fbpx
Vælg en side

Hvis du gør som alle andre…

 

… skil­ler dit fir­ma sig aldrig ud fra mæng­den! Det gør det svært for kun­der­ne at huske net­op dit fir­ma frem for alle de andre i din bran­che. Så tag skrid­tet, skil dig ud, og vind kun­der­ne for næsen af kon­kur­ren­ter­ne. Læs her hvordan!

Vi hører det tit, når vi kom­mer med vores oplæg til tek­ster og onli­ne mar­ke­ting-kampag­ner for nye kunder!

De for­mu­le­rer det lidt for­skel­ligt hver gang. Men essen­sen er, at de er bekym­re­de over, at de ikke kom­mer til at lyde som deres kon­kur­ren­ter, kom­mer med de sam­me bud­ska­ber, og slår på de sam­me for­de­le og egen­ska­ber. Og bru­ger de sam­me vendinger.

”For sådan gør vi alt­så i vores branche.”

Vil du huskes, eller…

Men net­op for­di alle andre gør tin­ge­ne på en bestemt måde, eller har det eller det stå­en­de på deres hjem­mesi­de, er der stor risi­ko for, at du bare bli­ver end­nu et fir­ma i den sto­re grå mas­se. For hvis du gør som alle andre, kom­mer du til at lig­ne dem så meget, at ingen kan huske, om det var dit fir­mas hjem­mesi­de eller kon­kur­ren­tens, de læste det på.

Så ale­ne ved at tur­de skil­le jer ud fra resten af fir­ma­er­ne i din bran­che med jeres egne bud­ska­ber og ander­le­des poin­ter, øger du chan­cen for, at folk husker dig. Det efter­la­der alle de kon­kur­ren­ter, der lyder som hin­an­den, på lige­gyl­dig­he­dens øde­mark og hol­der dit fir­ma top of mind.

5 tips til at stik­ke ud fra mængden

For at dit fir­ma kan skil­le sig ud fra mæng­den, skal du star­te med at væl­ge nog­le andre bud­ska­ber, fin­de nog­le andre vink­ler og i det hele taget skri­ve ind­hol­det på din hjem­mesi­de og din onli­ne mar­ked­fø­ring på en anden måde end konkurrenterne.

Det bety­der ikke, at du skal ven­de alting på hove­d­et, eller kon­se­kvent optræ­de som ”Ras­mus Mod­sat”. Nej, det behø­ver ikke være så radikalt.

For du kan fak­tisk gøre over­ra­sken­de meget, bare ved at ændre en smu­le på den måde, jeres ind­hold er skre­vet på. Sær­ligt hvis du  er fal­det i en af de 5 typi­ske “fæl­der”, som tekst og ind­hold på alt for man­ge fir­ma­hjem­mesi­der er hav­net i.

1. Gør jeres bud­ska­ber nem­me­re at forstå

Hold op med at pak­ke tin­ge­ne ind eller for­mu­le­re det unød­ven­digt kom­pli­ce­ret. Skær ind til benet, og for­midl jeres bud­ska­ber på en måde, så enhver kan for­stå dem. Især dem, der ikke har noget kend­skab til det, I laver. De kun­ne jo have brug for jer, uden at de vid­ste det!

Sam­ti­dig skal du huske på, at det sta­dig er vores kryb­dyrs­hjer­ne, der træf­fer alle beslut­nin­ger for os. Og selv om vores ver­den ser meget ander­le­des ud i dag, foku­se­rer kryb­dyr­hjer­nen basalt set sta­dig på at afgø­re, om alt hvad vi møder, enten er en fare, eller noget vi kan spise.

Der­for bry­der den sig ikke om at skul­le bru­ge for man­ge kræf­ter på at for­stå ting, som ikke er vig­ti­ge for vores over­le­vel­se. I den slags situ­a­tio­ner væl­ger kryb­dyr­hjer­nen altid den løs­ning, som den først kan forstå.

Så gør dine pro­duk­ter og tje­ne­ster nem­me­re at for­stå for kryb­dyr­hjer­nen, end dine kon­kur­ren­ter gør. Det giver dit fir­ma et stort for­spring, den dag kun­der­ne skal beslut­te sig for, hvem de skal købe hos.

Og gør det så meget let­te­re for dem at huske jer.

 

2: Lad være med at spil­le smart

Noget af det, som vir­ke­lig kan stø­je i en tekst, er de mar­ke­ting­flos­k­ler, man­ge bran­cher mener, skal være en fast del af deres bud­ska­ber og salgstekster.

Men ”skar­pe pri­ser”, ”innova­tivt design” og så vide­re har vi hørt så tit, at vi slet ikke rea­ge­rer på dis­se ven­din­ger mere. De er bare ble­vet end­nu en grå bil på vejen.

Så i bed­ste fald gør mar­ke­ting­flos­k­ler­ne ingen for­skel. Eller også vir­ker de som en rød klud for øjne­ne af de besø­gen­de. Og så har de hur­tigt for­ladt jeres hjem­mesi­de igen.

