fbpx
Vælg en side

Skal du bru­ge har­pun eller net til at luk­ke salget?

Der er stor for­skel på, hvor­dan webs­hope­je­re for­sø­ger at over­be­vi­se folk om, at de skal hand­le hos dem. Nog­le for­sø­ger at luk­ke sal­get med sto­re arm­be­væ­gel­ser og bom­ba­sti­ske garan­ti­er, mens andre for­sø­ger at opbyg­ge en rela­tion til folk i form af rele­vant viden og ind­hold, for der­ved at over­be­vi­se de besø­gen­de om, at de er det rig­ti­ge sted at købe pro­duk­tet hos. Læs med og find ud af, hvad der er bedst?

Er du har­punka­ster eller fan­ger du med net? Din til­gang til kun­der­ne for­tæl­ler noget om det syn, du har på dem og hvor­dan du dri­ver din forretning.

For har­punka­ster­ne hand­ler det om at ned­læg­ge byt­tet en efter en. Det er ikke kun­dens vel­be­fin­den­de, der lig­ger har­punka­ster­ne på sin­de. Det er deres pen­ge, de er ude efter. Koldt og kynisk! Varer­ne skal over disken og pen­ge­ne i kas­sen. Wham! Bham! Thank you, mam!

Stik mod­sat er det for dem, der bru­ger net. Her er det kun­dens pro­ble­mer og hvor­dan de bli­ver løst (med net­svin­ge­rens pro­duk­ter for­stås), der er i fokus. De sæt­ter sig ind i og for­står deres kun­der og ska­ber en rela­tion til dem, der ska­ber for­stå­el­se for dem hos kun­der­ne. Stil­le og roligt bre­der de net­tet ud, så der svøm­mer fle­re og fle­re fisk ind i det – for så til sidst at træk­ke det op og hive fang­sten i land.

Hvil­ken appro­ach er den rigtige?

Af oven­stå­en­de er det nemt at fat­te mest sym­pa­ti for net­svin­ger­ne – og er du mere har­punka­ster end net­svin­ger, er du sik­kert alle­re­de godt pis­sed på vores ned­la­den­de omtale.

Men når sand­he­den skal på bor­det, så er beg­ge tek­nik­ker gode på hvert sit tids­punkt i salgs­pro­ces­sen. For alt for man­ge net­svin­ge­re ender med at bli­ve vik­let ind i deres eget net, for­di de glem­mer at spør­ge efter sal­get! Det er da tos­set! For det er da meget let­te­re at har­pu­ne­re fiske­ne, når de først er fan­get i nettet!

Så vores anbe­fa­ling må være, at bru­ge net­svin­ger­tek­nik­ken til at træk­ke kun­der­ne til og så ven­te med at kaste har­pu­nen, til du er sik­ker på, at den besø­gen­de er så godt vik­let ind i dit net, at du ikke kan und­gå at ramme.

Video-Marketing

Brug dit call-to-action til at luk­ke salget

Det hand­ler alt­så kort sagt om at huske at afslut­te dine pro­dukt­tek­ster, blo­gind­læg, gui­der og andet ind­hold på siden med et klart og tyde­ligt call-to-action. Hvad vil du ger­ne have, at den besø­gen­de fore­ta­ger sig, når de er fær­di­ge med at læse ind­hol­det på siden.

Er det en pro­dukt­tekst, er det natur­lig­vis en opfor­dring til at købe pro­duk­tet. Men er det en gui­de, kan det være en opfor­dring til at se på pro­duk­ter­ne inden for den pro­dukt­ka­te­go­ri, gui­den omhand­ler og er den et blo­gind­læg, kan det være en opfor­dring til at læse mere i en anden arti­kel eller til­mel­de sig til dit nyhedsbrev.

Det vig­tig­ste er bare, at du husker dit call- to-action og bru­ger nog­le pas­sen­de har­pun­tek­nik­ker til at gøre det virkningsfuldt.

Men spar dig reto­rik­ken med ”skar­pe pri­ser” og ”bil­ligst til pri­sen” – det er mar­ke­tingsnak, der bare bli­ver fil­tre­ret fra. Så det har ingen effekt. Sørg i ste­det for at skri­ve dit call-to-action, så det:

  • For­tæl­ler HVOR­FOR de skal handle
  • Er kort og kontant
  • Er klart og ikke smart
  • Foku­se­rer på fordelene
  • Er uden marketingfloskler

Og kan du på nogen måde få noget knap­hed eller noget tvin­gen­de nød­ven­dig­hed ind i dit call-to-action, så tøv ikke med at gøre det!

Husk at over­fø­re dit call-to-action til klikket

Under dit call- to-action sæt­ter du så en knap eller et tekst­link, der kan klik­kes på. Det er nemt at få øje på for den til­fæl­di­ge besø­gen­de, der måske bare lige skim­mer siden.

Tek­sten på knap­pen eller anker­tek­sten i lin­ket bør omhand­le den vig­tig­ste for­del eller gevinst, den besø­gen­de får ved at klik­ke på knap­pen eller lin­ket og købe, høre mere om eller til­mel­de sig et eller andet. Den­ne tekst kan med for­del skri­ves efter den­ne formel:

Jeg vil ger­ne [tek­sten på knappen].

Det kun­ne f.eks. være ”Jeg vil ger­ne tabe mig på en nem måde”, der på knap­pen så kun­ne bli­ve til tek­sten ”Tab dig nemt!” eller ”Jeg vil ger­ne have stør­re mus­k­ler”, der på knap­pen kun­ne bli­ve til ”Få stør­re mus­k­ler nu!”.

Så helt mun­dret kan du ikke altid føre tek­sten fra sæt­nin­gen og over på knap­pen. Det før­ste ord efter ”Jeg vil ger­ne” skal som regel omskri­ves til byde­må­de. Men sæt­nin­gen er en god huske­r­e­gel, når du skal afgø­re, hvad der skal stå på knap­pen eller i ankerteksten.

Kend dine fangstred­ska­ber og vid hvor­når du skal bru­ge dem

Så som jeg en gang hør­te den ene lyst­fi­sker sige til den anden, så gæl­der det om at ken­de dine fangstred­ska­ber og vide, hvor­når du skal bru­ge dem. Der er en tid til at bru­ge net og en tid til at har­pu­ne­re. Har­pu­nen er dit call-to-action.

Spør­ger du ikke efter sal­get eller giver folk klar besked om, hvad du ønsker de skal gøre, når de har læst dit ind­hold på siden, har det ingen effekt. Det gæl­der uan­set om vi taler pro­dukt­tek­ster eller blogindlæg!

Brug for hjælp?

Har du svært ved at væl­ge de rig­ti­ge fangstred­ska­ber eller har du brug for at få skabt et stør­re net, så kon­takt os alle­re­de i dag og få et ufor­plig­ten­de til­bud på udvik­ling af artik­ler, gui­der, pro­dukt­tek­ster og andet ind­hold på din webs­hop eller hjemmeside.

Få stør­re gen­nem­slags­kraft og sælg mere onli­ne nu: