fbpx
Vælg en side

E-mail­mar­ke­ting genop­fun­det!

For­øg effek­ten af din e‑mailmarketing med HubSpot

E‑mailmarketing er sta­dig den mest effek­ti­ve mar­ke­tings­ka­nal på net­tet. Men fak­tisk kan du både effek­ti­vi­se­re ind­sam­lin­gen af leads og effek­ten af din e‑mailmarketing bety­de­ligt med HubS­pot. Det er et geni­alt onli­ne mar­ke­ting-system, der inde­hol­der alle værk­tø­jer­ne til effek­tivt at til­træk­ke, fast­hol­de, kon­ver­te­re og begej­stre dine kun­der med mulig­hed for meget bed­re seg­men­te­ring af kundeemnerne.

E‑mailmarketing er uden sidestyk­ke den onli­ne mar­ke­ting-kanal, der skaf­fer flest kun­der til din virk­som­hed. Hver­ken Face­book- eller Goog­le Ads-annon­ce­ring kom­mer op på siden af, hvad effek­ti­ve e‑mailmarketingkampagner kan gene­re­re af omsætning.

Pro­ble­mer er dog oftest, at du sand­syn­lig­vis kun­ne ska­be en end­nu stør­re omsæt­ning, hvis bare du kun­ne seg­men­te­re emner­ne på din e‑mailingliste meget mere præ­cist. Ja, aller­helst helt ned på det enkel­te emne i listen. Der­ved kun­ne du skræd­der­sy din e‑mailmarkedsføring helt præ­cist til hvert enkelt kun­de­em­ne – eller bed­re ind­kred­se afgræn­se­de grup­per af kun­de­em­ner på mai­ling­li­sten meget mere nøjagtigt.

Indi­vi­du­el seg­men­te­ring – en udfor­dring for den almin­de­li­ge mailingliste

Pro­ble­met er bare, at du oftest ikke har oplys­nin­ger nok om det enkel­te emne på din e‑mailingliste til, at du kan fore­ta­ge en så detal­je­ret seg­men­te­ring. Det ene­ste du har, er deres e‑mailadresse og måske deres navn, samt oplys­nin­ger om hvil­ke mails de har åbnet, klik­ket på og even­tu­elt også hvil­ke køb, de har foretaget.

Dis­se para­me­tre kan du bru­ge til at fore­ta­ge en grov seg­men­te­ring af din e‑mailingliste med, så du f.eks. kan sen­de opfølg­nings­mail til alle de kun­der, som har købt et bestemt pro­dukt, har klik­ket på et bestemt link – eller har åbnet, men ikke klik­ket i en bestemt mail. Det er da bestemt mere effek­tivt end bare at bli­ve ved med at sen­de mails til alle mod­ta­ge­re på mai­ling­li­sten på en gang.

Men vid­ste du mere om det enkel­te kun­de­em­ne på listen, vil­le du kun­ne mål­ret­te dine mails end­nu bedre.

Vil­le det f.eks. ikke være fedt, hvis du også auto­ma­tisk have oplys­nin­ger om f.eks.:

  • det fir­ma, som en given mod­ta­ger på mai­ling­li­sten var ansat i (base­ret på domæ­ne­nav­net i mailen)
  • antal ansat­te, bran­che m.v. i det pågæl­den­de firma
  • hvil­ke andre sider på hjem­mesi­den, udover dem du hav­de lin­ket til fra dine mails, som det enkel­te kun­de­em­ne hav­de besøgt

Og hav­de mulig­hed for at til­fø­je noter, opret­te opfølg­nings­op­ga­ver og meget mere på det enkel­te emne i mailinglisten.

HubS­pot – meget mere end e‑mailmarketing

De mulig­he­der får du med HubS­pot. Her opret­tes der en post i det ind­byg­ge­de CRM-system for hver enkelt per­son, der til­mel­der sig din mai­ling­li­ste. Opgi­ver ved­kom­men­de en fir­ma-mailadres­se, får du sam­ti­dig helt auto­ma­tisk alle de til­gæn­ge­li­ge fir­ma­op­lys­nin­ger. Dem hen­ter HubS­pot til dig fra for­skel­li­ge oplys­nings­bu­reau­er. Alt­så ved du plud­se­lig alt om, hvor stort fir­ma­et er, hvad de laver, og hvil­ke bran­cher de arbej­der inden for – og hvil­ket hoved­num­mer fir­ma­et har.

