fbpx
Vælg en side

Hvad er con­tent marketing?

Når en ingre­di­enspro­du­cent sæl­ger bil­li­ge opskrifts­bø­ger, en trak­tor­pro­du­cent udgi­ver et land­brugs­ma­ga­sin, eller en fast food-kæde præ­sen­te­rer en info­gra­fik om sund livs­stil på deres hjem­mesi­de, er der tale om con­tent mar­ke­ting. Læs med her og bliv klo­ge­re på con­tent marketing.

Con­tent Mar­ke­ting koster kun cir­ka 33 % af tra­di­tio­nel mar­ke­ting og gene­re­rer 7 gan­ge fle­re leads
Inter­es­sant ind­hold er en af de vig­tig­ste grun­de til, at folk føl­ger brands, fir­ma­er eller enkelt­per­so­ner på de soci­a­le medier.
68 % af for­bru­ger­ne bru­ger jævn­ligt tid på at læse ind­hold fra de brands, de føl­ger på de soci­a­le medier.
60 % af alle for­bru­ge­re ser mere posi­tivt på et brand, der har udgi­vet rele­vant og inter­es­sant indhold.

Hvad er con­tent marketing?

Hvor tra­di­tio­nel markeds­føring går ud på at mar­keds­fø­re et pro­dukt eller en tje­ne­ste i form af f.eks. annon­cer i tryk­te medi­er og rek­la­mer på tv, hand­ler con­tent mar­ke­ting om at udgi­ve infor­ma­tivt ind­hold for at til­træk­ke folk, der kun­ne være inter­es­se­re­de i at købe et eller fle­re af de pro­duk­ter eller tje­ne­stey­del­ser, fir­ma­et sæl­ger. Det er den mest effek­ti­ve form for markeds­føring, der fin­des i dag – og bru­gen af con­tent mar­ke­ting har kro­ne­de dage på internettet.

Med con­tent mar­ke­ting kan du til­træk­ke nye kun­de­em­ner til jeres hjem­mesi­de. Der kan du fast­hol­de dem med mere dyb­de­gå­en­de ind­hold eller vær­di­ful­de og brug­ba­re infor­ma­tio­ner, de kan bru­ge i hver­dag­en. Ind­hol­det ska­ber stør­re loy­a­li­tet og mere auto­ri­tet i mål­grup­pen, så de får stør­re til­lid til dig eller dit firma.

På den måde bli­ver det nem­me­re, at få dem til at købe dit pro­dukt og oftest behø­ver du ikke en gang fore­ta­ge et egent­ligt salg. Folk køber pro­duk­tet af dem selv, for­di dit ind­hold har over­be­vist dem.

Popu­lært sagt uddan­ner con­tent mar­ke­ting folk til at bli­ve dine kunder!

Alle kan bru­ge con­tent marketing

Inter­net­tet har gjort det muligt for alle, at pro­du­ce­re og distri­bu­e­re con­tent mar­ke­ting ind­hold til en brøk­del af, hvad det koste­de i gam­le dage, hvor alting skul­le tryk­kes og distri­bu­e­res fysisk.

I dag sker det gra­tis fra fir­ma­ets hjem­mesi­de og ved hjælp af for­skel­li­ge for­mer for auto­ma­ti­se­ring, kan con­tent mar­ke­ting ind­hold nemt per­so­na­li­se­res eller til­pas­ses til for­skel­li­ge mål­grup­per. Sam­ti­dig har de soci­a­le medi­er gjort det nemt at ram­me helt spe­ci­fik­ke mål­grup­per med nøje til­pas­set con­tent mar­ke­ting kampag­ner — og gjort det muligt at nå langt læn­ge­re ud gen­nem de delin­ger af godt ind­hold, som de fle­ste men­ne­sker foretager.

Der­for er con­tent mar­ke­ting i dag den mest udbred­te form for markeds­føring for både sto­re og små virk­som­he­der. Alle kan være med — også dig og din virksomhed!

