fbpx
Vælg en side

Sådan skri­ver du gode tit­le og meta descriptions 

Tit­le og meta descrip­tions hand­ler ikke læn­ge­re bare om at over­hol­de nog­le bestem­te læng­de­mål. Læs med, og få vores bud på, hvor­dan du skri­ver gode tit­le og meta descrip­tions til hjemmesiden!

Der var engang, hvor det bare hand­le­de om at have det vig­tig­ste søge­ord med først i din tit­le og meta descrip­tion — samt over­hol­de læng­de­må­le­ne i pixels for de to vig­ti­ge sæt meta-data om ind­hol­det på sider­ne på din hjem­mesi­de eller webshop.

Men i dag er læng­de­må­le­ne ble­vet mere fly­den­de — og tit­le og meta descrip­tion spil­ler ikke læn­ge­re nogen rol­le, når Goog­le skal vur­de­re, hvil­ke søge­ord dine sider skal ran­ke for.

I ste­det er det nog­le helt andre ting, du bør have fokus på, når du skri­ver dine tit­le- og meta descriptions.

Ingen kla­re anbe­fa­lin­ger på tegn- eller pixelan­tal på tit­le og meta

Hvor meget vi ser af din sides tit­le og meta descrip­tion i søge­re­sul­ta­ter­ne afhæn­ger helt og hol­dent af skærm­stør­rel­sen på den enhed, som du fore­ta­ger din søg­ning på.

Så på nog­le enhe­der vil din tit­le og meta descrip­tion vises fuldt ud, mens der på andre enhe­der enten vil bli­ve klip­pet nog­le ord eller tegn af den. Eller de vil vir­ke for kor­te. Eller også vil – gæl­der især meta descrip­tions – ind­hol­det af tit­le og meta descrip­tion bli­ve erstat­tet af eller få til­fø­jet et andet tek­stud­drag fra din side, så ele­men­tet bed­re pas­ser til, hvor meget plads der er i visningen.

Pas på lan­ge ord i tit­le og især i meta descriptions

Det bety­der også, at tit­les på nog­le mobi­le enhe­der vil bli­ve vist på to linjer og meta descrip­tions på tre. Det giver nog­le helt andre udfor­drin­ger med bru­gen af lan­ge ord.

For skal du udnyt­te what ever læng­de Goog­le viser din tit­le og meta decrip­tion i, når den vises over fle­re linjer, skal du iføl­ge Tor­b­jørn Flen­sted helst und­gå lan­ge ord. For er ordet for langt til at stå i før­ste linje, ryger hele ordet ned på næste linje – og de pixels du der­med mister i før­ste linje, bli­ver til tom og der­med spildt plads i din sides ”salgsta­le” i søgeresultaterne.

Så tænk over hvor lan­ge ord du bru­ger og hvor langt hen­ne i din tit­le og meta descrip­tion, de er pla­ce­ret. Men hvor ”langt hen­ne” helt præ­cist er, besvær­lig­gø­res af, at Goog­le til­pas­ser læng­den på vis­nin­gen af tit­le og meta descrip­tion til den plat­form, som søge­re­sul­ta­ter­ne vises på. Så det er lidt øv med øv på.

Er det nød­ven­digt med lan­ge ord, så over­vej even­tu­elt at smi­de en bin­de­streg eller to ind i ordet, så det bli­ver opdelt i sta­vel­ser. Selv om det ser lidt læse­bogs­ag­tigt ud.

Læn­ge­an­be­fa­lin­ger­ne gæl­der sta­dig, men…

Så til­pas­nin­gen til for­skel­li­ge skærmop­løs­nin­ger bety­der reelt set, at du frem­over ikke behø­ver at gå så højt op i de anbe­fa­le­de mak­si­mum­læng­der­ne på tit­le og meta descriptions.

Goog­les sæd­van­li­ge anbe­fa­lin­ger gæl­der fort­sat (og måles fort­sat i pixels). Så det er sta­dig en god ide at over­hol­de dem. Og så leve med at, hvor meget der vises af dem, afhæn­ger af skærmopløsningen.

Iføl­ge eks­per­ter­ne har de afkor­te­de tit­les og meta descrip­tions ingen ind­fly­del­se på effek­ten af din tekst. For:

Afkor­te­de tit­le og meta descrip­tion ska­der ikke dine placeringer

Selv­føl­ge­lig er det ærger­ligt, hvis Goog­le klip­per dit call to action i slut­nin­gen af din meta descrip­tion – eller skæ­rer dit brand­navn af sidst i din tit­le. Men nok mest kun for din egen forfængelighed.

