fbpx
Vælg en side

7 vig­ti­ge ele­men­ter til fæn­gen­de over­skrif­ter, der får folk til at klikke

Alle vil ger­ne skri­ve fæn­gen­de over­skrif­ter, der dra­ger besø­gen­de til hjem­mesi­den som en mag­net til­træk­ker jernspå­ner. Selv om det er en svær kunst, er det et hånd­værk, der kan læres. Det kræ­ver, at du mestrer dis­se 7 vig­ti­ge over­skrift­s­e­le­men­ter og for­står at kom­bi­ne­re dem på en måde, der ska­ber en beskri­ven­de over­skrift som vir­ker inter­es­sant og rele­vant for din målgruppe.
Selv om vi møder tons­vis af over­skrif­ter hver dag på vores rund­t­ur på de soci­a­le medi­er og net­tets hjem­mesi­der, er det kun et fåtal, vi fin­der inter­es­san­te, og end­nu fær­re som vi fin­der rele­van­te at klik­ke på.

Rele­van­sen er vigtigst

Net­op rele­van­sen er vig­tig for os. Den fin­der vi lyn­hur­tigt ved at spør­ge os selv, om det emne over­skrif­ten omhand­ler, er inter­es­sant for os.

Vi behø­ver ikke læse hele over­skrif­ten for at afgø­re det. Vi scan­ner den bare for emne- eller nøg­le­ord og ser, om det er nogen, vi inter­es­se­rer os for eller ej. Først der­ef­ter læser vi hele overskriften.

Der fin­des ingen smar­te over­skrift­ska­be­lo­ner, der kan få hvad som helst til at vir­ke rele­vant for os – bort­set fra måske ”Jor­den går under i mor­gen”, men det har vi jo hørt så man­ge gan­ge efter­hån­den, at ingen tror på det.

Så det aller­før­ste vig­ti­ge ele­ment i en fæn­gen­de over­skrift er natur­lig­vis, hvor­vidt over­skrif­ten er rele­vant for din mål­grup­pe eller ej. Det er den, hvis den:

  • løser eller viser, hvor­dan mål­grup­pen slip­per af med et pro­blem eller en udfor­dring, de har
  • for­tæl­ler, hvor­dan mål­grup­pen opda­ger og und­går en trussel
  • for­tæl­ler mål­grup­pen, hvor­dan de får opfyldt en drøm eller et mål, de har sat dem
  • giver mål­grup­pen opskrif­ten på, hvor­dan de kom­mer til at opnå stør­re anseelse

Over­skrif­tens byggesten

Men selv om emnet er rele­vant for mål­grup­pen, er det ikke sik­kert, at de klik­ker på over­skrif­ten. For ud over rele­van­sen, skal over­skrif­ten også inde­hol­de en ræk­ke byg­ge­sten, som læse­ren kan vur­de­re over­skrif­ten på.

Dis­se byg­ge­sten kan mik­ses på et utal af måder og det er ikke dem alle sam­men, der behø­ver ind­gå i over­skrif­ten. For jo fle­re af byg­ge­ste­ne­ne du med­ta­ger, jo læn­ge­re bli­ver den. Det gør over­skrif­ten mere kom­pleks at for­stå og det er ikke altid ønskeligt.

De 6 byggesten

En over­skrift består af 6 grund­læg­gen­de byg­ge­sten. Til­sam­men dan­ner de i sig selv en over­skrifts­for­mel, der giver en fæn­gen­de over­skrif­ten. Byg­ge­ste­ne­ne og der­med over­skrift­form­len ser sådan ud:

[Antal|Trigger ord] [Power-Word] [Udbyt­te] [Emne] [Løf­te]

Udover dis­se byg­ge­sten vil de fle­ste over­skrif­ter inde­hol­de et eller fle­re [bin­de­ord], der ind­sæt­tes for at få over­skrif­ten til at hæn­ge sammen.

Antal – indikér hvor stort udbyt­te folk får ud af indholdet

Bru­gen af tal i over­skrif­ter gør dem enormt til­træk­ken­de. For tal­let angi­ver enten stør­rel­sen af det udbyt­te, folk får ud af læse ind­hol­det, eller indi­ke­rer, hvor omfat­ten­de ind­hol­det er. Vil du indi­ke­re omfan­get, bør du oftest gå efter små tal. Det får ind­hol­det til at vir­ke mere over­kom­me­ligt. Vil du indi­ke­re stør­rel­sen af udbyt­tet, skal du helst gå efter stør­re tal, så folk føler, de får meget ”for pen­ge­ne”. Vælg ger­ne tal som ikke er alt for run­de og pæne.

s

Trig­ger-ord – ord der får folk til at stop­pe op

Bru­gen af tal i over­skrif­ter gør dem enormt til­træk­ken­de. For tal­let angi­ver enten stør­rel­sen af det udbyt­te, folk får ud af læse ind­hol­det, eller indi­ke­rer, hvor omfat­ten­de ind­hol­det er. Vil du indi­ke­re omfan­get, bør du oftest gå efter små tal. Det får ind­hol­det til at vir­ke mere over­kom­me­ligt. Vil du indi­ke­re stør­rel­sen af udbyt­tet, skal du helst gå efter stør­re tal, så folk føler, de får meget ”for pen­ge­ne”. Vælg ger­ne tal som ikke er alt for run­de og pæne.

Power-Words – ord der får os til at tage en beslutning

Power-Words er en spe­ci­el grup­pe af ord, som trig­ger den del af vores hjer­ne, som tager beslut­nin­ger. Den kal­des for kryb­dyr­hjer­nen og rea­ge­rer på direk­te, simp­le, opmærk­som­heds­ska­ben­de, visu­el­le ord, der på en eller anden måde over­be­vi­ser, ska­ber følel­ser og får os til at træf­fe en beslut­ning nu og her. Anven­der du dem stra­te­gisk i for­hold til slut­må­let med at læse artik­len, gør den over­skrif­ten end­nu mere dra­gen­de. Får vores gra­tis e‑bog med over 700 dan­ske Power-Words her.

Udbyt­te – hvad folk får ud af indholdet

Udbyt­tet og gevinsten/løftet er ikke det sam­me. Udbyt­tet kan være f.eks. ”ele­men­ter” (til fæn­gen­de over­skrif­ter) som i den­ne arti­kel. Det kan også være grun­de, prin­cip­per, fak­ta, lek­tio­ner, ide­er, måder eller hem­me­lig­he­der, tips, tri­cks og så vide­re. Men lad være med at fal­de i fæl­den med at bru­ge ”ting”. Det er alt for uspe­ci­fikt til, at folk kan bru­ge det til noget. Vær kon­kret og vælg et så til­lok­ken­de udbyt­te af at læse ind­hol­det som muligt.  

Emne – hvad ind­hol­det hand­ler om

Emnet er natur­lig­vis det, som ind­hol­det omhand­ler. Det er oftest også det søge­ord, som ind­hol­det skal ran­ge­re for i Goog­le. Det er sam­ti­dig det, folk aller­først scan­ner din over­skrift for, før de beslut­ter sig for, om de læser hele over­skrif­ten. Der­for er det natur­lig­vis vig­tigt, at emnet er rele­vant for din mål­grup­pe. Det er også årsa­gen til, at det er en god ide at fore­ta­ge en søge­ord­s­a­na­ly­se, for at afgø­re hvad der er det eller de rig­ti­ge ord at bruge.

Løf­te – den gevinst du lover læseren

Løf­tet er den gevinst, som du lover din læser, at de får ud af at læse ind­hol­det. Her er det især vig­tigt, at løf­tet også er noget, som mål­grup­pen ønsker at opnå. Sam­ti­dig skal det, du lover mål­grup­pen, være rea­li­stisk at opnå på bag­grund af at have læst det ind­hold, der er på siden. Lyder det som om, du lover folk mere, end du på nogen måde kan hol­de, kom­mer du til at vir­ke utro­vær­dig på din målgruppe.