Con­tent Mar­ke­ting fordele
Con­tent mar­ke­ting giver den bil­lig­ste kon­takt­pris pr. modtager.
Con­tent mar­ke­ting har stør­re gen­nem­slags­kraft og huskes læn­ge­re end f.eks. reklamer.
Con­tent mar­ke­ting giver bed­re mulig­hed for at mål­ret­te din markedsføring
Con­tent mar­ke­ting ska­ber posi­tiv opmærk­som­hed om dit brand eller firmala.
Con­tent mar­ke­ting ska­ber stør­re tro­vær­dig­hed og loy­a­li­tet hos kundeemnerne
Intet fir­ma er for lil­le til at benyt­te con­tent mar­ke­ting i sin markedsføring

De tre vig­ti­ge trin i con­tent marketing!

042  Tiltræk

Til­træk poten­ti­el­le kun­der med godt kva­li­tet­sind­hold, der ikke bare er skre­vet for at ran­ke for et søgeord!

I til­træk­ker nye besø­gen­de til jeres hjem­mesi­de eller webs­hop med ind­hold, der lig­ger godt i søge­re­sul­ta­ter­ne eller i form af velskrev­ne artik­ler, info­gra­fik­ker eller andre for­mer for gæste­ind­læg og udgi­vel­ser på de web­s­i­tes, hvor din mål­grup­pe kom­mer, samt gen­nem inter­es­san­te opslag på de soci­a­le medi­er og hjæl­pe­ful­de ind­læg på diver­se fora og grupper.

Til­træk nye læse­re ved at give svar på de spørgs­mål, som I af erfa­ring ved, at folk oftest har, når de begyn­der at inter­es­se­re sig for det emne- eller fag­om­rå­de, I udvik­ler ind­hold omkring, men lad være med at skri­ve den sam­me gang lirum­larum som kon­kur­ren­ter­ne. Giv det jeres eget twist og kom med nog­le eksemp­ler eller for­kla­rin­ger, der viser, at I er bed­re og tæn­ker ander­le­des end jeres konkurrenter.

Uan­set hvor folk møder jeres ind­hold, skal det være gen­ne­m­ar­bej­det, vel­for­mu­le­ret og give en følel­se af, at her fik den besø­gen­de noget ny, vær­di­fuld viden, der gav dem svar på det de søg­te om eller en løs­ning på de pro­ble­mer, de går og bak­ser med.

For den valu­ta folk beta­ler jer med, når de læser jeres ind­hold på net­tet, er den tid de bru­ger på det – og synes de, at de har spildt deres tid hos jer, kom­mer de ikke til­ba­ge. Men føler de sig omvendt godt ser­vi­ce­ret, husker de jer og begyn­der at kom­me til­ba­ge efter mere, hver gang de fal­der en af jeres sider i søge­re­sul­ta­ter­ne eller artik­ler og andet ind­hold fra jer andre ste­der på net­tet – for­di I gav dem en god ople­vel­se, før­ste gang de valg­te jeres søgeresultat.

04_02  Fasthold

Når folk først har haft gode ople­vel­ser med jeres ind­hold, læg­ger de mær­ke til jeres fir­ma og begyn­der at føl­ge jer.

Når først folk har haft nog­le gode ople­vel­ser, med det ind­hold I pro­du­ce­rer, begyn­der de at læg­ge mær­ke til jer, jeres fir­ma og det andet ind­hold, I udgi­ver. Måske begyn­der de lige­frem at føl­ge jer på et af de soci­a­le medi­er eller at dele jeres ind­hold, for­di de synes det er godt. Især hvis ind­hol­det kan give dem en form for anse­el­se i deres eget net­værk, har jeres ind­hold delingspotentiale.

Efter et styk­ke tid begyn­der I lang­somt men sik­kert, at opbyg­ge et com­mu­ni­ty omkring jeres til­ste­de­væ­rel­se på net­tet, for­di I aldrig (eller kun meget sjæl­dent) skuf­fer folk med jeres ind­hold. Sam­ti­dig til­træk­ker de delin­ger, det spi­ren­de com­mu­ni­ty giver jeres ind­hold, end­nu fle­re inter­es­se­re­de læse­re der igen begyn­der at dele og snart er sne­bol­den for alvor sat i bevægelse.

