fbpx
Vælg en side

Sådan river du tekst­mu­ren ned!

Skal du øge chan­cen for, at de besø­gen­de læser andet end over­skrif­ten på din side, skal du bry­de tekst­mu­ren ned i fle­re ind­hold­s­e­le­men­ter og desig­ne siden, så det bli­ver nemt at læse den i fle­re kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler. Det kræ­ver en ny til­gang til opbyg­nin­gen af tek­sten og resten af ind­hol­det på siden. Her giver vi vores bud på, hvor­dan du river tekst­mu­ren ned og hol­der på de besøgende.

Video: Artik­len for­talt på 3 minutter!

Du skal læse den­ne artikel…

… for­di den giver dig inspira­tion til, hvor­dan du øger kon­ver­te­rin­gen med 75 %, ved at

 • Opde­le tekst og ind­hold på dine webs­i­der i fle­re koncentrationsintervaller
 • Gøre det nem­me­re for de besø­gen­de at få hul på din tekst
 • Lok­ke de besø­gen­de til at læse vide­re ved at tea­se det næste koncentrationsinterval
 • Hol­de på de besø­gen­de efter hvert kon­cen­tra­tions­in­ter­val med andre indholdselementer

Vig­tig­ste udbytte:

Vil du hol­de på de besø­gen­de, skal du

 • opde­le tek­sten i en ræk­ke erken­del­ser, der hver for sig kan opnås på et koncentrationsinterval
 • rek­la­me­re for den næste erken­del­se i slut­nin­gen af det for­ri­ge koncentrationsinterval
 • bru­ge ind­hold­s­e­le­men­ter på siden, der kan hol­de på den besø­gen­de efter hvert koncentrationsinterval 
Som vi tid­li­ge­re har været inde på, har vi ændret den måde, vi kon­cen­tre­rer os på, så det fore­går i kor­te­re inter­val­ler ad gan­gen. Efter hvert kon­cen­tra­tions­in­ter­val fal­der kon­cen­tra­tio­nen, og vi bli­ver let­te­re at distrahere.

Sam­ti­dig væg­ter Goog­le tekst højt i deres SEO-algo­rit­mer, hvor­for vi oftest mødes af en sand tekst­mur på de hjem­mesi­der, vi lan­der på, når vi klik­ker på søgeresultaterne.

Den sto­re tekst­mæng­de vir­ker umu­lig at konsu­me­re i løbet af et kon­cen­tra­tions­in­ter­val, hvor­for vi opgi­ver at for­sø­ge, og går vide­re til næste side i søge­re­sul­ta­ter­ne. Det ska­der pla­ce­rin­gen i søge­re­sul­ta­ter­ne for den side, vi for­la­der. Goog­le opfat­ter en hur­tig til­ba­ge­ven­den til søge­re­sul­ta­ter­ne, som om den pågæl­den­de side ikke gav svar på den søg­ning, den blev vist som søge­re­sul­tat for.

Så skal du gøre dig håb om at hol­de på de besø­gen­de, skal du rive tekst­mu­ren ned – men ikke ved at fjer­ne tek­sten. I ste­det skal du opde­le den og kry­dre den med andre ind­hold­s­e­le­men­ter. Sam­ti­dig skal du sæt­te siden op på en måde, så det er nemt at opda­ge, hvor du som besø­gen­de med for­del kan star­te med at læse, hvis du væl­ger at bru­ge et eller fle­re kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler på teksten.

Hvor­dan du kan gøre det, giver vi et bud på i den­ne artikel.

Hvad er et koncentrationsinterval?

For­di vi hele tiden bli­ver bom­bar­de­ret med nye input i form af push-beske­der fra mail, soci­a­le medi­er og andre kana­ler – oftest end­da på fle­re enhe­der – har vi over de sid­ste 15 år ændret den måde, vi kon­cen­tre­rer os på. Vi kon­cen­tre­rer os i inter­val­ler og slap­per så af igen. Er den mail vig­tig at læse nu? Skal jeg lige se på det opslag på Face­book? Og så videre.

