fbpx
Vælg en side

SKRIV BED­RE TEK­STER ONLINE

Sådan ska­ber du den røde tråd i din tekst

Den røde tråd er den, der sør­ger for, at dine læse­re kom­mer hele vej­en gen­nem din tekst. Det er den, der fører læser­ne fra den ene sæt­ning til den anden. Den får den ene sæt­ning til at lede over i den næste og sør­ger for at den næste sæt­ning fører vide­re fra den for­ri­ge. Læs med her, og find ud af, hvor­dan du ska­ber den røde tråd i din tekst, der får de besø­gen­de til at læse din tekst hele vej­en til enden.
Gode tek­ster opda­ger du ikke. Dem læser du bare! Det er først, hvis tek­sten er knud­ret for­mu­le­ret, sprin­ger uven­tet rundt mel­lem emner­ne, gen­ta­ger sig selv eller vir­ker ulo­gisk opbyg­get, du begyn­der at læg­ge mær­ke til den. For mang­ler den røde tråd, bli­ver det en udfor­dring at læse, og så opgi­ver de fle­ste hur­tigt – især på nettet.

Selv­føl­ge­lig må der hel­ler ikke være for man­ge stave‑, kom­ma- og gram­ma­ti­ske fejl i tek­sten. Det er også med til at gøre det van­ske­ligt at læse og kan vir­ke endog meget menings­for­styr­ren­de. Men selv om sta­ve­fejl med vide­re er en for­hin­dring for læs­nin­gen, kan du for det meste godt få en for­stå­el­se af, hvad det er, tek­sten fortæller.

Mang­ler den røde tråd der­i­mod, kan du ikke få opbyg­get en men­tal model for det, som tek­sten omhand­ler. I ste­det føler du, at du får kastet løse brik­ker til et pus­le­spil efter dig , du så selv skal sæt­te sam­men bagefter.

Som en uen­de­lig kæde af ord

Den røde tråd kan være svær at opda­ge, net­op for­di du ikke opda­ger opbyg­nin­gen af de gode tek­ster. Rent prak­tisk imple­men­te­res det ofte ved hjælp af over­bin­dings­ord (der oftest er bio­rd) og ‑fra­ser som ”for”, ”end­vi­de­re”, ”på sam­me måde”, ”for eksem­pel” og lig­nen­de i star­ten af en sæt­ning. Dis­se ord og ven­din­ger peger bag­ud i tek­sten og fører menin­gen fra den for­ri­ge sæt­ning over i den nye.

Men det er ikke nok! For byg­ger den for­ri­ge sæt­ning ikke op til fort­sæt­tel­sen i den næste sæt­ning, bli­ver det lige præ­cis over­bin­dings­or­det i star­ten af den nye sæt­ning, der klip­per den røde tråd over.

Den røde tråd kan imid­ler­tid også klip­pes over af et uven­tet skift midt i en sæt­ning. Det sker oftest ved, at der refe­re­res til­ba­ge til noget tid­li­ge­re i sæt­nin­gen eller afsnit­tet, mens der sam­ti­dig for­tæl­les vide­re der­fra, hvor læse­ren befin­der sig i tek­sten nu. Et lil­le eksempel:

Kun­stig pejs, el-pejs, elek­trisk pejs… kært barn har man­ge nav­ne.  Den­ne kun­sti­ge pejs fra XXX er et popu­lært valg inden for kate­go­ri­en med smuk­ke flam­mer af LED-belysning … 
Her får læse­ren et for­kert bil­le­de af, hvad det er for en kate­go­ri, der er tale om. Inten­tio­nen har været at ”inden for kate­go­ri­en” skal pege til­ba­ge til ”kun­stig pejs”. Men for­di der sam­ti­dig fyl­des en beskri­vel­se af pej­sen på ”med smuk­ke flam­mer”, kom­mer det til at frem­stå som om, der er tale om en sær­lig kate­go­ri for smuk­ke flam­mer. Det sen­der den røde tråd i en helt for­kert retning.

Kræ­ver over­blik over emnet og plan­læg­ning af teksten

Den røde tråd kræ­ver, at du har over­blik over det emne, du skal skri­ve om. Kun ved at have det for­nød­ne over­blik, bli­ver du i stand til at plan­læg­ge din tekst, så der er et natur­ligt for­løb i den. Tit hjæl­per det også at væl­ge en bestemt vin­kel på tek­sten. Det giver dig oftest en ska­be­lon eller ræk­ke­føl­ge, der kom­mer til at ska­be for­lø­bet i teksten.

For­lø­bet skal star­te fra før­ste sæt­ning i brød­tek­sten og slut­te med den sid­ste sæt­ning på siden. Det skal ska­be en form for hand­ling i tek­sten, der hele tiden leder folk vide­re. Sam­ti­dig her­med får tek­sten folk til at dan­ne sig et indre bil­le­de – den men­tale model – ved at give dem de for­nød­ne brik­ker i pus­le­spil­let til det indre bil­le­de, så de kom­mer i en logisk rækkefølge.

Opdel tek­sten i logi­ske dele med mellemrubrikker

Men for­lø­bet – den røde tråd – skal ikke ale­ne bin­de over fra sæt­ning til sæt­ning. Der skal også være en logisk over­bin­ding fra afsnit til afsnit og fra sek­tion til sek­tion i teksten.

Tek­stens sek­tio­ner ska­bes ved hjælp af mel­lem­ru­brik­ker. De sig­na­le­rer, at her kom­mer en ny por­tion af brik­ker­ne til pus­le­spil­let – lidt lige­som når du tager hul på en ny pose klod­ser i sam­le­vej­led­nin­gen til en stør­re LEGO-konstruktion.

Over­bin­din­gen ska­bes med de sam­me over­bin­dings­ord som mel­lem de enkel­te sæt­nin­ger i hvert afsnit eller ved at refe­re­re til­ba­ge til det sted tid­li­ge­re i tek­sten, som den nye sek­tion hæn­ger sam­men med. ”Som vi tid­li­ge­re har været inde på… ”, ”På sam­me måde…” eller ”En anden vig­tig para­me­ter…” er nog­le eksemp­ler. Her sig­na­le­rer det sid­ste eksem­pel, at der kom­mer en ny mening eller del, mens de andre for­tæl­ler læse­ren, at den nye sek­tion byg­ger vide­re på det, de lige kom­mer fra eller tid­li­ge­re har læst om.

Så mel­lem sek­tio­ner­ne kan der godt være et vist spring eller et lil­le sving på trå­den, om man vil. Men der skal ikke kom­me et fuld­stæn­digt uven­tet skift – med min­dre der er en rig­tig god mening med det. Og det er oftest en effekt, der gør sig bed­re i skøn­lit­te­ra­tur end i sag­li­ge eller fak­tu­el­le tek­ster på nettet.

En poin­te i hvert afsnit

Hver sek­tion udgø­res af et eller fle­re afsnit. Afsnit­te­ne giver brik­ker­ne til den del af den men­tale model, der opbyg­ges i den pågæl­den­de sektion.

Her er det vig­tigt, at du har en og kun en poin­te i hvert afsnit. Det gør det muligt at opbyg­ge afsnit­tet som en mini­ud­ga­ve af den jour­na­li­sti­ske tre­kant. Det før­ste afsnit er over­skrif­ten, den næste giver de vig­tig­ste detal­jer, og resten af sæt­nin­ger­ne i afsnit­tet giver den for­nød­ne baggrundsviden.

Der­ved kom­mer der ingen plud­se­li­ge uds­ving eller knæk på trå­den, og sam­ti­dig ska­ber du en tekst, der er nem at skim­me for den læser, der ikke orker at læse tek­sten helt ned i detaljen.

Opbyg­nin­gen kan være svær at imple­men­te­re helt sla­visk. Især for­di tek­sten bli­ver alt for stac­ca­to-agtig at læse, hvis du går fuld­stæn­dig i over­skrifts­mo­de med den før­ste sæt­ning. Du skal sta­dig huske at bin­de over fra for­ri­ge afsnit for at gøre tek­sten læse­ven­lig. Ellers kun­ne du lige så godt have opsat hele tek­sten som en lang punktopstilling.

Det er også vig­tigt, at afsnit­te­nes ind­hold lever op til, hvad mel­lem­ru­brik­ken lover. Der skal ikke lige plud­se­lig skif­tes emne under­vejs, som f.eks. i det­te lil­le eksem­pel fra før­om­tal­te tekst om kun­sti­ge pejse:

Hvad kræ­ver en el-pejs?

Gan­ske enkelt kun en stik­kon­takt. XXX el-pej­sen er des­u­den en slank model, der pas­ser ind de fle­ste ste­der. Så hvad end du har en lil­le lej­lig­hed eller en stor vil­la, der træn­ger til ekstra hyg­ge, er XXX helt perfekt.

Her stik­ker tek­sten af alle­re­de fra den anden sæt­ning. Det sker for­di tek­sten i den anden og tred­je sæt­ning i afsnit­tet ikke sva­rer på det spørgs­mål, der er i mel­lem­ru­brik­ken. Fak­tisk for­tæl­ler hver sæt­ning tre for­skel­li­ge poin­ter. Der­ved bry­der tek­sten prin­cip­pet med, at der kun må være en poin­te i afsnittet.

Den røde tråd er lidt lige­som en god stem‑n­ing. Det er ikke helt til at sæt­te en fin­ger på, hvor­dan den er opstået.

Opskrif­ten på den røde tråd

Den røde tråd er lidt lige­som en god stem­ning. Det er ikke helt til at sæt­te en fin­ger på, hvor­dan den er opstå­et. Men tit kom­mer den nem­mest, hvor du skri­ver om noget, du er godt inde i, har en mening om eller har fun­det en rig­tig god vin­kel på.

Andre gan­ge kræ­ver det utal­li­ge gen­nem­skriv­nin­ger og ryk­ken rundt på ord, sæt­nin­ger, afsnit eller hele sek­tio­ner. For selv om du har en plan fra star­ten, opda­ger du måske, at din argu­men­ta­tions­ræk­ke­føl­ge ikke hol­der vand, eller også opda­ger du, at der mang­ler noget, som du så er nødt til at fyl­de på undervejs.

Skal vi give en mere hånd­fast opskrift end det, vi alle­re­de har for­søgt at beskri­ve i tek­sten, kun­ne den se sådan ud:

1. Få over­blik over det emne, du skal skri­ve om

Start med at resear­che på emnet, og bemærk under­vejs, hvor­dan du selv dan­ner dig en indre men­tal model af emne­om­rå­det. Hvil­ke poin­ter gav dig en aha­op­le­vel­se? Er det et emne, du ken­der meget til, så for­stil dig, hvor­dan du vil­le for­kla­re emnet til en god ven.

2. Opstil over­blik­ket i punkt­form eller som mindmap

Tegn en mind­map, eller skriv en punk­top­stil­ling, hvor du lister de logi­ske punk­ter op, der skal til for at beskri­ve emnet. Flyt rundt på punk­ter­ne, til du fin­der den helt rig­ti­ge ræk­ke­føl­ge, som giver de enkel­te poin­ter til læse­ren i den mest logi­ske rækkefølge.

3. Opdel over­blik­ket i logi­ske sek­tio­ner – dine mellemrubrikker

Kig på punk­top­stil­lin­gen eller mind­map­pen. Er der nog­le logi­ske, over­ord­ne­de dele, du kan opde­le punk­ter­ne i. De udgør dine mel­lem­ru­brik­ker i tek­sten – og de under­lig­gen­de punk­ter bli­ver så afsnit­te­ne i de enkel­te sektioner.

5. Opbyg tek­sten afsnit for afsnit

Der­ef­ter kan du gå i gang med at skri­ve tek­sten afsnit for afsnit. Tag udgangs­punkt i de enkel­te punk­top­stil­lin­ger eller punk­ter i mind­map­pen, og fyld den for­nød­ne, uddy­ben­de beskri­vel­se på. Læs hele afsnit­tet igen­nem. Fly­der tek­sten? Er der uven­te­de spring? Eller vir­ker tek­sten staccato-agtig?

6. Tjek, og skab over­bin­din­gen fra afsnit til afsnit

Når du er fær­dig med alle punk­ter­ne, så læs hele tek­sten igen­nem fra ende til anden. Vær især opmærk­som omkring oplæg­get til næste afsnit og over­bin­din­gen fra for­ri­ge afsnit i slut­nin­gen og star­ten af hvert afsnit. Hæn­ger det sam­men, eller opstår der mær­ke­li­ge spring?

7. Skriv underrubrikken

Når brød­tek­sten er i hus, er det tid til at skri­ve man­chet­ten. Den skal opsum­me­re tek­stens vig­tig­ste poin­ter og sæl­ge ind­hol­det. Du kan læse mere om, hvad man­chet­ter er her, og hvor­dan du skri­ver dem på den rig­ti­ge måde.

8. Find den rig­ti­ge overskrift

Selv om du sik­kert alle­re­de hav­de en over­skrift, da du gik i gang, så tjek den igen, når du er fær­dig med brød­tekst og man­chet. Hol­der den sta­dig, eller er der grund til at juste­re på den? Kan du skær­pe den? Eller gøre den mere interessant?

9. Læs hele tek­sten igen­nem en sid­ste gang

Når du er fær­dig, så læs tek­sten igen­nem en sid­ste gang. Start med kun at læse over­skrif­ten, man­chet­ten og mel­lem­ru­brik­ker­ne. Hæn­ger de sam­men, og giver mel­lem­ru­brik­ker­ne det rig­ti­ge over­blik? Læs der­næst hele tek­sten igen­nem, og hold øje med de ste­der, hvor tek­sten bli­ver svær at for­stå, eller der kom­mer uven­te­de skift. Ret dis­se ste­der, til tek­sten fly­der helt natur­ligt, og du ikke tæn­ker over den læn­ge­re. Bed even­tu­elt en anden om at læse tek­sten igen­nem og få hans eller hen­des input.

Skal vi fin­de den røde tråd sammen?

Synes du ikke rig­tigt, jeres egne tek­ster spil­ler helt, eller synes du, det er svært at skri­ve dem? Så kon­takt os, og lad os tage en snak om, hvor­dan vi får skabt den røde tråd i jeres tek­ster. Vi udvik­ler alle for­mer for con­tent mar­ke­ting og skri­ver alt lige fra artik­ler over e‑bøger og til pro­dukt- og kate­go­ri­tek­ster til webshops.

Skal vi tage en snak? Så klik på Kon­takt os-knap­pen her­un­der, give os et ring på 29 72 55 73 eller sen­de os en mail på info@yes-markting.dk.