Men for at fast­hol­de folk, er det vig­tigt, at det ind­hold i bli­ver ved med at ska­be, sta­dig er i den sam­me høje kva­li­tet, så det ikke skuf­fer jeres føl­ge­re. Det skal bli­ve ved med at få dem til at føle, at de kom­mer nær­me­re deres mål inden for det emne­om­rå­de, I udvik­ler ind­hold omkring.

Så giv dem hur­ti­ge gevin­ster i form af de ting, I selv anser for at være lavt hæn­gen­de frug­ter, del jeres ”hem­me­li­ge værk­tø­jer” eller giv dem smar­te gen­ve­je til at løse simp­le pro­blem­stil­lin­ger. Det få jer til at bli­ve deres hel­te og dem, de altid kan sto­le på.

Der­ved bli­ver I det natur­li­ge første­valg, næste gang de har et spørgs­mål inden for jeres fag- eller emne­om­rå­de. Men bryd ikke cirk­len. For skuf­fer I bare en enkelt gang, kan de være væk for altid.

04_03  Konvertér

Con­tent Mar­ke­ting bety­der ikke, at du ikke skal spør­ge efter sal­get. Gør I det rig­tigt, kom­mer det næsten af sig selv.

Alle­re­de før­ste gang folk læser noget af jeres ind­hold, har de køb af jer. De har ikke betalt med pen­ge, men med den tid de bru­ger på at læse artik­len og for hver gang de læser mere godt ind­hold, får de en god købs­op­le­vel­se hos jer.

Der­for er bar­ri­e­ren alle­re­de lav, før­ste gang folk væl­ger at købe noget af jer. Det før­ste stør­re køb giver dog hel­ler ikke pen­ge i kas­sen, men sker den dag, folk til­mel­der sig jeres nyhedsbrev.

Jo tid­li­ge­re i pro­ces­sen I kan få dem på mai­ling­li­sten, jo bed­re. For jo tid­li­ge­re kan I begyn­de at arbej­de mål­ret­tet på at mar­keds­fø­re jeres kom­merci­el­le virk­som­hed. Bru­ger I jeres auto­ma­ti­se­re­de nyheds­bre­ve intel­li­gent, får I sik­ret jer, at de stil­le og roligt får alt at vide om jeres for­skel­li­ge pro­duk­ter og tje­ne­ster og kom­mer hele vej­en rundt om jeres for­ret­ning. Men det kræ­ver natur­lig­vis, at ingen af jeres nyheds­bre­ve skuf­fer dem. Selv­føl­ge­lig er der plads til fejl­skud, men der skal ikke være for man­ge, før de har klik­ket på Afmeld-knap­pen.

Så først til­træk­ker I folk med godt ind­hold. Der­ef­ter fast­hol­der I dem med mere godt ind­hold og til sidst kon­ver­te­rer I dem, når de er klar til at købe. Da de som alle­re­de nævnt har haft fle­re gode ople­vel­ser med jeres ind­hold, skal der hel­ler ikke meget til at over­be­vi­se dem om, at de også skal købe rig­ti­ge pro­duk­ter af jer – uan­set om det I sæl­ger er onli­ne eller fysi­ske tje­ne­ster eller produkter.

Det sker helt natur­ligt, for­di folk alle­re­de er over­be­vist om at I er de rig­ti­ge at købe af og der­for ikke føler sig solgt til. Det gode ind­hold har banet vejen.

