købe hos jer, skal I meget hel­le­re skri­ve noget rele­vant for dem, der for­tæl­ler, at I for­står dem, frem for kun at snak­ke om jer selv. Den vir­ker så vidt jeg husker også ret godt inden for dating. 

Sørg i ste­det for at få pro­duk­tet til at frem­stå som:

·       Løs­nin­gen på kun­dens problemer

·       Det de mang­ler, for at kun­ne opfyl­de deres drømme

·       Det der kan beskyt­te dem mod det, som de frygter

Der­ved giver I kun­der­ne en meget bed­re bru­gero­p­le­vel­se end alle dem, der bare skri­ver at de har en skarp pris og så rem­ser pro­duk­te­gen­ska­ber­ne op. For hvad bety­der pro­duk­te­gen­ska­ber, hvis du ikke ved, hvad de inde­bæ­rer. Nej, giv folk for­de­le­ne og over­tal deres følel­ser. Så skal logik­ken nok fin­de de rig­ti­ge argu­men­ter, der kan for­sva­re købet.

Sam­ti­dig giver I Goog­le nog­le fle­re ord at ran­ke på. Det kan få jer til at frem­stå mere stærkt og unikt og måske til­med sik­re jer bed­re pla­ce­rin­ger på nog­le af de long­tail-søg­nin­ger, folk tit fore­ta­ger i star­ten, når de er ved at fin­de frem til løs­nin­gen til et givet problem.

Pro­dukt­tek­ster uden skar­pe priser

Det er sådan vi tæn­ker, når vi skri­ver pro­dukt­tek­ster for vores kun­der. Og at døm­me efter de til­ba­ge­mel­din­ger vi får og de pla­ce­rin­ger, vi kan se vores kun­der får i søge­re­sul­ta­ter­ne, så vir­ker det meget bed­re end selv den skar­pe­ste pris i skuffen.

Så kon­takt os i dag og lad os tage en snak om, hvor­dan vi får udvik­let nog­le gode og rele­van­te pro­dukt­tek­ster, der ram­mer net­op jeres kunder.