fbpx
Vælg en side

Hvad skal jeg skrive?

De bed­ste ide­er lig­ger i Sendt post!

Er du løbet tør for ide­er til fir­ma­ets blog? Så tag et kig i din og dine kol­le­ga­ers map­pe med Sendt post. Her gem­mer sig ofte nog­le rig­tig gode svar på de spørgs­mål og udfor­drin­ger, som jeres kun­der står med. Det bed­ste er, at du tit har skre­vet en stor del af tek­sten alle­re­de. Det skal bare redi­ge­res om til dit næste blo­gind­læg – og kan også gen­bru­ges til smar­te mail­ska­be­lo­ner! Læs med og gen­find gul­det i Sendt post.

Hvor tit sid­der du ikke, og besva­rer de sam­me spørgs­mål igen og igen i de mails, du sen­der til dine kun­der? Oftest genop­fin­der du måske lige­frem sva­ret som en anden dyb tal­ler­ken. Eller skri­ver det på for­skel­li­ge måder, alt efter de for­hold, der gør sig gæl­den­de hos den enkel­te kunde.

Du tæn­ker næp­pe over det i hver­dag­en. Men fak­tisk har du med dine man­ge svar på alle muli­ge kun­despørgs­mål, alle­re­de fået skre­vet udka­stet til adskil­li­ge blo­g­ar­tik­ler, der vil være guld værd på jeres fir­ma-blog. Spe­ci­elt til de kun­der, der befin­der sig i erken­del­ses- og over­vej­el­ses­fa­sen af deres kun­de­rej­se. De leder oftest efter svar på spørgs­mål, der lig­ner dem, du får fra dine kun­der og kundeemner.

Gå på opda­gel­se i Sendt post

Så når listen med sprø­de emner til fir­ma­ets blog skal fyl­des op, kan du med for­del gå på jagt i map­pen med sendt post i din mail – og måske få dine kol­le­ga­er til at gøre det samme.

Gå syste­ma­tisk din Sendt post-map­pe igen­nem, og skriv de for­skel­li­ge spørgs­mål ned, som du har besva­ret – og tæl også ger­ne op, hvor man­ge gan­ge du har besva­ret hvert enkelt spørgs­mål. Antal­let kan du sene­re bru­ge, når du skal pri­o­ri­te­re, hvil­ke blo­gind­læg det kan beta­le sig at skri­ve først.

Kig så listen med spørgs­mål igen­nem og find ud af:

  • Anven­der du det sam­me svar hver gang, eller er der for­skel­li­ge til­gan­ge? Det kan give ide­er til for­skel­li­ge blo­gind­læg om det sam­me emne. Link mel­lem de for­skel­li­ge blo­gind­læg om det sam­me spørgs­mål, og skab en stærk intern link­bu­il­ding på din hjem­mesi­de. Det hol­der folk læn­ge­re på din side, og gav­ner jeres pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne for det pågæl­den­de spørgsmål.
  • Hvil­ke for­hold hos kun­der­ne har betyd­ning for, hvor­dan du besva­rer spørgs­må­let? Igen kan det give ide­er til fle­re for­skel­li­ge blo­gind­læg om det sam­me spørgs­mål. Blo­gind­læg der bli­ver mål­ret­tet til de for­skel­li­ge bran­cher, du har kun­der inden­for – og som kan træk­ke fle­re kun­der til fra sam­me branche.
  • Kun­ne nog­le af kun­der­ne være oplag­te at få udta­lel­ser fra eller få lov til at bru­ge som eksem­pel? Når dine kun­de­em­ner kom­mer hen i slut­nin­gen af over­vej­el­ses- og over i beslut­nings­fa­sen på deres kun­de­rej­se, begyn­der de at inter­es­se­re sig for, hvil­ket udbyt­te jeres andre kun­der har fået af deres sam­ar­bej­de med jer. Her vil kun­deud­ta­lel­ser og kon­kre­te eksemp­ler være guld værd. Sam­ti­dig gør kon­kre­te bran­che-rele­van­te eksemp­ler det oftest også nem­me­re for kun­de­em­ner­ne i sam­me bran­che at se den ful­de vær­di af jeres pro­duk­ter og ydelser.

Gen­brug dine gam­le mails som indhold

Når du har været alle dine mails igen­nem, kan du begyn­de at plan­læg­ge ind­hol­det til de for­skel­li­ge blo­gind­læg. Find de for­skel­li­ge mails frem, der inde­hol­der svar på det sam­me spørgs­mål, og kopiér så dit svar fra mai­len over i et nyt doku­ment for hver vin­kel på sva­ret. Eller saml dem i et mind map-pro­gram, så du efter­føl­gen­de kan grup­pe­re sva­re­ne i for­skel­li­ge grup­per, der kan bli­ve til nye blogindlæg.

Struk­turér nu artik­len med det ind­hold, du har fra dine mails, og fjern even­tu­el­le fir­ma- og per­son­nav­ne og andre ele­men­ter, der kun har rele­vans for den pågæl­den­de mail.

Efter et par gen­nem­skriv­nin­ger vil du have et vir­ke­ligt rele­vant blo­gind­læg klar til fir­mablog­gen, som har poten­ti­a­le til at til­træk­ke mas­ser af nye kun­de­em­ner fra søgeresultaterne.

Men vent – der er mere endnu!

Byg mail­ska­be­lo­ner med dine svar

For når du frem­over besva­rer typi­ske spørgs­mål fra kun­der og kun­de­em­ner, kan du natur­lig­vis væl­ge at sen­de dem et link til det pågæl­den­de ind­læg i ste­det. Så spa­rer du en mas­se tid på at skri­ve det sam­me svar for 117. gang.

Men! Det giver bare ikke dine kun­der og kun­de­em­ner en sær­lig god ople­vel­se med jeres fir­ma – lige­som de måske kom­mer til at føle sig dum­me, for­di de ikke bare selv kun­ne Goog­le sig frem til det svar. Og dem der har gjort det, bli­ver måske for­nær­me­de, for­di du ikke hav­de øje for lige præ­cis deres sær­li­ge pro­blem­stil­ling, som de hav­de håbet på, at du og dit fir­ma have kun­ne hjæl­pe dem med.

Så det er en dår­lig ide!

I ste­det kan du gen­bru­ge dit blo­gind­læg eller dele af det som ska­be­lon til de mails, hvor du besva­rer det pågæl­den­de emne. Så har du grun­dind­hol­det klar, og skal så ”bare” til­pas­se tek­sten i mai­len, så den sva­rer præ­cist på den enkel­te kun­des spørgsmål.

Mail­ska­be­lo­ner i Micro­soft Outlook

I et mail­pro­gram som Micro­soft Out­look kan du gem­me mails som mail­ska­be­lo­ner og hur­tigt gen­bru­ge dem bare ved at ind­læ­se dem i svarmailen.

Du kan også fin­de sær­li­ge fra­se-værk­tø­jer til Out­look, hvor du kan gem­me mail­ska­be­lo­ner og oftest brug­te fra­ser. Her­fra kan du ind­sæt­te dem fra en opga­ver­u­de i Send med­del­el­se-vin­du­et, mens du skri­ver mailen.

Mail­ska­be­lo­ner til Gmail

Til­sva­ren­de kan du få for­skel­li­ge ska­be­lon- og fra­se­værk­tø­jer til Gmail, f.eks. det­te som fun­ge­rer som et plu­gin til Goog­le Chro­me. Ved hjælp af fra­ser­ne og ska­be­lo­ner­ne kan du nemt kom­po­ne­re svar­mails på kun­der­nes oftest stil­le­de spørgsmål.

Husk altid at per­son­lig­gø­re både ska­be­lon­tek­ster og fra­ser, inden du sen­der mai­len. Føler mod­ta­ge­ren, at du bare har sendt dem et stan­dards­var, risi­ke­rer du, at de væl­ger dig og dit fir­ma fra.

Så gør dig uma­ge hver gang – også selv om du besva­rer det sam­me spørgs­mål for guder­ne vide hvil­ken gang.

Mail­ska­be­lo­ner og tekst-snip­pets med HubSpot

Anven­der du et onli­ne mar­ke­ting- og salgs­værk­tøj som HubS­pot, kan du opbyg­ge mail-ska­be­lo­ner, der auto­ma­tisk ind­sæt­ter mod­ta­ge­rens navn, fir­ma­navn og andre rele­van­te infor­ma­tio­ner fra kun­de­em­nets emne­kort i HubS­pot CRM på de ste­der i mai­len, hvor du har defi­ne­ret det.

Du kan også på for­hånd defi­ne­re de ste­der i tek­sten, hvor du skal ind og til­pas­se sva­ret, så det bli­ver mere personligt.

Ende­lig kan du opde­le sva­ret i fle­re del­e­le­men­ter eller vari­an­ter og gem­me dem som såkald­te tekst-snip­pets. Dem kan du bru­ge til hur­tigt at kom­po­ne­re en svar­mail, der pas­ser præ­cist til det enkel­te tilfælde.

Både ska­be­lo­ner og snip­pets kan til­gås direk­te fra HubS­pots Gmail- og Out­look-inte­gra­tion, så du altid har dem lige ved hånden.

Skal vi hjæl­pe jer med mail­ska­be­lo­ner
og blogindlæg?

Uan­set om du har brug for nye blo­gind­læg, eller kun­ne tæn­ke dig at få effek­ti­vi­se­ret din besva­rel­se af jeres oftest stil­le­de spørgs­mål pr. mail, kan vi hjæl­pe dig med at ska­be det nød­ven­di­ge indhold.

Vi kan også hjæl­pe dig med at strøm­li­ne din onli­ne markeds­føring og salgs­pro­ces med HubS­pot, så du bli­ver end­nu bed­re til at kon­ver­te­re besø­gen­de på din hjem­mesi­de til kunder.

Så kon­takt os i dag ved klik­ke på Kon­takt os-knap­pen her­un­der, sen­de en mail på info@yes-marketing.dk eller rin­ge på 29 72 55 73. Så kan vi tage en snak om, hvor­dan vi kan ska­be bed­re resul­ta­ter for din for­ret­ning med ind­hold, der er værd at læse – både på net­tet og i dine mails.