Goog­le både læser og indek­se­rer hele din tit­le, selv om den kor­ter den af, når den viser den. Så den har sta­dig den sam­me vægt i søge­ma­ski­nens algo­rit­mer, når de skal bereg­ne din pla­ce­ring i søgeresultaterne.

Meta descrip­tion indek­se­res fort­sat ikke – og sådan har det været siden 2009.

Afkor­te­de tit­le og meta descrip­tions øde­læg­ger hel­ler ikke din CTR

Afkor­te­de tit­le og meta descrip­tions synes hel­ler ikke at øde­læg­ge folks lyst til at klik­ke på dit søge­re­sul­tat. I hvert fald ikke iføl­ge Tor­b­jørn Flen­sted og hans SEO.dk-teams analyser.

Tit­les på mel­lem 15 og 40 karak­te­rer får fle­re klik

Men BACK­LIN­KOs sene­ste CTR-ana­ly­se kan dog godt tol­kes sådan, at det fak­tisk har en effekt, at i hvert fald din tit­le bli­ver afkor­tet. For iføl­ge den­ne ana­ly­se får tit­le-tags på mel­lem 15 og 40 tegn 8,6 % fle­re klik end tit­les, der læng­de­mæs­sigt lig­ger uden for det­te område.

Den øge­de lyst til at klik­ke på dem, kun­ne måske skyl­des, at tit­les på den læng­de sjæl­dent bli­ver vist afkor­tet. Men det er min egen kon­klu­sion, som jeg ikke har nogen doku­men­ta­tion for.

Men hån­den på hjer­tet: Væl­ger du nogen­sin­de et søge­re­sul­tat fra, bare for­di tit­le og/eller meta descrip­tion har fået klip­pet enden af?

Sørg for at star­te med det vig­tig­ste først

Men hvor­dan skal du så for­mu­le­re din tit­le og meta descrip­tion, så du ikke risi­ke­rer, at du får kor­tet noget vig­tigt af.

Jo, det hand­ler natur­lig­vis om at få skre­vet det vig­tig­ste først i både tit­le og meta descrip­tion. Jo læn­ge­re du kom­mer hen i tek­sten, jo min­dre vig­tigt er det, der skal stå.

Alt­så skal du bru­ge den såkald­te jour­na­li­sti­ske nyheds­tre­kant, når du skri­ver din tit­le og meta descrip­tion. Det er den, der struk­tu­re­rer en jour­na­li­stisk nyheds­ar­ti­kel, så nyhe­den kom­mer først og detal­jer­ne føl­ger bag­ef­ter. Der­ved kan der klip­pes i tek­sten bag­fra, når lay­ou­te­ren skal have avis­si­de til at gå op, uden at de vig­tig­ste detal­jer eller poin­ter for­svin­der fra artik­ler­ne på siden.

Så start med de vig­ti­ge søge­ord og bud­ska­ber først. Og har du nog­le meget vig­ti­ge USP’er, et vig­tigt CTA, eller føler du, det er vig­tigt at få nævnt dit brand. Så skriv det først i tek­sten. Og fyld så ud med det, du synes, der kan tåle at bli­ve klip­pet fra.

Bonu­stri­ck: Tit­les der er for­mu­le­ret som et spørgs­mål giver fle­re klik

Iføl­ge Back­lin­ko er et andet smart tri­ck at for­mu­le­re sidens tit­le som et spørgs­mål. Det kan give dig helt op til 14,1 % fle­re klik på dit søgeresultat.

Det giver dog nok mest mening, hvis du skri­ver en arti­kel eller et blo­gind­læg. En tit­le til en pro­dukt­tekst giver næp­pe mening af for­mu­le­re som et spørgs­mål. Vil­le du klik­ke på en tit­le der hed: ”Er Jen­sens webs­hop den bil­lig­ste med Nikon D‑650?”, for at gå ind og læse om et kame­ra på en webshop?

Tjaaa…

Er Power-words noget skidt i tit­le og meta?

Power-words er en af de ord­klas­ser, som både vi selv og Tor­b­jørn Flen­sted ple­jer at anbe­fa­le, altid at have med i din tit­le. Men iføl­ge Back­lin­ko får tit­les med Power Words 13,9 % fær­re klik end tit­les uden. Mit gæt er dog, at det ikke er alle Power Words, der har lige uhel­dig ind­fly­del­se på klikraten.