Hvor læn­ge vi kon­cen­tre­rer os, afhæn­ger helt af, hvad det er, vi skal kon­cen­tre­re os om. Sam­ti­dig afhæn­ger det af, hvor vig­tigt det viser sig at være for os, efter­hån­den som vi dyk­ker ned i det, vi kon­cen­tre­rer os om. Måske viser det sig, at det ikke ale­ne var vig­tigt at læse mai­len eller Face­book-opsla­get. Det var også nød­ven­digt at besva­re mai­len eller kom­men­te­re på opslaget.

Efter hvert kon­cen­tra­tions­in­ter­val taber vi fokus

Hver gang vi slap­per af efter et kon­cen­tra­tions­in­ter­val, er vi let­te­re at distra­he­re. Vi kan væl­ge at fort­sæt­te med det, vi er i gang med at kon­cen­tre­re os om nu, eller vi kan kon­cen­tre­re os om noget andet, der ser mere inter­es­sant ud. Enten som en over­springs­hand­ling eller bare for­di, det nye var vig­ti­ge­re, end det vi var i gang med.

For­di det er så nemt at fin­de noget andet at kon­cen­tre­re os om, bli­ver det svært at hol­de vores opmærk­som­hed. Det bli­ver ikke nem­me­re, hvis det vi skal kon­cen­tre­re sig om, er svært at hol­de fokus på eller opde­le i kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler. F.eks. for­di det er en lang tekst på en hjemmeside.

Vi bli­ver lyk­ke­li­ge af at lære noget nyt

En af de for­de­le, kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler giver os, er, at det at lære eller erken­de noget nyt, fri­gi­ver stof­fet dopa­min. Det er et stof, som får os til at føle os godt til­pas og gla­de. Det er i øvrigt det sam­me stof, der fri­gi­ves, når vi får en orgas­me eller f.eks. vin­der i spil eller ople­ver noget andet positivt.

Så hver gang vi lærer noget nyt, får vi et lil­le skud dopa­min. Jo let­te­re vi kan se, at det er at få det, jo mere spæn­den­de bli­ver det for os at bli­ve hæn­gen­de og læse vide­re. Det er der­for, Face­book og andre soci­a­le medi­er er så ”vanedan­nen­de” på man­ge men­ne­sker. Hver post på start­si­den af Face­book er jo din næste chan­ce for et stort eller lil­le dopamin-kick.

Skal du sik­re dig sam­me effekt på din side, skal du dele tek­sten op i tyde­li­ge inter­val­ler. Det skal vi se på nu!

Hvad er det læse­ren skal have ud af artik­len. Hvil­ken for­stå­el­se skal han eller hun ende med at sid­de til­ba­ge med — og hvil­ke skridt er der på vej­en til den?

Hvad skal læse­ren have ud af artiklen?

Lad os star­te helt fra begyn­del­sen – alt­så før du over­ho­ve­det begyn­der at skri­ve. Her er det vig­tigt, at du star­ter med at sæt­te dig et klart mål for, hvad det er, læse­ren skal have ud af artik­len. Hvad er det, de skal for­stå, ind­se eller lære af at læse din tekst.

Lad os tage en typisk arti­kel af den slags, som er skre­vet til at ran­ke på et bestemt søge­ord. Her vil du oftest for­sø­ge at sva­re på en long tail søg­ning med søge­or­det, oftest i form af et spørgs­mål. Det spørgs­mål vil du ger­ne give den besø­gen­de et svar på.

Men hvor kom­plekst er sva­ret? Kræ­ver det f.eks. noget for­ud­gå­en­de viden? Eller er det så svært et sto­f­om­rå­de, at sva­ret med for­del kan opde­les i fle­re erken­del­ser, der til­sam­men giver sva­ret på søgningen?

Struk­turér ind­hol­det, så for­ud­gå­en­de viden eller hvert af sva­rets del­e­le­men­ter bli­ver en selv­stæn­dig enhed. Den kan konsu­me­res i sit eget kon­cen­tra­tions­in­ter­val. Det gør det let­te­re for læse­ren at kom­me gen­nem tek­sten, og giver ham eller hen­de fle­re erken­del­ser og der­med fle­re dopa­min-kick undervejs.