Kon­takt­kor­tet inde­hol­der alle oplys­nin­ger om hvert ene­ste kun­de­em­ne i HubSpot.

Sam­ti­dig kan du få en over­sigt over, hvil­ke sider på jeres hjem­mesi­de, det enkel­te kun­de­em­ne har besøgt. Ja, du får lige­frem besked om det, når det sker via det sær­li­ge akti­vi­tetsover­blik. Her kan du også føl­ge med i, præ­cist hvor­når det enkel­te kun­de­em­ne åbner og even­tu­elt klik­ker på et link i mai­len – samt hvor de befandt sig, da de gjor­de det.

Du har også mulig­hed for at star­te per­son­lig­gjor­te e‑mailkampagner til det enkel­te kun­de­em­ne på mai­ling­li­sten ved hjælp af en ræk­ke præ­de­fi­ne­re­de ska­be­lo­ner. Hver ska­be­lon inde­hol­der både fri­tekst­af­snit, du kan udfyl­de med en per­son­lig besked, samt gen­an­ven­der de regi­stre­re­de oplys­nin­ger fra CRM-systemet.

Og så kan du natur­lig­vis alt det andet, du også kan i andre CRM-systemer.

Alle leads­ge­ne­re­rings­værk­tø­jer sam­let et sted

En lige så stor for­del ved HubS­pot er mulig­he­den for at hånd­te­re alle dine lead-gene­re­rings­værk­tø­jer i det sam­me system. Det er slut med at hek­se med at få dit sli­de­in- eller popup-system til at spil­le sam­men med dit e‑mail­mar­ke­ting-system, eller får Facebook’s lead-ads eller chat­bots til at sen­de nye leads det rig­ti­ge sted hen.

HubS­pot inde­hol­der alle for­mer for lead­ge­ne­re­rings­værk­tø­jer og sel­ve lead-hånd­te­rin­gen i et og sam­me system. Der­ved kan du både spa­re tid på at få de for­skel­li­ge syste­mer til at snak­ke sam­me, nøjes med at instal­le­re og ved­li­ge­hol­de et enkelt plu­gin til lead­ge­ne­re­ring på din hjem­mesi­de og spa­re en mas­se pen­ge på dyre abon­ne­ment­er til de for­skel­li­ge leadgenereringsværktøjer.

Koster min­dre, end du tror

Det bed­ste er, at HubS­pot koster min­dre, end du tror. Fak­tisk kan du kom­me i gang med en bran­ded ver­sion helt gra­tis – og fra 350 kro­ner om måne­den pr. bru­ger slip­per du for bran­din­gen på mails, chat­bok­se, sli­de­ins og for­mu­la­rer, og får adgang til alle de funk­tio­ner, et lil­le eller mel­lem­stort fir­ma behøver.

Det er lige omkring en tred­je­del af bru­ger­pri­sen for et til­sva­ren­de CRM-system, der kan det sam­me som HubS­pot – og så får du lead-gene­re­ring, e‑mailmarketingsystem og meget mere med gra­tis oven i.

Vil du vide mere om HubSpot?

Vil du vide mere om HubS­pot? Så læs mere på vores HubS­pot-side eller kon­takt os ved at klik­ke på Kon­takt os-knap­pen her­un­der. Du kan også bare rin­ge direk­te på 29 72 55 73, eller boo­ke et onli­ne­mø­de med det sam­me.

Kom­mu­ni­ka­tions- og mar­ke­ting­bu­reau­et YES! er cer­ti­fi­ce­ret HubS­pot Sales Solu­tion Provider.

Lad os så kom­me i gang!

Book onli­ne møde om  HubS­pot nu!

Vil du også have en mere intel­li­gent con­tent- og e‑mailmarketing, der effek­tivt og mål­ret­tet kan til­træk­ke, fast­hol­de, kon­ver­te­re og begej­stre kun­der gen­nem skræd­der­sy­et markeds­føring og salg? Så kon­takt os i dag, eller book et onli­ne møde med os nu!