3: Und­gå at vir­ke for avanceret

Man­ge fir­ma­er har travlt med at gøre det de laver mere avan­ce­ret, end det er. For så må kun­der­ne da kun­ne for­stå, at de er meget dyg­ti­ge­re end konkurrenterne.

Men skri­ver du kun om noget, som kræ­ver stor viden og ind­sigt i din bran­che, tror nye kun­der jo, at det I til­by­der er alt for avan­ce­ret for dem. Og så skyn­der de sig vide­re til en af de kon­kur­ren­ter, der skri­ver noget, de kan forstå.

4: Hold op med kun at tale om jer selv

På alt for man­ge hjem­mesi­der skri­ves der op og ned af sider­ne om, hvad fir­ma­et kan, hvem de er, og hvor læn­ge de har været der. 

Men det er kun­der­ne ret beset ligeg­la­de med. De har et pro­blem, de skal have løst. Og der­for har de søgt efter nogen, der kan. Så skri­ver I ikke noget, der gør jer rele­van­te for kun­der­ne i den sam­men­hæng, er det nok ikke noget, I kan hjæl­pe dem med.

hold op med at tale om jer selv, som om det er jer, der er hel­ten. Det er jeres kun­der – eller ret­te­re det de drøm­mer om at bli­ve. Og det skal dit fir­ma vise dem, at I kan hjæl­pe dem med.

5: Vær ikke ban­ge for at jage folk væk

Der er også man­ge fir­ma­er, der er ban­ge for at skri­ve noget, som kan risi­ke­re at jage poten­ti­el­le kun­der væk. Der­for træ­der det, der står på deres hjem­mesi­de, aldrig rig­tigt i karak­ter. I ste­det bli­ver det noget neut­ralt, fluf­fy og ofte flo­skel­be­hæf­tet snak, som du har glemt to minut­ter efter, du har læst det.

Men det vi bedst husker, er dem, som giver deres mening til ken­de, dem som har en hold­ning til det, de laver, og måske lige­frem kan kom­me med en klar plan for det, de kan hjæl­pe folk med.

Ja, det kan jage nog­le enkel­te væk, for­di de ikke er eni­ge i til­gan­gen, hold­nin­gen eller pla­nen. Men så er de måske hel­ler ikke jeres ide­el­le kun­de. Og det er da bed­re, de selv sprin­ger fra, end at både I og de først opda­ger det, når I er gået i gang med at løse deres opgave.

Tænk også på alle de sto­re brands i ver­den. Alle har en mening om f.eks. Apple. Goog­le, Micro­soft, Coca-Cola og så vide­re. Og langt fra alle er posi­ti­ve, vel? Men fir­ma­er­ne bag lever jo fint alli­ge­vel, for­di der omvendt også er man­ge, der synes godt om dem.

Så hel­le­re have en mening end at være menings­løs. Det er også med til at gøre jer nem­me­re at huske.

Tjek din hjem­mesi­de – hvor meget skil­ler I jer egent­lig ud i dag?

Prøv at give din hjem­mesi­de en gen­nem­læs­ning, og hold øje med de 5 fæl­der oven­for. Kan du gen­ken­de nog­le af dem i jeres tekster?

Hvis “Ja!”, så skriv tek­ster­ne på sider­ne om efter de tips, du har læst ovenfor.

Så er det slut med at lig­ne alle de andre i bran­chen. Det øger kend­ska­bet, og gør det nem­me­re for kun­der­ne at huske jer, den dag folk får brug for dit fir­ma, dets pro­duk­ter eller tjenester.

Prøv det – måske bare på for­si­den til at star­te med – og se forskellen.

Og synes du, det er svært at lave om på de tek­ster, I alle­re­de har på siden?

Så kan vi hjælpe!

Hent den gra­tis
tje­kli­ste med mas­ser af viden, inspira­tion og idéer til at få fle­re salg online!

Med bag­grund i erfa­rin­ger­ne fra titu­sind­vis af lan­dings­si­der opbyg­get af mere end 700 Story­Brand-cer­ti­fi­ce­re­de gui­der over hele ver­den har vi skabt en tje­kli­ste, der fin­der alle de sva­ge punk­ter ved både for­si­den og de vig­tig­ste lan­dings­si­der på dit fir­mas hjem­mesi­de. Det er dem, som koster dig salget.

Test og optimér hver ene­ste af dine vig­tig­ste sider på hjem­mesi­den ved at:

  1. Gen­nem­gå tje­kli­sten over de 7 kri­ti­ske punk­ter, som de fle­ste misser
  2. Reg­ne den pågæl­den­de sides sco­re ud og se, hvor­dan den kla­rer testen
  3. Bru­ge de idéer og den inspira­tion, du får under­vejs, til at for­bed­re konverteringen

Så kan du hur­tigt få øget sal­get og skabt en bed­re ople­vel­se for de besøgende!

 

Tjeklisten til flere salg online

Få fle­re kun­der nu!