Hvad hvis det er et sim­pelt spørgs­mål, der kan besva­res på et koncentrationsinterval?

Er det et sim­pelt spørgs­mål, der kan for­kla­res på et enkelt kon­cen­tra­tions­in­ter­val? Så giv dem sva­ret først og brug så resten af tek­sten, til at kom­me med eksemp­ler, alter­na­ti­ve anven­del­ser eller uddy­ben­de baggrundsviden.

Der­ved bli­ver det muligt for de inter­es­se­re­de, at bru­ge yder­li­ge­re kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler på den ekstra viden – og Goog­le får mere seman­tisk kon­tekst og fle­re ord at ind­pas­se din side i søge­re­sul­ta­ter­ne på.

Hvor­dan und­går jeg at kede dem, som godt ved det meste i forvejen?

Den løs­ning bør du sådan set også gå efter, hvis det muligt at give sva­ret på et mere kom­plekst spørgs­mål på en kort­fat­tet måde. Der­ved behø­ver de, som har den for­nød­ne bag­grunds­vi­den ikke at læse hele artik­len. De får svar med det sam­me. Det vil give dem et meget stort dopa­min-kick up front.

Så kan resten af arti­kel skri­ves på lidt sam­me måde, som hvis det var en kri­mi­nal­ro­man, der star­te­de med at for­tæl­le hvem mor­de­ren var og resten af roma­nen går ud på, hvor­dan kri­mi­nal­kom­mis­sæ­ren opkla­rer for­bry­del­sen. Her bli­ver læse­ren jo også hæn­gen­de, selv om de alle­re­de ken­der sva­ret på mord­gå­den. For dels får de hele bag­hi­sto­ri­en for mor­det og dels er det jo inter­es­sant at se, hvil­ke vildspor kom­mis­sæ­ren kom­mer ud på undervejs.

Men der er en ting til, du skal beslut­te dig for, før du kan begyn­de at skri­ve din tekst. Hvad det er, vil sik­kert over­ra­ske dig.

Hvad er den bed­ste hand­ling, du kan få læse­ren til at gøre efter at være fær­dig med at læse tek­sten – og hvad er den mest realistiske?

Hvad er det, jeg ger­ne vil have min læser til at gøre?

Det er nem­lig også vig­tigt, at du har en klar ide om, hvad det er, du ger­ne vil have, at læse­ren skal gøre, når han eller hun er fær­dig med din tekst. For når du har fået folk ind på jeres hjem­mesi­de, skal det helst føre til mere. Så skal ved­kom­men­de til­mel­de sig jeres nyheds­brev, købe et pro­dukt eller en tje­ne­ste, eller vil du ger­ne have dem til at læse vide­re på noget andet indhold?

Hvad er den bed­ste hand­ling, du kan få ved­kom­men­de til at gøre efter at være fær­dig med at læse tek­sten – og hvad er den mest rea­li­sti­ske? Det skal tæn­kes ind i tek­sten. For det er let­te­re at læg­ge op til dit call to action i tek­sten, hvis på for­hånd ved, hvad du vil have læse­ren til at gøre, når han eller hun er fær­dig med at læse artiklen.

Det gæl­der både hvis ved­kom­men­de hop­per fra under­vejs, og hvis ved­kom­men­de kom­mer igen­nem hele tek­sten. Oftest vil målet være det sam­me, uan­set hvor­når læse­ren hop­per fra. Kun­sten er bare at sik­re, at læse­ren føl­ger dit call to action, uan­set om han eller hun kun læser over­skrif­ten og skim­mer mel­lem­ru­brik­ker­ne, kom­mer halvvejs gen­nem tek­sten eller slu­ger det hele.

Frem­hæv CTA’et eller flyt det ud af teksten

Det kan du f.eks. gøre ved at flyt­te dit CTA ud i en selv­stæn­dig enhed, der måske kan ind­pla­ce­res som for­skel­li­ge gra­fi­ske ele­ment fle­re gan­ge i tek­sten. Even­tu­elt kan du måske lige­frem læg­ge op til hand­lin­gen i slut­nin­gen af hvert kon­cen­tra­tions­in­ter­val. Så bli­ver det en valg­mu­lig­hed, som læse­ren kan væl­ge, når han eller hun er fær­dig med en kon­cen­tra­tions­pe­ri­o­de. Ved­kom­men­de kan enten læse vide­re på siden, klik­ke på dit CTA eller gå helt væk fra jeres hjem­mesi­de igen. Fle­re valg­mu­lig­he­der bør de besø­gen­de aldrig have.