Stra­te­gisk indholdsudvikling!
De 4 basa­le content-behov
Til hver af de tre trin i Con­tent Mar­ke­ting pro­ces­sen kan I væl­ge at udgi­ve man­ge for­skel­li­ge for­mer for ind­hold. Men lige­gyl­digt hvil­ket ind­hold I pro­du­ce­rer, så sørg for at det som mini­mum kan opfyl­de et af dis­se basa­le content-behov.
thumb_01_60_60 SØG­BART INDHOLD
Det ind­hold som jeres mål­grup­pe efter­spør­ger. Det besva­rer deres spørgs­mål og giver løs­ning på deres problemer.
thumb_01_60_60 LINK­BART INDHOLD
Det ind­hold der får andre til at lin­ke til jeres sider på grund af jeres gode ind­hold. Det kan være gui­der, info­gra­fik­ker og bare en sjov video.
thumb_01_60_60 DEL­BART INDHOLD
Ind­hold der er oplagt til at bli­ve delt på soci­a­le net­værk — enten for­di det giver anse­el­se, ska­ber eftertan­ke eller er sjovt.
thumb_01_60_60 KON­VER­TE­REN­DE INDHOLD
Ind­hold der enten sæl­ger jeres pro­duk­ter og tje­ne­stey­del­ser eller får dem til f.eks. at til­mel­de sig jeres nyhedsbrev.
Vælg den rig­ti­ge slags ind­hold til formålet
De mest anvend­te Con­tent Mar­ke­ting indholdstyper
ARTIK­LER
Artik­ler der besva­rer de spørgs­mål folk søger efter eller giver løs­nin­gen på deres pro­ble­mer, er den mest almin­de­li­ge form for Con­tent Marketing-indhold.
INFO­GRA­FIK
Info­gra­fik­ker er popu­læ­re som del­bart ind­hold. Kan give over­blik over og præ­sen­te­re kom­plek­se emne­om­rå­der på en visu­el og let for­stå­e­lig måde.
VIDEO
En video er meget bed­re til at fast­hol­de besø­gen­de end tekst, da folk slip­per for at skul­le læse noget. Vel­eg­net som del­bart ind­hold og meget populær.
PODCAST
Podcast er atter ble­vet popu­læ­re. Deres stør­ste for­ce er, at du kan fore­ta­ge dig noget andet, mens du lyt­ter til dem. God til at fast­hol­de dine besø­gen­de med.
GUI­DER
Gør-det-selv- og andre prak­ti­ske gui­der med smar­te måder at løse kon­kre­te pro­blem­stil­lin­ger eller opga­ver på er en popu­lær Con­tent Marketing-indholdstype.
TJE­KLI­STER
Tje­kli­ster er lige­som gui­der en popu­lær måde, at for­mid­le huske­li­ster til løs­nin­gen af kom­plek­se opga­ver eller til at kva­li­tets­sik­re omfat­ten­de arbejdsprocesser.
CASES
Cases er en god måde at for­mid­le den måde, I løser opga­ver for jeres kun­der og hvil­ke pro­blem­stil­lin­ger jeres pro­duk­ter eller tje­ne­ster kan løse.
BEREG­NE­RE
Bereg­ne­re gør det muligt at fore­ta­ge kom­plek­se bereg­nin­ger eller diag­no­sti­se­re bestem­te pro­ble­mer eller symp­to­mer. Popu­læ­re som del­bart indhold.
LISTEAR­TIK­LER
Listear­tik­ler er altid popu­læ­re. 10 tips til…, 5 ting du bør und­gå… og lig­nen­de artik­ler, der oprem­ser en ræk­ke tips, tri­cks eller gode råd om et emne.
WHI­TE PAPERS
Whi­te Papers er lidt mere dyb­de­gå­en­de styk­ker con­tent, der gen­nem­går et bestemt emne på en seri­øs måde mod­sat e‑bøger, der tit er mere popu­læ­re og kommercielle.
E‑BØGER
E‑bøger er popu­læ­re og bru­ges oftest som give-aways til at kapre abon­nen­ter til jeres mai­ling­li­ste. Bru­ges også til markeds­føring på andre måder.
EVENTS
Events kan være enten IRL eller onli­ne i form af webi­nars. Sam­ler lige­sin­de­de omkring en eller fle­re eks­per­ter, der hol­der oplæg om et givent emne.
Bemærk — Der fin­des man­ge fle­re Con­tent Mar­ke­ting ind­hold­s­ty­per end dis­se. I prin­cip­pet kan alle for­mer for ind­hold anven­des, så læn­ge at de giver de besø­gen­de det ind­hold, de efter­spør­ger og ind­hol­det er byg­get, så det pas­ser stra­te­gisk kor­rekt ind i et af Con­tent Mar­ke­ting pro­ces­sens tre trin.

Skal vi udvik­le con­tent mar­ke­ting til dit firma?

Har du brug for en stærk og erfa­ren part­ner inden for con­tent mar­ke­ting? Så kon­takt os alle­re­de i dag. Enten ved at benyt­te Kon­takt os-knap­pen her­un­der, sen­de os en mail på info@yes-marketing.dk eller give os et ring på 29 72 55 73.