Et par eksempler

Et hur­tigt eksem­pel på form­len kun­ne være over­skrif­ten til den­ne artikel:

7 – Stør­rel­sen på udbyttet

Vig­ti­ge – Et Power-Word, som trig­ger vores grå­dig­hed og nysgerrighed

Ele­men­ter – Det udbyt­te du får ud af læse artiklen

Til – Et bin­de­ord som får over­skrif­ten til at hæn­ge sammen

Fæn­gen­de over­skrif­ter – det er emnet for vores indhold

Der får folk til at klik­ke – det er det løf­te vi giver dig, at du får som gevinst ved at læse artiklen

Alt­så inde­hol­der over­skrif­ten ikke noget trig­ger-ord, for­di vi har valgt et tal til at star­te over­skrif­ten med. Andre eksemp­ler kun­ne være:

  • 5 simp­le tips til at skri­ve call to actions, som får folk til at fin­de kre­dit­kor­tet frem
  • Hvor­dan en nem gen­vej til at tje­ne fle­re pen­ge, sik­rer dig den luksus­bil, du drøm­mer om
  • Sådan kan du nemt og hur­tigt ryd­de op i haven, så nabo­er­ne ikke kla­ger over dit rod
  • 17 for­bav­sen­de måder at vaske dit tøj på, som spa­rer på både vand- og strømregningen

Andre over­skrifts­ska­be­lo­ner

Som du kan se, giver det nog­le lan­ge over­skrif­ter, hvis du bru­ger de fem ele­men­ter, du mak­si­malt kan bru­ge i form­len. Men du kan sag­tens nøjes med mindre.

Fjer­ner du f.eks. løf­tet, vil over­skrif­ter­ne oftest sta­dig vir­ke til­træk­ken­de. Sam­ti­dig kan du natur­lig­vis også arran­ge­re ele­men­ter­ne på andre måder, der giver dig en mere slag­kraf­tig over­skift i situationen.

Det kun­ne f.eks. være ved hjælp af nog­le af dis­se over­skrifts­ska­be­lo­ner, der gen­bru­ger et eller fle­re af grund­ele­men­ter­ne til en fæn­gen­de overskrift:

Hvor­dan du [Emne] bed­re end [eks­per­ter som mål­grup­pen ser op til]

Hvor­dan du skri­ver fæn­gen­de over­skrif­ter bed­re end pro­fes­sio­nel­le copywritere

 

Hvad du bør vide om [Emne] [Løf­te]

Hvad du bør vide om at skri­ve fæn­gen­de over­skrif­ter, der får folk til at klikke

 

[Antal] fejl du ikke bør begå, hvis du vil [Emne]

7 fejl du ikke bør begå, hvis du vil skri­ve fæn­gen­de overskrifter

 

[Hand­ling] [Emne] som en [ken­dis eller eks­pert mål­grup­pen ser op til]

Hvor­dan du kom­mer til at dan­se som Tho­mas Evers

 

Ende­lig kan du [Løf­te] {Bin­de­ord] [Emne]

Ende­lig kan du få folk til at klik­ke på dine overskrifter

 

Sådan [Emne] og [Løf­te]

Sådan skri­ver du fæn­gen­de over­skrif­ter og tje­ner fle­re penge

 

Hvor­dan jeg lær­te at [Emne] på [kort tidsperiode]

Hvor­dan jeg lær­te at skri­ve fæn­gen­de over­skrif­ter på en aften

 

Hvem kan ikke bru­ge [Emne] [Løf­te]

Hvem kan ikke bru­ge fæn­gen­de over­skrif­ter, der får folk til at klikke

 

Hem­me­lig­he­den bag [Emne] [Løf­te]

Hem­me­lig­he­den bag fæn­gen­de over­skrif­ter, der får folk til at klikke

 

Sådan kan du [Emne] uden [besvær­lig­hed eller besparelse]

Sådan kan du skri­ve fæn­gen­de over­skrif­ter uden at hyre en copywriter

 

 [Hand­ling] [Emne], du kan være stolt af

Skriv fæn­gen­de over­skrif­ter, du kan være stolt af

Skal du have hjælp til at skri­ve bed­re tek­ster til nettet?

Skal du have hjælp til at skri­ve bed­re tek­ster til jeres hjem­mesi­de, jeres pro­duk­ter eller andre for­mer for ind­hold? Så kon­takt os ved at klik­ke på Kon­takt os-knap­pen herunder.

Så giver vi dig et kald, hvor vi kan få mere at vide om din opga­ve og fin­de en god pris på den.

Kon­takt os i dag. Så kan du se frem til bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne og at fle­re besø­gen­de bli­ver på jeres sider, eller køber jeres produkter.