Til­pas even­tu­elt CTA’et ned gen­nem tek­sten, så det er den mest rea­li­sti­ske hand­ling du prom­ove­rer først på siden og den bedst tæn­ke­li­ge hand­ling, du har et CTA til nederst på siden.

Hvor­dan du skri­ver et godt CTA, kan du læse mere om her. Nu går vi vide­re og ser nær­me­re på, hvor­dan du rent fak­tisk opde­ler tek­sten i koncentrationsintervaller.

Lige­som det er let­te­re at spi­se en agurk, som er skå­ret i ski­ver, er det let­te­re at læse en tekst, der er tyde­ligt opdelt i min­dre stykker.

Sådan opde­ler du tek­sten i koncentrationsintervaller

Sådan set er der ikke så meget nyt i at opde­le en tekst i kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler. Det har vi jo sådan set altid gjort, når vi skal dis­po­ne­re en tekst ved at opde­le den i fle­re sek­tio­ner med hver sin mellemrubrik.

Mel­lem­ru­brik­ken bli­ver over­skrif­ten for det enkel­te kon­cen­tra­tions­in­ter­val – og afsnit­te­ne under mel­lem­ru­brik­ken giver så den nød­ven­di­ge viden til, at du kan få læse­ren til at få den ønske­de erkendelse.

En meget vig­tig poin­te er, at du skal bli­ve meget bed­re til at tyde­lig­gø­re hver enkelt erken­del­se, så den frem­står som en afslut­tet enhed i tek­sten, der kan konsu­me­res inden for et erken­del­ses­in­ter­val. Rent struk­tur­mæs­sig kan det gøres ved at anven­de fle­re over­skrifts­ni­veau­er til mel­lem­ru­brik­ker­ne. Så bli­ver H2 til over­skrif­ten på kon­cen­tra­tions­in­ter­val­let og kan så yder­li­ge­re opde­les i under­sek­tio­ner med H3 og even­tu­elt H4.

Få tekst­mæng­den til at vir­ke overkommelig

Det er også vig­tigt at tek­sten ikke bli­ver for lang. Prøv om du kan hol­de den inden for en skærmsi­de på en com­pu­ter­skærm og også ger­ne inden for en side på en tab­let-skærm. Så vir­ker tek­sten mere over­sku­e­lig, for­di den besø­gen­de både kan se star­ten og slut­nin­gen på tek­sten, uden at skul­le scrolle.

På en mobil og oftest også på en com­pu­ter og en tab­let kan det dog godt bli­ve svært. Men ved at hol­de tek­sten til et kon­cen­tra­tions­in­ter­val inden for omkring 3–400 ord, mind­sker du nød­ven­dig­he­den af at scrol­le sær­ligt langt, selv på en mobil. Tek­sten bli­ver kort sagt mere overkommelig.

Blev bed­re til at pege læse­ren videre

Ende­lig skal du bli­ve meget bed­re til at pege læse­ren vide­re og for­tæl­le dem, at de kan få end­nu et doma­pin-kick, ved at læse den næste sek­tion i tek­sten. Der­ved bli­ver tek­sten en ræk­ke træ­de­sten, der fører læse­ren over den fos­sen­de elv. De kan hele tiden væl­ge at gå vide­re til næste sten eller sprin­ge i van­det og lade sig føre med strøm­men. 

Hvert kon­cen­tra­tions­in­ter­val skal fun­ge­re som en træ­de­sten, der hjæl­per læse­ren over informationsfloden.
Du kan også se tek­sten som en doku­men­tar­ud­sen­del­se i fjern­sy­net. De er oftest delt op i små bid­der – også på de kana­ler hvor der ikke er rek­la­mer. Her slut­ter hver bid med at pege vide­re og dæle­me om ikke den næste bid star­ter med oprem­se, hvor vi var kom­met til før. For oftest opde­les udsen­del­sen i fle­re del­hi­sto­ri­er, som vi så sprin­ger rundt mel­lem – net­op for at få os til at bli­ve hæn­gen­de på kana­len og få fortsættelsen.

