fbpx
Vælg en side

Skab fle­re veje til dit ind­hold med for­skel­li­ge con­tent mar­ke­ting kanaler

Dine besø­gen­de kan kom­me frem til dit web­s­ted af man­ge for­skel­li­ge ruter. Her tæn­ker vi ikke kun på søge­re­sul­ta­ter, men på links fra andre web­s­te­der, soci­a­le medi­er og lig­nen­de. Hvil­ke kana­ler de kom­mer fra, kan du ikke sty­re, men du kan selv ska­be en ræk­ke con­tent mar­ke­ting kana­ler, der kan føre dem hen til dit site.
Du vil sik­kert ger­ne have, at der kom­mer så man­ge rele­van­te besø­gen­de ind på jeres webs­hop eller hjem­mesi­de som muligt. Ikke bare hvem som helst, men folk der har inter­es­se i de pro­duk­ter, I sæl­ger eller det emne, hjem­mesi­den omhand­ler. Alt­så folk I kan tje­ne pen­ge på og som er klar til at bru­ge pen­ge­ne hos jer.
Jo fle­re ste­der fra, du kan ska­be tra­fik, jo stør­re bli­ver chan­cen for, at du kan ska­be rele­vant tra­fik nok til, at du kan gøre din side til en for­ret­ning, du kan leve af. Så her kan man vir­ke­lig sige, at det er de man­ge bæk­ke små, der gør den sto­re å.

Det kræ­ver plan­læg­ning og koordination.

Jo fle­re ste­der fra, du kan ska­be tra­fik, jo stør­re bli­ver chan­cen for, at du kan ska­be rele­vant tra­fik nok til, at du kan gøre din side til en for­ret­ning, du kan leve af. Så her kan man vir­ke­lig sige, at det er de man­ge bæk­ke små, der gør den sto­re å.

Godt ind­hold vil altid til­træk­ke links

Man­ge tror at con­tent mar­ke­ting kun går ud på at pro­du­ce­re godt ind­hold, der kan ran­ke for de søge­ord, de ger­ne vil fin­des på. Så skal der nok kom­me links fra alle muli­ge andre ste­der, i takt med at folk opda­ger det gode ind­hold. For godt ind­hold vil altid til­træk­ke links.

Men i vores dages vold­som­me infor­ma­tions­strøm, er det langt fra nok. For hvert evig ene­ste emne, der kan tje­nes pen­ge på eller ska­bes tra­fik på, sid­der der alle­re­de andre kon­kur­ren­ter og pro­du­ce­rer rele­vant og godt ind­hold. Gør du ikke noget mål­ret­tet for at prom­ove­re dig ind­hold, er der der­for stor risi­ko for, at dit gode ind­hold ender med at druk­ne mel­lem alt det andet gode ind­hold, der kan fin­des på net­tet om net­op dit emne.

Skal du øge chan­cer­ne for, at folk fin­der dit ind­hold, skal du ud og gøre opmærk­som på det. Et par delin­ger på Face­book og andre soci­a­le medi­er, er ikke nok! Det skal kort sagt mar­keds­fø­res der, hvor der er nogen, der er inter­es­se­ret i det emne, ind­hol­det omhandler.

Men det kræ­ver natur­lig­vis, at du kan fin­de de ste­der på net­tet, hvor de folk hol­der til, der har inter­es­se i jeres pro­duk­ter. Det kan være diver­se onli­ne medi­er, fora, grup­per på soci­a­le net­værk og man­ge andre ste­der – men det kan også være fra jeres egen blog!

Går du struk­tu­re­ret frem, har du den stør­ste chan­ce for at lyk­kes med at til­træk­ke inter­es­se­re­de besø­gen­de. Men det kræ­ver natur­lig­vis, at du har en struk­tur at gå frem efter – og den får du i den­ne arti­kel her.

Find de kana­ler der giver mening at bruge

Inden for con­tent mar­ke­ting taler man gene­relt om tre for­skel­li­ge for­mer for kana­ler, der kan lede tra­fik til din hjemmeside.