Såle­des næv­ner Bri­an Dean selv, at han anta­ger, at de Power Words som har størst nega­tiv effekt, er dem, der oftest bli­ver brugt til cli­ck­bait-over­skrif­ter på andre medi­er, som f.eks. Face­book. Det dre­jer sig f.eks. om Power Words som:

  • Hem­me­lig
  • Kraft­fuld
  • Ulti­ma­tiv
  • Per­fekt
  • Bedst
  • Van­vit­tig
  • Fan­ta­stisk
  • Over­ra­sken­de
  • Utro­lig

Så de mere sen­sa­tio­nel­le og de kom­merci­el­le Power Words som f.eks. ”innova­tiv”, ”bil­lig”, ”til­bud” og så vide­re, skal du hol­de dig fra i din title.

Følel­ses­la­de­de tit­les får 7,3 % fle­re klik

Til gen­gæld viser Back­lin­kos CTR-ana­ly­se, at de mere følel­ses­la­de­de tit­les får 7 % fle­re klik på din tit­le. Til at ska­be enten en posi­tiv eller nega­tiv følel­se i tek­sten kan du med for­del anven­de Power Words i kate­go­ri­er­ne lyst, vre­de, snyd og frygt.

I dis­se 4 Power Words-kate­go­ri­er fin­der du f.eks. ord som ”vin­den­de”, ”gode” og ”nem­me”, der alle ska­ber en posi­tiv følel­se hos læse­ren. Og ”kede­lig”, ”nega­tiv” og ”tri­vi­el”, der kan være med til at ska­be en nega­tiv følel­se hos læse­ren. Vil du se alle de Power Words, der til­hø­rer de nævn­te kate­go­ri­er, så hent vores gra­tis e‑bog om Power Words her.

Så selv om eks­per­ter som Bri­an Dean siger, at du skal und­la­de Power Words, så er det alt­så ikke alle Power Words, du skal skrotte.

Hvad gør en tit­le følelsesladet?

Men når det så er sagt, kan det være svært helt enty­digt at defi­ne­re, hvor­når en tit­le er følel­ses­la­det – og det kan i nog­le til­fæl­de også være svært at for­ud­si­ge, hvil­ken slags følel­se den valg­te ord­lyd væk­ker. For vi rea­ge­rer alle sam­men for­skel­ligt på den slags ord.

En ting er sik­ker! Lige som med Power Words er det vig­tigt, at du ikke over­gør det. Bru­ger du for vold­som­me ord og ven­din­ger, sma­ger din tit­le alt for meget af cli­ck­bait. Men så læn­ge det hol­des mere stil­le og seri­øst, vir­ker det efter hensigten.

Bru­ger du søge­or­det, får du sta­dig fle­re klik

Back­lin­kos CTR-ana­ly­se viser, at det sta­dig giver vær­di både SEO- og CTR-mæs­sigt at næv­ne det vig­tig­ste søge­ord i tit­le, meta descrip­tion og webadres­se (URL. For folk bru­ger sta­dig søge­or­det som en bekræf­tel­se på, at det pågæl­den­de søge­re­sul­tat er rele­vant for dem at klik­ke på.

Men kun, hvis du ikke over­gør det! Ellers vir­ker det spam­my. Brug kun det vig­tig­ste søge­ord en gang i tit­le, ikke to gan­ge. Det er end­nu en af Tor­b­jørn Flen­steds anbe­fa­lin­ger, som han næv­ner i den podcast, jeg tid­li­ge­re har omtalt.

I meta descrip­tions er to instan­ser af søge­or­det i orden. Men næv­ner du det tre gan­ge i din meta descrip­tion, har det nega­tiv ind­virk­ning på din Cli­ck-Through-Rate. Beg­ge anbe­fa­lin­ger gæl­der dog ikke, hvis søge­or­det bøjes, så det pas­ser ind i den gram­ma­ti­ske sam­men­hæng i teksten.

Skal du have tjek­ket op på jeres tit­les og meta descriptions?

Har du brug for at få opda­te­ret jeres tit­les og meta descrip­tions, så de bedst muligt sæl­ger klik­ket til jeres hjem­mesi­de ind?

Så klik på Kon­takt os-knap­pen her­un­der, send en mail til info@yes-marketing.dk eller ring på 29 72 55 73.