Men det er ikke kun sel­ve tek­sten, der skal opde­les mere skar­pt. Desig­net og opsæt­nin­gen på siden, skal også være mere opdelt. Det skal vi se nær­me­re på nu.

Grund­læg­gen­de set består nedriv­nin­gen af tekst­mu­ren af 4 trin. Her­un­der går vi i gang med trin 3.

Gør det visu­elt nemt at iden­ti­fi­ce­re koncentrationsintervallerne

En af de stør­ste udfor­drin­ger ved de lan­ge tekst­mu­re, som fin­des på man­ge hjem­mesi­der, er, at du kun har mel­lem­ru­brik­ker­ne til at opde­le tek­sten med. Er der kun anvendt H2 eller er der ikke stor for­skel på typo­gra­fi­en mel­lem H2, H3 og måske H4, bli­ver det svært at iden­ti­fi­ce­re de enkel­te kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler rent visuelt.

Men ved at væl­ge f.eks. for­skel­lig­far­ve­de bag­grun­de til hvert kon­cen­tra­tions­in­ter­val eller køre med en far­ve på H2’erne og en anden på H3 og even­tu­elt H4, gør du det meget nem­me­re for folk at se, hvor det ene inter­val slut­ter og det andet begyn­der. Det er jo en løs­ning, de besø­gen­de alle­re­de ken­der fra for­si­der og lan­ding pages på alver­dens hjemmesider.

Dis­se er net­op ofte opbyg­get af et antal ”bånd” ned over siden, der hver for sig frem­fø­rer en bestemt poin­te eller giver en bestemt for­del ved det pågæl­den­de fir­ma eller det pro­dukt, som lan­dings­si­den skal pom­ove­re. Det gør det nemt, over­sku­e­ligt og let at fan­ge og opde­ler de enkel­te dele af tek­sten rent visuelt.

Men den sam­me logik gæl­der nor­malt ikke for tekst­si­der­ne på hjem­mesi­der­ne. De er oftest bare en lang smø­re af tekst. Er vi hel­di­ge, er der et par bil­le­der eller et citat, der opblø­der tekst­mu­ren. Og er vi end­nu mere hel­dig, er der brug fle­re over­skrift­ni­veau­er. Men der­u­d­over vir­ker siden meget kom­pleks, kom­pakt og afvi­sen­de for vores inter­va­l­op­del­te koncentrationsevne.

Men ved at gen­bru­ge de for­skel­li­ge far­ve­de bånd fra de mere kom­merci­el­le sider på hjem­mesi­de og sør­ge for at sæt­te tek­sten mere spæn­den­de op, ska­bes der en tyde­lig opde­ling i koncentrationsintervaller.

Der­u­d­over skal du foku­se­re på at pege læse­ren vide­re til det næste inter­val. Både i tek­sten og rent visu­elt. Hvor­dan du hol­der folks opmærk­som­hed på siden, får du nog­le ide­er til i det følgende.

Skab noget visu­elt på siden, der kan fan­ge læse­rens flyv­ske opmærk­som­hed. Effek­ter­ne her på siden er bevidst en smu­le “over­gjor­te”.

Fang opmærk­som­he­den efter et koncentrationsinterval

Det er efter hvert kon­cen­tra­tions­in­ter­val, der er størst risi­ko for, at du mister den besø­gen­de. Det er der, han eller hun stop­per op og ori­en­te­rer sig om, hvor­vidt der er noget, som enten er mere pres­se­ren­de eller mere spæn­den­de at gå vide­re med. Det er der­for, det er vig­tigt, at afslut­te hver sek­tion i tek­sten med at tea­se den næste erken­del­se – for hvem vil ikke ger­ne have et nyt dopa­min-kick! Det kan gøres med små mikro-CTA’er, sådan som du har set det i den­ne artikel.