Der er dem, du:

  • gør dig fortjent til (ear­ned) – link fra andre hjem­mesi­der, delin­ger på soci­a­le medi­er og presseomtale
  • selv ejer (owned) – f.eks. jeres blog, hjem­mesi­de og pro­filsi­der på soci­a­le medier
  • beta­ler for (paid) – f.eks. annon­cer, affi­li­a­te link og prom­ove­re­de poster

De betal­te kana­ler er natur­lig­vis nogen, du beta­ler for at få links til dine sider på – enten i form af annon­cer, et affi­li­a­te-pro­gram eller ved at købe redak­tio­nel plads på siden på en eller anden måde.

De sider du selv ejer, beta­ler du oftest også for at få udvik­let ind­hold til i form af skri­ben­ter, gra­fi­ke­re, video­folk og lig­nen­de. Sam­ti­dig skal siden hostes og sæt­tes op.

De links du gør dig fortjent til, beta­ler du i prin­cip­pet også for, ved at ofre tid, pen­ge og res­sour­cer på at ska­be ind­hold, der er så godt, at der er nogen, der vil lin­ke til det.

Uan­set hvor­dan du ven­der og dre­jer det, skal der fin­de en vis form for ind­holdspro­duk­tion sted for at ska­be links gen­nem hver af de tre kanal­ty­per. For at øge mulig­he­der­ne for at kun­ne tje­ne den inve­ste­ring hjem, kræ­ver det, at du på for­hånd læg­ger en klar stra­te­gi, du kan gå mål­ret­tet frem efter, så du får udnyt­tet de for­skel­li­ge kana­ler mest opti­malt til at prom­ove­re dit ind­hold eller de pro­duk­ter, du ønsker at sælge.

Kan du sty­re de links, du har gjort dig fortjent til?

De bed­ste links set med Goog­les øjne er dem, der kom­mer af sig selv. Det er dem, du har gjort dig fortjent til, for­di du har pro­du­ce­ret noget spæn­den­de og inter­es­sant ind­hold. Det giver sig selv, at du ikke kan sty­re den slags link. De kom­mer af sig selv.

Og så alli­ge­vel ikke. For oftest har dem, der lin­ker fun­det frem til din side, for­di de har læst om den enten via en post på et soci­alt medie eller ved at andre har nævnt siden et eller andet sted. Du kan alt­så godt gøre opmærk­som på, at du har skabt en god side om et bestemt emne og så få et fortjent link ud af det. 

Et andet eksem­pel: Nog­le af de stær­ke­ste links kom­mer fra medi­er­nes hjem­mesi­der. Et fortjent link til dit site fra f.eks. Ber­ling­s­ke, Ekstra Bla­det, Bør­sen eller en anden kendt avis, tæl­ler rig­tigt godt i Goog­les vur­de­ring af siden og ska­ber oftest mas­ser af tra­fik fra dem, der læser artiklen.

Men du kan godt få avi­sen til at skri­ve en arti­kel, der peger hen på en spe­ci­fik side på din hjem­mesi­de ved at sen­de dem en pres­se­med­del­el­se. Der­ved får du – måske – gjort en jour­na­list på avi­sen opmærk­som på siden. Men jour­na­li­ster får fle­re hund­re­de pres­se­med­del­el­ser hver dag. Så de er kræs­ne og kræ­ver, at der er tale om en vir­ke­lig god histo­rie og kon­kre­te, navn­giv­ne per­so­ner, de kan refe­re­re til med navns nævnelse.

Jour­na­li­ster elsker nem­lig at kun­ne refe­re­re til rig­ti­ge men­ne­sker. Der­ved får de nog­le kon­kre­te per­so­ner, der udta­ler sig, som de – groft sagt – kan ”gem­me sig bag” og som optræ­der som et bevis for, at det her ikke bare er noget, jour­na­li­sten har fun­det på. 

Der er et navn på en per­son, som du kan kon­tak­te, hvis du er i tvivl om sand­he­den af artik­len. Det er der­for så man­ge artik­ler i avi­ser­ne er opbyg­ge­de som inter­views eller har cita­ter fra navn­giv­ne per­so­ner eller kon­kre­te, navn­giv­ne onli­ne kilder.

Så det nyt­ter ikke at sen­de en flad pres­se­med­del­el­se om, at du nu også for­hand­ler for­kro­me­de mel­lem­gas­for­de­le­re eller at Hans Han­sen nu er ble­vet ansat som ny salgs­chef – den pøl­se­vogn er sim­pelt­hen væl­tet for tit, til at der er nogen, der gider skri­ve om det mere.

En anden form for fortjent ind­hold er kun­de­an­mel­del­ser på Trust­pi­lot. Dem er der sta­dig man­ge almin­de­li­ge for­bru­ge­re der sto­ler på, selv om det tyder mere og mere på, at du som webs­hop-ejer har en del mulig­he­der for at fif­le med dår­li­ge anmel­del­ser hos net­op Trust­pi­lot. For jo bed­re sco­re du har på Trust­pi­lot, sam­men­lig­net med kon­kur­ren­ter­ne, jo bed­re ser din shop ud i for­bru­ger­nes øjne.

Der er fle­re for­mer for ejet indhold

Har du en webs­hop – og nog­le gan­ge gæl­der det også for en almin­de­lig hjem­mesi­de – vil du oftest have to for­skel­li­ge for­mer for ejet ind­hold: Det der lig­ger på sel­ve webs­hop­pen – on-site ind­hold – og så det off-site ind­hold der lig­ger på under- og andre domæ­ner, som f.eks. din blog og et andet onli­ne medie, der udgi­ver artik­ler om den slags pro­duk­ter, I sæl­ger på webshoppen.

On-site ind­hol­det lig­ger på sel­ve shop­pen, for at give den vægt i Goog­le-søg­nin­ger­ne. For skri­ver du pro­dukt- og kate­go­ri­tek­ster, som de fle­ste gør, vil du oftest ende med at få pro­ble­mer med tyndt ind­hold i Goog­les optik.

Der­for er det en god ide at udgi­ve ind­købs- og andre pro­dukt­re­la­te­re­de gui­des med en mas­se tekst og andet ind­hold, der lig­ger direk­te under de enkel­te pro­dukt­ka­te­go­ri­er og lin­ker til­ba­ge til pro­dukt­ka­te­go­ri­en og even­tu­elt rele­van­te pro­duk­ter. Ved at se du din webs­hop mere som et onli­ne-medie end en butik, kan du der­med få givet shop­pen mere vægt i søge­re­sul­ta­ter­ne for de vig­tig­ste pro­dukt­ka­te­go­ri­er og pro­duk­ter, som du ger­ne vil ran­ke højt for i Google.

Off-site ind­hol­det lig­ger oftest på et sub­do­mæ­ne som ’/blog’ eller på et helt andet domæ­ne, der fun­ge­rer som et selv­stæn­digt onli­ne­me­die, der så lin­ker hjem til webs­hop­pen – lidt lige­som et gam­mel­dags kun­de­ma­ga­sin som f.eks. Samvirke.

Off-site-til­gan­gen er den typi­ske måde at ska­be ind­hold, der peger hjem på din webs­hop eller på rele­van­te sider på din hjem­mesi­de på. Lin­ke­ne ska­bes fra rele­van­te nyhe­der, artik­ler, gui­der, kun­de­hi­sto­ri­er og hvad du nu ellers kan kom­me op med – og hvor tæt webshop/site og blog/online medie er knyt­tet sam­men, afhæn­ger helt af, hvor ”uaf­hæn­gigt” du ger­ne vil gøre offsite-indholdet.

En anden form for eget off­si­te-ind­hold er gæste­ind­læg hos blog­ge­re. Her skri­ver du gan­ske vist under de for­ud­sæt­nin­ger, den enkel­te blog­ger har givet dig, men du bestem­mer sta­dig hvad der kom­mer til at stå og hvor på dit site, der lin­kes hen.

Der­for anser vi gæste­ind­læg som eget off­si­te-ind­hold – og det gør Goog­le også, hvis de kan se sam­men­hæn­gen. Der­for væg­ter gæste­ind­læg ikke så meget i deres algo­rit­mer, som de gjor­de engang.

Man­ge for­mer for betalt indhold

Betalt ind­hold kræ­ver natur­lig­vis, at du har nog­le pen­ge, du kan kaste efter ind­hol­det og nog­le ste­der, du kan få det pla­ce­ret. For her taler vi ikke splogs og andre for­mer for back­links af lav kva­li­tet. Vi taler links fra kva­li­tets­si­tes, der har en god anse­el­se hos Goog­le. Så und­går du at bli­ve straf­fet for dår­lig kva­li­tet på de links, der peger i ret­ning af din side.

Betalt ind­hold kan f.eks. være prom­ove­re­de poster eller sider på de soci­a­le net­værk eller links fra affi­li­a­te-sider, der omta­ler dine pro­duk­ter (og der­for får en vis pro­cent­del af det salg, de besø­gen­de der kom­mer her­fra, gene­re­rer i din webs­hop). Beg­ge dele kan gene­re­re en del rele­vant tra­fik, men giver ikke meget vægt i søgeresultaterne.

Men det kan også være artik­ler på stør­re onli­ne­me­di­er, hvor der føl­ger redak­tio­nel omta­le med sam­men med en annon­ce­af­ta­le. Det er fak­tisk muligt at få på for­skel­lig måde – selv på respek­te­re­de sider, der har en høj tro­vær­dig­hed hos Google.

Såle­des fin­des der fle­re dag- og uge­bla­de, hvor det er muligt at leve­re artik­ler til deres onli­neud­ga­ver med links hjem til din webs­hop eller andre af dine egne onli­ne-medi­er. Artik­ler­ne skal natur­lig­vis leve op til medi­ets jour­na­li­sti­ske ret­nings­linjer og hver­ken links eller der hvor der lin­kes til må vir­ke for spam­my eller kommercielt.

Artik­ler­ne – der også kal­des for advert­o­ri­als – ind­går som oftest som en mody­del­se i for­bin­del­se med en stør­re annon­ce­af­ta­le eller kan købes direk­te og alt efter den jour­na­li­sti­ske kva­li­tet og artik­lens fokus, vil de nogen gan­ge bli­ve mar­ke­ret med et ”Sponseret”-mærke eller lignende.

Men gør du et godt og ærligt jour­na­li­stisk arbej­de kan det sag­tens ska­be rele­vant tra­fik til din hjem­mesi­de eller webs­hop. Det vig­tig­ste er bare, at du ikke gør tek­sten for salgs­o­ri­en­te­ret, men bru­ger de gode, ”gam­le” con­tent mar­ke­ting dyder om rele­vant og infor­ma­tivt ind­hold for målgruppen.

Til gen­gæld skal du ikke reg­ne med, at lin­ke­ne giver link-jui­ce til din webs­hop eller dit web­s­i­te, for de mest seri­ø­se onli­ne-medi­er sæt­ter no-fol­low på lin­ke­ne, sådan som det for­ven­tes, at man gør, hvis man føl­ger Goog­les ret­nings­linjer til punkt og prik­ke. Men et hur­tigt tjek på fle­re af de dan­ske onli­ne-avi­ser og ‑uge­bla­de for­tæl­ler os, at det ikke er alle, der over­hol­der de ret­nings­linjer for beta­le links.

Tænk dine kampag­ner på tværs af dine con­tent mar­ke­ting kanaler

Når du skal plan­læg­ge dit ind­hold til de for­skel­li­ge kampag­ner, er det vig­tigt, at du ikke begyn­der at sky­de med spre­de­hagl. Tænk i kampag­ner der mål­ret­tet prom­ove­rer det vig­tig­ste ind­hold eller de vig­tig­ste pro­duk­ter eller pro­dukt­ka­te­go­ri­er på tværs af de for­skel­li­ge kana­ler, du har til rådighed.

På den måde kan du for­holds­vis hur­tigt ska­be stør­re opmærk­som­hed om de bud­ska­ber eller pro­duk­ter, der er vig­ti­ge for dig at få udbredt kend­skab til – og kom­me ret bredt ud med dem, hvis du har nok af medi­er at træk­ke på i de for­skel­li­ge kanaler.

Det kan f.eks. ske gen­nem udsen­del­se af en pres­se­med­del­el­se med en god, jour­na­li­stisk histo­rie og en tyde­lig vin­kel, der så med lidt helt kan kom­me på avi­ser­nes onli­neud­gi­ver – og igen med lidt held – med link hjem til jeres site eller webs­hop. Glem alt om at lin­ke til en pro­dukt­si­de i pres­se­med­del­el­sen. Jour­na­li­ster er ikke dum­me. Link i ste­det til en god, jour­na­li­stisk bear­bej­det gui­de eller andet infor­ma­tivt indhold.

Der­ved opstår der fortjen­te links – set med offent­lig­he­dens og Goog­les øjne.

Paral­lelt med det udgi­ver du måske en stør­re gui­de – som kan være den, der lin­kes til fra pres­se­med­del­el­sen – på jeres blog, onli­ne maga­sin eller direk­te på webs­hop­pen eller fir­ma­hjem­mesi­den. Til gui­den kan der så også skri­ves nog­le blo­gind­læg og artik­ler om rela­te­re­de emner, der så kan fun­ge­re som inter­ne links til gui­den – og der­med udpe­ge den som en vig­tig side på jeres site over­for Google.

Der­næst kan I udgi­ve poster på de soci­a­le net­værk, der lin­ker til gui­den eller siden, der skal prom­ove­res – og prom­ove­re dis­se poster eller siden direk­te via annon­cer på de enkel­te soci­a­le netværk.

Er der tale om et pro­dukt, kan det også sen­des til test hos leden­de blog­ge­re og andre menings­dan­ne­re inden for jeres bran­che og har I en advert­o­ri­al-afta­le med et onli­ne-medie kan I lige­le­des leve­re artik­ler med links hjem til gui­den eller hvad der nu skal promoveres.

På den måde ska­ber I fle­re for­skel­li­ge strøm­me af links til den enkel­te side og kan nu begyn­de at måle på, hvor man­ge besø­gen­de der kom­mer ind via de for­skel­li­ge kana­ler. Sam­ti­dig får siden der lin­kes til, mere vægt i søge­re­sul­ta­ter­ne og stør­re bevå­gen­hed i offent­lig­he­den, end et par delin­ger på de soci­a­le net­værk hav­de skaf­fet den.

Et stort maski­ne­ri at hol­de kørende

Skal du prom­ove­re ind­hold eller pro­duk­ter på den måde, som vi har skit­se­ret her, kan det meget nemt være et stort maski­ne­ri, du skal hol­de køren­de. For til hver enkelt kampag­ne og til hvert enkelt medie i hver af jeres kana­ler, skal der pro­du­ce­res unikt og rele­vant ind­hold, der kan lin­ke til­ba­ge til jeres side.

Det kræ­ver løben­de koor­di­na­tion, plan­læg­ning, ekse­kve­ring og et fokus, der kan være svært at hol­de, hvis I ikke har mulig­hed for at dedi­ke­re en res­sour­ce mere eller min­dre fuld­tids på opga­ven. Har I først fle­re advert­o­ri­al-afta­ler, hvor der fast skal leve­res ind­hold hver uge og en blog eller et andet onli­ne-medie, som I selv dri­ver, bli­ver der hur­tigt meget at hol­de styr på.

Der­for er det en god ide at læg­ge den­ne form for con­tent mar­ke­ting ud af huset. 

Kun­ne du tæn­ke dig at høre mere om mulig­he­der­ne for mål­ret­tet udnyt­tel­se af de for­skel­li­ge con­tent mar­ke­ting kana­ler til at mar­keds­fø­re jeres virk­som­hed og dens pro­duk­ter, så kon­takt os alle­re­de i dag og få et godt tilbud.

Kon­takt os i dag og få skabt et stør­re kend­skab til din forretning!