Sam­ti­dig er det vig­tigt, at der er noget visu­elt på siden, der kan fan­ge læse­rens flyv­ske opmærk­som­hed. Det kan f.eks. være:

 • En pil, som peger læse­ren vide­re til den næste sek­tion i teksten
 • Et ani­me­ret bil­le­de eller en illu­stra­tion, der giver en inter­es­sant poin­te eller bare ser spæn­den­de ud
 • Et sigen­de bil­le­de, der pas­ser til det sted, læse­ren er i sin erken­del­se eller som tea­ser den næste erkendelse
 • En bil­led­tekst, der tea­ser den næste erken­del­se og gør læse­ren nys­ger­rig efter at læse videre
 • Et inter­ak­tivt ele­ment, som læse­ren kan udforske
 • En punk­top­stil­ling som opsum­me­rer ind­hol­det af den næste sektion
 • Et spæn­den­de citat fra den næste sek­tion af teksten
 • En video, der giver den næste pointe

Ja, sådan set er det kun din eller din gra­fi­kers eller web­de­sig­ners fan­ta­si, der sæt­ter græn­ser­ne for, hvad der kan fin­des på for at hol­de på læseren.

Det vig­tig­ste er, at der er noget, som stik­ker ud, tea­ser og gør nys­ger­rig – og aller­vig­tigst: Som fast­hol­der den besø­gen­de og bekræf­ter ham eller hen­de i, at det bed­ste valg for dem lige her og nu, er at bli­ve på siden og kom­me vide­re til det næste koncentrationsinterval.

Så gen­brug alle de mid­ler og meto­der, der ken­des fra de kom­merci­el­le lan­dings­si­der. Det bud­skab du har, skal sæl­ges ind til de besø­gen­de på nøj­ag­tigt sam­me måde.

Hold fokus – begræns valgmulighederne

Men det bety­der ikke, at du skal give den besø­gen­de alt for man­ge valg­mu­lig­he­der, for at hol­de på ved­kom­men­de. Det vil blot føre til, at han eller hun ikke væl­ger nogen af dem over­ho­ve­det. Det sva­rer lidt til, at du sæl­ger mere mar­me­la­de i super­mar­ke­det, ved at begræn­se antal­let af valg­mu­lig­he­der for det enkel­te mær­ke. Det viser tal­ri­ge kun­de­un­der­sø­gel­ser, som er gen­gi­vet både i den bane­bry­den­de bog ”Skabt til at klæ­be” af Chip og Dan Heath og den dan­ske best­sel­ler ”Jyt­te fra mar­ke­ting er desvær­re gået for i dag” af Mor­ten Mün­ster fra The Nud­ging Company.

For valg­mu­lig­he­der­ne er natur­lig­vis en del af det adfærds­de­sign, der skal lede læse­ren gen­nem sidens ind­hold. De skal fun­ge­re som det lil­le skub – et nud­ge – fremad, så den besø­gen­de væl­ger også at bru­ge sit næste erken­del­ses­in­ter­val på tek­sten på siden.

Så hold dig til et enkelt ele­ment, der fan­ger opmærk­som­he­den hver gang og afpas val­get efter, hvor langt og svært det for­ri­ge kon­cen­tra­tions­in­ter­val har været. Jo mere tekst, læse­ren har skul­le igen­nem, jo mere opmærk­som­heds­kræ­ven­de skal ele­men­tet være.

Få hjælp til at rive tekst­mu­ren ned og hold de besø­gen­de læn­ge­re på siden

Med den­ne arti­kel er du kom­met et spa­destik dybe­re ind under den tekst­mur, der møder de besø­gen­de på man­ge hjem­mesi­der i dag. For­hå­bent­ligt har den givet dig inspira­tion til, hvor­dan du får brudt tekst­mu­ren ned på jeres hjem­mesi­de og skabt mere fæn­gen­de ind­hold – og en mere fæn­gen­de præ­sen­ta­tion af ind­hol­det på dine sider.

Har du brug for spar­ring og inspira­tion til, hvor­dan du får revet tekst­mu­ren ned på din hjem­mesi­de, og skabt noget mere fæn­gen­de ind­hold? Så klik på knap­pen her: